Week: 38 van 15 tot en met 21 september 2013


Nieuws van Internet:
 • Marine en Veiligheidsregio Zeeland gaan samenwerking aan
 • Gemeenten overtreden regels voor bestemmingsplannen
 • Naast wijkagent nu ook wijkbrandweerman
 • Deltaprogramma 2014 aan Kamer aangeboden
 • Onderzoek naar 451 incidenten bij Odfjell
 • Geheimzinnigheid bij gemeente Venray over dekkingsplan
 • Twitter account politie Gelderland-Midden gehackt
 • Brandweer test kleiner voertuig
 • Veiligheidscampagne 'Je hebt meer in huis dan je denkt!'
 • Zaltbommel naar Veiligheidsregio


 • Onderwerp: Marine en Veiligheidsregio Zeeland gaan samenwerking aan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de marine gaan nauwer samenwerken.
  Daarbij gaat het in eerste instantie om het gebruik van de marinekazerne in Vlissingen in geval van calamiteiten. Defensie is inmiddels akkoord, bevestigt de commandant van de kazerne Willem Meijer.
  De overeenkomst bestaat er uit dat de VRZ bij een incident of ramp de beschikking krijgt over de faciliteiten van het marinecomplex in Vlissingen. Zo nodig kunnen daar ook helikopters landen en schepen aanmeren. Bovendien krijgt het beleidsteam van de veiligheidsregio bij een incident een rechtstreekse lijn met Defensie voor aanvragen van nodige ondersteuning in menskracht en materieel.
  VRZ-voorzitter Jan Lonink juicht de verdere samenwerking met de marine toe. In welke vorm dat het beste kan worden gegoten, moet nog worden onderzocht. Lonink ziet onder meer mogelijkheden tot uitbreiding van de oefenlocaties.

  Onderwerp: Gemeenten overtreden regels voor bestemmingsplannen
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 16 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gemeenten houden zich vaak niet aan de regels voor het opstellen van een bestemmingsplan in de buurt van gevaarlijke objecten zoals opslag van ontplofbare stoffen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daardoor kan bij een eventueel ongeluk de schade veel groter zijn dan nodig is.
  Rond iedere opslagplaats voor ontplofbare stoffen moet een veiligheidsafstand worden aangehouden met bijvoorbeeld woningen, kantoren en winkels, legt een woordvoerder van de ILT uit. Die afstand moet in een bestemmingsplan worden vastgelegd. Maar liefst 74 procent van de onderzochte gemeenten houdt zich niet aan de regels. Daardoor kan het zijn dat woningen te dicht bij bijvoorbeeld een tankstation mogen worden gebouwd. In de afgelopen jaren is dat zelfs al gebeurd.
  "De veiligheidszones moeten voorkomen dat er nieuwe kwetsbare objecten komen. Het risico van niet vastleggen van deze veiligheidszones is dat er nieuwe kwetsbare objecten komen binnen die niet geregelde zones. Het gevolg daarvan is dat het risico op schade bij een eventueel ongeluk groter is dan acceptabel wordt geacht", legt de woordvoerder uit.
  Kwetsbare gebouwen die te dicht bij gevaarlijke objecten staan, worden een zogenoemd saneringsobject. Zij zullen uiteindelijk verdwijnen, waarna er niet iets nieuws voor terug komt.
  Sinds oktober 2012 is er een wet waardoor de provincie moet kijken of gemeenten zich aan de regels houden en waardoor de minister kan ingrijpen. Met die macht wordt echter "terughoudend omgegaan", aldus het ILT.
  Nederlanders zouden overigens zelf ook moeten kunnen controleren of de minimale afstand wel is gewaarborgd rond een opslagplaats op de website risicokaart.nl. Maar omdat ruim de helft van de gemeenten de website niet goed bijhoudt, is die zo goed als waardeloos geworden.

