Week: 36 van 01 tot en met 07 september 2013


Nieuws van Internet:
 • Start werkzaamheden in uiterwaarden Avelingen voor waterveiligheid
 • Concrete werkafspraken tussen OZHZ en VR een feit
 • Opstelten opent academisch jaar Politieacademie
 • Resultaten monitoring slachtofferondersteuning
 • Opstelten opent nieuw trainingscentrum politie en Koninklijke Marechaussee
 • Nieuwe kazerne brandweer Epe op gemeentewerf
 • Minister Opstelten start landelijke campagne Burgernet
 • Mensen in file bij strobrand krijgen water


 • Onderwerp: Start werkzaamheden in uiterwaarden Avelingen voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 01 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  H'VELD-G'DAM / GORINCHEM - Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken in de uiterwaarden van de Avelingen samen aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Dit project is onderdeel van het landelijke programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. In de uiterwaarden van dit gebied moet de rivier meer ruimte krijgen om hoogwater op te vangen en de doorstroming van de Boven-Merwede te bevorderen. In september starten in dat kader de werkzaamheden in de Avelingen. Er worden bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). Het werk neemt naar verwachting drie tot vier weken in beslag.
  In de uiterwaarden van de Avelingen worden bomen en struiken verwijderd waar dat nodig is. Het gaat vooral om bomen en struiken die bij hoogwater in de stroombaan staan. Verder wordt een doorstroom gecreëerd vanuit het Avelingerdiep naar de zomerpolder door het rooien van een bosstrook. ,,We houden tijdens de werkzaamheden rekening met de waardevolle planten en dieren in het gebied zoals de bever. Het kan zijn dat het werk moet worden onderbroken als het terrein door veranderende weersomstandigheden te nat wordt,"aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
  De werkzaamheden in de uiterwaarden van de Avelingen starten in september. Het gekapte hout wordt overdag afgevoerd en het transport rijdt via de Rivierdijk/Nieuwe Wolpherensedijk naar de A27. Het werk wordt uitgevoerd door De Kuiper Noordeloos BV.
  Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat natuur en veiligheid verantwoord met elkaar worden verbonden, zodat de uiterwaarden veilige, natuurlijke en mooie gebieden worden en blijven. Dit gebeurt in het gehele Nederlandse rivierengebied in het programma Stroomlijn waarbij Rijkswaterstaat samen met partners als Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, Natuurmonumenten, de provinciale landschappen en particuliere eigenaren is gestart met het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. De komende jaren worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

  Onderwerp: Concrete werkafspraken tussen OZHZ en VR een feit
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REGIO - De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werken sinds 1 juli 2013 intensief samen op het taakgebied van brandveiligheid. De twee toezichthoudende instanties slaan de handen ineen met als doel om de 17 gemeenten in deze regio te 'ontzorgen'. Uiteraard staat hierbij de veiligheid voor de burger, bedrijven en de werknemers zelf voorop.
  Tussen OZHZ en de VRZHZ zijn werkafspraken gemaakt over integrale samenwerking op het gebied van brandveiligheid in Zuid-Holland Zuid. Deze twee organisaties begeven zich op soortgelijk vakgebied. In het verleden werden bedrijven door beide organisaties bezocht voor een inspectie. Bovendien brachten beide organisaties een afzonderlijk advies uit richting het bevoegd gezag. Dit is niet efficiënt en maakt de rolverdeling op het gebied van taken en verantwoordelijkheden ook niet helder. De nieuwe afspraken zijn bedoeld om brandveiligheid gezamenlijk en uniform vorm te geven. De gemaakte afspraken hebben vooral betrekking op het afstemmen vanplanningen, gezamenlijke controles, overdrachtmomenten en handhavingsituaties. De afspraken zijn van toepassing op organisaties in de hele regio en gelden voor alle mogelijk risicovolle inrichtingen.
  Met de nieuwe samenwerking wordt de conclusie van de Commissie Mans: 'Toezicht & handhaving is te gefragmenteerd', meteen opgelost, namelijk een einde aan versnipperd toezicht. Maar bovenal kan door een uniforme werkwijze een kwaliteitsverbetering op toezicht worden gerealiseerd. De kennis die nu wordt ingebracht tijdens een inspectie beperkt zich niet alleen tot sectoraal toezicht op milieu -, bouw- en/of expertise op brandveiligheid. Alle drie de componenten worden nu gelijktijdig meegenomen. Beide diensten voldoen aan de landelijk gedefinieerde kwaliteiteisen voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH 2.1). En de uniformiteit die bereikt wordt ligt binnen het brandveiligheiddomein op de BIO-aspecten (Bouwkundige - , Installatietechnische en Organisatorische elementen).
  Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn bedrijven met grote hoeveelheden opslagen gevaarlijke stoffen met risico's voor de omgeving (PGS 15 inrichtingen) en Verzorgingstehuizen.
  Uitgangspunt bij prioritering in de afzonderlijke jaarprogramma's van zowel OZHZ als de VRZHZ blijft de eigen risico modellering. Daar waar een overlap ontstaat van bedrijven en bouwwerken die een risico vormen, wordt gezamenlijk actie ondernomen. Beide organisaties blijven opereren volgens de eigen verantwoordelijkheden die het bevoegd gezag aan hen heeft opgelegd. Op termijn wordt gestreefd naar één uniforme risicomodellering.
  OZHZ voert, namens het bevoegd gezag, de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland en behandelt daarmee omgevingsvergunningen. Ook is OZHZ aangewezen als toezichthouder en handhaver milieubeheer. Voor de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam, alsmede de provincie Zuid-Holland doet zij dat ook voor het bouwbesluit, waarbinnen het brandveilig gebruik valt.
  De VRZHZ, directie brandweer geeft advies bij aanvragen voor een omgevingsvergunning en APV en houdt toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften.
  OZHZ draagt bij aan een veilige, gezonde, leefbare en duurzame, vitale regio Zuid-Holland Zuid door vergunningen te verlenen, toezicht en handhaving uit te voeren en overheden in Zuid-Holland Zuid te ondersteunen bij de ontwikkeling en het beheer van ruimte. Hierbinnen het evenwicht vinden met oog voor verschillende belangen: dat is de uitdagende taak van de omgevingsdienst.

