Week: 06 van 03 tot en met 09 februari 2013


Nieuws van Internet:
 • Controlebericht NL-Alert in heel Nederland uitgezonden
 • Veiligheidsregio Groningen wordt expertregio
 • Water Governance en waterveiligheid worden steeds complexer


 • Onderwerp: Controlebericht NL-Alert in heel Nederland uitgezonden
  Thema: veiligheid
  Datum: 05 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Alle 25 veiligheidsregio's hebben op maandag 4 februari jl. rond 12:00 uur het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht konden mensen in heel Nederland nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld voor het aanvullende alarmmiddel NL-Alert. Hoeveel mensen daadwerkelijk het controlebericht hebben ontvangen, wordt nu onderzocht. Naar verwachting zijn de bereikcijfers van het eerste controlebericht van NL-Alert over vier weken bekend.
  Op dit moment werkt NL-Alert op meer dan de helft van de mobiele telefoons, mits de telefoon aan staat, het NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft. De overheid verwacht dat minder dan de helft van de Nederlanders het controlebericht op zijn of haar mobiele telefoon heeft ontvangen, omdat nog niet iedereen zijn telefoon heeft ingesteld.
  NL-Alert moet de komende jaren uitgroeien tot een volwaardig alarmmiddel. Het uitzenden van een controlebericht is bedoeld om mensen die hun mobiel hebben ingesteld voor NL-Alert, na te laten gaan of zij dit juist hebben gedaan. Daarnaast biedt het de 25 veiligheidsregio's de mogelijkheid om op grote schaal ervaring op te doen met het uitzenden van NL-Alert. Mobiele telefonieaanbieders kunnen hun NL-Alert netwerk bij het versturen van controleberichten op landelijke schaal testen zodat mogelijke storingen direct verholpen kunnen worden. De leerpunten uit het uitzenden van het eerste controlebericht, worden meegenomen in de doorontwikkeling van het aanvullende alarmmiddel.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Groningen wordt expertregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Groningen wordt een expertregio. Het betekent dat de regio meer kennis in huis gaat halen om zich beter te kunnen voorbereiden op aardbevingen. Onlangs werd bekend dat het aantal aardbevingen in Groningen toe zal nemen en dat de sterkte ervan zelfs tot 5.0 op de schaal van Richter kan reiken.
  Door gaswinning in Groningen wordt de regio steeds vaker geplaagd door aardbevingen. De laatste was afgelopen zomer in de gemeente Loppersum, waarvan onlangs bekend werd dat die in werkelijkheid een kracht van 3,6 op de schaal van Richter had. Tot nu toe werd aangenomen dat het 3,4 was. Ook sluit het KNMI niet uit dat aardbevingen tot zelfs 5.0 Richter kunnen voorkomen in de toekomst. In 2011 kreeg Groningen te maken met 28 aardbevingen. Tot 2002 werden gemiddeld nog 4 aardbevingen per jaar geteld. De toename ligt waarschijnlijk aan de intensivering van de gaswinning in het gebied. Omdat de risico´s toenemen, wordt Veiligheidsregio Groningen nu een expertregio. De regio krijgt professionele kennis en hulp van buiten om zich beter te kunnen voorbereiden op de gevolgen van aardbevingen. Voorzitter Rehwinkel van Veiligheidsregio Groningen vindt het niet meer dan logisch dat het rijk extra geld uittrekt voor bescherming van de regio tegen aardbevingen. Hij zei op radio Oog dat de opbrengsten van de gaswinning - 2,2 miljard euro per jaar - best voor een deel kunnen worden ingezet om de leefbaarheid in de regio te vergroten en de schade te compenseren.
  Afgelopen vrijdag kreeg Veiligheidsregio Groningen het rapport te zien dat waarschuwt voor zwaardere aardbevingen in de regio. Rehwinkel was zeer ontevreden over het late tijdstip waarop hij werd geïnformeerd over de gevaren. Het rapport komt zes maanden na de ergste aardbeving in Groningen ooit.

  Onderwerp: Water Governance en waterveiligheid worden steeds complexer
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 07 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij een overstroming beperkt de schade zich al lang niet meer tot het gebied zelf. De gevolgen werken vaak door op regionale, nationale, internationale en mondiale schaal. Water Governance zal daarom op een andere leest geschoeid moeten worden. Dat bleek tijdens het symposium 'Water Governance & Veiligheid' op 31 januari in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam.
  KIVI NIRIA, het Water Governance Centrum, de Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting en de waterkring van de Vereniging van Bestuurskunde organiseerden de bijeenkomst. Het symposium, onder voorzitterschap van Govert Geldof, associatie professor TU Danmark, vroeg zich af hoe governance eruit zou moeten zien om Nederland toekomstbestendig waterveilig te houden. De huidige aanpak heeft zijn grens bereikt; de maatschappelijke haalbaarheid van onze technisch ingestoken veiligheidsnormen staat ter discussie. Voldoet de huidige norm van Water Governance om een adequaat antwoord te vinden op de waterveiligheidsvraagstukken van morgen? Is het vooral een publieke of private aangelegenheid? Prikkelende vragen waarmee het gehoor in het Drijvend Paviljoen werd geconfronteerd.
  NWP-voorzitter Sybe Schaap lichtte de complexiteit van het waterveiligheidsprobleem toe. Hij gaf het voorbeeld van de tsunami die Japan trof. Het gevolg was dat de Franse auto-industrie maandenlang verstoken bleef van essentiële onderdelen die in Japan worden gemaakt, maar een tijdlang niet konden worden geleverd. Door menselijk handelen en klimaatverandering bestaat, volgens Schaap, wereldwijd een grotere kans op overstromingen die exponentieel steeds meer gebieden zullen raken, vooral in economisch opzicht. Ook op regionale schaal is dat waarneembaar. Schaap wees in dit verband op het door de orkaan Katrina getroffen New Orleans. De economische schade stroomopwaarts van de Mississippi bleek uiteindelijk tien keer groter te zijn dan in New Orleans zelf omdat door de gevolgen van de storm alle economische activiteiten stil kwamen te liggen.
  In Nederland zou een overstroming in het Ruhrgebied desastreuze gevolgen kunnen hebben. Sybe Schaap: "De Nederlandse economie zal dan zo goed als plat komen te liggen." Water Governance zou zich daarom op een ander en breder terrein moeten gaan uitstrekken. Nederland zou bijvoorbeeld mee kunnen investeren in waterveiligheid binnen het hele stroomgebied van de Rijn. Een patroon dat zich mondiaal zou moeten ontwikkelen. Schaap: "Dit is een wereldwijd probleem en we hebben er allemaal mee te maken. De waterproblematiek zal binnen de Verenigde Naties dus topprioriteit moeten worden." Govert Geldof:"We moeten onderkennen dat er een wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen verschillende economieën. Water Governance zal niet langer het oplossen van problemen zijn, maar het vormgeven van een hoogwaardig spel rond wederzijdse afhankelijkheid. En dat gaat gelijk op met wederzijds vertrouwen."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.