Week: 30 van 21 tot en met 27 juli 2013


Nieuws van Internet:
 • Opstelten versterkt aanpak bij digitale veiligheidsincidenten
 • 'Kans op grote natuurbranden nog niet groot'
 • Bergen op Zoom verkoopt brandweerkazerne aan Veiligheidsregio
 • De Meldkamer moet ook Fries spreken


 • Onderwerp: Opstelten versterkt aanpak bij digitale veiligheidsincidenten
  Thema: veiligheid
  Datum: 22 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Om een snelle en effectieve aanpak van digitale veiligheidsincidenten te versterken moeten organisaties binnen vitale sectoren daar voortaan verplicht melding van maken bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat daarbij om ICT-inbreuken die de continuïteit van dienstverlening in de vitale sectoren in belangrijke mate kunnen verstoren en in potentie tot grote maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. In dergelijke gevallen is het van belang dat de overheid snel kan handelen om door het verlenen van hulp de beschikbaarheid van voor de samenleving vitale diensten te waarborgen en zo maatschappelijke ontwrichting te voorkomen of beperken. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, zoals VNO-NCW, Nederland ICT en de Nederlandse Vereniging van Banken, en voor internetconsultatie heeft opengesteld.
  De meldplicht zal gaan gelden voor organisaties binnen de volgende sectoren: elektriciteit, gas, drinkwater, telecom, keren en beheren oppervlaktewater, transport (mainports Rotterdam en Schiphol), financiën en (rijks)overheid. Voor al deze sectoren geldt dat het gaat om onderdelen van de vitale infrastructuur van Nederland waarbij een uitval direct of indirect tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden.
  Door deze vitale organisaties wettelijk te verplichten melding te maken van ICT-inbreuken, kan het NCSC de risico's voor de samenleving inschatten én hulp verlenen aan de getroffen organisatie. Bovendien is het NCSC hierdoor in staat om andere vitale organisaties zo nodig te waarschuwen en te adviseren. Deze hulp en advisering aan vitale organisaties, met als doel om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen of te beperken, staat bij de meldplicht aan het NCSC centraal.
  Bij het doen van de meldingen is van belang dat deze in vertrouwen gedaan worden om kwetsbaarheden te beperken of in de toekomst te vermijden. De meldplicht past daarbij in het bredere kader van de ingezette publiek-private samenwerking om cybersecurity binnen de (rijks)overheid en de vitale sectoren te realiseren.
  Met de wettelijke regeling geeft het kabinet uitvoering aan de motie-Hennis-Plasschaert waarin wordt gevraagd om een meldplicht voor security breaches voor organisaties die zijn betrokken bij voor de samenleving vitale informatiesystemen.

  Onderwerp: 'Kans op grote natuurbranden nog niet groot'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  APELDOORN - De kans op een natuurbrand die zich razendsnel verspreidt door bossen of heide, is nog niet groot. "Het risico daarop valt nog reuze mee", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De VNOG is de landelijke specialist op het gebied van de bestrijding van natuurbranden.
  Volgens de VNOG, die ook steeds contact onderhoudt met boswachters en natuurbeheerders, is het vooral gunstig dat het bijna niet waait. Ook is het 's nachts en 's morgens heel vroeg nog vrij vochtig in de natuur. Er is in het hele land nog geen reden om verhoogde waakzaamheid voor natuurbranden in te stellen.
  "Natuurlijk kan overal een natuurbrand uitbreken, maar wij houden voor de meeste korpsen bij hoe groot het risico is dat zo'n brand zich uitbreidt. Als dat risico toeneemt, rukt de brandweer uit voorzorg met extra mensen en materieel uit, maar nu is het nog op een acceptabel niveau. De boswachters zien ook nog nergens grote problemen, ondanks de droogte en de warmte."

