Week: 21 van 19 tot en met 25 mei 2013


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio's steeds beter voorbereid op ramp
 • Slachtoffers poldercrash kampen nog steeds met klachten
 • Grote oefening IJmuiden
 • Niet één veiligheidsregio voldoet aan de eisen
 • Vlug: "Alleen crisismanagement kan puinhoop bij OM oplossen'
 • Zuid-Holland Zuid in top veiligheidsregio's in Nederland


 • Onderwerp: Veiligheidsregio's steeds beter voorbereid op ramp
  Thema: veiligheid
  Datum: 23 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio's voldoen in toenemende mate aan de eisen die de wet op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing stelt, zo concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in de Staat van de Rampenbestrijding 2013. Toch voldoet geen enkele veiligheidsregio aan alle door de wet gestelde eisen. De regio's zijn organisatorisch steeds beter voorbereid op rampen, maar op andere terreinen, zoals alarmering en informatiemanagement, is de afgelopen jaren te weinig verbeterd. Daarnaast baart het de Inspectie zorgen dat er in weinig Veiligheidsregio's genoeg wordt geoefend en dat er na incidenten en oefeningen nauwelijks evaluaties worden gehouden.
  Minister Opstelten vindt het zeer belangrijk dat de rampenbestrijding op orde is. Het Veiligheidsberaad en de minister zijn het er over eens dat de geconstateerde knelpunten voortvarend moeten worden opgepakt. De minister zal er daarom bij de betreffende regio's op aandringen op korte termijn verbeteringen aan te brengen. Ook worden de regio's gewezen op het belang van structureel oefenen.
  Op basis van het eerder dit jaar verschenen rapport 'Eenheid in Verscheidenheid' zijn binnen het huidige stelsel al verbeteringen in gang gezet, vooral op het gebied van bovenregionale samenwerking en crisiscommunicatie.
  Voor De Staat van de Rampenbestrijding heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie de effectiviteit van de rampenbestrijding in Nederland in de periode maart 2010 - oktober 2012 onderzocht. De Staat van de Rampenbestrijding 2013 zal onderdeel uitmaken van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio door de commissie Hoekstra. Deze commissie zal naar verwachting deze zomer rapporteren. Minister Opstelten zal naar aanleiding van dit rapport uitgebreider ingaan op de aanbevelingen van de Inspectie.

  Onderwerp: Slachtoffers poldercrash kampen nog steeds met klachten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een groot deel van de slachtoffers van de ramp met het toestel van Turkish Airlines heeft 3,5 jaar na het ongeval nog steeds last van psychische klachten. Meer dan éénderde van de slachtoffers kampt met het posttraumatische stress stoornis.
  Dat blijkt uit onderzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland en de Stichting Impact, die is uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.
  De resulataten van het onderzoek maakte de gemeente Haarlemmermeer vandaag bekend. Van de slachtoffers heeft 34 procent nog steeds last van een posttraumatische stress stoornis (PTSS) en kampt 22 procent met depressieve klachten. Veel slachtoffers hebben ook nu nog behoefte aan psychische hulp. Van de overlevenden van de crash heeft 43 procent last van vliegangst.
  De Veiligheidsregio belde drie keer met de slachtoffers om ze testen op psychische klachten. Ook vroeg de Veiligheidsregio hen in te schatten of ze hulp nodig hadden. Dat gebeurde 6 weken, 9 maanden en 3,5 jaar na het ongeluk. Daarbij is voor de eerste keer gewerkt met een vragenlijst, speciaal ontwikkeld voor het screenen op psychische klachten.
  Volgens de onderzoekers heeft de nieuwe methode veel bruikbare informatie opgeleverd, onder meer om PTSS vast te stellen of te voorspellen.

  Onderwerp: Grote oefening IJmuiden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Veiligheidsregio Kennemerland organiseert heet op donderdagavond 23 mei een grote oefening georganiseerd op het sluizencomplex bij IJmuiden ter hoogte van het Binnenspuikanaal. De oefening startte om 19.00 uur en eindigde rond 22.30 uur.
  De oefening wordt met mensen en materieel zo realistisch mogelijk in scene gezet. De betrokken organisaties zijn Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland (GHOR/ambulancezorg), Regionale eenheid Noord-Holland van de nationale politie, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, de reddingsbrigades van Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden en de KNRM.
  De veiligheidsregio Kennemerland wil goed voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten op het Noordzeekanaal. Met deze oefening toetsen we werk afspraken en procedures bij multidisciplinaire samenwerking en de communicatie tussen de eenheden op het water en op het land. Het gaat om een realistische oefening voor hulpverleners in het veld en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties in het crisisteam Commando Plaats Incident (CoPI). De overige crisisteams en de buitenwereld worden nagespeeld vanuit een responscel.
  Het scenario is een aanvaring tussen twee schepen ter hoogte van de monding van het Binnenspuikanaal bij de sluizen bij IJmuiden. Wij geven vooraf geen specifieke informatie over het scenario. Deelnemers worden namelijk kort van tevoren geïnformeerd over het scenario en de precieze aard van het incident. Om overlast voor de omgeving en scheepvaart te beperken wordt de oefening in de avonduren en buiten de hoofdvaarweg gehouden. Daarnaast vindt de oefening plaats op een afgesloten terrein dat niet toegankelijk is voor derden.

