Week: 09 van 24 februari tot en met 02 maart 2013


Nieuws van Internet:
 • Convenant Veiligheidsregio's met waterschappen
 • Nieuwe Commandaowagens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Reactie op berichtgeving over opleidingsplaatsen politieacademie
 • Brandweervrijwilligers in dienst van veiligheidsregio
 • Tiel pakt inbraken bij de wortel aan
 • Waterkeringbeheer wordt Waterveiligheid


 • Onderwerp: Convenant Veiligheidsregio's met waterschappen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij een incident, ramp of crisis is een goede samenwerking met crisispartners van groot belang. Om hier goed op voorbereid te zijn, maakt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vooraf afspraken met deze partners. Deze afspraken worden vastgelegd in convenanten. Op 25 februari jl. ondertekende de voorzitter van de veiligheidsregio het convenant met de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas, de Dommel en Rivierenland. Dit convenant is in overleg met deze partners tot stand gekomen. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere melding en alarmering, leiding en cooerdinatie, veiligheid en informatiemanagement, gezamenlijk oefenen, deelname aan crisisoverleg, risico- en crisiscommunicatie en het evalueren van incidenten. Door het zetten van de handtekeningen werd de samenwerking in rampenbestrijding en crisisbeheersing door de partners bekrachtigd.

  Onderwerp: Nieuwe Commandaowagens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Uit handen van Carrosseriebedrijf Talen uit Meppel en Cosmo Trucks heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond twee Verbindings Commandowagens in gebruik gesteld alsmede een Mobiele Copi, Commando Plaats Incident.
  Dit zijn voertuigen met een uitzonderlijke specificatie, bedoeld voor gegarandeerde optimale communicatie in het geval van een omvangrijke ramp.
  Nederland is door de hulpdiensten opgedeeld in een aantal veiligheidsregio's. De meest risicovolle hiervan is Rotterdam, vanwege het havengebied en de omvangrijke chemische- en petrochemische industrie. De Veiligheidsregio beschikte daartoe al over mobiele commando units, waarmee de communicatie bij een calamiteit gegarandeerd moet zijn. Deze voertuigen zijn na ruim vijftien jaar buiten dienst gesteld. Rotterdam kon dus met een schone lei beginnen. Er kwam volgens de regels een Europese aanbesteding. Hierbij viel op dat Carrosseriebedrijf Talen niet alleen het beste, maar vooral het meest deskundige aanbod deed. 'We dachten: Bij Talen worden we begrepen', aldus de woordvoerder van de hulpdiensten, Vincent Arends.
  Tijdens de aanbestedingsprocedure viel de klantvriendelijkheid en openheid van Talen op, waardoor het project snel van start kon gaan. In de mobiele commando units zijn tal van communicatiekanalen aangebracht wat deze voertuigen tot een uiterst gedetailleerd stuk maatwerk maakt. 'Daarbij mag op geen enkele wijze een concessie aan de kwaliteit worden gedaan', aldus Arends, 'alles moet juist in moeilijke, onvoorziene omstandigheden, tip-top functioneren.'
  De mobiele units bieden plaats aan zeven verbindingsfunctionarissen. In de Veiligheidsregio is naast politie, brandweer en ambulancepersoneel ook het Havenbedrijf actief. Alle diensten werken nauw samen. Dat de Verbindings Commandowagens brandweer rood zijn gespoten, is enkel vanwege het feit dat ze meest door brandweerlieden bestuurd zullen worden. Maar alle hulpdiensten kunnen, ook afzonderlijk, een beroep doen op de verbindings eenheden. Daarbij zijn alle communicatiemiddelen aan boord die de diensten gebruiken.
  De eenheden zijn gebouwd op DAF CF 75.310 chassis, geleverd door Cosmo Trucks, en wegen alles bij elkaar zo'n vijftien ton. Bij uitval van elektriciteit kunnen de eenheden nog via een generator 96 uur in de lucht blijven. Naast verbinding met meerdere mobiele netwerken, hebben de units ook een satellietverbinding. Zonder omhaal durven betrokkenen daarom te stellen, dat dit de beste Verbindings Commando Units van het land zijn.

