Crisistypen:

Geordend op:
- Maatschappelijk thema (7)
- / Crisistype (25) (klik op de link voor een nadere uitwerking)
- // incidenttype (niet verder uitgewerkt.)

1. Natuurlijke omgeving:

1.1. Overstromingen
1.1.10 overstroming vanuit zee
1.1.20 overstroming door hoge rivierstanden
1.1.30 vollopen van een polder / dijkdoorbraak

1.2. Natuurbranden
1.2.10 bosbrand
1.2.20 heide, (hoog)veen- en duinbranden

1.3. Extreme weersomstandigheden
1.3.10 koude golf, sneeuw en ijzel
1.3.20 hitte golf
1.3.30 storm en windhozen
1.3.40 aanhoudende laaghangende mist

1.4. Aardbevingen
1.4.10 aardbeving

1.5. Plagen
1.5.10 ongedierte

1.6. Dierziekten
1.6.10 ziektegolf

2. Gebouwde omgeving:

2.1. Branden in kwetsbare objecten
2.1.10 grote branden in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen
2.1.20 grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie
2.1.30 grote brand in bijzonder hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing
2.1.40 brand in dichte binnensteden

2.2. Instorting in grote gebouwen en kunstwerken
2.2.10 instorting door explosie
2.2.20 instorting door gebreken constructie of fundering

3. Technologische omgeving:

3.1. Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
3.1.10 incident vervoer weg
3.1.20 incident vervoer water
3.1.30 incident spoorvervoer
3.1.40 incident transport buisleidingen
3.1.50 incident stationaire inrichting

3.2. Incidenten met giftige stof in open lucht
3.2.10 incident vervoer weg
3.2.20 incident vervoer water
3.2.30 incident spoorvervoer
3.2.40 incident transport buisleidingen
3.2.50 incident stationaire inrichting

3.3. Kernincidenten
3.3.10 incident A-objecten: centrales
3.3.20 incident A-objecten: nabij centrales en grensoverschrijdend
3.3.30 incident A-objecten: scheepvaart met kernenergie en nucleair defensiemateriaal
3.3.40 incident B-objecteb: vervoer grote eenheden radioactief materiaal
3.3.50 incidenten B-objecten: overige nucleaire faciliteiten brandklasse i
3.3.60 incidenten B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii
3.3.70 incidenten B-objecten; overig vervoer en gebruik nucleaire materialen
3.3.80 incident militair terrein en transporten nucleair materiaal

4. Vitale infrastructuur en voorzieningen:

4.1. Verstoring energievoorziening
4.1.10 uitval olievoorziening
4.1.20 uitval gasvoorziening
4.1.30 uitval elektriciteitsvoorziening

4.2. Verstoring drinkwatervoorziening
4.2.10 uitval drinkwatervoorziening
4.2.20 problemen waterinname
4.2.30 verontreiniging drinkwater

4.3. Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
4.3.10 uitval rioleringssysteem
4.3.20 uitval afvalwaterzuivering

4.4. Verstoring telecommunicatie en ICT
4.4.10 uitval voorziening voor spraak- en datacommunicatie

4.5. Verstoring afvalverwerking
4.5.10 uitval afvalverwerking

4.6 Verstroring voedselvoorzeining
4.6.10 uitval distributie

5. Verkeer en vervoer :

5.1. Luchtvaartincidenten
5.1.10 incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
5.1.20 incident vliegtoestel bij vliegshows

5.2. Incidentenop of onder water
5.2.10 incident waterrecreatie en pleziervaart
5.2.20 incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke stoffen)
5.2.30 incident op ruim water
5.2.40 grootschalig duikincident

5.3. Verkeersincidenten op land
5.3.10 incident wegverkeer
5.3.20 incident treinverkeer

5.4 Incidenten in tunnels
5.4.10 incident in treintunnels en ondergrondse stations
5.4.20 incident in wegtunnels
5.4.30 incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse statiosn

6. Gezondheid:

6.1. Bedreiging volkgsgezondheid
6.1.10 besmettingsgevaar via contactmedia
6.1.20 feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder ziekteverschijnselen
6.1.30 besmettelijkheidsgevaar vanuit buitenland
6.1.40 besmettelijkheidsgevaar in eigen regio
6.1.50 dierziekte overdraagbaar op mens

6.2. Ziektegolf
6.2.10 ziektegolf besmettelijke ziekte
6.2.20 ziektegolf niet besmeteelijke ziekte

7. Sociaal-maatschappelijke omgeving:

7.1. Paniek in menigten
7.1.10 paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties

7.2. Verstoring openbare orde
7.2.10 rel rondom demonstraties en andere manifestaties
7.2.20 gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden
7.2.30 maatschappelijke onrust en buurtrellen

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.