Week: 08 van 17 tot en met 23 februari 2013


Nieuws van Internet:
 • Wagenpark Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond flink uitgebreid
 • Evaluatie GRIP-3 Ouwerkerkse Kreek gereed
 • Ombudsman: Buurman handelt in drugs


 • Onderwerp: Wagenpark Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond flink uitgebreid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het wagenpark van de Veiligheidsregio is flink uitgebreid en vernieuwd. Vooral bij grote rampen en evenementen kunnen de hulpdiensten dan beter samenwerken.
  Nog voor de officiële overdracht van de wagens, kreeg RTV Rijnmond alvast een kijkje. Een van de nieuwe wagens is de 'mobiele commando unit'. Vincent Arends van de Veiligheidsregio vertelt: "Hier kunnen vooral vergaderingen van politie en brandweer worden gehouden tijdens rampen."
  In de 'unit' hangen veel beeldschermen en een touchscreen. "Zo kun je makkelijk tekenen hoe de situatie eruit ziet en waar bijvoorbeeld ambulances kunnen verzamelen", verklaart Arends.
  De andere unit, de commandowagen, is uniek in Nederland. Het is de eerste wagen waar de politie, het Havenbedrijf, ambulancemedewerkers en de brandweer kunnen samenwerken bij grote gebeurtenissen.
  In de commandowagen kunnen verbindingen tot stand gebracht worden. De wagens worden niet alleen gebruikt voor rampen, maar ook bij evenementen als de opening van het strandseizoen.

  Onderwerp: Evaluatie GRIP-3 Ouwerkerkse Kreek gereed
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft het evaluatierapport 'GRIP 3 Ouwerkerkse Kreek' bekendgemaakt. Het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, heeft de evaluatie in opdracht van VRZ uitgevoerd. De evaluatie geeft een beeld van hoe de diverse overheden de crisis die ontstond door de aanwezigheid van de giftige alg dinoflaggelaat in de Ouwerkerkse kreek en de Oosterschelde gezamenlijk hebben aangepakt. Tijdens de crisis zijn weloverwogen afwegingen gemaakt tussen het bewaken van de volksgezondheid en de economische belangen. Belangrijkste leerpunt is de wijze waarop crisiscommunicatie voor dit type crisis is georganiseerd.
  Begin augustus 2012 werd een grote hoeveelheid giftige alg (dinoflagellaat) aangetroffen in de Ouwerkerkse Kreek op Schouwen-Duiveland. Vanwege de noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak, werd op 7 augustus besloten op te schalen naar GRIP 3. Om lering te kunnen trekken uit deze casus is een evaluatierapport opgesteld. Burgemeester Rabelink: "GRIP 3 is afgekondigd omdat er veel partijen betrokken waren, er mogelijk een risico was voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit was in het geding. Daarnaast speelde ook de mogelijke economische impact van het incident op de schelpdierensector mee." Uit de evaluatie blijkt dan ook dat het opschalen naar GRIP3 de juiste beslissing was.
  In de evaluatie staat een aantal nuttige aanbevelingen, onder andere op het gebied van crisiscommunicatie. Zo verdient communicatie een meer strategische rol binnen het crisismanagementproces. Daarnaast zouden communicatieadviseurs mandaat moeten krijgen om via social media snel en adequaat feitelijke informatie te verschaffen. Als elke bijdrage via social media geautoriseerd moet worden, verliest het middel zijn meerwaarde.
  Ook voor de GRIP-regeling als crisismanagementinstrument zijn aanbevelingen gedaan. De GRIP-regeling is in sommige gevallen te rigide uitgevoerd of beleefd. Het gaat hierbij om de locatiekeuze en de samenstelling van de teams en de rolinvulling van de betrokken partijen. De mogelijkheden om een GRIP-regeling flexibel toe te passen, bleef hierdoor onderbenut. Verder is door het COT naar voren gebracht dat beleidsteams de komende tijd naast het uitvoeren van oefeningen op klassieke rampen, zoals een grote brand, ook op scenario's moeten oefenen waarvan het verloop minder voorspelbaar is en de maatschappelijke impact groot, waardoor oefeningen meer recht doen aan de praktijk van crisismanagement.
  In de casus Ouwerkerkse Kreek had een veelheid aan partijen een rol in het crisismanagement. Het betreft hier de 'klassieke' partijen, zoals politie, brandweer, GHOR en de gemeente, plus partijen uit het directe netwerk (Rijkswaterstaat, waterschap, provincie), landelijke partijen (departementen), onderzoeksinstanties en vertegenwoordiging vanuit de sector. Hoewel deze samenwerking goed tot stand is gekomen, is op dit vlak verbetering mogelijk. De voorbereiding op crisismanagement richt zich voor het grootste deel op de 'klassieke' partijen en het directe netwerk. Andere partijen zouden vaker moeten worden betrokken bij oefeningen.
  Het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, heeft de evaluatie uitgevoerd door middel van een documentenanalyse, interviews met sleutelfunctionarissen en een media-analyse. Gerrie Ruijs, Directeur Veiligheidsregio Zeeland: "We zijn tevreden over de leerpunten en hebben de aanbevelingen ter harte genomen. We zullen nog meer investeren in ons netwerk, nemen de aanbevelingen mee in onze oefeningen en trainingen en zullen waar nodig plannen en procedures aanpassen."

