Week: 24 van 09 tot en met 15 juni 2013


Nieuws van Internet:
 • Meer zekerheid Brandweer op Crailo
 • Sneller slachtofferinformatie bij crises in Fryslân
 • Medische hulpverelning Zeeland oefent grieppandemie
 • Bas Jonkman: "Nederland staat voor forse opgave waterveiligheid"
 • Nieuwe meldkamer Haaglanden en Hollands Midden geopend
 • Crisiscommunicatie Troonwisseling inspireert
 • C2000 voldoet in 2012 ruimschoots aan normen
 • Juridisch getouwtrek om financiering Veiligheidsregio Zeeland
 • Nieuwe leiding voor Veiligheidsregio IJsselland
 • Overschot Veiligheidsregio Kennemerland
 • 'Bouwen aan waterveiligheid met natuur biedt kansen maar ook onzekerheden'
 • Opstelten herdenkt omgekomen brandweermannen
 • Kamer steunt meerlaagse benadering waterveiligheid
 • Chemiebedrijf Lanxess investeert 2 miljoen in bedrijfsbrandweer
 • Convenant versterkt samenwerking veiligheidsregio's


 • Onderwerp: Meer zekerheid Brandweer op Crailo
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - De provincie Noord-Holland toont begrip voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, die in de knel zit met Oefencentrum Crailo. Als Crailo-eigenaar wil de provincie nu zo snel mogelijk de opzegtermijn (nu twee weken) van het oefenterrein verlengen. ,,Zodat de Veiligheidsregio meer zekerheid heeft bij de bedrijfsvoering'', laat gedeputeerde Tjeerd Talsma weten.
  Vorige maand werd duidelijk dat Oefencentrum Crailo geen onderdeel meer uitmaakt van de toekomstplannen van de provincie voor Crailo. Dat nieuws viel voorzitter Gooise brandweertop rauw op het dak. Het voormalige defensieterrein langs de A1 wordt sinds 2009 gebruikt als oefenstek voor de Gooise brandweer en heeft inmiddels landelijk naam gemaakt. Ook de politie oefent er.
  Goois brandweercommandant John van der Zwan benadrukt dat Oefencentrum Crailo toe is aan de status van permanente oefenlocatie en eist nog dit jaar duidelijkheid van de provincie. Met de wens van de Veiligheidsregio om er permanent te blijven, gaat Noord-Holland net zo om als met andere wensen uit de regio (woningbouw, bedrijventerrein, natuur en behoud van het karakter van Crailo).
  Dit najaar worden knopen doorgehakt. Uitgangspunt is dat Noord-Holland de miljoenen die in Crailo zijn gestoken op zijn minst wil terugverdienen. Met de Veiligheidsregio is officieel nog helemaal niet onderhandeld over de te betalen grondprijs, benadrukt Noord-Holland.
  Vorige maand lekte uit dat de provincie vier- á vijfhonderd euro per vierkante meter eist. Dat geldt 'wellicht' voor de grond waarop woningen komen, laat Talsma weten, maar niet voor de elf hectare van Oefencentrum Crailo. Welke prijs wel wordt gehanteerd, is niet bekend.

  Onderwerp: Sneller slachtofferinformatie bij crises in Fryslân
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voor verwanten van slachtoffers telt elke minuut, elk uur. Vanuit dit besef streven alle hulpverleners er naar snel informatie over familieleden te geven die (mogelijk) betrokken zijn bij een crisis. Om dit proces sneller te laten verlopen, wordt op dit moment landelijk gewerkt aan een nieuw slachtofferinformatiesysteem (SIS). Dit systeem wordt in de loop van 2013 geïmplementeerd. Op vrijdag 31 mei is een volgende stap gezet in de implementatie van SIS. Het Veiligheidsberaad heeft namelijk een besluit genomen over de stappen die voor dit proces moeten worden genomen. Bijvoorbeeld: het vaststellen van een programma van eisen waarin op hoofdlijnen de eisen voor SIS zijn vastgelegd. Op basis van dit besluit kan de projectgroep verder met de invoering.
  SIS is een gezamenlijk project van veiligheidsregio's, gemeenten, GHOR en Politie. Onder de noemer SIS hebben deze partijen afspraken gemaakt over de uitwisseling van slachtofferinformatie en de daarbij horende taakverdeling en communicatieprocessen tijdens en na een ramp op nationale bodem. Met SIS wordt gewerkt aan de verbetering van de systematiek van slachtofferinformatie, ofwel; het sneller en zorgvuldig informeren van verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers na een crisissituatie.
  Om slachtofferinformatie te registreren, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd registratiesysteem. De projectgroep SIS heeft er voor gekozen om voor de nieuwe slachtoffersystematiek gebruik te maken van een bestaand systeem. Op advies van een beoordelingscommissie is gekozen voor het SVIS-systeem van Amsterdam-Amstelland.
  In de nieuwe situatie zullen veiligheidsregio's bij rampen en crises gebruik gaan maken van een nieuw registratiesysteem. Ter ondersteuning van de functionarissen die SIS in de regio's gaan implementeren, komt er een in het najaar van 2013 een speciale handreiking. De planning is om begin 2014 de implementatie van SIS in de regio's af te ronden.

