Week: 51 van 16 tot en met 22 december 2012


Nieuws van Internet:
 • Overheid: behoed burgers voor gevaren van vuurwerk
 • Rianne van den Berg interim Veiligheidsregio ZHZ
 • Nieuwe wetten per 1 januari 2013
 • Veiligheidsregio Zeeland besluit tot herverdeling kosten gemeenten
 • Bedrijfsbrandweer voor Moerdijk
 • Vuurwerk Cobra wekt verwarring Legaal
 • Bonden stellen veiligheidsregio Limburg Zuid ultimatum


 • Onderwerp: Overheid: behoed burgers voor gevaren van vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 18 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Nederlandse vuurwerkcultuur is uniek - want hartstikke gevaarlijk. Wat ooit is begonnen als een ritueel om boze geesten te verjagen, is een angstaanjagend verschijnsel in zichzelf geworden, waarvan we ons moeten afvragen hoe we die geest weer terug de fles in krijgen. De Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) bracht eind vorige week een zeer kritisch rapport uit over de huidige manier waarop Oud en Nieuw wordt gevierd (Trouw, 14 december). Volgens de SMVP staat die niet in verhouding tot de risico's, schade en maatschappelijke overlast. "Het is nu wachten tot het een keer fout gaat en iedereen zich afvraagt waarom we dat niet hebben zien aankomen", aldus de SMVP.
  Nederlandse oogartsen zijn consumentenvuurwerk beu. Daar hebben ze goede redenen voor. Tijdens een jaarwisseling lopen tussen de twee- en driehonderd mensen ernstig oogletsel op. In 40 procent van de gevallen gaat het om blijvende schade, tientallen ogen raken blind of moeten worden verwijderd. De helft van de slachtoffers is onder de 18, vaak nog kind. Veel van deze minderjarigen worden voor de rest van hun leven ernstig beperkt door het letsel dat ze opliepen tijdens Oud en Nieuw. Ook de plastisch chirurgen pleiten inmiddels voor een verbod op consumentenvuurwerk.
  De meeste andere landen staan niet toe dat hun burgers op straat zelf vuurwerk afsteken. Daar zijn de jaarwisselingen stukken veiliger. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid - wettelijk verantwoordelijkheid voor de bescherming van haar burgers - wel toestaat dat consumenten zelf vuurwerk afsteken. Oud-officieren munitietechniek van de Koninklijke Luchtmacht wijzen erop dat de explosieve stoffen in vuurwerk onder het begrip 'munitie' vallen. En dat voor het verantwoord omgaan met munitie intensieve scholing is vereist. Die voorwaarde wordt jaarlijks, zonder goede reden, met voeten getreden, met grote gevolgen voor de veiligheid op straat.
  Partijen die van plan zijn hard te snijden in de overheidsuitgaven doen er goed aan een blik te werpen op de onnodig hoge kosten die gepaard gaan met het huidige vuurwerkbeleid. Van het geld dat nu wordt besteed aan oogoperaties vanwege vuurwerkschade, kun je duizend ouderen van staar afhelpen, rekende de voorzitter van het Oogheelkundig Gezelschap de Tweede Kamer voor. En dan is er nog niets gezegd over de kosten van nazorg, ziekteverzuim en blijvende (arbeids)beperkingen. Laat staan over de kosten van de enorme politie-inzet en de vernielingen die niet los kunnen worden gezien van de verworden vuurwerkcultuur in Nederland.
  Voor veel mensen is allang duidelijk dat die cultuur verandering behoeft. In plaats van zelf vuurwerk af te laten steken door consumenten, zou de overheid professionele vuurwerkshows kunnen organiseren. Zo blijft de vuurwerktraditie in stand, maar met een forse vermindering van de huidige gevaren en problemen.
  De roep om een verbod op consumentenvuurwerk wordt steeds sterker. Naast raadsleden en burgemeesters blijkt ook de achterban van de meeste partijen in meerderheid voorstander van zo'n verbod. Maar in de Kamer stonden, vreemd genoeg, de Partij voor de Dieren en de SGP lange tijd alleen in hun kritiek op de huidige vuurwerkcultuur. Na een motie van het partijcongres zal GroenLinks zich daar waarschijnlijk bij aansluiten.
  Hoelang blijven de Kamerfracties van de andere partijen zich nog blind houden voor de feiten, en doof voor de mening van hun achterban? Hoe ver moet het komen voordat ons parlement toegeeft dat de prijs van deze vuurwerkcultuur te hoog is?

