Week: 37 van 08 tot en met 14 september 2013


Nieuws van Internet:
 • Tweede leergang procesmanager Veiligheidshuis van start
 • Website voor rampscenario's in Twente
 • Cursus huisdieren redden voor brandweer
 • Veiligheidsregio ZHZ en ziekenhuizen tekenen samenwerkingsovereenkomst
 • Veiligheid kost Dalfsen veel geld
 • Evacuatieplan VRZ voor Noord-Beveland niet uit de kast geweest
 • Oefening evacuatie fiets-voetveer op de Westerschelde na aanvaring
 • VVD Bergeijk gispt burgemeester
 • Geslaagde oefening samenwerking bij ongeval in de Maastunnel


 • Onderwerp: Tweede leergang procesmanager Veiligheidshuis van start
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 09 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De tweede Leergang Procesmanager Veiligheidshuis is vorige week bij het CCV in Utrecht van start gegaan. De leergang richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden en het aanreiken van instrumenten voor het effectief regisseren van het casusoverleg. Deze eerste dag stond in teken van competenties van de procesmanager als procesregisseur.
  De Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen is een maatwerktraining. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen: presentaties over theorie en recent (wetenschappelijk) onderzoek, leer- werkgesprekken, reflectie op eigen casuïstiek, praktische en praktijkgerichte oefeningen. De leergang beslaat drie dagen en een terugkomdag.
  De eerste dag begon met een inleiding door Gerard Witsmeer, Programmamanager Doorontwikkeling Veiligheidshuizen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  Corine Balder van de Hogeschool Leiden verzorgde een presentatie over het veelplegeronderzoek Onmogelijke levens. Wat voor keuzes maak je in de lastige problematiek van veelplegers?

  Onderwerp: Website voor rampscenario's in Twente
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Inwoners van Twente kunnen vanaf vandaag via een website zien welke noodsituaties zich in Twente kunnen voordoen en hoe je je daarop voorbereidt. Op twenteveilig.nl staan verschillende noodsituaties zoals een natuurbrand, overstroming of een ongeval met gevaarlijke stoffen.
  De website is een initiatief van Veiligheidsregio Twente, de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Goede voorbereidingen zijn geen overbodige luxe volgens de initiatiefnemers. Dat blijkt uit een aantal incidenten in Twente de laatste jaren. Zoals de langdurige stroomstoringen in Enschede, de natuurbrand in het Aamsveen, de extreme sneeuwval in november 2005 en de wateroverlast in Losser door overstroming van de Dinkel. Op twenteveilig.nl kun je op de risicokaart bekijken welke bedrijven of activiteiten in de buurt een risico kunnen vormen.

  Onderwerp: Cursus huisdieren redden voor brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZAANDAM - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is dinsdagochtend begonnen met een driedaagse cursus grote huisdieren redden voor brandweerpersoneel. De lessen worden gegeven door het bedrijf Rescue Horse Fire Training (RHFT) uit Krommenie.
  Aan het Prins Bernhard Plein in Zaandam krijgen de medewerkers van de brandweer zowel theorie als praktijkles in het redden van in nood verkerende paarden of koeien. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ligt in een gebied waar met enige regelmaat paarden, koeien en schapen te water raken.
  De cursus van dinsdagochtend omvatte meerdere situaties waarmee je als hulpverlener mee te maken kunt krijgen. Denk aan een paard in de sloot of met zijn benen bekneld in een hekwerk.
  Tijdens de cursus worden ook nieuwe technieken aangeleerd. Een oude gewoonte is bijvoorbeeld een slang bij de achterpoten, onder de staart doorbrengen om een paard uit de sloot te trekken. Een techniek waarbij een paard zwaar letsel kan oplopen. Tijdens de cursus werd een alternatief gedemonstreerd.

  Onderwerp: Veiligheidsregio ZHZ en ziekenhuizen tekenen samenwerkingsovereenkomst
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DRECHTSTEDEN - Woensdag 11 september hebben het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis (onderdeel van de RIVAS Zorggroep) een overeenkomst getekend. Zorginstellingen moeten tijdens rampen en crises goede zorg blijven verlenen.
  De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR ZHZ) maakt, als onderdeel van de Veiligheidsregio ZHZ, afspraken en adviseert over een goede aansluiting tussen zorg en veiligheid
  In de overeenkomst wordt de samenwerking tussen de ziekenhuizen en de regionale hulpdiensten bij grote incidenten en rampen geregeld. Een noodzakelijke samenwerking om de juiste medische zorg aan slachtoffers te kunnen garanderen. De overeenkomst bevat afspraken die in het verlengde liggen van de reguliere werkzaamheden.
  De vorige overeenkomst met de ziekenhuizen was gedateerd en aan herziening toe. Inhoudelijk zijn vooral de volgende zaken aanleiding geweest om te komen tot een nieuwe overeenkomst: het uitwisselen van slachtofferinformatie, het ZiekenhuisRampenOpvangPlan (ZiROP), afspraken over opleiden, trainen en oefenen. Vooral het uitwisselen van slachtofferinformatie is een belangrijk onderdeel. Incidenten als het verkeersongeval in Arkel en het vliegtuigongeval van Turkisch Airlines hebben de noodzaak aangetoond voor extra aandacht en bestuurlijke urgentie op het gebied van afspraken over slachtofferinformatie.