  Onderwerp: Medische hulpverelning Zeeland oefent grieppandemie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het nieuwe SARS-virus, dat de afgelopen weken aan ruim twintig mensen van over de hele wereld het leven kostte, is een gevaar voor de wereldgezondheid. Zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Een medicijn tegen deze resistente variant is nog niet ontwikkeld. Zorginstellingen in Zeeland zijn zich in toenemende mate bewust van het risico en de gevolgen van een grootschalige uitbraak van infectieziekten, een van de meest voor de hand liggende risico's in elke regio. Bij een naderende grieppandemie vormen zij een crisisorganisatie onder regie van GGD en de Gemeenschappelijke Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
  Op initiatief van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis vindt op 11 en 12 juni a.s. een grote oefening plaats. Geen spectaculaire bewegingen van ambulances, maar 'kantooroefeningen': op vier verschillende plekken in Zeeland worden crisisteams en actiecentra gevormd. Met elkaar beoefenen zij de rampenopvangplannen: snappen we de plannen, zijn ze afdoende, weten we ze goed toe te passen en elkaar te vinden onder crisisomstandigheden? Ook de Huisartsenposten en de Stichting Huisartsendiensten zijn vertegenwoordigd in de oefening.
  Een pandemie ontwikkelt zich niet op een dag. Al twee weken vooraf dringen de eerste signalen van een naderende epidemie door tot de crisisteams. Linda Goense, sectormanager Zorg: "Het is ongelooflijk wat er bij zo'n uitbraak komt kijken aan organisatie. Er wordt een groot beroep gedaan op je zorgcapaciteiten terwijl de helft van je personeel ziek is. Dit vraagt samenwerking en crisisbeheersing." In ZorgSaam locatie De Honte in Terneuzen staat tijdens de oefening een crisisteam paraat, bestaande uit managers Thuiszorg, Ouderenzorg en Ziekenhuis, artsen, infectiedeskundigen en directieleden.
  Het zal de crisisteams niet makkelijk worden gemaakt. Oefenleiders zijn goed in het opstellen van weldoordachte en ingewikkelde scenario's. Met als doel de samenwerking tussen de organisaties te oefenen en te evalueren of de crisisplannen die wellicht op enig moment in werking treden, realistisch zijn en afdoende op elkaar zijn afgestemd. Of daarmee daadwerkelijk de schade beperkt kan worden, een crisis beheersbaar kan blijven en de noodzakelijke hulp verleend kan worden. Waar blijkt dat de plannen niet afdoende zijn, zal de evaluatie leiden tot aanpassing.
  De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) van Veiligheidsregio Zeeland en GGD Zeeland vormen samen het domein Publieke Gezondheid. Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit en zorgt ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen.

