Week: 19 van 05 tot en met 11 mei 2013


Nieuws van Internet:
 • Luchtalarm deel Gelderland te laat
 • NBG: Praktische gids voor noodplanning
 • Vragen in Zeeland over vervoer gevaarlijke stoffen per trein
 • Duikteam Purmerend en Zaanstad naar Zwitserland
 • VRZ wijst op risico's van overstroming
 • 'Betere sturing noodzaeklijk voor een robuust 1-1-2'


 • Onderwerp: Luchtalarm deel Gelderland te laat
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De maandelijkse test van het luchtalarm was maandag te laat in de regio Noord- en Oost-Gelderland en een deel van Overijssel. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland werden de sirenes te laat ingeschakeld door een miscommunicatie in de meldkamer.
  Volgens de zegsman was er wat verwarring over de gebruikelijke procedure, waardoor deze te laat gestart werd. Als gevolg klonk het luchtalarm vijf minuten later dan het gebruikelijke 12.00 uur. Via Twitter heeft de veiligheidsregio excuses aangeboden voor eventuele verwarring.

  Onderwerp: NBG: Praktische gids voor noodplanning
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 06 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vorige week bracht het nationale crisiscentrum van België een handreiking uit onder de titel "Praktische gids voor burgemeesters in nood". Van tijd tot tijd kan het verhelderend zijn om de inhoud van dergelijke gidsen tot je te nemen. Het leidt ertoe dat je weer eens met een andere bril naar de eigen rampenbestrijding en crisisbeheersing gaat kijken.
  De Belgen werken met de term 'noodsituatie'. Waar wij sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio's stoeien met wettelijke begrippen rampenbestrijding en crisisbeheersing, laat een noodsituatie zich in de Belgische wet beschrijven als "elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken." Geen kunstmatig (?) onderscheid tussen rampsituaties (waar een burgemeester krachtens art 5 Wvr over gaat) en crisissituaties (waar hij krachtens art 7 Wvr niet over gaat maar wel over moet communiceren), maar een duidelijke omschrijving die ook het grijze gebied tussen rampen en crises meepakt. Feitelijk gaat het om alle situaties waarvan de omvang de gewone reactiecapaciteit overtreft.
  In de handreiking wordt nadrukkelijk gekeken hoe de zelfredzaamheid van burgers een plek in de 'noodplanning' kan worden gegeven. Bijvoorbeeld door vrijwilligers in te schakelen bij de alarmeringen van medeburgers of het organiseren van noodopvang. Verschillende gemeenten beschikken daarvoor al over telefoonlijsten met vrijwilligers die kunnen worden ingeschakeld om zandzakken te vullen, informatiebrieven rond te delen en dergelijke. In Nederland kennen we de voorbeelden van de voetbalclub, schouting of vrijwilligers van de brandweer die dergelijke taken op zich nemen, maar een lijst van vrijwilligers die de gemeente in noodsituaties ten dienste staan is mij onbekend.
  Voor de adviseurs crisisbeheersing staan er wellicht nog meer van dergelijke verfrissende ideeen in, die ook in Nederland de crisisbeheersing weer verder kunnen verfijnen.

  Onderwerp: Vragen in Zeeland over vervoer gevaarlijke stoffen per trein
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Na het ongeluk met de goederentrein in België van afgelopen weekend maakt de Zeeuwse politiek zich zorgen over de transporten van gevaarlijke stoffen per trein door Zeeuws-Vlaanderen.
  Nu geeft de provincie vergunningen af die achteraf worden gecontroleerd. De Veiligheidsregio houdt niet bij wanneer er treinen met gevaarlijke stoffen door Zeeland rijden en wat de lading precies is.
  Roland van Tilborg, statenlid van de SP, zou dat graag anders zien. In Provinciale Staten gaat hij hierover vragen stellen. Ook andere partijen geven aan de situatie goed in de gaten te houden.
  Ook GroenLinks vraagt zich af of er regels zijn die voorschrijven wat er moet gebeuren als een dergelijk ongeluk zich in Zeeland zou voordoen. Ook vraagt de partij zich af of de Veiligheidsregio voldoende erop toegerust is om dergelijke calamiteiten te kunnen hanteren.
  De meeste bewoners van Sas van Gent zijn niet onder de indruk van de commotie. De goederenspoorlijn waar de gevaarlijke stoffen over worden vervoerd, loopt weliswaar dwars door hun dorp, maar het spoor ligt er al jaar en dag. "Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als ik op de fiets stap kan er ook iets gebeuren", vertelt Wies de Rademakers die nog geen twintig meter van de spoorlijn woont.
  Een andere buurtbewoner zegt: "Aan de ene kant ben ik wel bang, maar aan de andere niet. De afgelopen jaren is er wel veel veranderd. Het zijn steeds meer treinen per dag geworden. Ook zijn er steeds meer treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Ik denk wel zeven op de tien treinen."
  Wat er in wagons zit, dat weten de meeste buurtbewoners niet. "Ik denk ook niet dat ik het wil weten. Dat maakt me alleen maar bang als ik weet wat er zo vlak naast mijn huis vervoerd wordt", vertelt Gino Willaert. Maurice Wijnberge woont pal naast de spoorlijn: "Ik denk als ik precies weet wat er in die wagons zit, dat ik morgen misschien mijn huis nog wel te koop zet."