  Onderwerp: Veiligheid kost Dalfsen veel geld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DALFSEN - Ondanks de toezegging dat de inlijving van de gemeentelijke brandweer in de Veiligheidsregio Oost zonder meerkosten wordt uitgevoerd, is de gemeenteraad bang dat de operatie Dalfsen toch geld gaat kosten.
  Deze vrees werd tijdens de commissievergadering raadsbreed uitgesproken en ook burgemeester Han Noten - hoewel voorstander en mede-uitvoerder van de operatie - kon deze zorg niet wegnemen. Hij bevestigde de vermoedens van de raad zelfs: "Ik denk dat we een financieel risico lopen. Zowel de algemene vergadering van de Veiligheidsregio als u als gemeenteraad zullen moeten opletten dat we de kostenstijgingen in de hand houden." Dalfsen draagt de komende jaren jaarlijks zo'n 1,7 miljoen euro bij aan de Veiligheidsregio, een bedrag dat vergelijkbaar is met de totale kosten van de gemeentelijke brandweer in de afgelopen jaren. Daarnaast wordt binnen de begroting 2014 rekening gehouden met anderhalve ton aan zogeheten frictiekosten. "Dat zijn overheadkosten die we niet meer kunnen doorbelasten en zelf moeten afdekken in de begroting", aldus Noten. Hij deelde de zorg over de onzekerheid voor het personeel, maar zei in te staan voor de belangen van de vrijwilligers. Ook de jeugdbrandweer blijft onverkort in stand, verzekerde hij, ook budgettair. "Dat is zo'n aspect van verbondenheid met de lokale gemeenschap die overeind moet blijven." Op lokaal niveau blijft een enkele professionele medewerker functioneren. Volgens Noten bestaat tussen gemeenten en Veiligheidsregio nog verschil van mening over het aantal medewerkers en de manier waarop dit moet gebeuren. Gedacht wordt aan detachering.

  Onderwerp: Evacuatieplan VRZ voor Noord-Beveland niet uit de kast geweest
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - "Er was een dreiging, maar geen acute. Het was iets wat de tijd had. Dus niet dat er á-la-minute iets moest gebeuren", zegt beleidsadviseur Marcel Matthijsse van de Veiligheidsregio Zeeland.
  De VRZ was vorig jaar geïnformeerd over de dreigende dijkval boven Kamperland. "We wisten van de discussie, we wisten van de uitkomst en de genomen maatregelen. Maar verder ging het vooral tussen Rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeente Noord-Beveland." VRZ-voorzitter Jan Lonink neemt het Rijkswaterstaat kwalijk dat de veiligheidsregio pas in een (te) laat stadium op de hoogte is gebracht van de dreigende situatie. "Een evacuatie vergt de nodige voorbereidingen. Het is nu goed afgelopen, maar áls het mis was gegaan moet je dat achteraf weer verantwoorden." Rijkswaterstaat zal nog eens aan de afspraken worden herinnerd, aldus Lonink. In het Rampenbestrijdingsplan Hoog Water van de veiligheidsregio staat per dijkvak omschreven naar welk gebied mens en dier in veiligheid kunnen worden gebracht. "Dat is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de omstandigheden van dat moment", vertelt Matthijsse. Uiteindelijk is het aan de burgemeester om de knoop door te hakken over een evacuatie.
  Volgens het Operationeel Plan Dijkring Noord-Beveland duurt het, vanaf het moment dat het besluit is gevallen, 15 uur om het hele eiland te evacuëren.