  Onderwerp: Bas Jonkman: "Nederland staat voor forse opgave waterveiligheid"
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De waterveiligheid in ons land staat voor drie belangrijke opgaven. Het op orde brengen van ons waterkeringsysteem, met name in het rivierengebied (1). Slimme aanpassing van de harde waterkeringen, waarbij de onzekerheden rond klimaatverandering zijn meegenomen(2) en bouwen met de natuur (3).
  "Als wij deze grote werken, die gepaard gaan met forse investeringen tot realisatie brengen, blijft de aandacht van het buitenland op Nederland gericht en worden wij gevraagd mee te denken aan waterbouwkundige maatregelen in andere delta's in de wereld." Die mening verkondigde Bas Jonkman tijdens zijn inaugurele rede 'Het water weet de weg' bij zijn benoeming tot hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft op 23 mei.
  Jonkman schetste aan het begin van zijn rede de kentering die plaatsvindt binnen het waterbeheer. "De klassieke harde ingenieursbenadering lijkt onder druk te staan. Volgens sommigen zijn nieuwe benaderingen nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden. Als we kijken naar het huidige deltaprogramma lijken bestuurskunde-experts, ecologen en klimaatwetenschappers de dienst uit te maken en staan waterbouwers en ingenieurs zich aan de zijlijn. En ook zijn in het vakgebied zachte benaderingen, zoals bouwen met de natuur geïntroduceerd", aldus Jonkman. Hij vraagt zich af of de deltawerken het slotstuk van de grote ingrepen in Nederland vormen.
  Grote waterbouwkundige projecten in Nederland verwacht hij voorlopig niet, omdat die in het verleden voortkwamen uit grote rampen (deltawerken) of sterke economische groei , zoals de Maasvlakte. Maar de vraag naar kennis en toepassing van de Nederlandse expertise vanuit de deltagebieden in de wereld zal, volgens Jonkman, blijven omdat de problemen groot zijn. Daar liggen ook belangrijke uitdagingen voor de Nederlandse watersector en kan de kennis verder worden ontwikkeld. "Maar het buitenland zal ook verwachten dat we in eigen land de nodige werken en projecten laten zien, voordat ze kennis en expertise inkopen. Het is de vraag hoe lang we nog kunnen drijven op het verhaal over de Deltawerken."
  Als grote opgave in Nederland ziet de hoogleraar ondermeer het op orde brengen van het waterkeringsysteem. Van de 3800 kilometer waterkering voldoet een derde niet aan de norm. Dat betekent dat zo'n 1200 kilometer waterkering, met name in het rivierengebied aangepakt moet worden. Bovendien is de kans groot dat het beveiligingsniveau in het rivierengebied aangescherpt gaat worden en dient een oplossing gevonden te worden voor het faalmechanisme 'piping'. Tijdens het hoogwater van 1995 werden al 180 locaties van piping waargenomen. Een hele forse opgave, aldus Jonkman. Samen met collega hoogleraar Matthijs Kok wordt het onderzoek naar dit fenomeen gedaan en dat geldt ook voor het verschijnsel van onderwaterafschuivingen in Zeeland.
  Ook wat betreft dammen en stormvloedkeringen staat Nederland voor een nieuwe opgave, vertelde Jonkman. "De Afsluitdijk is te laag en moet worden aangepast. Bij beweegbare stormvloedkeringen als de Maeslantkering en die in de Hollandse IJssel is de betrouwbaarheid van sluiten onvoldoende en nabij de bodembescherming bij de Oosterscheldekering zijn diepe ontgrondingskuilen verschenen waardoor de nabijgelegen dijken enigszins in gevaar leken te komen. Gelukkig is daar op tijd ingegrepen. Maar het is duidelijk dat grote waterbouwkundige kunstwerken, waarvan er veel in de tweede helft van de 20e eeuw zijn aangelegd, zo langzamerhand aan vervanging en aanpassing toe zijn. Wij proberen daar vanuit onderzoek aan bij te dragen hoe we dat op een betere en nieuwe manier kunnen doen en daarbij in kunnen spelen op onzekerheden."
  De hoogleraar schetste het probleem rond de klimaatverandering waarbij zeespiegelstijging een lastig punt vormt omdat die sterk sturend is voor de ontwerpkeuzes die moeten worden gemaakt. "Maar er zijn verschillende klimaatscenario's en de vraag is, als we grote aanpassingen moeten doen, welk scenario het meest waarschijnlijk is, hoeveel variatie en bandbreedte erin zit. Daarom is mijn voorstel om ook de klimaatscenario's met behulp van kansverdelingen te voorzien van verwachtingen en onzekerheidsbanden. Dat is iets wat in het buitenland wel gebeurd, maar in Nederland nog niet en ik weet dat hier een interessante opgave ligt voor de samenwerking met ook de klimaatwetenschappers."
  Voor 'Bouwen met de natuur' ziet Jonkman interessante kansen, maar vooralsnog zou het enthousiasme wat getemperd moeten worden. "Er moet nog veel onderzoek worden gedaan voordat deze aanpak echt op grote schaal kan bijdragen aan hoogwaterbescherming. Bouwen met de natuur wil zeggen dat er meer dynamiek en onzekerheden wordt geïntroduceerd over hoe zo'n systeem zich gaat gedragen. Probleem is dat de natuur niet altijd doet wat we willen. Het is dus noodzakelijk goed te monitoren bij dit soort bouwwerken en dit ook goed te doen voor de verschuilende functies. Voor ecologie, recreatie en veiligheid moet van te voren goed worden vastgesteld wat de grenstoestanden zijn en wanneer de veiligheid in gevaar komt. Er kunnen conflicten ontstaan: wat goed is voor de natuur is niet altijd goed voor de veiligheid. Dit hele samenspel tussen de functies en interventies van de verschillende beheerders hebben we nog niet goed in de hand."
  "Water weet de weg en doet soms wat we niet willen. Waterbouwkundige constructies en systemen zullen nodig blijven om het water te sturen en het af en toe ook tegen te houden. Ik volg daarbij de weg die door Vrijling en zijn voorgangers is ingezet, maar zal soms, waarschijnlijk een nieuw waterbouwkundig zijpad verkennen", zo sloot Jonkman zijn rede af.