  Onderwerp: Ombudsman: Buurman handelt in drugs
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 23 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Jos* heeft een portiekwoning en is de bovenbuurman van Henry*. Henry woont er nu een half jaar en handelt in drugs. Tot grote ergernis van Jos is het een komen en gaan van auto's, geklap van deuren en van allerlei volk in hun portiek. Jos heeft Henry aangesproken over de overlast, omdat hij zijn nachtrust hard nodig heeft. Maar Henry trekt zich van niemand iets aan.
  Henry zegt zelfs tegen hem: 'bemoei je er niet mee!'. Maar op een avond is er zoveel lawaai, dat Jos getergd naar beneden stormt, bij Henry aanbelt en zegt dat het lawaai moet stoppen. Henry heeft weer bezoek en antwoordt met een paar rake klappen. Zo wordt het een onhoudbare situatie. Jos pakt zijn kleren en zoekt onderdak bij zijn neef.
  Jos kan een paar nachten bij zijn neef logeren, maar niet maandenlang. Dat is een probleem want de woningbouwcorporatie heeft niet meteen een geschikte woning voor hem, hij zal moeten wachten. Jos belt de gemeente voor tijdelijke opvang als hij niet bij zijn neef kan blijven. Maar de gemeente kan hem niet opvangen en Jos neemt radeloos contact met mij op. Ik weet dat er in de gemeente waar Jos woont een Veiligheidshuis is en ik besluit daar mijn licht op te steken.
  In 'het Veiligheidshuis' werken politie, gemeenten, woningbouwcorporaties samen om overlast en criminaliteit te beperken. Het Veiligheidshuis zou daarom het probleem van Jos goed kunnen oplossen. En dat is ook zo. Want ik krijg goed nieuws te horen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het probleem van Jos met Henry.
  Want politie en justitie hebben Henry en zijn kornuiten al lang op de korrel. Een politieonderzoek is in volle gang. De woningbouwcorporatie heeft Jos met voorrang op de wachtlijst gezet voor een vergelijkbare woning in dezelfde wijk. En omdat Jos geen geld heeft voor de verhuiskosten, kan hij de gemeente om bijzondere bijstand vragen voor vloerbedekking. Ze tippen Jos dat hij wel zijn verblijfsadres bij zijn neef moet doorgeven aan de Sociale Dienst, anders trekken die zijn uitkering in.
  Ik vind dit een goed voorbeeld hoe het moet gaan. Ook al lijken situaties hopeloos, vaak kan met één telefoontje een oplossing komen. Het Veiligheidshuis is voor complexe gevallen van onschatbare waarde, omdat ze de persoon die in de knel komt centraal stellen. En alle betrokken instanties werken mee aan een oplossing. Zo wordt veel voorkomende criminaliteit ook direct aangepakt.
  Geen protocollen of procedures, goed luisteren naar de problemen van mensen en direct de handen uit de mouwen steken om een oplossing te realiseren. Dat is een aanpak die mij uit het hart gegrepen is. Compliment.
  *gefingeerde naam


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.