Week: 20 van 12 tot en met 18 mei 2013


Nieuws van Internet:
 • Miljoen voor aanschaf dompelpompensysteem calamiteiten in havengebieden
 • Tweede Kamer stelt vragen over Veiligheidsregio Flevoland
 • Ingebruikname schuimblusmiddelen voor grootschalige incidenten
 • Wet VTH: vooruitgang of vergissing?
 • Veiligheidsregio Zeeland: provincie moet Middelburg en Vlissingen ter verantwoording roepen
 • Flevoland moet calamiteitencoördinator lenen van Utrecht
 • Parket legt beslag op alle bloed- en urinestalen van Wetteren
 • Brandweer in de knel in Crailo
 • Budgettaire opgave Veiligheid en Justitie: ruim € 1 miljard bezuinigen
 • Ziekenhuizen tekenen convenant met Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • Wateroefening langs de IJssel


 • Onderwerp: Miljoen voor aanschaf dompelpompensysteem calamiteiten in havengebieden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Zeeland Seaports, Veiligheidsregio Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Rijkswaterstaat schaffen binnen afzienbare tijd een dompelpompsysteem aan dat bij calamiteiten in havengebieden 24.000 liter water per minuut kan verpompen.
  Het systeem kost volgens operationeel manager incidentbestrijding Cees Overdulve van Veiligheidsregio Zeeland ongeveer een miljoen euro. "Zo'n dompelpomp heb je bijvoorbeeld nodig bij een tank die in brand staat. Zo kun je in een mum van tijd heel veel water uit de haven pompen."
  De aanschaf valt onder het project Deltawateren, dat als doel heeft om de incidentbestrijding op het water en in de havengebieden te verbeteren. In dat licht gaven de Veiligheidsregio, Oil Tanking, Zeeland Refinery en Dow Benelux maandag in Terneuzen de aftrap om een schuimpool op te zetten. In geval van een grote calamiteit met brandbare vloeistoffen kunnen de hulpdiensten de hulp van grote bedrijven inschakelen.

  Onderwerp: Tweede Kamer stelt vragen over Veiligheidsregio Flevoland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie moet dinsdag in de Tweede Kamer verantwoording afleggen over de situatie bij de Veiligheidsregio Flevoland.
  Meerdere politieke partijen verbazen zich over het tekort aan calamiteitencoördinatoren in Flevoland, en de bewuste keuze van de Veiligheidsregio om dat tekort niet op te lossen.
  Een calamiteitencoördinator heeft bij een ramp de leiding in de meldkamer. Het is voor iedere regio verplicht dat er altijd een coördinator aanwezig is.

  Onderwerp: Ingebruikname schuimblusmiddelen voor grootschalige incidenten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Veiligheidsregio Zeeland en Oiltanking Terneuzen een aantal schuimblusmiddelen officieel in gebruik. Het gaat om twee trucks en trailers met tankcontainers met daarin 26.000 liter schuimvormend middel. Deze materialen worden ingezet bij grootschalige incidenten met brandbare vloeistoffen. De middelen zijn deels aangeschaft voor de incidentbestrijding op het water in het kader van het project Deltawateren. De aanschaf van de middelen is mede mogelijk gemaakt door Oiltanking Terneuzen, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland.
  Daarnaast vindt de aftrap plaats om samen met verschillende grote (industriële) bedrijven in het havengebied, waaronder Oiltanking Terneuzen, Zeeland Refinery en Dow Benelux BV, een zogenaamde schuimpool op te zetten. In geval van een grote calamiteit met brandbare vloeistoffen kunnen de hulpdiensten de hulp van grote bedrijven in de regio goed gebruiken. Het initiatief om samen een schuimpool op te zetten is een eerste stap in nog nauwere samenwerking in de nabije toekomst. Oiltanking is gevestigd op het Valuepark Terneuzen, een joint venture tussen Dow Benelux BV en Zeeland Seaports.
  Dit initiatief is mogelijk gemaakt door het project Deltawateren. Een project met als doel om de incidentbestrijding op het water en in de havengebieden te verbeteren. De ingebruikname van deze middelen en het opstarten van een schuimpool zijn hiervan een belangrijk voorbeeld. Het initiatief is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Zeeland Seaports, de provincie Zeeland, het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, Rijkswaterstaat, het Rijk en Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast wordt er in het project Deltawateren samengewerkt met tal van partijen, waaronder de Kustwacht, politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, KNRM, reddingsbrigade, bergers, de provincies Antwerpen en Oost- en West Vlaanderen.