  Onderwerp: Nieuwe meldkamer Haaglanden en Hollands Midden geopend
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De burgemeesters Henri Lenferink van Leiden en Jozias van Aartsen van Den Haag hebben woensdagmiddag de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag geopend. Die zit in het nieuwe hoofdbureau van de politie: De Yp.
  De meldkamer is al sinds maart operationeel en werkt voor de Politie Eenheid Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden. Onder meer alle 112-meldingen komen daar binnen. Later dit jaar zal ook de Veiligheidsregio Hollands-Midden zich in het gebouw vestigen.
  Er is vijf jaar lang gewerkt aan het markante gebouw 'De Yp' langs de A12 bij Den Haag. Na het samenvoegen van de politiekorpsen Haaglanden en Hollands-Midden was de bouw van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer een 'logische keuze'. De nieuwe meldkamer levert diensten voor zo'n 1,75 miljoen inwoners in de regio.
  Van Aartsen roemde in zijn openingsspeech de lage bouwkosten: 'De Yp is goedkoper gebouwd dan gepland, dat is een voorbeeld voor andere projecten.'

  Onderwerp: Crisiscommunicatie Troonwisseling inspireert
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Communicatieadviseurs van de gemeente Amsterdam hebben een presentatie gegeven over de communicatie rondom de troonswisseling tijdens de themabijeenkomst Crisiscommunicatie. Deze werd op 29 mei jl. georganiseerd door Bureau Bevolkingszorg, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. In het gebouw van de Meldkamer Noord-Nederland werden communicatieadviseurs van Friese gemeenten en ketenpartners bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie. De themabijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd door de veiligheidsregio.
  Karlijn van Dongen en Iris Reshef hebben de aanwezigen meegenomen in de communicatiewereld rondom de troonswisseling. De twee communicatieadviseurs van de gemeente Amsterdam hebben hun ervaringen van 30 april jl. op zeer enthousiaste wijze gedeeld. Vanaf het moment dat - toen nog - koningin Beatrix haar abdiceren aankondigde, begonnen voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam de voorbereidingen. Het streven daarbij was om van de troonswisseling een feest voor iedereen te maken. Ook voor de inwoners van Amsterdam.
  Van Dongen en Reshef keken bij de voorbereidingen naar ervaringen uit het verleden. Zo werden de Facebookrellen in Haren, Koninginnedag in Apeldoorn, huldigingen van Ajax en het Nederlands elftal en de vorige troonswisseling onder de loep genomen. Verschillende lessen uit het verleden zijn hierin meegenomen: één vast aanspreekpunt per doelgroep (bewoners, bedrijven en media), kaartverkoop voor evenementen, alcoholbeleid en aangewezen plekken waar mensen naar de koning en koningin konden zwaaien. Problemen met bewoners en ondernemers zijn zoveel mogelijk opgelost: "Men kan goed tegen negatieve berichten, als er maar goed gecommuniceerd wordt," zo stellen de communicatieadviseurs.
  De grote vraag was: Hoeveel mensen komen naar Amsterdam? Uit onderzoek bleek dat veel bezoekers dat op het laatste moment bepalen. Daarom is in de media continu gecommuniceerd over de genomen maatregelen. Er is een webcareteam ingezet om sociale media te monitoren en direct te reageren op vragen van het publiek. De ervaringen uit Amsterdam zijn zeer bruikbaar voor Friese communicatieadviseurs in de voorbereiding van grootschalige evenementen in de provincie, zoals een eventuele Elfstedentocht per schaats.
  Tijdens de bijeenkomst is tevens stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen die spelen rondom crisiscommunicatie. Aan de hand van een Q&A is een toelichting gegeven op de regionale pool crisiscommunicatie voor bevolkingszorg. In deze pool zitten o.a. publieksvoorlichters, webredacteuren en persvoorlichters die bij een incident in Fryslân kunnen worden ingezet. Bureau Bevolkingszorg zoekt nog een aantal webredacteuren en persvoorlichters. Gemeentelijke communicatieadviseurs kunnen zich hiervoor aanmelden. Naast de regionale pool is stilgestaan bij de woordvoering bij branden. In verband met de regionalisering van de brandweer wordt dit vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd door Veiligheidsregio Fryslân. Geprobeerd wordt om vanaf september te starten met een proefperiode. Tot slot heeft Marco Leeuwerink, teamleider CCT bij de Nationale Politie, een toelichting gegeven op het Crisiscommunicatieteam van de Nationale politie. Door dit team wordt tijdens crises 'de buitenwereld naar binnen gehaald' door middel van omgevingsanalyses. Dit landelijke team wordt ingezet bij grote evenementen, maar ook bij bijvoorbeeld de Facebookrellen in Haren.

