Week: 16 van 14 tot en met 20 april 2013


Nieuws van Internet:
 • Raad Middelburg weigert knip te trekken voor Veiligheidsregio
 • Lieke Sievers regionaal commandant brandweer IJsselland
 • Brandweer Kennemerland scoort hoog
 • Bas Eenhoorn: Veiligheidsregio eindeloos vergadercircuit
 • Kamerlid Marcouch naar Tiel
 • Leon Kruijs wordt de nieuwe voorzitter van het College van bestuur van de politieacademie
 • Samenwerking veiligheidsregio's in BEL-gemeenten een feit


 • Onderwerp: Raad Middelburg weigert knip te trekken voor Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De gemeente Middelburg trekt vooralsnog geen extra geld uit voor de regionale brandweertaken binnen de Veiligheidsregio.
  Om de kosten voor de brandbestrijding in de Westerscheldetunnel en voor hulp bij ongevallen op het water over heel Zeeland te spreiden wil de Veiligheidsregio het bedrag per inwoner verhogen van 10 naar 15 euro. Voor Middelburg komt dat neer op een kwart miljoen.
  De raad gaat een stap verder dan het college van B en W heeft voorgesteld. Dat wilde wel meer betalen voor de regionale brandweerkosten omdat het de onderhandelingen over de omstreden verhoging van van de lokale brandweerkosten vergemakkelijkt. Burgemeester Harald Bergmann ontraadde daarom het voorstel van de VVD om het extra geld voor de regionale brandweerkosten voorlopig in de knip te houden. Dit werd gesteund door PvdA, LPM, GroenLinks en D66.

  Onderwerp: Lieke Sievers regionaal commandant brandweer IJsselland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE - L. J. Sievers wordt per 1 januari 2014 regionaal commandant van Brandweer IJsselland. De nu nog gemeentelijke korpsen gaan vanaf die datum samen verder als één regionaal korps.
  De benoeming van Sievers vond woensdag 17 april plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio IJsselland.
  Sievers is sinds de oprichting van Veiligheidsregio IJsselland in 2009 regionaal commandant en voorzitter van de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio IJsselland. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de brandweer, politie, GGD (publieke gezondheid) en gemeenten. Ook in de nieuwe organisatie die op 1 januari van start gaat blijft zij als voorzitter aan.
  De korpsen in IJsselland zijn onderling al sterk verbonden, doordat de commandanten sinds 2009 in regionale dienst zijn. Op tal van terreinen wordt samengewerkt om de kwaliteit van de brandweerzorg te bevorderen. Vanaf 1 januari 2014 is regionale samenwerking een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat de gemeentelijke korpsen overgaan naar Veiligheidsregio IJsselland. Bij de regionalisering zijn de korpsen van Steenwijkerland, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Dalfsen, Staphorst, Ommen-Hardenberg, Raalte, Deventer en Olst-Wijhe betrokken. Samen met de organisatieonderdelen binnen de veiligheidsregio - het regionaal bureau Brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en Bestuursondersteuning - gaat het om circa 250 beroepskrachten en ruim 800 vrijwilligers. De regionalisering heeft geen gevolgen voor de kazernes en posten in de gemeenten. Deze blijven gewoon bestaan.
  Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio IJsselland. Deze wordt gevormd door de gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Kampen, Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, politie, ambulancedienst, gemeenten en ketenpartners (bv. waterschappen, nutsbedrijven) nauw samen om inwoners beter te beschermen tegen de risico's van branden, rampen en crises.

  Onderwerp: Brandweer Kennemerland scoort hoog
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft op 8 april het (concept)Regionaal repressief Dekkingsplan voor de regio voorgelegd aan de raden van de tien gemeenten.
  Het dekkingsplan geeft een beeld van de opkomsttijden en dekkingspercentage op basis van de Wet veiligheidsregio (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio (Bvr) van 1 oktober 2010. Daardoor is inzichtelijk vanuit welke brandweerpost de burger het snelst hulp krijgt. De opkomsttijd is onderdeel van de totale brandweerzorg. Een juiste balans tussen repressie en preventie speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van de brandweerzorg.
  Met de komst van de Wvr en het Bvr is de normering voor de eerste maal wettelijk vastgelegd. Daarbij is in het Bvr een vernieuwde rekenmethodiek opkomsttijden opgenomen.
  De heer Th. Weterings;portefeuillehouder brandweerzorg VRK en burgemeester Haarlemmermeer merkt op; "in 77% van de incidenten is de brandweer in regio Kennemerland binnen de norm ter plaatse en staat daarmee op de tweede plaats in Nederland. Dit tegen een landelijk gemiddelde van 67%. Alleen een strikte opkomsttijd voor de brandweer is onvoldoende. Als het gaat om (brand)veiligheid is winst te behalen in het voorkomen van brand en het verkorten van de ontdekkingstijd. De brandweer kan dit niet alleen en vraagt alertheid en voorzorgmaatregelen van burgers". Dit blijkt mede uit het rapport RemBrand uitgevoerd door TNO.
  De brandweer investeert zelf in een aantal verbetermaatregelen, zoals het versneld inzetten van de hulpverlening, een vernieuwende werkwijze en het sneller alarmeren van buurregio's.
  De gemeenten en de brandweer werken samen aan de bevordering van brandveiligheid. De heer A.F.M. Schippers; commandant Brandweer Kennemerland; "Dit betekent met burgers, bedrijven en bestuurders werken aan brandpreventie (voorlichting gebruik van brandveilige materialen) en het aanmerkelijk verkorten van de ontdekkingstijd van brand (rookmelders) en zelfredzaam van burgers (vluchtplan/burenhulp).
  Daarbij is bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid bij burgers onmisbaar. Een snellere signalering bij een beginnende brand betekent tijdwinst om te vluchten, een snellere melding bij de brandweer en beperking van schade.