  Onderwerp: Wet VTH: vooruitgang of vergissing?
  Thema: wabo
  Datum: 14 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De kwaliteit van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) staat ter discussie. De wet VTH komt er aan, maar gemeenten zijn sceptisch.
  De wet VTH is de zogenaamde 'werknaam' van de aanstaande wijziging van de Wabo waarbij invulling wordt gegeven aan de in de 'Package Deal 2009' vastgelegde afspraken. Concreet hebben we het dan over de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), het 'milieu basistakenpakket' en de 'KPMG kwaliteitscriteria 2.1'.
  In eerste instantie zou deze inhoud worden ondergebracht in de Omgevingswet. Door onder andere uitstel van de Omgevingswet en een aantal grote calamiteiten die zich recentelijk hebben voorgedaan (waaronder de brand in Moerdijk) is de druk nu verhoogd en is toch gekozen voor een zelfstandig wetsvoorstel. De noodzaak voor het vaststellen van de nieuwe wet wordt steeds duidelijker: "de kwaliteit van uitvoering van VTH-taken kan en moet beter", aldus de Commissie Mans. Deze "Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving" schrijft in haar rapport "De tijd is rijp" in 2008 dat de handhaving van de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht te wensen over laat.
  Lars Sirks en Ruth Koops van Yacht hebben onderzocht wat de stand van zaken is met betrekking tot de implementatie van de Wet VTH binnen gemeenten in Noord Nederland. Van de 53 gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben 32 gemeenten door middel van een enquête meegewerkt aan een onderzoek. De resultaten zijn verwerkt in een eindrapport met de titel "VTH bij gemeenten, Vooruitgang of Vergissing?". Een aantal opvallende resultaten van ons onderzoek willen we alvast kenbaar maken.
  Niet elke gemeente was ervan op de hoogte dat de Wet VTH hét middel wordt om de RUD en de kwaliteitscriteria te borgen. Een opvallende uitkomst is dat ongeveer tweederde van de deelnemende gemeenten de term 'Wet VTH' wel eens heeft gehoord, maar dat tevens ongeveer tweederde geen enkel idee heeft wat de wet voor gevolgen heeft voor hun eigen organisatie. Ook de zelfevaluatietool is nog maar door slechts enkelen volledig doorlopen.
  Samenwerking lijkt de sleutel tot kwaliteitsverbetering. Voor zover dat nog niet al gebeurde zoeken gemeenten zelf ook al naar samenwerkingsverbanden. Ook zonder de komst van de RUD's bundelen gemeenten hun krachten al op diverse wijzen om daarmee een slag te maken in het kwaliteits- en efficiencyniveau. Het blijkt dat vooral de politiek het nut van een RUD niet inziet. In deze tijd van ombuigingen is het goed om dienstverlening effectiever en efficiënter in te richten, maar of de RUD daarvoor de juiste oplossing is?
  Kleinere gemeenten lijken zich nog niet druk te maken over de verschuiving van een deel van hun takenpakket en zijn min of meer soms nog in een afwachtende houding. Men is meer bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de 'gemeentewinkel' en gaan liever aan de slag met inhoudelijke onderdelen die hun pad kruisen.
  Ook de uitgangspunten van de Wabo; waaronder de één-loket-gedachte (waarbij het loket zo dicht mogelijk bij 'de klant', dus bij de gemeente moest komen) en integrale benadering van VTH taken lijkt nu te vertroebelen, doordat meerdere partijen in het VTH-proces deelnemen.
  Een belangrijke rol is (straks) weggelegd voor de casemanager. Deze rol is nu nog niet bij elke gemeente ingericht, maar zal dat straks wel worden. Gemeenten zullen op termijn waarschijnlijk een meer sturend cq. coördinerend orgaan worden in plaats van een toetsende en toezichthoudende instantie. De visie van gemeenten is dat daarbij het bevoegd gezag alleen een primaire beoordeling zal blijven uitvoeren en zullen andere (eventuele private) gespecialiseerde partijen de inhoudelijke beoordelingen gaan uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is al in ontwikkeling met de private bouwtoets.
  Dat geen enkele gemeente momenteel aan de KPMG kwaliteitscriteria voldoet, was al wel duidelijk. Zelfs niet aan de door de betreffende RUD's zelf gecreëerde Groninger en Drentse Maat of Friese Norm. Met name de componenten 'deskundigheid' en 'capaciteit' leveren de grootste onderbezetting. De RUD's die daar nu voor worden ingericht moeten daarvoor een oplossing bieden. Driekwart van de door ons bezochte gemeenten worstelt met allerlei knelpunten die de Wet VTH met zich meebrengt. Daarbij gaat het over onderwerpen zoals 'weerstand, werkdruk en bezuinigingen'. Ook op het gebied van vooroverleg, klantcontacten, adviesuitwisseling en ICT zien gemeenten nog veel beren op de spreekwoordelijke weg. Ook het Heerenveens model, waarbij op een aantal constructieve en brandveiligheidonderdelen na, in principe niet meer aan het Bouwbesluit wordt getoetst, lijkt niet te passen binnen de RUD gedachte.
  De vraag die gemeenten zich dan ook stellen is of door invoering van de Wet VTH nu echt een verbeterslag wordt gemaakt in de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. De wetgever vindt van wel en ziet de door Mans geïntroduceerde RUD's als een verbetering. Gemeenten vinden dat ze hun Wabo taken zelf ook prima kunnen afhandelen en zien de RUD als vergissing. De toekomst zal het uitwijzen.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland: provincie moet Middelburg en Vlissingen ter verantwoording roepen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland vraagt Gedeputeerde Staten om de gemeenten Middelburg en Vlissingen te dwingen alsnog akkoord te gaan met de nieuwe gemeenschappelijke regeling.
  Tien van de dertien burgemeesters vinden een zogeheten aanwijzingsbesluit nodig. De bestuurders van Middelburg en Vlissingen hebben tegen gestemd en Hulst was niet aanwezig in de ingelaste vergadering.
  Het beraad was volgens voorzitter Jan Lonink bij elkaar geroepen, omdat de besluitvorming in alle dertien gemeenteraden over de nieuwe financieringssysthematiek rond is. Alleen de twee Walcherse gemeenten zijn tegen de voorgestelde de nieuwe verdeelsleutel van de kosten binnen de Zeeuwse veiligheidsregio. Voor Middelburg en Vlissingen betekent dat een fors hogere bijdrage, terwijl gemeenten als Terneuzen en Borsele juist minder gaan betalen.
  De inzet van een aanwijzingsbesluit door het college van Gedeputeerde Staten komt zelden voor. Middelburg en Vlissingen kunnen vervolgens nog tegen de 'bestuursdwang' in beroep gaan bij de Raad van State. Tussentijds blijft de oude gemeenschappelijke regeling van kracht en heeft dat verder geen consequenties voor het functioneren van de veiligheidsregio, aldus Lonink.