  Onderwerp: C2000 voldoet in 2012 ruimschoots aan normen
  Thema: veiligheid
  Datum: 12 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het C2000 netwerk heeft in 2012 ruimschoots voldaan aan de gestelde normen. Daarbij heeft C2000 op de belangrijkste punten beter gepresteerd dan in 2011. Dat blijkt uit het publieksjaarverslag C2000, dat vandaag is gepubliceerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  De prestaties van C2000 worden beoordeeld op een aantal kritische prestatie-indicatoren. De belangrijkste zijn de beschikbaarheid van het netwerk, de radiodekking en de afhandeling van incidenten. Op deze indicatoren is niet alleen de norm gehaald, maar zijn ook de prestaties ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Zo was de beschikbaarheid van het C2000 netwerk in 2012 99,9 procent, tegen een norm van 98%.
  Vanaf 2011 investeert het ministerie van Veiligheid en Justitie fors in C2000 om de dekking te verbeteren. Daarvoor is toen het project Oplossen Dekkingsissues Nederland (ODIN) gestart. Door het plaatsen van nieuwe masten worden de dekkingsproblemen overal in Nederland versneld weggewerkt. Inmiddels is de eerste fase van dit verbetertraject afgerond met het in werking zetten van de 23ste mast in het Friese Harkema eerder deze maand. In het totaal worden er tot eind 2013 nog 44 C2000 masten bijgebouwd.

  Onderwerp: Juridisch getouwtrek om financiering Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VLISSINGEN - Vlissingen en Middelburg beraden zich met hun juridisch adviseur op de controverse binnen de Veiligheidsregio Zeeland over de financiering van de brandweerzorg.
  Dat zegt burgemeester René Roep van Vlissingen. Vlissingen en Middelburg stemmen niet in met de verdeling van de kosten over de dertien gemeenten, omdat zij daardoor veel meer moeten gaan betalen. De andere elf gemeenten zijn het wel eens over de financiering. Die elf vragen de provincie om Middelburg en Vlissingen via een aanwijzingsbesluit te dwingen alsnog in te stemmen met de kostenverdeling.
  Vlissingen en Middelburg kunnen daartegen in beroep gaan bij de Raad van State tegen een aanwijzingsbesluit door de provincie. "Maar dan moet die aanwijzing er wel zijn", zegt Roep. "Volgende week hebben we eerst een gesprek met de provincie."