  Onderwerp: Bas Eenhoorn: Veiligheidsregio eindeloos vergadercircuit
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gemeenten kunnen niet alles zelf, ze moeten samenwerken om bepaalde taken goed te doen. Veel opdrachten voor het lokaal bestuur zijn te veel omvattend, te complex of overschrijden gemeentegrenzen, waardoor gemeenten gedwongen zijn samen op te trekken. Gedwongen inderdaad, want op basis van wetgeving moeten gemeenten taken samen doen. Een mooi voorbeeld is alles wat met veiligheid te maken heeft. Ondanks de uitdrukkelijke wens en noodzaak om een samenhangende veiligheidsaanpak te hebben op gemeentelijk niveau in het belang van de burger, is een belangrijk deel van de veiligheidstaak in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht of bij gemeenten helemaal weggehaald. Dat is gebeurd omdat (te) veel gemeenten in Nederland niet de grootte hebben om die taken goed uit voeren. Weg samenhang.
  Wat dit nog erger maakt is dat die taken op zoveel verschillende bestuurslagen zijn ondergebracht dat het overzicht en samenhang totaal verloren gaat. Ik noem dan bijvoorbeeld brandweer, politie , crisis- en rampenbeheersing en integraal veiligheidsbeleid. En om dat nog enigszins te repareren is een eindeloze brei van vergadercircuits ontstaan. De veiligheidsregio kan als mooi voorbeeld dienen in die ingewikkelde verhoudingen. Binnen die regio van samenwerkende gemeenten, opgelegd door de wet, is de brandweertaak toegedeeld, wordt de meldkamer gerund, de verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid is er ondergebracht en wordt crisis- en rampenbeheersing (voor een deel) uitgevoerd. En worden op tal van veiligheidsvraagstukken gemeenten ondersteund. De politie daarentegen is bij de Rijksoverheid ondergebracht en de gebiedseenheden van de Nationale Politie vallen niet samen met de veiligheidsregio. Op het niveau van de gemeente, is daardoor de speelruimte van partijen beperkt. En diegenen, die verantwoordelijk zijn voor veel van die taken, die regionaal en landelijk worden aangestuurd, kunnen onmogelijk in alle gemeenten acte de présence geven. Een absolute wirwar van overleggen ontstaat. En heel veel gaat nu dubbelop.
  Laat ik als voorbeeld geven wat mij als burgemeester van Alphen aan den Rijn overkomt. Niet als klacht, misschien meer een aanklacht. Uiteraard heb ik op gemeentelijk niveau overleg over openbare orde en veiligheid. Daar wordt zoveel mogelijk geprobeerd alles bij elkaar te halen; van criminele jeugdgroepen, veiligheid op straat, brandveiligheid, coffeeshop-aanpak, van "social design" in wijken tot zichtbaarheid van politie. Teveel om op te noemen. Dan gaan we naar de veiligheidsregio, met een algemeen - en een dagelijks bestuur. In die veiligheidsregio (Hollands Midden) zijn politiedistricten met een eigen opdracht,waar de helft van de burgemeesters uit de veiligheidsregio bij elkaar komt. Over de politie wordt uiteraard op een (ander) regionaal niveau bestuurlijk overlegd. Een kernbestuur met voorzitters en vicevoorzitters van de districten bereidt dat voor. Als het over veiligheid gaat heb ik in ieder geval zes overleggen in verschillende frequenties weliswaar, maar met veel overlappen. En toch kan niet overal iedereen zijn inbreng hebben. Het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld heeft paal en perk gesteld aan de aanwezigheid in al die overleggen; heel begrijpelijk, maar tot verontwaardiging uiteraard van veel burgemeesters.
  Is er wat aan te doen? Ja natuurlijk. De meest eenvoudige, maar ook meest onhaalbare oplossing ligt in de lijn (of is het voornemen al verdampt?) van minister van Binnenlandse Zaken Plasterk om in Nederland gemeenten te maken met meer dan honderdduizend inwoners. Groot genoeg om de meeste veiligheidstaken onder te brengen, in ieder geval met uitzondering van het nationale meldkamersysteem en de "grote" criminaliteit en nationale veiligheid. Maar om te beginnen kunnen we snel veiligheidsregio's en de tien politiegebiedseenheden laten samenvallen. De minister van Veiligheid en Justitie Opstelten wil wachten op de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio's. Maar ik zou zeggen: kom snel met een reparatiewetje (en doe dat ook voor de meldkamers, die op het niveau van de politiegebieden gebracht worden, uit het verband van de veiligheidsregio's) en breng zoveel mogelijk geografische congruentie aan. Het scheelt veel verwarring, en voorkomt gebrek aan afstemming, ambtelijke en bestuurlijke irritatie en nodeloos dubbel overleg.

