Week: 17 van 21 tot en met 27 april 2013


Nieuws van Internet:
 • Waterveiligheid in de diepste polder van Nederland
 • Opstelten aanwezig bij start samenwerking brandweerkorpsen
 • Veiligheidsregio opent meetstation in de duinen
 • Integrale aanpak jeugdige veelplegers


 • Onderwerp: Waterveiligheid in de diepste polder van Nederland
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 22 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Zuid-Hollandse VVD-fractie bezocht op 8 april het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard om zich te laten informeren over het watermanagement in deze regio. De Statenleden waren onder de indruk van de manier waarop het waterschap met de vele uitdagingen omgaat.
  In het gemaal Abraham Kroes in Moordrecht worden de politici verwelkomd door partijgenoot Ger de Jonge, bestuurder van het waterschap. Hij legt uit dat het gezelschap zich in bijzonder gebied bevindt. "Hierachter ligt het diepste punt van Nederland, waar de waterveiligheid de verantwoordelijkheid is van het kleinste waterschap van Nederland."
  De kleine omvang hoeft echter geen nadeel te zijn. De Jonge vertelt dat zijn waterschap maar liefst vier zogenaamde 'koploperprojecten' in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma mag uitvoeren. "Dat hebben we te danken aan het feit dat wij onze projecten allemaal op tijd, op een goede manier én binnen budget weten te realiseren. Andere waterschappen komen zelfs kijken hoe wij het doen."
  Suzanne Klerk, medewerkster van het waterschap, vertelt dat het watersysteem in het gebied 'versnipperd' is vanwege de verschillende gebruiksfuncties: woningen, wegen, spoor, glastuinbouw, landbouw en natuur. "Daar komt bij dat wij niet alleen water vanuit de hemel binnenkrijgen, maar ook vanuit de grond. Er komt hier heel veel grondwater aan de oppervlakte."
  Gelukkig kan het gemaal Abraham Kroes behoorlijk wat water wegpompen. Bij een optimale waterstand van de Hollandse IJssel gaat er maar liefst 950 kubieke meter per minuut de rivier in. Dat staat gelijk aan 26 vrachtwagens vol water. Dergelijke getallen zijn nodig, want in 2005 werden er forse problemen met de waterhuishouding geconstateerd. "De opgave blijkt veel minder groot te zijn dan we toen dachten", nuanceert Klerk. "We hebben nu meer kennis en kunnen de knelpunten daardoor beter lokaliseren."
  Toch bestaan er binnen het waterschap grote zorgen over met name het restveengebied. Daar daalt de bodem met twee centimeter per jaar, maar kan het waterpeil door diverse omstandigheden niet omlaag. Klerk: "Daardoor kunnen we niets anders doen dan het onder water te houden. Als we beton storten, dan wordt dat gewoon omhoog gedrukt door het grondwater. De keuze om te gaan bouwen op het laagste punt van Nederland was erg ongelukkig. Het heeft een enorme impact op de waterhuishouding hier."
  Een oproep van Ger de Jonge om als provincie en waterschap samen na te denken over de inrichting van de polder wordt door de fractie omarmd. Fractievoorzitter Floor Vermeulen: "Waterveiligheid is een belangrijk VVD-punt. Datzelfde geldt voor de zoetwatervoorraad in onze provincie. Dat is van groot belang voor ons drinkwater, maar ook voor industrie, land- en tuinbouw en transport. Het is een goede zaak als provincie en waterschappen bij deze thema's samen optrekken."