  Onderwerp: Flevoland moet calamiteitencoördinator lenen van Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Elke Veiligheidsregio moet een calamiteitencoördinator paraat hebben, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hoofd van de Veiligheidsregio Flevoland, Annemarie Jorritsma, kiest er bewust voor niet zo'n coördinator 24/7 aan het werk te hebben in de meldkamer. 'Het komt zo zelden voor dat zo iemand nodig is, daar wil ik wel de verantwoordelijkheid voor nemen,' laat ze via haar woordvoerder weten. Het ministerie wil echter dat de Veiligheidsregio iemand van Utrecht leent.
  Een calamiteitencoördinator bepaalt bij zeer grote calamiteiten welke hulpdienst op welke locatie en op welk moment prioriteit heeft. 'Dit gebeurt alleen maar wanneer de druk op de diensten zo hoog is dat ze langs elkaar werken,' legt Wim Maas uit, woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland. 'Bij mijn weten is dit nog maar één keer gebeurd in Nederland. Dat was in Moerdijk.'
  Er is al een tijd sprake van om de meldkamer van Flevoland samen te voegen met Gooi-en Vechtstreek en Utrecht. Maar dat kan nog lang duren, men houdt rekening met een jaar of zes. Tot die tijd is het volgens de Veiligheidsregio niet op te brengen voor een klein korps om zo'n dure functie te bemannen. 'Je hebt het bij zo'n baan over 5 a 6 formatieplaatsen. Oftewel drieënhalve ton,' aldus Maas.
  Volgens Maas brengt de afwezigheid van de calamiteitencoördinator geen extra risico's met zich mee. 'Er zijn voldoende mensen die opstaan om te zorgen dat het niet ontspoort op het moment dat zich zoiets voordoet. Het enige verschil is dat het een ad hoc oplossing is.'
  Voor het Ministerie van van Veiligheid en Justitie is dit niet voldoende. Er wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing voor de afwezigheid van een calamiteitencoördinator in Flevoland. Eén van de oplossingen zou het lenen van een coördinator van de naburige Veiligheidsregio Utrecht zijn. Die beschikt over maar liefst vijftien calamiteitencoördinatoren.

