Veiligheidsbeheersysteem

Doesltelling van het model veiligheidsbeheersysteem

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) dienen op grond van dit BRZO te beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS), een managementsysteem op het gebied van veiligheid. Echter ook bij bedrijven die niet vallen onder de BRZO-regelgeving, maar waar toch sprake is van potenti&emlle risico's, is het zinvol om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en veiligheidsbeheersing in te voeren in de bedrijfsvoering. Hiervoor zijn nog geen praktische instrumenten beschikbaar. Hoofddoelstelling voor dit document is het aanreiken van een instrument voor bedrijven die niet vallen onder het BRZO om zowel de interne als de externe veiligheid systematisch te beheersen.

Doelgroep

Het model kan in theorie worden gebruikt door een ieder die de veiligheidsaspecten binnen de organisatie wil leren kennen en structureel wil beheersen. Het is echter geschreven voor de bedrijven die niet vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen maar wel geregistreerd zijn in het kader van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), vallen onder de ARIE-regeling of bedrijven die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid. Ondanks dat het model niet expliciet is geschreven voor bedrijven die vallen onder het BRZO kunnen ook deze bedrijven het model gebruiken voor het opzetten van een, voor hen verplicht,

Het model veiligheidsbeheersysteem

Het opzetten en invoeren van een veiligheidsbeheersysteem omvat in de praktijk (meestal) de volgende 4 stappen:

1. Voorbereiding

Een goede voorbereiding is van belang voor het doeltreffend invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem.
Het verdient aanbeveling om over de volgende zaken duidelijkheid te hebben voordat wordt gestart met het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem:

    a. Het vaststellen van het belang en de noodzaak van een veiligheidsbeheerssysteem.
    b. Het creëren van voldoende draagvlak in de organisatie voor het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem.
    c. Bewustwording van de mogelijke consequenties die het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem met zich mee kunnen brengen.
    d. Vaststellen van de grenzen (reikwijdte) en diepgang (detailniveau) van het veiligheidsbeheerssysteem
2. Vaststellen nulsituatie

Om een goede start te kunnen maken met het opzetten van het veiligheidsmanagementsysteem is het noodzakelijk om de startpositie te bepalen. Het vaststellen van de nulsituatie heeft tot doel het vaststellen welke onderdelen van een veiligheidsbeheerssysteem al in voldoende mate aanwezig zijn en welke onderdelen nog ontwikkeld en/of ingevoerd moeten worden.

3. Ontwikkeling & invoering

Op basis van stap 1 en 2 kan een concreet plan van aanpak worden opgesteld voor het op een slimme manier ontwikkelen en invoeren van het veiligheidsbeheerssysteem. Belangrijk hierbij is de juiste snelheid te kiezen. De planning om te komen tot een gedegen opgezet en geïmplementeerd veiligheidsbeheersysteem moet passen bij de organisatie.

4. Borging & verbetering

Met het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem is nog niet sprake van een doelmatig veiligheidsbeheerssysteem. De werking van een veiligheidsbeheerssysteem kan alleen effectief zijn als de verschillende onderdelen regelmatig worden getoetst. Hiermee wordt het systeem geborgd en wordt gewerkt aan verdere vermindering en beheersing van de veiligheidsrisico's

Bron:
Veiligheidsbeheersing door bedrijven 1
een model-VBS voor bedrijven
(bij het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem)

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.