Week: 26 van 23 tot en met 29 juni 2013


Nieuws van Internet:
 • Stagerelatie Ambulancedienst Amsterdam en Brandweer Purmerend
 • Groen licht voor gebiedsverbod
 • Blusboten Nijmegen en Tiel vervangen
 • Feestelijke afsluiting Allochtonen Burgerpanel in Roermond
 • Brandweer kost gemeenten flink meer geld
 • Toezicht faalde bij Odfjell


 • Onderwerp: Stagerelatie Ambulancedienst Amsterdam en Brandweer Purmerend
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - Ambulancedienst Amsterdam gaat nauwer samenwerken met de brandweer van Purmerend. De twee partijen besloten deze maand een stagerelatie aan te gaan om meer inzicht te krijgen in elkaars werkwijze. Dit meldt Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. Verpleegkundigen van de ambulancedienst en repressief leidinggevenden van de brandweer zullen tijdens zo'n stage meelopen tijdens een reguliere dienst van de andere partij. Het doel is een optimale samenwerking wat zou resulteren in de juiste hulpverlening voor de burger. De eerste stagedag zal plaatsvinden in het najaar.
  Tijdens de stage komen onder andere werkprotocollen, procedures en casusbesprekingen aan bod. In een stageboek wordt aangegeven wat zij precies van elkaar kunnen verwachten in de samenwerking. De opgedane kennis en ervaringen worden geregistreerd. Leerpunten komen terug in oefeningen en bijscholingsmomenten.
  Tijdens een incident werken brandweer en ambulancedienst intensief samen. Denk hierbij aan verkeersongevallen, waterongevallen, brand of situaties met gevaarlijke stoffen. In bepaalde gevallen betreft dit het beschikbaar stellen van materieel. Ook werken zij preventief samen: elkaar voorbereiden op incidenten en gezamenlijk oefenen.

  Onderwerp: Groen licht voor gebiedsverbod
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 25 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZAANSTAD - Gemeente, politie en andere partijen in het Veiligheidshuis weten precies welke dealers en gebruikers er actief waren op het Steve Bikoplein. Dat zei burgemeester Geke Faber dinsdagavond in het Zaanstad Beraad, dat sprak over het invoeren van de mogelijkheid tot een gebiedsverbod.
  Het gebiedsverbod wordt op de valreep toegevoegd aan de algemene plaatselijke verordening (apv), die net aan een herziening toe was. In de nieuwe verordening wordt bijvoorbeeld het aantal vechtsportgala's beperkt tot twee per jaar. Nu komt daar ook het gebiedsverbod in. In buurten waar structureel ernstige overlast is, kan de burgemeester iemand verbieden om er te komen. Afhankelijk van wat hij of zij gedaan heeft, kan dat een verbod zijn voor drie, zes of twaalf weken. Aanleiding voor het gebiedsverbod is de drugshandel op het Steve Bikoplein in Zaandam.

  Onderwerp: Blusboten Nijmegen en Tiel vervangen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De blusboten van de brandweer in Nijmegen en Tiel worden vervangen. Daarmee is een bedrag van zo'n 3,5 miljoen euro gemoeid. Dat heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid woensdag besloten.
  De 28-jarige De Batouwe in Tiel en de 32-jarige De Gelderland in Nijmegen moeten plaatsmaken voor snellere en kleinere brandweerboten. De Batouwe en De Gelderland hebben een topsnelheid van 20 kilometer per uur.
  De nieuwe brandweerschepen, die volgens planning op 1 januari 2015 in gebruik worden genomen, halen een topsnelheid van 40 kilometer per uur.
  De oude blusboten gaan in de verkoop.