  Onderwerp: Parket legt beslag op alle bloed- en urinestalen van Wetteren
  Thema: crisismanagement
  Datum: 16 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het parket van Dendermonde heeft bewarend beslag gelegd op alle bloed- en urinestalen die genomen werden bij omwonenden en hulpverleners naar aanleiding van de treinramp in Wetteren. Dat blijkt uit communicatie van de dienst Crisismanagement van de FOD Volksgezondheid naar de huisartsen. Het parket van Dendermonde bevestigt de bewarende maatregel en zegt dat de procedure geen verdere analyses door de FOD Volksgezondheid in de weg staat.
  Het Laatste Nieuws meldde vandaag dat er nog niet begonnen werd met het onderzoek op de bloedstalen die bij 1.700 inwoners uit Wetteren en omgeving na de treinramp genomen werden. Zolang het ministerie van Volksgezondheid geen onderzoeksmethode heeft vastgelegd, blijven de stalen onaangeroerd.
  "Er zijn wel stalen onderzocht in het kader van het behandelproces", reageert gezondheidsinspecteur Zeger Vermeulen. "Van de mensen die zich aangemeld hebben met klachten, zijn stalen onderzocht in het kader van diagnostiek en therapie." Het gaat om een deel van de bijna vierhonderd personen die naar het ziekenhuis werden gebracht voor controle of verzorging.
  Uit eerdere communicatie van de dienst Crisismanagement van de FOD Volksgezondheid naar de huisartsen, de spoeddiensten en de laboratoria, blijkt dat het parket bewarend beslag liet leggen op alle bloed- en urinestalen. "Deze louter bewarende maatregel heeft tot doel de rechten van alle potentiële slachtoffers van de ramp te vrijwaren naar gebeurlijke latere procedures toe", zo vernam Belga van het parket van Dendermonde.
  Het gaat om een voorlopige, bewarende maatregel, zegt parketwoordvoerster Caroline Jonckers. "De FOD Volksgezondheid heeft op ons verzoek onze opdracht gecommuniceerd naar alle huisartsen, labo's en ziekenhuizen in Vlaanderen, met als bedoeling zoveel mogelijk potentiële slachtoffers te bereiken. Deze bewarende maatregel staat geenszins verdere analyses door de FOD Volksgezondheid in de weg. Op dit ogenblik worden geen analyses door Justitie voorzien."
  Vermeulen vult aan: "Het beslag betekent dat alle stalen ingevroren en bewaard worden bij de laboratoria of bij de plaatsen waar ze afgenomen zijn. De bedoeling is dat ze, als het later nodig zou zijn, opnieuw kunnen bekeken worden. Het is niet nodig om alle stalen systematisch te laten onderzoeken, zeker niet als er geen klachten of symptomen zijn."
  De dienst Crisismanagement van de FOD Volksgezondheid gaf de artsen en de laboratoria ook mee dat verdere analyses op de bloedstalen toegestaan zijn. Het is niet bekend wanneer de Hoge Gezondheidsraad zal bepalen wat de meest aangewezen test is om uit te voeren op de bewaarde stalen.

  Onderwerp: Brandweer in de knel in Crailo
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - Het goed draaiende oefencentrum van de Gooise brandweer op Crailo is voor grondeigenaar Noord-Holland geen blijvertje. Het oefenterrein, waar ook andere brandweerkorpsen en de politie gretig gebruik van maken, is geschrapt uit de toekomstplannen voor Crailo.
  Eigen schuld, dikke bult, stelt PvdA-gedeputeerde Tjeerd Talsma. Hij bood de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waar de brandweer onder valt, de kans het terrein te kopen. Maar alleen tegen een marktconforme prijs. Daar wringt de schoen. Voor het elf hectare grote terrein zou de regio minimaal 44 miljoen euro kwijt zijn. ,,Veel te veel. Dat kunnen we absoluut niet betalen'', zegt voorzitter Pieter Broertjes van de Veiligheidsregio.
  Talsma is onvermurwbaar, bleek deze week bij de bespreking van de Crailo-plannen door Provinciale Staten. De SP maakt zich als enige partij sterk voor de oefenfaciliteit van brandweer en politie, maar kreeg geen poot aan de grond.
  Het oefencentrum mag blijven tot het uitgestrekte terrein 'onthuurd' wordt, zegt een provincie-woordvoerder. ,,Als het oefencentrum zo goed draait als de SP zegt, kan er vast ook wel een marktconforme koopprijs worden betaald.''
  Het nieuws valt de Gooise brandweertop rauw op het dak. Met het bestuur van de Veiligheidsregio wordt een lobby voorbereid.