  Onderwerp: Bergen op Zoom verkoopt brandweerkazerne aan Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - De gemeente gaat de nieuwe brandweerkazerne aan het Havenplein verkopen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het gaat om een legale boekhoudkundige wisseltruc waarmee Bergen op Zoom een kostenpost van 1.3 miljoen euro omzeilt. De Wet op de Veiligheidsregio's uit 2010 geeft gemeenten geen recht meer op aftrek van de btw op bouwkosten. Na een overgangsperiode vervalt dit recht op compensatie definitief met 1 januari 2014. Dit omdat taken, personeel en materiaal zijn overgegaan van de gemeenten naar de Veiligheidsregio's. Bij de start van de bouw van de gloednieuwe kazerne was de verwachting nog dat de Veiligheidsregio's geld zouden krijgen uit een compensatiefonds om deze extra kosten te compenseren. Dat is echter niet gebeurd. Door de kazerne aan de Veiligheidsregio te verkopen, die de btw wél kan compenseren, bespaart Bergen op Zoom 1.3 miljoen kosten.
  Waarnemend burgemeester Dick de Cloe heeft zich persoonlijk sterk ingezet om de legale constructie, die ook al is toegepast in de Veiligheidsregio Utrecht, ook in deze regio erdoor te krijgen. De optie is interessant voor alle gemeenten waarbij de btw de 50.000 euro overstijgt. "Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 27 juni besloten dat regio's die dat willen, hun panden kunnen overdragen, onder voorwaarde dat niemand daar nadeel van ondervindt en dat is niet het geval," aldus De Cloe. Ook is besloten om gemeenten die hun kazerne wel in eigendom houden, voor 40 procent te compenseren voor de btw-post. Het nadeel voor Bergen op Zoom zou dan alsnog 780.000 euro zijn.
  Een aantal gemeenten wil de kazerne om emotionele redenen niet overdragen, vertelt hij. "Die redeneren dat die kazerne bij hun stad hoort. Maar nergens is die btw-post zo hoog als in Bergen op Zoom en dat geld zou ergens anders op bespaard moeten worden, dus voor ons was de beslissing niet moeilijk." Het pand wordt voor 1 januari 2014 voor een periode van tien jaar overgedragen aan de Veiligheidsregio. Daarna heeft de gemeente het eerste recht van koop. Het onderhoud blijft gewoon onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De grond bij de brandweerkazerne wordt niet overgedragen, die blijft in eigendom van de gemeente.

  Onderwerp: De Meldkamer moet ook Fries spreken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Nederland zou alles tweetalig moeten doen: in het Nederlands en in het Fries. Dat adviseert de Ried fan de Fryske Beweging, een belangenorganisatie voor de Friese taal en cultuur.
  Het advies komt nadat er enkele incidenten en klachten waren over het slechte taalbeleid van de meldkamer. Op verzoek van burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Nederland, heeft de raad op een rijtje gezet hoe nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen. Hiervoor heeft zij advies ingewonnen bij andere meertalige regio's in Europa, zoals in Zwitserland, Wales en Brussel/België en tegelijk de uitgangspunten van de nieuwe Wet Gebruik Friese taal gebruikt.
  De raad komt tot de conclusie dat drie punten moeten veranderen om de meldkamer geheel meertalig te krijgen. De website van de meldkamer zou tweetalig moeten worden evenals de communicatie naar de burger toe via sociale media. Dat geldt voor alle hulpdiensten, dus zowel brandweer als politie en ambulancediensten. Verder zou de meldkamer meertalig "operators" in dienst moeten hebben die meteen duidelijk maken dat zij beide talen spreken en kunnen verstaan. Ook een eventueel keuzemenu zou meertalig moeten zijn.
  De telefoonoperators moeten dan natuurlijk wel de taal machtig zijn en daar zou in cursussen extra aandacht moeten worden besteed. Ook bij de rekrutering van nieuw personeel zou hier in de functie-eisen rekening mee moeten worden gehouden. Dat zou betekenen dat ook Groningse en Drentse medewerkers Fries zouden moeten kunnen verstaan en spreken. De raad hoopt dat burgemeester Crone de aanbevelingen meeneemt in een overleg over de meldkamers met minister Opstelten.
  Zelf kan Crone dinsdag niet reageren op het advies. Ook de korpsleiding Noord-Nederland laat weten formeel nog geen reactie te kunnen geven, omdat zij het advies nog niet heeft gezien. 'Het bestuur moet hier eerst nog zelf en met meerdere partijen over spreken', aldus een woordvoerder. 'De meldkamer is immers multifunctioneel, dus dit zal van meerdere kanten moeten worden aangevlogen.'


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.