  Onderwerp: Kamerlid Marcouch naar Tiel
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TIEL - Tweede kamerlid Achmed Marcouch komt op vrijdag 19 april op uitnodiging van de plaatselijke PvdA-afdeling naar Tiel. 's Middags brengt hij een bezoek aan het Veiligheidshuis. 's Avonds om 19.00 uur bespreekt hij de actuele politiek, toegespitst op veiligheid, tijdens een bijeenkomst in De Vier Gravinnen. Iedereen is hier welkom.
  Marcouch is in de Tweede Kamer woordvoerder voor veiligheid en politie. ,,De buurt is van de bewoners. Iedereen heeft recht op een prettige, veilige wijk, ongeacht de buurt waar je woont. Of het nu gaat om vandalisme, fraude en misbruik met uitkeringen of onbeschoft gedrag tegen ambulancepersoneel: asociaal gedrag wordt bestraft'', zo luidt zijn ambitie.
  In het Veiligheidshuis, gevestigd in het voormalige Kantongerecht aan de Nieuwe Tielseweg, zal hij zich 's middags laten informeren over de resultaten van de samenwerking tussen straf-, zorg- en gemeentelijke instellingen om ernstige overlast en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

  Onderwerp: Leon Kruijs wordt de nieuwe voorzitter van het College van bestuur van de politieacademie
  Thema: veiligheid
  Datum: 19 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Leon Kuijs (56) wordt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming. De heer Kuijs start zijn nieuwe functie op 22 april en heeft vanaf dat moment de feitelijke leiding over de Politieacademie.
  De heer Kuijs vervulde de afgelopen jaren diverse functies binnen de politieorganisatie. Hij was tussen 2002 en 2011 korpschef van het politiekorps Brabant Zuid-Oost en sinds 2009 voorzitter van de raad van korpschefs. Hij maakte deel uit van de kwartiermakers voor de komst van de nationale politie. Op 1 januari 2013 werd de heer Kuijs benoemd als lid van de korpsleiding van de nationale politie.
  De heer Kuijs heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad, een ingestelde draagvlakcommissie, de Raad van Toezicht en minister Opstelten. Gezien de positieve adviezen heeft minister Opstelten besloten om de heer Kuijs voor te dragen voor benoeming.

  Onderwerp: Samenwerking veiligheidsregio's in BEL-gemeenten een feit
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BLARICUM - Vanaf begin april werken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek officieel samen bij incidenten in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL-gemeenten). Ook gaan beide regio's medio juli samenwerken bij brandbestrijding van gebouwen met een rieten kap.
  Er werd al langer gewerkt aan afspraken tussen beide regio's. Aanleiding om extra prioriteit hieraan te geven waren twee incidenten waarbij bleek dat (extra) voertuigen uit de andere regio mogelijk sneller ter plaatse hadden kunnen zijn dan vanuit de eigen regio.
  De gemeenten Blaricum en Laren vallen onder het verzorgingsgebied van Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, Eemnes valt onder het gebied van Veiligheidsregio Utrecht. Beide regio's konden voorheen voor extra bijstand alleen hun eigen posten alarmeren. In de praktijk was dat niet altijd de post met de kortste afstand tot een incident. Door de gemaakte afspraken kunnen de posten uit de andere veiligheidsregio nu wel gealarmeerd worden. Voor het alarmeren van bijzondere voertuigen, zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen, zal dit voor 1 mei geregeld worden.
  Beide regio's kennen daarnaast het specialisme rietkapbestrijding, ook daarin gaan de regio's samenwerken. Op dit moment werken de regio's hierin nog op een andere manier. Dat verschil zit met name in de aanvullende veiligheidsmiddelen en instructies zoals die binnen de VRU gelden en zijn gecertificeerd in het kader van arbeidsveiligheid. Zodra de werkwijzen hetzelfde zijn, zal het specialistisch team uit Gooi & Vechtstreek ook in het verzorgingsgebied van de VRU ingezet kunnen worden.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.