  Onderwerp: Naast wijkagent nu ook wijkbrandweerman
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De wijkagent is inmiddels ingeburgerd, maar nu komt Rotterdam ook met een wijkbrandweerman. Hij moet de verbindingsofficier zijn tussen de bewoners en de brandweer, ervoor zorgen dat de wijk nog veiliger wordt en de mensen bewuster van brandveiligheid.
  Dat verklaarde maandag Annemarie van Daalen, directeur brandweer bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Als er in buurten of wijken bijvoorbeeld kleine evenementen worden gehouden, is de brandweer vaak nu de laatste die wordt geïnformeerd of soms zelfs helemaal niet. "Dat moet anders", vindt Van Daalen, omdat de brandweer juist een rol kan spelen in het voorkomen van gevaarlijke situaties.
  Zo kan de buurtbrandweerman bijvoorbeeld voorkomen dat tijdens een evenement een straat volledig dicht komt te staan met kramen en de brandweer er in noodgevallen niet doorheen kan. "Hij moet een netwerker worden die met bewoners en winkeliers contact heeft en er voor zorgt dat waar dat nodig is de brandweer snel wordt geïnformeerd", aldus Van Daalen.
  De proef komt na het project Brandveilig Leven waarbij brandweerlieden veiligheidschecks bij bewoners uitvoerden. "Daarbij merkten we dat het als erg prettig wordt ervaren om als brandweer dicht bij de mensen te staan." Zo wil de wijkbrandweerman bewoners ook gaan informeren en tips geven als er in hun straat een brand is geweest.
  De proef gaat geen extra geld kosten, omdat de brandweerman in de buurt vanuit de bestaande kazerne in IJsselmonde gaat werken. Ook worden er geen extra mensen aangetrokken. Bestaande krachten gaan de extra taak vervullen. Uiteindelijk moet het de samenleving wel meer opleveren, stelt Van Daalen. "Minder branden, betekent minder schade, ook emotioneel."
  Als de proef een succes is, wil de veiligheidsregio op meer plaatsen in het werkgebied wijkbrandweermannen/vrouwen stationeren.

  Onderwerp: Deltaprogramma 2014 aan Kamer aangeboden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 september
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de nieuwe benadering voor waterveiligheid wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, maar worden ook de gevolgen meegewogen. Op die manier krijgt iedere Nederlander die woont achter de dijk dezelfde basisveiligheid. Dat staat in de vierde rapportage van het Deltaprogramma: "DP2014, werk aan de delta", die minister Schultz van Haegen vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In het Deltaprogramma wordt een nieuwe normering voor waterveiligheid ontwikkeld en uitgewerkt. Dit jaar zijn belangrijke stappen gezet op weg naar deze nieuwe normering. Tegelijk met het DP2014 is de Nationale Visie Kust uitgebracht waarin de visie voor een veilige kust gekoppeld is aan ruimtelijke opgaven langs de kust.
  De nieuwe normen zullen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat voor iedereen die woont en werkt in een gebied dat door dijken, duinen en dammen wordt beschermd een basisveiligheid gaat gelden van 1/100.000 kans per jaar op overlijden als gevolg van een overstroming (0,001%). Waar nodig, in gebieden met veel mensen en/of hoge economische waarde, kan een hoger beschermingsniveau gewenst en economisch rendabel zijn, zoals het rivierengebied, delen van Rijnmond-Drechtsteden en het gebied rond Almere. Volgend jaar zal in het DP2015 het concrete voorstel voor nieuwe normen voor alle dijken, duinen en dammen - de primaire waterkeringen - worden gepresenteerd. Dit voorstel komt in samenwerking met de regio's tot stand. Daarbij zijn zowel provincies, gemeenten, waterschappen als het Rijk betrokken.
  Naast de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsnormen gericht op het voorkomen van overstromingen wordt in het Deltaprogramma ook gewerkt aan een meerlaagse aanpak van de waterveiligheidsopgaven. In onder andere Dordrecht, Marken en de IJssel-Vechtdelta wordt onderzocht hoe combinaties van maatregelen in verschillende lagen kan leiden tot afdoende waterveiligheid. Het gaat dan om slimme combinaties voor het bereiken van de waterveiligheidsopgave in het geval dijkversterking tegen grenzen (maatschappelijke weerstand, techniek, kosten) aanloopt en aanvullende maatregelen ten behoeve van waterrobuuste (her)inrichting en vitale en kwetsbare functies nodig zijn.
  Verdroging en verzilting zijn de komende decennia niet te onderschatten problemen. Daarom gaat het zoetwaterbeleid grondig op de schop. Met behulp van afspraken over het voorzieningenniveau en een aantal gerichte investeringen wordt de zoetwatervoorziening verbeterd en worden afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van water. Daarbij hebben zowel overheden als gebruikers een verantwoordelijkheid. Dat gebruikers hun verantwoordelijkheid nemen blijkt uit de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, zoals Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) en VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water), Natuurmonumenten en WNF (Wereld Natuur Fonds). De LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) heeft een eigen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ontwikkeld en in het Deltaprogramma ingebracht.
  Om in de toekomst te voldoen aan de (nieuwe) waterveiligheidsnormen en om invulling te geven aan de voorzieningenniveaus voor zoetwater zijn concrete maatregelen nodig in tal van gebieden in ons land. Dat vereist regionaal en vaak ook lokaal maatwerk. Zo moeten het komend jaar concrete keuzes worden gemaakt waar in het rivierengebied dijkversterkingen en waar rivierverruimende maatregelen worden ingezet om te werken aan de waterveiligheid en op welke manieren de meerlaagse aanpak wordt ingezet.
  In het IJsselmeergebied wordt toegewerkt naar een definitief voorstel voor het op termijn bereiken van een grotere flexibiliteit van het peil en de ruimtelijke inrichting, zodat flexibel kan worden ingespeeld op meteorologische omstandigheden. Ook kan met een flexibel peil de watervoorraad relatief eenvoudig worden vergroot.
  In het DP2014 staat, naast de voorbereiding op de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeurstrategieën, de uitvoering van programma's en projecten centraal. Dit jaar draait het daarbij vooral om de eerste programmering van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het nieuwe HWBP worden de bij de laatste c.q. derde toetsing van de primaire waterkeringen afgekeurde dijken aangepakt. De eerste programmering, die is voorbereid door waterschappen en Rijkswaterstaat, staat beschreven in het DP2014 en heeft betrekking op de periode 2014-2019. Binnen het voor deze periode beschikbare budget van circa € 350 miljoen wordt met ruim dertig dijkversterkingsprojecten gestart, overeenkomend met een totale lengte van 180 kilometer aan waterkeringen. Daarbij wordt al zo goed mogelijk rekening gehouden met de toekomstige nieuwe normen.
  Met de uitvoering van lopende programma's, zoals Ruimte voor de Rivier en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, en de komende decennia, het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma is er in 'thuismarkt Nederland' veel werk voor de waterbouwers en het daaraan gerelateerde bedrijfsleven. Daarbij bieden waterschappen en Rijkswaterstaat volop ruimte en gelegenheid om innovatieve oplossingen te beproeven. Dat is volgens het kabinet een must om de positie van de Nederlandse watersector in internationaal verband verder te versterken.
  Volgend jaar, in het DP2015, zal de deltacommissaris een definitief voorstel aan de politiek voorleggen voor structurerende deltabeslissingen en voor voorkeurstrategieën, die richting geven aan de uitvoering van waterveiligheids- en zoetwatermaatregelen de komende decennia. Het gaat daarbij om belangrijke keuzes op het gebied van de toekomstige bescherming van ons land tegen hoog water en de toekomstige voorziening van voldoende zoet water en de uitwerking daarvan in de verschillende regio's in ons land. Het DP2014 laat hiervan reeds de contouren zien.