  Onderwerp: Opstelten opent academisch jaar Politieacademie
  Thema: veiligheid
  Datum: 02 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 2 september in Apeldoorn het academisch jaar van de Politieacademie geopend met een toespraak.
  De Politieacademie is voor de politie het centrum voor werving en selectie, onderwijs en kennis en onderzoek. Volgens de minister is 2013 een bijzonder jaar voor de Politieacademie. De nationale politie is sinds 1 januari namelijk een feit.
  Ook bij de academie zullen veranderingen worden doorgevoerd om ervoor te zorgen dat het politieonderwijs goed aansluit op actuele ontwikkelingen en op de behoeften van de nieuwe organisatie.
  Zo speelt de Politieacademie volgens Opstelten een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nieuwe cultuur bij de Nationale Politie. In zijn toespraak noemt hij zichtbaar leiderschap, versterking van het vakmanschap van politiemedewerkers en meer professionele ruimte als de belangrijke aandachtspunten.

  Onderwerp: Resultaten monitoring slachtofferondersteuning
  Thema: veiligheid
  Datum: 04 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Slachtoffers vinden in hun contact met justitieorganisaties de bejegening, ondersteuning, informatieverstrekking en inzet op de opsporing, vervolging en berechting van daders het belangrijkst. Dat blijkt uit de monitor slachtofferondersteuning die Regioplan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum heeft uitgevoerd onder 1017 personen die de afgelopen drie jaar slachtoffer werden van een misdrijf en zo in contact kwamen met politie, Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland.
  Het onderzoek bracht naast het feit wélke aspecten slachtoffers het belangrijkst vinden, ook in kaart wat op tientallen aspecten de ervaringen zijn van slachtoffers met deze organisaties. Het is voor het eerst dat deze 'slachtoffermonitor' is gehouden.
  In een reactie op de monitor schrijft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat de resultaten bevestigen dat de afgelopen jaren veel is bereikt, maar dat op essentiële onderdelen nog verdere verbeteringen nodig zijn. Een van die voorbeelden is dat vandaag bij alle Ressortsparketten wordt gestart met een digitaal informatiesysteem, het Slachtoffer Informatie Portaal. Slachtoffers van wie de strafzaak tegen de verdachte in hoger beroep wordt behandeld hebben daarmee de mogelijkheid online de status van 'hun' zaak te volgen. Om de effectiviteit van het slachtofferbeleid te kunnen blijven meten en verbeteren zal de monitor (in beginsel) elke drie jaar worden herhaald. In een volgende monitor worden naar verwachting ook het Centraal Justitieel Incassobureau en het Schadefonds Geweldsmisdrijven betrokken.

