Onderzoek en analyse

 • Crisislab
 • Crisis Onderzoek Team (COT)
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Informatiemanagement

  Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden.

  Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:

   a. het incident, waaronder wordt begrepen:

   1) de aard van het incident en de betrokken objecten,
   2) de actuele situatie met betrekking tot het incident, en
   3) de risico's en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden;

   b. de hulpverlening, waaronder wordt begrepen:

   1) de bestrijdingsmogelijkheden,
   2) de bereikbaarheid voor de hulpverlening, en
   3) de risico's voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen;

   c. de prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:

   1) de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico's en de effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden,
   2) het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en de benodigde hulpverleners en middelen,
   3) de risico's voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico's en de benodigde hulpverleners en middelen,
   4) het beeld bij de bevolking van het incident en de risico's, het gedrag van de bevolking, de informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden getroffen, en
   5) overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen, en de getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:

   i. de actuele bestrijdingsorganisatie,
   ii. de voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de benodigde hulpverleners en middelen,
   iii. de feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en
   iv. de voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan en de bereikte resultaten.
  Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is geverifieerd, beschikbaar gesteld aan:
   a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
   b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden, en
   c. Onze Minister.

 • Actueel:  Crisis.nl: informatie van
  de Rijksoverheid
  vindt u op crisis.nl
  Klik hier voor crisis.nl >>

  Klik hier voor NL-Alert


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.