  Onderwerp: Onderzoek naar 451 incidenten bij Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Drie inspectiediensten onderzoeken 451 incidenten die van 2005 tot dit jaar zijn voorgevallen bij tankopslagbedrijf Odfjell in Rotterdam. Dat schrijft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Rik Janssen (SP) in een brief aan staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld (VVD). De onderzoeken worden uitgevoerd door de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, milieudienst DCMR en de Inspectie SZW.
  De voorvallen in het Noorse tankopslagbedrijf worden nader onderzocht, omdat elk incident slechts met een regel informatie werd omschreven. "Deze informatie is niet toereikend om conclusies te trekken over de aard en categorie van het voorval", schrijft Janssen in zijn brief. De gedeputeerde verwacht de resultaten van het onderzoek voor 1 november bekend te kunnen maken.
  Eerder werd al een onderzoek ingesteld naar elf incidenten die Odfjell niet had gemeld. Het bedrijf ging de afgelopen jaren talloze keren in de fout door veiligheidsovertredingen. Directeur Theo Olijve liet vorige maand weten dat dossiers mogelijk werden vernietigd. De wantoestanden bij het bedrijf leidde ertoe dat de werkzaamheden in Odfjell vorig jaar werden stilgelegd, onder druk van de toezichthouders.

  Onderwerp: Geheimzinnigheid bij gemeente Venray over dekkingsplan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeente Venray zit in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het dekkingsplan, waarin onder andere richtlijnen over opkomsttijden van de brandweer staan, schijnt niet beschikbaar te zijn voor de gemeente Venray. Een andere gemeente die ook in de Veiligheidsregio Limburg-Noord zit kan er wel vrijelijk over beschikken. De gemeente Venray en de Veiligheidsregio verhullen zich in geheimzinnigheid.
  In augustus vroeg de SP al om het dekkingsplan om zich voor te kunnen bereiden op een aankomende informatiebijeenkomst waar het dekkingsplan door de Veiligheidsregio Limburg-Noord zou worden toegelicht.
  In het plan staat ook dat er in Ysselsteyn een extra brandweerkazerne moet komen.

  Onderwerp: Twitter account politie Gelderland-Midden gehackt
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ARNHEM - Het twitteracount van het politiedistrict Gelderland-Midden is woensdag gehackt. Er verschenen aan het begin van de middag twee berichten met een link naar een spelletje in de App Store.
  De politie heeft de berichten weggehaald en het wachtwoord veranderd, zegt een woordvoerder. Wie er achter de actie zit, is niet bekend.
  In maart overkwam de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hetzelfde. Op het account van de veiligheidsregio stonden twee Engelstalige meldingen over vetverbranding. 'We dachten dat we een goed wachtwoord hadden. Dit is ons nog nooit overkomen', aldus een woordvoerder toen. De veiligheidsregio heeft het wachtwoordbeleid aangepast.