  Onderwerp: Opstelten opent nieuw trainingscentrum politie en Koninklijke Marechaussee
  Thema: veiligheid
  Datum: 04 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vandaag is in Zwolle het zogeheten Integraal Beroeps Trainingscentrum van de Koninklijke Marechaussee geopend door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Medewerkers van de politie en de Koninklijke Marechaussee in noord- en oost-Nederland kunnen hier hun praktijkvaardigheden trainen.
  Het IBT omvat een sporthal, een kracht- en fitnessruimte, een zelfverdedigingsruimte en een 'oefenstraat'. Daar kunnen medewerkers worden getraind in het omgaan met agressie in stedelijk gebied in gebouwen zoals een bar/café, supermarkt, bank en woningen.
  In zijn openingstoespraak zei minister Opstelten dat politiewerk topsport is. Volgens hem is het daarom belangrijk dat medewerkers van de politie over een goede training en trainingsfaciliteiten beschikken, zodat ze goed voorbereid zijn en blijven op de praktijk.
  Vorig jaar zorgde Opstelten er al voor dat politiemedewerkers meer trainingsuren kregen zodat zij een mentale weerbaarheidstraining kunnen volgen. Eind 2015 zullen 30.000 agenten deze training hebben gevolgd. De Nationale Politie ontwikkelt bovendien nieuw IBT-onderwijs waarin ook deze mentale krachttraining is opgenomen, en waarin veel aandacht is voor de praktijk en het simuleren van stresssituaties op straat.
  De minister is ervan overtuigd dat de herziening van het IBT-onderwijs bijdraagt aan betere politieprestaties en een groter vertrouwen van het publiek in het optreden van de politie. Ook het nieuwe trainingscentrum levert daar volgens Opstelten een belangrijke bijdrage aan.

  Onderwerp: Nieuwe kazerne brandweer Epe op gemeentewerf
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EPE - De nieuwe brandweerkazerne van Epe komt op de gemeentewerf aan de Kweekweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor afgelopen dinsdag het besluit genomen. Deze keuze komt na een positief advies van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, cluster Epe-Voorst-Apeldoorn.
  Bij het tot stand komen van de locatiekeuze zijn de vrijwilligers van korps Epe nauw betrokken geweest. Zo zijn er de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest tussen het management, onderdeelcommissie (OC) en vrijwilligers. De keuze voor de locatie gemeentewerf is genomen op basis van haalbaarheid (bestemmingsplan) en financiële consequenties. Op basis van deze argumenten en de gesprekken met de vrijwilligers heeft de OC van brandweer EVA vorige maand een positief advies gegeven over de nieuwe locatie op de gemeentewerf. Het managementteam van brandweer EVA heeft mede op basis van het positieve advies van de OC ingestemd met de nieuwe locatie.
  De nieuwe brandweerkazerne biedt voldoende ruimte om alle voertuigen te huisvesten en voldoet straks aan alle arbo-voorschriften en normen die gelden voor de basisbrandweerzorg. De nieuwe kazerne moet volgens plan eind 2015 gereed zijn.

  Onderwerp: Minister Opstelten start landelijke campagne Burgernet
  Thema: veiligheid
  Datum: 06 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Met de lancering van een televisiespot heeft minister Opstelten vandaag het startschot gegeven van de landelijke campagne 'Meld je aan bij Burgernet'. Vervolgens ging de minister, samen met burgemeester Staatsen van Voorschoten, naar de Voorschotense markt om nieuwe deelnemers voor Burgernet te werven.
  Burgernet is een unieke samenwerking tussen gemeente, politie en burgers om de veiligheid in de wijk te vergroten. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, bijvoorbeeld na een inbraak, een beroving of bij een vermissing. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen van de politie een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Deelnemers met informatie kunnen met het gratis Burgernetnummer 0800-0011 rechtstreeks bellen met de meldkamer. De informatie wordt dan direct doorgegeven aan politie in de buurt. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie.
  Burgernet heeft op het moment 1,25 miljoen deelnemers, in het totaal zijn er meer dan 200.000 acties gestart. In tien procent van de gevallen heeft informatie van een burgernetdeelnemer geleid tot aanhouding van een verdachte of het missen van een vermiste persoon. Doel van de landelijke campagne is nog meer naamsbekendheid voor Burgernet, en nog meer deelnemers. Naast de landelijke campagne vinden er dan ook regionaal en lokaal veel acties en wervingsactiviteiten plaats.
  Minister Opstelten is zelf ook deelnemer van Burgernet. "Mijn vrouw en ik krijgen regelmatig een oproep. En het mooie is: je ziet ook echt dat het wat oplevert. Vaak lees je zo'n drie kwartier of een uur later al wat het resultaat is. Het vermiste kind of de verdwaalde oudere is weer veilig terug, de inbreker of de winkeldief is gepakt."

  Onderwerp: Mensen in file bij strobrand krijgen water
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 september
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Automobilisten die op de A4 en A58 in de file staan door een brandende vrachtwagen met stro, krijgen hulp. Hulpverleners van de GHOR zullen water uitdelen, zei een woordvoerster van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant. "De combinatie file en hitte is niet handig. Behalve de brandweer en de politie hebben we nu hulp nodig om voor de mensen in de file te zorgen." Er staat meer dan 20 kilometer file door de brand.
  Volgens de veiligheidsregio was de brand in de vrachtwagen rond kwart over 6 wel onder controle en nam de rook af.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.