  Onderwerp: Budgettaire opgave Veiligheid en Justitie: ruim € 1 miljard bezuinigen
  Thema: veiligheid
  Datum: 17 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal de komende jaren tot ruim € 1 miljard bezuinigen. De budgettaire opgave loopt op van bijna € 400 miljoen in 2013 tot ruim € 1 miljard in 2018. Hiermee levert het ministerie een bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dat staat in een brief van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie die aan de Kamer is verzonden.
  Op de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement wordt de komende jaren één derde gekort. Ook wordt bezuinigd op subsidies die door Veiligheid en Justitie worden verstrekt. De efficiencytaakstelling op het bestuursdepartement (8,9%) wordt versneld ingevoerd, wat een extra besparing oplevert. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen zal de komende jaren bezuinigen. Deze bezuiniging loopt op van € 78 miljoen in 2013 tot € 340 miljoen in 2018 op een totaalbudget van € 2 miljard. Hierover is onlangs het Masterplan DJI aan de Kamer gezonden.
  Alles is er de komende jaren op gericht om betere prestaties te leveren die de rechtsstaat versterken en Nederland veiliger maken. Zo wordt er sinds 2010 ingezet op de bestrijding van de 'high impact crimes' als overvallen, inbraken, straatroof, geweldsdelicten en ondermijnende criminaliteit als mensenhandel, drugscriminaliteit, criminele jeugdgroepen en financieel-economische criminaliteit. Op deze terreinen zijn meetbare en concrete resultaten geboekt. Deze aanpak wordt onverkort vastgehouden en doorgezet.
  In het regeerakkoord is de nationale politie uitgezonderd van de efficiencytaakstelling. De politieorganisatie gaat wel een bijdrage leveren aan de efficiencytaakstelling voor de strafrechtketen.
  Om de budgettaire doelstellingen te realiseren worden scherpe keuzes gemaakt. Zo komt er een nieuw stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Een uitwerking hiervan zal voor het zomerreces worden gepresenteerd. Ook moet de strafrechtketen efficiënter. Het doel is om meer strafzaken af te handelen, verdachten sneller te berechten en veroordeelden het moeilijker te maken zich aan hun opgelegde straf te onttrekken. Door een betere samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en de rechterlijke macht wordt efficiëntiewinst gerealiseerd, onder meer door ICT-systemen beter op elkaar te laten aansluiten. Zo gaat er gewerkt worden met digitale procesdossiers. Daarnaast komt er een proceskostenveroordeling bij strafzaken en een eigen bijdrage voor gedetineerden.

  Onderwerp: Ziekenhuizen tekenen convenant met Veiligheidsregio Hollands-Midden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 16 mei hebben hebben de Veiligheidsregio Hollands Midden en de vier ziekenhuizen in de regio Hollands Midden een convenant getekend.
  Prof. Ferry Breedveld, voorzitter van de Raad van Bestuur, ondertekende het convenant namens het LUMC. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het samenwerken van de zorginstellingen tijdens rampen en crises.
  Zorginstellingen moeten onder alle omstandigheden goede zorg kunnen blijven verlenen. De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt met hen hier afspraken over. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert deze afspraken en adviseert over een goede aansluiting tussen zorg en veiligheid.
  Het convenant is een herziening van het convenant dat in 2009 is gesloten. Het regelt onder andere dat tijdens een ramp informatie over slachtoffers sneller beschikbaar is voor familieleden. Ook zijn afspraken gemaakt over de levering van medicijnen door de ziekenhuisapotheken bij een grootschalig incident.

  Onderwerp: Wateroefening langs de IJssel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEVENTER - Van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 8 november 2013 organiseren het Waterschap Groot Salland, het Ministerie van Defensie en de Veiligheidsregio IJsselland een grootschalige oefening. De gezamenlijke oefening krijgt vorm onder de de naam Conecto. Tijdens de oefening worden de deelnemende organisaties geconfronteerd met hoge waterstanden op de IJssel. De hoogwatersituatie zorgt er zogenaamd voor dat een crisissituatie ontstaat, waarop de partijen moeten inspelen. Genomen besluiten worden tijdens de oefening ook daadwerkelijk uitgevoerd.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.