  Onderwerp: Niet één veiligheidsregio voldoet aan de eisen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Geen van de zogeheten veiligheidsregio's in ons land voldoet echt helemaal aan de eisen. Organisatorisch zijn ze wel steeds beter voorbereid op rampen, maar de alarmering en de regelingen voor informatie zijn er de afgelopen jaren amper op vooruitgegaan.
  Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in de Staat van de Rampenbestrijding 2013. Ook wordt in weinig veiligheidsregio's genoeg geoefend en geëvalueerd.
  Minister Ivo Opstelten(Veiligheid) zal bij de betreffende regio's aandringen op verbeteringen, zo liet zijn departement weten.

  Onderwerp: Vlug: "Alleen crisismanagement kan puinhoop bij OM oplossen'
  Thema: crisismanagement
  Datum: 25 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Deventer advocaat Jan Vlug verwacht geen wonderen van de landelijke politiek rondom de problemen bij het gefuseerde Openbaar Ministerie Oost-Nederland. 'Er moet crisismanagement op losgelaten worden'.
  Vlug reageert daarmee op Kamervragen van CDA-Tweede Kamerlid Van Hijum. Van Hijum wil het disfunctioneren in Den Haag aan de orde stellen, nadat Vlug een boekje opendeed over de problemen. 'Behalve wat toezeggingen van minister Opstelten of staatssecretaris Teeven zal er weinig veranderen', zo verwacht Vlug.
  Vlug zwengelt de problemen bij het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland aan uit frustratie over het afgelopen half jaar.
  In januari is het parket Oost-Nederland ontstaan uit een fusie van het Openbaar Ministerie regio Zwolle- Almelo en de regio Arnhem-Zutphen. 'Een ideologisch studeerkamerbesluit, om iedereen maar bij elkaar te zetten', aldus Vlug. Hij schreef verschillende brieven om zijn ongenoegen te uiten, maar heeft geen verbetering gezien
  Volgens Vlug komen dossiers van zijn cliënten nu niet meer aan, zijn medewerkers van de rechtbank niet op de hoogte, zijn benodigde nieuwe IT-projecten nog niet af en is het OM slecht telefonisch bereikbaar. Daarnaast zijn vaste aanspreekpunten verdwenen en vervangen door onbekende personen die van niets weten.
  Eerder was hij al niet te spreken over de effectiviteit bij het OM, maar het is volgens Vlug nu helemaal erg. Gisteravond kwam naar buiten dat er ook nog eens 110 miljoen bezuinigd moet worden, een kwart van het budget. "Leg mij maar eens uit hoe ze dat dan nog willen doen".
  Medewerkers van het OM delen volgens hem de frustraties, maar durven dit niet aan te geven. Hij haast zich te zeggen dat de mensen op de werkvloer geen blaam treft, die overkomt het ook maar.
  De oplossing is voor hem het aanstellen van een crisismanager. Voor hem als advocaat zou het al helpen als hij de mailadressen van alle officieren van justitie krijgt.
  De leiding van het OM erkent dat het niet vlekkeloos verloopt en zegt op de eigen internetsite de gang van zaken te betreuren. het Openbaar Ministerie neemt de klachten serieus en zegt aan oplossingen te werken.

  Onderwerp: Zuid-Holland Zuid in top veiligheidsregio's in Nederland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) hoort bij de vier beste veiligheidsregio's van Nederland. Dit blijkt uit het donderdag 23 mei gepubliceerde rapport "De Staat van de Rampenbestrijding 2013" van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierin wordt de stand van zaken van alle veiligheidsregio's in Nederland weergegeven. Bestuur en directie zijn blij met dit resultaat.
  Voorzitter drs. A.A.M. Brok: "Ik ben er uitermate trots op dat wij zo goed uit de onderzoeken naar voren komen. In de loop van de jaren zijn er al verschillende rapporten verschenen waaruit bleek dat onze Veiligheidsregio het goed doet. Op alle onderdelen. Daarvoor is de inzet van velen uit ons gebied nodig. En een goede aansturing vanuit de organisatie van de Veiligheidsregio ZHZ. Vorig jaar bleek al uit onderzoeken na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, dat wij goed functioneren en de taak waarvoor wij staan goed invullen. De resultaten van de Inspectie Veiligheid en Justitie bevestigen wederom dat we het gewoon hartstikke goed doen".
  In het onderzoek kijkt de Inspectie Veiligheid en Justitie onder meer of de Veiligheidsregio zaken op orde heeft zoals het actueel houden van een Regionaal Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan. Met andere woorden: wat zijn de risico's in Zuid-Holland Zuid, hoe zorgen wij dat die risico's worden verkleind of weggenomen en hoe bestrijden wij een eventuele calamiteit. Er wordt gekeken of de rampenbestrijdingsorganisatie (alarmering, opschaling en continuïteit) goed is ingericht en of wordt voldaan aan de oefenverplichtingen. Ook de gemeentelijke bevolkingszorg en de samenwerking met andere partners is door de inspectie positief beoordeeld.
  Geconcludeerd wordt dat de VRZHZ op het gebied van planvorming de zaken 100% op orde heeft en dat bij het opschalen ruim 90% scoort. Carlo Post, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: "We zijn blij met dit resultaat; het toont aan dat we de juiste accenten hebben gelegd. Toch zie ik nog tal van verbeterpunten. We blijven ons inspannen om risico's zoveel mogelijk te verkleinen, zoals met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ook besteden we extra aandacht aan de interregionale (tussen veiligheidsregio's) en bovenregionale (met het rijk) samenwerking.
  Gelet op de risico's in onze regio is goede samenwerking met partners essentieel om voor allen die hier wonen, werken of recreëren een zo veilig mogelijke situatie te realiseren."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.