  Onderwerp: Feestelijke afsluiting Allochtonen Burgerpanel in Roermond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 20 juni jongstleden hebben de deelnemers van de twee eerste allochtone burgerpanels van Nederland op feestelijke wijze hun certificaten in ontvangst genomen. De burgerpanels in het kader van 'bewust veilig leven' zijn opgezet door de Veiligheidsregio Limburg-Noord in samenwerking met Arslan Gezondheidszorg, en mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Gemeente Roermond. In totaal hebben 24 deelnemers ervoor gezorgd dat dit nieuwe initiatief een groot succes is geworden en navolging verdient.
  In februari is de Veiligheidsregio Limburg -Noord met de burgerpanels gestart, waarbij het thema Bewust Veilig Leven centraal stond. De twee burgerpanels kwamen onder leiding van de ervaren coach Tülay Arslan tussen februari en juni 2013 wekelijks samen om over het thema te praten. Aanleiding voor het oprichten van de burgerpanels was de lage zelfredzaamheid onder allochtone burgers als gevolg van het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en het hebben van onvoldoende kennis over (brand)veilig leven in en rondom het huis. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio aanspraak kunnen maken op de beleidsregel 'Nederlandse taal voor volwassenen' van de Gemeente Roermond, die subsidie beschikbaar stelt voor dergelijke initiatieven. De beleidsregel heeft tot doel het realiseren van een aanbod aan participatieactiviteiten gecombineerd met Nederlandse taal voor burgers uit Roermond, waarvoor het niet spreken van de Nederlandse taal een belemmering vormt voor het participeren.
  Tijdens de bijeenkomsten van de burgerpanels zijn de deelnemers actief aan de slag gegaan. Er werd voorlichting verzorgd door de brandweer en de Veiligheidsregio en er werden doe-dagen georganiseerd op de Brandweerkazerne. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het onvoldoende begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. De deelnemers hebben belangrijke begrippen geleerd in het kader van bewust veilig leven en hebben daardoor geleerd hoe ze in bepaalde noodsituaties moeten handelen en reageren. De doe-dagen hebben de deelnemers zichtbaar bewuster gemaakt van de gevaren van brand. De kennis en vaardigheden werden getoetst middels een proeve van bekwaamheid die in een oefenhuis van de brandweer werd afgenomen.
  Uiteindelijk hebben alle deelnemers de burgerpanelbijeenkomsten succesvol afgerond. Voorafgaand aan de uitreiking van de certificaten werd door wethouder Smitsmans-Burhenne waardering uitgesproken voor het initiatief, werd er kort teruggekeken op de diverse bijeenkomsten en hebben twee deelnemers een toespraak namens beide burgerpanels gehouden. Tot slot heeft burgemeester Cammaert de groep toegesproken en gefeliciteerd.
  Naar aanleiding van dit eerste succes gaat de Veiligheidsregio Limburg-Noord in de hele regio verder met het uitrollen van de burgerpanels.

  Onderwerp: Brandweer kost gemeenten flink meer geld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Leeuwarden - De fusie van de Friese brandweerkorpsen pakt vooral voor gemeenten als Smallingerland, Achtkarspelen en Kollumerland flink negatief uit. Op aandringen van onder anderen burgemeester Tjeerd van Bekkum (Smallingerland) gaat de Veiligheidsregio Fryslân nu opnieuw kijken naar het plan om alle 63 brandweerkazernes over te nemen van de gemeenten.
  ,,Als je als gemeente 500 procent meer moet betalen voor dezelfde huisvesting van de brandweer, dan is dat niet uit te leggen", aldus Van Bekkum gisteren op de vergadering van de Veiligheidsregio, waar de leiding van de hulpdiensten en alle burgemeesters samenkwamen. De onderhoudskosten voor zijn gemeente zouden, volgens het huidige plan, van 40.000 euro per jaar naar zo'n twee ton stijgen. Dat komt nog bovenop de 650.000 euro die de gemeente jaarlijks al extra kwijt is door het onderbrengen van de gemeentelijke brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio Fryslân.
  De gemeenten moeten voor die extra kosten opdraaien, omdat bij de verdeling van de totale provinciale brandweerkosten voortaan dezelfde maatstaf wordt aangehouden als bij het geld dat iedere gemeente van het rijk krijgt voor openbare orde en veiligheid. Van Bekkum stelt dat die verdeling, die loopt via het gemeentefonds, begrijpelijk is, maar dat het niettemin niet valt uit te leggen dat een gemeente straks zo veel meer kwijt is voor precies hetzelfde.
  Volgens burgemeester Ferd Crone (Leeuwarden), die straks jaarlijks ruim een miljoen minder kwijt is, heeft Smallingerland de laatste jaren misschien wel te weinig betaald.
  Overigens is de Veiligheidsregio al eerder akkoord gegaan met de verdeelsleutel voor de 'algemene' brandweerkosten. Die is dus al definitief. De komende tijd wordt wel opnieuw gekeken naar de eigendomsoverdracht van de kazernes. Van Bekkum wil dat gemeenten zelf mogen kiezen om de kazernes te houden of over te dragen naar de Veiligheidsregio.

  Onderwerp: Toezicht faalde bij Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG (ANP) - De toezichthouders, zoals de Milieudienst Rijnmond DCMR, hebben jarenlang gefaald in het toezicht bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse haven. Mede daardoor liepen werknemers en de omgeving gevaar. ,,Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf en dat dat de beste manier was om de veiligheid van het bedrijf te waarborgen.''
  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dit dinsdag in een rapport over de veiligheidssituatie bij Odfjell Terminals. Het bedrijf krijgt er net als in eerdere onderzoeken flink van langs, omdat veiligheid geen integraal onderdeel vormde van de bedrijfsvoering. Maar ook de inspecterende instanties lieten flinke steken vallen. ,,Het toezicht en de handhaving moet daarom worden verbeterd'', benadrukt de OVV.
  De onderzoeksraad neemt het de drie toezichthouders kwalijk dat ze alle drie nauwelijks optraden. Het gaat naast de Milieudienst Rijnmond om de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
  ,,Ernstige overtredingen leidden nauwelijks tot bestuurlijke sancties. De VRR trad niet handhavend op en sloot zich aan bij de aanpak van de DCMR die alleen gericht was op een goede relatie met het bedrijf. De Inspectie SWZ hanteerde een strengere handhavingsaanpak, maar schaarde zich in de periode 2009-2011 ook achter de aanpak van de DCMR'', stelt de OVV vast.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.