Crisisteams op verschillende niveaus:

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing die bestaat uit de volgende onderdelen:

  a. de meldkamer,
  b. één commando plaats incident of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere commando's incident,
  c. indien er meer dan één commando plaats incident is, het commando met coördinerende taak,
  d. één team bevolkingszorg of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere teams bevolkingszorg,
  e. een regionaal operationeel team, en
  f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis, of een regionaal beleidsteam bij een bovenlokale ramp of crisis.
Een commando plaats incident (COPI) is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het regionaal operationeel team. Een commando plaats incident bestaat uit:
  a. een leider commando plaats incident;
  b. een officier van dienst van de brandweer;
  c. een officier van dienst geneeskundig;
  d. een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke marechaussee;
  e. een informatiemanager commando plaats incident, en
  f. een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident.
Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen functionarissen, van wie één functionaris is belast met de leiding van het team, één functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de voorlichting.
Een team bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd:
  a. het geven van voorlichting aan de bevolking;
  b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
  c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
  d. het registreren van de slachtoffers,
  e. het registreren van schadegevallen, en
  f. het adviseren van het regionaal operationeel team.
Een regionaal operationeel team (ROT)is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. Een regionaal operationeel team bestaat uit:
  a. een regionaal operationeel leider;
  b. een sectie brandweer;
  c. een sectie GHOR;
  d. een sectie politie;
  e. een sectie bevolkingszorg;
  f. een sectie informatiemanagement, en
  g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team.
Een gemeentelijk beleidsteam (GBT) bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg. Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.