  Onderwerp: Brandweer test kleiner voertuig
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BRUMMEN/ZUTPHEN - De brandweer in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gaat kleinere brandweerwagens uitproberen, zogeheten snelle interventievoertuigen (SIV).
  De pilot begint volgend jaar met twee wagens in Doetinchem en Brummen.De voertuigen zijn uitgerust met alle basisapparatuur en worden in eerste instantie ingezet bij veertien mogelijke scenario's, stuk voor stuk kleinere incidenten. De SIV rijdt met twee brandweerlieden en heeft de brandweerkazerne als uitvalsbasis. Voor de pilot zijn twee busjes die eerder zijn gebruikt door het OGS-team (Ongeval Gevaarlijke Stoffen) verbouwd.

  Onderwerp: Veiligheidscampagne 'Je hebt meer in huis dan je denkt!'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Groningen - In de brandweerkazerne van Groningen vond de feestelijk start plaats van de campagne 'Je hebt meer in huis dan je denkt!'.
  Naast inwoners, bestuurders en vitale ketenpartners van Veiligheidsregio Groningen was de pers ook uitgenodigd. De campagne is erop gericht inwoners voor te bereiden op een noodsituatie, zoals een brand, stroomstoring, aardbeving of een (dreigende) overstroming. Op deze manier kunnen inwoners hun zelfredzaamheid vergroten. Tijdens de bijeenkomst werd de Risicowijzer overhandigd aan de inwoners Mariska, Marina, Yonnick, Freddi en Siewert. En werden de posters van de inwoners die centraal staan in de campagne onthuld. De campagne duurt tot 23 december.
  De heer van Zuidam, directeur Veiligheidsregio Groningen en commandant van Regionale Brandweer Groningen nam als eerste het woord: 'Het leven is vol met risico's; zonder risico's is het geen leven. Maar wat voor de één een risico is, hoeft dat nog niet te zijn voor de ander. Het is goed dat we weten dat er risico's zijn en het is goed dat we ons daarop voorbereiden.
  De heer Groot, portefeuillehouder Crisisbeheersing en Risicocommunicatie en in het dagelijks leven burgemeester van Delfzijl, sprak verder over het belang van Risicocommunicatie. 'Nog niet zo lang geleden werden de inwoners niet gewezen op de risico's, omdat men dacht dat mensen daar bang van zouden kunnen worden. Sinds een jaar of vijf vinden we dat mensen er recht op hebben om te weten wat de risico's zijn. En we geven er gelijk een handelingsperspectief bij. De bestuurder moet daar zijn verantwoordelijkheid in nemen, maar er wordt ook een bijdrage vanuit de samenleving gevraagd.'
  De heer Groot vertelt dat de campagne is gebaseerd op de landelijke campagne, maar dat Groningen met 'Je hebt neer in huis dan je denkt!' hierin z'n eigen weg kiest: 'De inwoners vertellen hun verhaal.'
  Vernieuwend is ook dat er voor de social media een grote plaats is ingeruimd. Belangrijkste boodschap van de campagne: Ben je bewust van de risico's in jouw omgeving en weet ook wat je er zelf en samen met anderen aan kunt doen. In de campagne vertellen vijf inwoners, die zelf een (dreigende) noodsituatie hebben meegemaakt, op de website risicowijzer.groningen.nl hoe dit voor hen was en hoe ze zich nu voorbereiden op een noodsituatie.
  Volg de ontwikkelingen rondom de campagne en reacties van inwoners op https://twitter.com/VRgroningen(#risicowijzer) en Facebook. Vergeet dan vooral niet uw reactie achter te laten.
  Alle huishoudens in de provincie Groningen ontvangen donderdag 26 september de Risicowijzer: een kaart met daarop de belangrijkste noodsituaties met tips wat inwoners zelf bij zo'n situatie kunnen doen. Handig om door te nemen en te bewaren. Er is ook een uitgebreide versie van de Risicowijzer. De Risicowijzers zijn te downloaden of op te vragen bij Veiligheidsregio Groningen of bij de eigen gemeente. Op de website en in de uitgebreide versie staat meer informatie over wat te doen in geval van een noodsituatie en de voorbereiding daarop.

  Onderwerp: Zaltbommel naar Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 septembe 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - De gemeente Maasdriel draagt de brandweerposten bij de rotonde Alem en in Hedel over aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Dit gebeurt nog voor de jaarwisseling.
  Zaltbommel op haar beurt draagt waarschijnlijk twee van de vier brandweerposten in de gemeente over: Zaltbommel en Brakel. Het college van Zaltbommel heeft over de overdracht en eventuele voorwaarden die daaraan gekoppeld zullen worden, nog geen besluit genomen (…).


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.