  Onderwerp: Reactie op berichtgeving over opleidingsplaatsen politieacademie
  Thema: veiligheid
  Datum: 27 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Naar aanleiding van de discussie over het aantal opleidingsplaatsen bij de Politieacademie heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de Politieacademie en de Nationale Politie om tekst en uitleg gevraagd.
  Geheel conform de in december 2012 vastgestelde begroting en beheersplan geldt voor het aantal opleidingsplaatsen bij de politie voor het jaar 2013 een numerus fixus van 800 aspiranten. Er is dus geen sprake van een opleidingsstop, wel van een reductie van het aantal te vullen opleidingsplaatsen ten opzichte van voorgaande jaren.
  Uit de navraag blijkt dat de Nationale Politie en de Politieacademie bij alle verschillende politieonderdelen onderzoeken in welke mate de numerus fixus reeds benaderd wordt. Zodat goed kan worden ingeschat hoe groot hun wervings- en selectieinspanningen nog moeten zijn voor de rest van dit jaar. Abusievelijk zijn daarbij sollicitanten benaderd met het bericht dat ze verder niet in behandeling worden genomen en de opleiding niet kunnen volgen. Sommige daarvan hadden op basis van een brief met daarin de intentieverklaring voor aanstelling al onomkeerbare stappen gezet. Dat is betreurenswaardig. Deze sollicitanten zijn of worden opnieuw benaderd en kunnen de selectieprocedure vervolgen.
  De voorlopige sterktecijfers laten zien dat de operationele sterkte van de politie per eind 2012 wederom hoger ligt dan met de Tweede Kamer is afgesproken. Voor de inname in 2013 heeft dit geen gevolg: bij het vaststellen van het aantal plaatsen voor 2013 was namelijk al rekening gehouden met een hogere sterkte dan afgesproken. De aantallen opleidingsplaatsen in 2014 en de jaren daarna zullen zoals te doen gebruikelijk met de jongste sterktecijfers opnieuw worden doorgerekend.

  Onderwerp: Brandweervrijwilligers in dienst van veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GENDRINGEN - De vier colleges van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek hebben deze week besloten dat de brandweervrijwilligers in dienst komen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Deze overgang vindt per 1 januari 2014 plaats. De brandweerposten binnen de vier gemeenten vormen samen Brandweer Achterhoek West.
  Dit besluit is een gevolg van de wet Veiligheidsregio's. Deze wet verplicht de gemeenten om de brandweer uiterlijk 1 januari 2014 te regionaliseren. De overgang van het dienstverband van de vrijwilligers naar de VNOG zorgt ervoor dat aan de verplichting tot regionalisering wordt voldaan.
  Voor de ruim 350 brandweervrijwilligers die vanuit de elf brandweerkazernes 24 uur per dag, zeven dagen in de week klaar staan, heeft dit besluit geen gevolgen. Hun standplaats en werkzaamheden wijzigen niet. De brandweerposten uit de vier gemeenten die Brandweer Achterhoek West vormen, werken als sinds 1 januari 2011 intensief samen. De vier voorheen gemeentelijke brandweerkorpsen zijn sinds die tijd één organisatie waarvan het kantoor gehuisvest is in Doetinchem.

  Onderwerp: Tiel pakt inbraken bij de wortel aan
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 02 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TIEL - Alles moet uit de kast om criminaliteit onder jongeren in Tiel uit te bannen.
  Naast het hard aanpakken van de harde kern van criminele jongeren, gaat veel aandacht uit naar het voorkomen van aanwas. Potentiële crimineeltjes moeten al vanaf de basisschool in de gaten worden gehouden.
  De gezamenlijke aanpak van gemeente, politie, justitie en zorginstanties in het Veiligheidshuis wordt breder getrokken. Deze instanties krijgen meer middelen om 'achter de voordeur' te komen en in gesprek te gaan met ouders van daders. Daarbij gaat veel aandacht uit naar broertjes en neefjes, zodat zij niet in de criminele voetsporen treden. (…)

  Onderwerp: Waterkeringbeheer wordt Waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 02 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Na discussie over de visie en missie van de bedrijfsfunctie Waterkeringen heeft de BC Keringen besloten dat de naam Waterveiligheid voor de bedrijfsfunctie (BF) de lading beter dekt. Ook elders in de watersector wordt veelvuldig gesproken over de waterveiligheid in plaats van Keringenbeheer. De nieuwe naam waterveiligheid sluit hier naadloos op aan.
  De discussie binnen de BC Keringen startte mede naar aanleiding van het volgende statement: "De BF Waterkeringenbeheer staat voor de ondersteuning van een duurzame handhaving van de veiligheid van Nederland tegen overstromingen (o.a. uitgevoerd met waterkeringen)".
  De BC heeft toen voorgesteld de naam van de BF te wijzigen in 'Waterveiligheid'. Deze naam geeft het doel beter aan dan 'Waterkeringen', wat eigenlijk een middel is.
  De nieuwe naam sluit ook beter aan bij de naamgeving van processen bij de waterschappen: een aantal waterschappen voert de naamgeving in afdelingen en functionarissen ook al binnen hun waterschap.
  Bij STOWA spreken ze nog over Waterkeren en bij de Unie van Waterschapen over Waterkeringen, hoewel bij de Unie ook van het thema waterveiligheid wordt gesproken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.