  Onderwerp: Nieuwe leiding voor Veiligheidsregio IJsselland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Hardenberg - De nu nog gemeentelijke brandweerkorpsen uit de Veiligheidsregio IJsselland gaan vanaf 1 januari samen verder als één regionaal korps.
  Voor deze nieuwe organisatie zijn zeven mensen voorgedragen voor leidinggevende posities.
  Vanaf 1 januari 2014 is regionale samenwerking een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat de gemeentelijke brandweerkorpsen overgaan naar Veiligheidsregio IJsselland.
  Met ingang van 1 januari staan vier procesmanagers/commandanten aan het hoofd van één van de clusters Noordwest, Midden, Oost of Zuid. Daarnaast is er een hoofd Bureau Bestuursondersteuning/fungerend secretaris en een hoofd Veiligheidsbureau aangesteld. Ook is er een kwartiermaker van de nieuwe eenheid Bedrijfsvoering.
  De volgende personen zijn voorgedragen als clustercommandant:
  Gerrit Euverman, huidig commandant Brandweer Raalte. Hij wordt verbonden aan Cluster Noordwest (Kampen,Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland) en het kernproces Beheer & Techniek.
  Arjen Schepers, huidig commandant Brandweer Steenwijkerland en Brandweer Kampen. Hij wordt verbonden aan Cluster Midden ( Dalfsen, Zwolle) en het kernproces Repressie.
  Arne Poirot, huidig commandant Brandweer Zwolle. Hij wordt verbonden aan Cluster Zuid (Olst-Wijhe, Raalte, Deventer ) en het kernproces Risicobeheersing.
  Gerbrand Jonker, huidig commandant Brandweer Zwartewaterland en Brandweer Dalfsen. Hij wordt verbonden aan Cluster Oost (Hardenberg, Ommen) en het kernproces Vakbekwaamheid.
  Het nieuwe regionale korps staat onder leiding van mevrouw L.J. Sievers. Zij werd eerder al door het bestuur benoemd als regionaal commandant. Daarnaast is zij voorzitter van de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio IJsselland. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de brandweer, politie, GGD (publieke gezondheid) en gemeenten.
  Bij de regionalisering zijn de korpsen van Steenwijkerland, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Dalfsen, Staphorst, Ommen-Hardenberg, Raalte, Deventer en Olst-Wijhe betrokken.
  De Veiligheidsregio IJsselland wordt gevormd door circa 250 beroepskrachten en ruim 800 vrijwilligers. De kazernes en 35 posten in de gemeenten blijven gewoon bestaan.

  Onderwerp: Overschot Veiligheidsregio Kennemerland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOFDDORP - De Veiligheidsregio Kennemerland heeft vorig jaar een bedrag van 1,7 miljoen euro overgehouden. Dat bleek vorige week in de gemeenteraad tijdens een debat over de jaarrekening. Burgemeester Theo Weterings zegde toe dat eventuele toekomstige overschotten bij de veiligheidsregio in het vervolg terug kunnen naar de regiogemeenten.Overigens verwacht de burgemeester niet dat er dit en volgende jaren veel geld uit de begroting niet wordt gebruikt. Dat dit in 2012 wel is gebeurd, komt volgens Weterings doordat geld voor noodzakelijke opleidingen is blijven liggen en investeringen zijn uitgesteld. Maar dat geld blijft nodig, zo benadrukte hij, want het is bijvoorbeeld van groot belang dat brandweerpersoneel de vereiste opleidingen volgt om up-to-date te blijven.
  De grote plus op de jaarrekening van de Veiligheidsregio is overigens verrassend, want nog niet zo heel lang geleden waren er juist aanzienlijke tekorten. De deelnemende gemeenten moesten fors in de buidel tasten om die tekorten aan te vullen. De gemeenteraad in Haarlemmermeer ging destijds schoorvoetend akkoord onder het motto eens maar nooit meer. De organisatie heeft de financiële zaken nu veel beter op orde, zo blijkt in elk geval uit de jaarstukken.
  Discussie ontstond er nog in de raad over de vraag of ook Haarlemmermeer haar rampenbestrijding niet voldoende op orde heeft. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft gezegd dat de rampenbestrijding in de meeste gemeenten niet optimaal is. Hij gaat er daarbij van uit dat een gemeente op alle onderdelen 100 procent moet scoren.
  Burgemeester Weterings maakte er geen geheim van dat hij het niet eens is met zijn partijgenoot in Den Haag. Een score van 100 procent is helemaal niet nodig om van een goede rampenbestrijding te kunnen spreken, aldus de burgemeester. Haarlemmermeer staat op de ranglijst van de Veiligheidsregio op de zevende plek als het om een rampenbestrijding gaat en wat Weterings betreft is dat een prima resultaat.