  Onderwerp: Oefening evacuatie fiets-voetveer op de Westerschelde na aanvaring
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VLISSINGEN - Het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens wordt zaterdag 21 september ingezet voor een grote oefening op de Westerschelde.
  Medewerkers van de KNRM, Rijkswaterstaat, de politie en de Veiligheidsregio Zeeland gebruiken het veer voor training van een evacuatie. Gesimuleerd wordt dat de boot een aanvaring heeft gehad en dusdanig beschadigd is geraakt dat het niet meer veilig kan terugkeren naar de veerhaven. Ruim honderd opvarenden moeten op de Westerschelde van boord worden gehaald. Mogelijke gewonden worden in de haven aan land gebracht en opgevangen door de Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) . Een sleepboot van het bergingsbedrijf Multraship is aanwezig om de veiligheid van de veerboot tijdens de oefening te waarborgen.
  Bij de training worden tussen 9 en 12 uur meerdere reddingboten van de KNRM in Zeeland ingezet. De actie wordt gecoördineerd vanuit het Kustwachtcentrum en het Schelde Coördinatie Centrum (SCC) van Rijkswaterstaat Zee & Delta. Ook wordt ter plaatste van de 'aanvaring' onder de vlag van de veiligheidsregio een coördinatieteam op het water bijeengebracht. Daarvoor wordt het speciaal hiervoor gebouwde commandovaartuig van Rijkswaterstaat ingezet.

  Onderwerp: VVD Bergeijk gispt burgemeester
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEIJK - De aanmerkingen die B en W van Bergeijk hebben op onderdelen van de nieuwe regionale brandweerzorg - die de Veiligheidsregio op 26 september vaststelt - vinden steun in de raadscommissie ABZ.
  Die zag donderdagavond ook de onduidelijkheden in het centralisatieplan van de Veiligheidsregio, en vond eveneens garanties nodig voor lokale zaken als jeugdbrandweer, personeelsvereniging en couleur locale. Maar ze vrezen dat het plan bij de Veiligheidsregio toch een hamerstuk wordt.
  Frank Smit (VVD) verweet burgemeester Van de Vondervoort dat die niets had gedaan met zijn verzoek om de zaak eerder in de commissie en de raad te bespreken. Nu besluit de raad op de avond van 26 september pas over het plan, terwijl de Veiligheidsregio er die ochtend al over beslist. De Bergeijkse reactie komt dus als mosterd na de maaltijd.
  Volgens Van de Vondervoort is het de verantwoordelijkheid van het Presidium (de fractievoorzitters) om de raadsagenda vast te stellen.

  Onderwerp: Geslaagde oefening samenwerking bij ongeval in de Maastunnel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Rotterdam - Afgelopen woensdagavond 11 september heeft Stadsbeheer als beheerder van de Maastunnel samen met de hulpdiensten een geslaagde oefening gehouden. Dit meldt de gemeente Rotterdam.
  De doelstelling van de kleine oefening was om de samenwerking tussen Stadsbeheer als beheerder van de tunnel en de hulpdiensten (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de Politie, eenheid Rotterdam) te testen. Er werd een ongeval tussen twee voertuigen nagebootst waarna brand uitbrak in de tunnel.
  Bij de situatie die werd gesimuleerd is communicatie en het juist uitvoeren van de vastgestelde procedures van essentieel belang. Hierop werden de medewerkers van Stadsbeheer die werkzaam zijn in de controlekamer van de Maastunnel getest. Het gaat dan om het direct afsluiten van de tunnel, de ventilatie aanzetten evenals het direct en op de juiste manier informeren de Gemeenschappelijke meldkamer van de hulpdiensten.
  De oefening is twee keer uitgevoerd. De eerste oefening begon woensdagavond om 22.00 uur toen een brand in de oostelijke buis werd gesimuleerd. De tweede oefening was een uur later door het simuleren van een brand na een ongeval in westelijke buis. Beide oefeningen duurden ongeveer een half uur, waarbij het verkeer plotseling voor een afgesloten Maastunnel kwam te staan.
  De automobilisten die onverwacht voor een afgesloten tunnel stonden hebben daar enige hinder van gehad. Een onderdeel van de oefening was dan ook hierop adequaat in te spelen en de situatie in goede banen te leiden.
  De oefening wordt binnenkort uitgebreid geëvalueerd met alle betrokken hulpdiensten en Stadsbeheer. Maar nu al is duidelijk dat de oefening voorspoedig is verlopen. De procedures zijn bij dit fictieve incident goed uitgevoerd en hebben goed gefunctioneerd.
  In de evaluatie en bij een volgende oefening zal in ieder geval aandacht gegeven worden aan de afwikkeling van het verkeer dat door het incident niet meer door de tunnel kan. Zoals na iedere oefening worden ook de onderlinge communicatie en uitvoering van de procedures geëvalueerd, want bij dergelijke incidenten telt iedere seconde.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.