  Onderwerp: Duikteam Purmerend en Zaanstad naar Zwitserland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  PURMEREND - Het duikteam van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland geeft van 10 tot en met 12 mei duikdemonstraties in Zwitserland.
  Acht brandweermannen van Purmerend en Zaanstad laten op verzoek van de Zwitserse organisatie 'Code 3800' in Interlaken zien hoe het duiken in Nederland is georganiseerd. Naast Zwitserland is Nederland het enige land dat demonstraties geeft.
  Tijdens de demonstratie wordt er iemand uit het water gered, waarna het slachtoffer wordt behandeld. Hiervoor wordt een speciale zeecontainer met glazen wanden gebruikt. Bezoekers kunnen ook foto's en filmmateriaal bekijken. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft per jaar ongeveer 80 duikincidenten.

  Onderwerp: VRZ wijst op risico's van overstroming
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Met behulp van een speciale website wil de Veiligheidsregio Zeeland bedrijven wijzen op de risico's van een overstroming.
  Via de website www.zeelandveilig.nl/totopzekerehoogte kunnen mensen kijken of hun bedrijf in een overstromingsgebied ligt, welke gevolgen dit voor hun bedrijfsvoering kan hebben en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. De de nieuwe campagne 'Zeeland Veilig, tot op zekere hoogte' is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met ondernemers.
  De afgelopen jaren heeft de overheid via verschillende campagnes geprobeerd het overstromingsbewustzijn in het algemeen te vergroten. Ondernemers werden hierbij niet als aparte doelgroep benaderd. Niet vreemd dus dat uit onderzoek blijkt dat ondernemers zich niet of nauwelijks bewust zijn van hun overstromingsrisico en dus nauwelijks voorbereidingen hebben getroffen.
  De nieuwe campagne sluit volgens de Veiligheidsregio Zeeland naadloos aan op het Nationale Waterbeleid. Gerrie Ruijs, directeur/regionaal commandant Veiligheidsregie Zeeland: "Het waterbeleid is uit drie lagen opgebouwd: preventie (het voorkomen van overstromingen), duurzame ruimtelijke inrichting (om de effecten van een overstroming waar mogelijk te beperken) en rampenbeheersing (onder andere door het verhogen van overstromingsbewustzijn en zelfredzaamheid van de samenleving)."
  Ruijs: "Zeeland is met dammen, dijken en duinen goed beschermd tegen overstromingen. Toch kan een overstroming nog altijd voorkomen. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Niet alleen stromen huizen en bedrijven onder en worden bezittingen beschadigd. Ook nutsvoorzieningen vallen uit, wegen worden onbegaanbaar, kortom het maatschappelijke leven raakt ontwricht. Goede voorbereidingen kunnen slachtoffers en schade voorkomen en zorgen voor een veerkrachtige samenleving die de draad weer snel kan oppakken."
  Bedrijven spelen hierbij volgens de Veiligheidsregio een cruciale rol. "Zij zorgen voor werkgelegenheid in een regio, voorzien inwoners van noodzakelijke diensten en producten. Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van het risico een overstroming, dat ze weten wat ze kunnen verwachten, waar ze informatie kunnen vinden en welke maatregelen ze kunnen treffen."
  "Het is van groot belang dat mensen zich bewust zijn van wat er kan gebeuren maar nog belangrijker is dat zij waar mogelijk zelf maatregelen treffen om de effecten zo klein mogelijk te houden. Het midden- en kleinbedrijf in Zeeland is belangrijk voor onze economie. De overheid helpt waar nodig en mogelijk met het beschermen van deze bedrijven, waarbij de eerste aandacht uitgaat naar het vergroten van de zelfredzaamheid. Bedrijven kunnen vaak zelf maatregelen treffen om na een overstroming zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. De website is vooral bedoeld om bedrijven bewust te maken van overstromingen en de gevolgen daarvan en biedt daarnaast tips voor mogelijke maatregelen."

  Onderwerp: 'Betere sturing noodzaeklijk voor een robuust 1-1-2'
  Thema: Veiligheid
  Datum: 13 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voor het goed functioneren van het landelijke alarmnummer is het noodzakelijk dat er strakkere sturing en regie op de gehele 1-1-2 keten plaatsvindt. Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom in een gezamenlijk onderzoek naar de organisatie en opbouw van het landelijk alarmnummer 1-1-2. Het onderzoek is verricht op verzoek van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Aanleiding vormden de storingen in het 1-1-2 netwerk in 2012.
  De inspecties concluderen dat een duidelijk overzicht van de gehele 1-1-2 keten ontbreekt en dat de onderlinge samenwerking en afstemming onvoldoende is. Een lappendeken aan contracten bemoeilijkt de sturing en regie op 1-1-2. Hierdoor is het lastig een compleet beeld te krijgen van de afspraken die partijen onderling (het ministerie van Veiligheid en Justitie, KPN, de nationale politie en de regio's) hebben gemaakt.
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie, KPN en de nationale politie zijn direct na de storingen begonnen met nemen van alle noodzakelijke maatregelen om de impact te bepreken en herhaling te voorkomen. De meeste noodzakelijke verbeteringen zijn inmiddels uitgevoerd.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.