  Onderwerp: 'Bouwen aan waterveiligheid met natuur biedt kansen maar ook onzekerheden'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De waterveiligheid in Nederland staat voor drie belangrijke opgaven. Het op orde brengen van ons waterkeringsysteem, met name in het rivierengebied, slimme aanpassing van de harde waterkeringen, waarbij de onzekerheden rond klimaatverandering zijn meegenomen en bouwen met de natuur. Dat stelde Bas Jonkman tijdens zijn inaugurele rede bij zijn benoeming tot hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft op 23 mei. Bouwen aan waterveiligheid met natuur biedt naar zijn mening kansen maar kent ook veel onzekerheden.
  De hoogleraar schetste het probleem rond de klimaatverandering waarbij zeespiegelstijging een lastig punt vormt omdat die sterk sturend is voor de ontwerpkeuzes die moeten worden gemaakt. "Maar er zijn verschillende klimaatscenario's en de vraag is, als we grote aanpassingen moeten doen, welk scenario het meest waarschijnlijk is, hoeveel variatie en bandbreedte erin zit. Daarom is mijn voorstel om ook de klimaatscenario's met behulp van kansverdelingen te voorzien van verwachtingen en onzekerheidsbanden. Dat is iets wat in het buitenland wel gebeurd, maar in Nederland nog niet en ik weet dat hier een interessante opgave ligt voor de samenwerking met ook de klimaatwetenschappers."
  Voor 'Bouwen met de natuur' ziet Jonkman interessante kansen, maar vooralsnog zou het enthousiasme wat getemperd moeten worden. "Er moet nog veel onderzoek worden gedaan voordat deze aanpak echt op grote schaal kan bijdragen aan hoogwaterbescherming. Bouwen met de natuur wil zeggen dat er meer dynamiek en onzekerheden wordt geïntroduceerd over hoe zo'n systeem zich gaat gedragen."
  "Probleem is dat de natuur niet altijd doet wat we willen", aldus Jonkman. "Het is dus noodzakelijk goed te monitoren bij dit soort bouwwerken en dit ook goed te doen voor de verschuilende functies. Voor ecologie, recreatie en veiligheid moet van te voren goed worden vastgesteld wat de grenstoestanden zijn en wanneer de veiligheid in gevaar komt. Er kunnen conflicten ontstaan: wat goed is voor de natuur is niet altijd goed voor de veiligheid. Dit hele samenspel tussen de functies en interventies van de verschillende beheerders hebben we nog niet goed in de hand."

  Onderwerp: Opstelten herdenkt omgekomen brandweermannen
  Thema: veiligheid
  Datum: 15 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten heeft vanochtend een toespraak gehouden bij de jaarlijkse herdenking van tijdens hun werk omgekomen brandweermannen en -vrouwen. De plechtigheid vond plaats bij het nationale brandweermonument in Arnhem. De minister benadrukte het belang van de herdenking in zijn speech: "Hier betonen we eer en respect aan hen die hun leven verloren omdat ze onze veiligheid dienden."
  Na toespraken van de minister en Stephan Wevers, de voorzitter van Brandweer Nederland, werd het ereteken gegeven. Het water uit twee brandweerspuiten vormde een ereboog. Tenslotte werd er een krans gelegd bij het nationale brandweermonument.

  Onderwerp: Kamer steunt meerlaagse benadering waterveiligheid
  Thema: waterveiligheeid
  Datum: 15 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Melanie Schultz van Haegen (IenM, VVD) kreeg gisteren in de Tweede Kamer steun van de coalitiepartijen en D66 voor haar overstap naar een risicogerichte aanpak bij waterveiligheid. Niet langer wordt uitsluitend gekeken naar de kansen op overstromingen, maar ook naar de gevolgen.
  Het gaat in deze nieuwe benadering om maatregelen waarbij wordt gekeken naar dijken, naar de ruimtelijke ordening en naar rampenbeheersing. Bij deze drie lagen wordt gewogen hoe ze kunnen bijdragen aan de basisveiligheid.
  Het IPO vindt dat bij het creëren van een basisveiligheid primair gekeken moet worden naar maatregelen uit de eerste laag (waterkeringen). De maatregelen uit de tweede (ruimtelijke ordening) en derde laag (rampenbeheersing) dienen als aanvulling op maatregelen uit de eerste laag. Alleen als de besluitvorming hierover helder is en regionaal is gedragen, kunnen de aanvullende maatregelen worden ingezet.
  Minister Schultz lijkt echter meer ruimte voor meerlaagse veiligheid te bieden, zo bleek uit haar beantwoording van Kamervragen. Zo vroegen het CDA en de SP of de basisveiligheid primair door waterkeringen (dus de eerste laag) moet worden geborgd en maatregelen in de ruimtelijke ordening en rampenbeheersing als aanvulling op deze eerste laag dienen. Hierop reageerde de minister dat de combinatie van maatregelen uit de verschillende lagen per gebied kan verschillen. Over dit verschil van inzicht tussen de minister en het IPO wordt nog overleg gevoerd.