  Onderwerp: Opstelten aanwezig bij start samenwerking brandweerkorpsen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Helder - Om de brandweerzorg en crisisbeheersing nog efficiënter in te richten gaan het Korps Marinebrandweer, de gemeentelijke brandweer Den Helder en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nauwer samenwerken. Voor de gemeente Den Helder heeft dit als voordeel dat de Marinebrandweer straks ook voor branden en incidenten buiten de poorten van het marinecomplex gaat uitrukken.
  Dit betekent dat een risicovol gedeelte van de stad dan wordt bediend door de Marinebrandweer. Bij een incident kan dit korps daar namelijk aantoonbaar sneller aanwezig zijn. Daarnaast kan de brandweer van de gemeente Den Helder ook worden ingezet bij incidenten op militair terrein.
  De nieuwe werkwijze is bijzonder in ons land en geldt als een voorbeeld van civiel-militaire samenwerking op het gebied van basisbrandweerzorg. Met de ondertekening van een convenant tussen de gemeente Den Helder, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Ministerie van Defensie wordt de samenwerking officieel bekrachtigd. Bij het feestelijke programma, op donderdag 2 mei, zijn onder meer de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten en vice-admiraal Matthieu Borsboom van het Commando der Zeestrijdkrachten aanwezig. Ook zijn de medewerkers van beide brandweerkorpsen present.
  In het werkgebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, waartoe ook de gemeente Den Helder behoort, wordt gewerkt met een zogenaamd dekkingsplan. Hierin staat per gebied beschreven welke brandweereenheid het snelst ter plaatse kan zijn. In risicovolle gedeelten van Den Helder (denk aan de NAM, vliegveld De Kooy en de TESO) is dat vaak de brandweer van de Koninklijke Marine. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type uitruk. Een eenvoudige containerbrand of een ogenschijnlijk kleine brandmelding kan ook tot een ernstig incident leiden.
  De gemeentelijke brandweer van Den Helder werkt al jaren op een goede wijze samen met de brandweer van de Koninklijke Marine. Over de wens tot meer intensievere samenwerking is geruime tijd gesproken. Enige tijd geleden zijn de brandweerorganisaties in dit kader begonnen met het gezamenlijk inzetten van Officieren van Dienst. De operationele oplossing zoals die nu is afgesproken, is een volgende stap. Een belangrijk argument bij deze besluitvorming is geweest dat de gemeente Den Helder haar burgers zo optimaal mogelijk wil beschermen tegen de gevolgen van ongeval en brand. Het college van Den Helder vindt dat inwoners moeten kunnen rekenen op de snelst mogelijke hulp bij dergelijke incidenten. De samenwerking met de Koninklijke Marinebrandweer is een belangrijke stap die hieraan bijdraagt.
  Het Korps Marinebrandweer is onderdeel van de Koninklijke Marine. Het korps bestaat uit zo'n 125 beroepsbrandweerlieden, die als burgerambtenaren in dienst zijn van Defensie. Het korps verzorgt de brandbestrijding op alle defensieterreinen en Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder. Bij het brandweerkorps van de gemeente Den Helder werken 75 mensen inclusief vrijwilligers.
  De gemeenten Den Helder en Texel hebben overigens twee maanden geleden de 'koude' organisatieonderdelen van hun brandweerorganisaties samengevoegd. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit voor beide korpsen voordeel oplevert: het komt de kwaliteit van de brandweerzorg ten goede, zonder dat dit extra geld kost. De samenvoeging van deze organisatie-onderdelen past ook in het toekomstbeeld van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als het gaat om de regionalisering van de brandweer Noord-Holland Noord.

  Onderwerp: Veiligheidsregio opent meetstation in de duinen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Of het code 'groen', 'geel', of 'rood' is in de duinen, dat wordt voortaan automatisch bepaald. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft gisteren drie meetstations in de duinen in gebruik genomen. Met de meetstations kan de veiligheidsregio van minuut tot minuut het gevaar van een natuurbrand en het risico op uitbreiding inschatten.
  Het systeem stelt automatisch de juiste kleurindex vast. Zo kleuren de meetstations Noord-Holland Noord rood als het erg droog is en er een flinke wind staat: het gevaar dat een beginnend brandje snel uitbreidt is dan groot. Bij code rood gaan er standaard meer brandweerwagens rijden. Ook zijn er sneller blushelikopters beschikbaar: bij code rood gaat de helikopterbemanning van defensie op piket en is dus sneller inzetbaar.
  Woensdag 17 april werd het systeem officieel in gebruik genomen bij het meetstation in Castricum. Burgemeesters Toon Mans van Castricum en Hetty Hafkamp van Bergen verrichten de openingshandeling. De andere meetstations staan in Schoorl en op Texel. De meetstations zijn een onderdeel van een project om het gevaar op een onbeheersbare natuurbrand in te dammen. De veiligheidsregio werkt daarin nauw samen met andere organisaties. Een ander element van het project is de zogeheten Risico-Indexkaart Natuurbranden. Op de kaart is het hele kustgebied in Noord-Holland Noord opgedeeld in vakjes van een vierkante kilometer. Per vakje is het risico op een onbeheersbare natuurbrand vastgesteld. Daarbij tellen factoren als vegetatie, bereikbaarheid en de aanwezigheid van risico-objecten. Met deze kaart in de hand kijken veiligheidsregio en partnerorganisaties naar vervolgmaatregelen.
  De organisaties waarmee de veiligheidsregio samenwerkt in dit project zijn: PWN, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Bosschap, Waternet, defensie, Recron, Reddingsbrigade en Veiligheidsregio Kennemerland.

  Onderwerp: Integrale aanpak jeugdige veelplegers
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 26 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - Vanaf 1 mei gaat het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom van start met de 'TOP-X aanpak': een nieuwe methodiek gericht op jonge veelplegers naar voorbeeld van de Amsterdamse Top 600-aanpak.
  De TOP-X-aanpak wordt door de gemeente Bergen op Zoom gecoördineerd en zal vanuit het Veiligheidshuis in de praktijk worden gebracht.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.