  Onderwerp: Chemiebedrijf Lanxess investeert 2 miljoen in bedrijfsbrandweer
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 15 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In Zwijndrecht is vrijdagmiddag officieel nieuw brandweermateriaal in gebruik genomen bij de vestiging van chemiebedrijf Lanxess. Het materiaal moet Lanxess Rubber nv veiliger maken, klinkt het bij het bedrijf, dat bijna 2 miljoen euro investeerde in het project.
  Met de officiële voorstelling van een nieuw gebouw, twee brandweerwagens en uitrusting komt er bij het chemiebedrijf Lanxess, dat butylrubber voor onder meer autobanden en de farmaceutische industrie produceert, een einde aan een vernieuwingsproces van zo'n drie jaar. "Nadat Lanxess deze vestiging in handen kreeg, heeft men gekozen om echt te investeren in veiligheid, " stelt Dre Hollanders, de coördinator 'interventiedienst', die het hele project begeleidde. Voor de productie maakt de vestiging gebruik van gevaarlijke stoffen zoals ammoniak, broom of chloor. Er is ook brandgevaar door de aanwezigheid van koolwaterstoffen zoals hexaan. "Onder meer met de wagens, die helemaal op maat werden gemaakt, kunnen we heel specifiek op incidenten reageren, " aldus Hollanders. Bij de directie klonk het dat het product maken risicovol is en dat men erg goed moet voorbereiden voor de veiligheid van werknemers en mensen in de omgeving. De bedrijfsbrandweer bij Lanxess, dat in 15 procent van de wereldproductie van butylrubber voorziet, telt 76 vrijwillige productiemedewerkers, die jaarlijks elk 48 uren training krijgen. Bij een incident moeten de aanwezige brandweerlui binnen de drie minuten reageren. Bij de opening waren ook de Zwijndrechtse burgemeester André Van de Vyver en Antwerps gouverneur Cathy Berx aanwezig, die het Seveso-bedrijf om haar inspanningen loofden.

  Onderwerp: Convenant versterkt samenwerking veiligheidsregio's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Utrecht, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland tekenden 14 juni 2013 het convenant Interregionale Logistieke Bijstand. In dit convenant komen de regio's overeen dat zij hun brandweer-eenheden zullen inzetten om op te treden in een andere regio als zij daar een verzoek voor krijgen. De korpsen weten nu van elkaar welk materiaal en materieel beschikbaar is. En ze hebben afspraken gemaakt over de samenwerking, waardoor een snellere en efficiënte inzet mogelijk is.
  Hilda Raasing, Regionaal Commandant Zaanstreek-Waterland: "Het is belangrijk dat regio's elkaar opzoeken. Het proces om dit te doen, wordt natuurlijker. We benutten elkaars kracht en kwaliteiten. We werken steeds slimmer en efficiënter samen. Dat vind ik van grote meerwaarde. Het levert een aanzienlijke bijdrage aan de veiligheid in onze regio."
  Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft de regie over het beheer en de uitvoering van alles wat voortvloeit uit het convenant. Na twee jaar draagt Amsterdam-Amstelland deze taken over aan één van de andere regio's. De samenwerking tussen de zeven regio's in aanloop naar de ondertekening van het convenant is goed bevallen. Een verdere uitbreiding van de samenwerking op het gebied van logistiek ligt voor de hand. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het samen uitwerken van de visie op logistiek en gezamenlijke aanschaf van materieel.
  Het convenant Interregionale Logistieke Bijstand is een uitbreiding van het convenant Interregionale Logistieke Samenwerking dat Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Amstelland in 2009 sloten.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.