  Onderwerp: Rianne van den Berg interim Veiligheidsregio ZHZ
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DORDRECHT - Rianne van den Berg is als interim algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aangesteld. De huidige algemeen directeur Peter Bos vertrekt per 1 januari naar de Veiligheidsregio Utrecht. Van den Berg zal totdat de opvolger start het algemeen directeurschap op interim-basis invullen. Naar verwachting drie tot vijf maanden.
  Van den Berg is tevens gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Alblasserdam en zal deze functie combineren met interim algemeen directeur VRZHZ. Beide organisaties hebben maatregelen getroffen om dit te kunnen realiseren.
  De werving- en selectieprocedure voor de structurele invulling van de functie van algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid loopt momenteel. De vacature staat open tot 23 december, waarna in het eerste kwartaal van 2013 de selectieprocedure zal plaatsvinden.

  Onderwerp: Nieuwe wetten per 1 januari 2013
  Thema: veiligheid
  Datum: 20 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nationale politie
  De invoering van de nationale politie op 1 januari 2013 betekent dat de huidige 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten opgaan in 1 landelijk korps dat zal bestaan uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken. De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale politie. Hij is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en legt ook verantwoording aan hem af.

  Herziening gerechtelijke kaart
  Met de herziening van de gerechtelijke kaart wordt het aantal arrondissementen teruggebracht tot 10 en het aantal ressorten tot 4. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in een lange geschiedenis. Sinds 1877 kent Nederland 5 gerechtshoven, de 19 rechtbanken dateren van 1934. Het oorspronkelijk voorgestelde arrondissement Oost-Nederland wordt met ingang van 1 april 2013 gesplitst in de arrondissementen Overijssel en Gelderland. Er komen dan 11 arrondissementen, in plaats van 10. Dit is het gevolg van een motie die tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd ingediend en aanvaard.

  Bedrijfsleven
  Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen kunnen vanaf 1 januari 2013 kiezen voor de nieuwe regeling van het zogeheten 'one tier' of monistisch bestuursmodel, waardoor het mogelijk is taken binnen het bestuur van een onderneming te verdelen over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Als voordeel van het monistisch of 'one tier' model wordt genoemd dat bestuurders eerder en meer informatie krijgen dan commissarissen, of zij zich nu bezig houden met de algemene lijn of (ook) met het uitvoerende bestuur.

  Notariaat
  De vernieuwde Wet op het notarisambt (Wna), zoals die op 1 januari 2013 in werking treedt, verandert veel voor het notariaat. Zo wordt het toezicht versterkt en komt er een scheiding van het wettelijk toezicht en de tuchtrechtspraak. Kandidaten voor benoeming tot notaris worden getoetst op hun persoonlijke geschiktheid. Dat gebeurt door de Commissie toegang notariaat. Ook scherpt de Wna de weigeringsplicht aan: bij een vermoeden van dubieuze praktijken, moet de notaris zijn diensten weigeren.

  Rechter-commissaris
  De rechter-commissaris krijgt in het nieuwe jaar een nieuwe, meer controlerende rol in het onderzoek in strafzaken. De officier van justitie behoudt de leiding over de opsporing en is verantwoordelijk voor de vervolging. De rechter-commissaris heeft in het vervolg de taak om toezicht te houden op het verloop van het onderzoek. Daarnaast kan hij op verzoek van de officier van justitie of de verdachte aanvullende onderzoekshandelingen verrichten. Dit verruimt de mogelijkheden voor de rechter-commissaris om in het vooronderzoek vooral ten aanzien van de rechtmatigheid van de opsporing een rol te spelen.

  Procesdossier
  Ook treedt de wet in werking waardoor verdachten, die voor de strafrechter moeten komen, meer invloed krijgen op de samenstelling van het procesdossier. Wettelijk wordt vastgelegd dat de verdachte of zijn advocaat het openbaar ministerie kan verzoeken informatie aan het procesdossier toe te voegen. De rechter-commissaris gaat daar toezicht op houden. Een zorgvuldig samengesteld en compleet strafdossier bevordert een efficiënte gang van zaken op de terechtzitting en biedt mogelijkheden het opsporingsonderzoek van politie en justitie te controleren. Voor een verdachte is de inhoud van het procesdossier van groot belang voor zijn verdediging en voor zijn invloed op het verloop van het onderzoek.

  Recht van enquête
  De toegang van aandeelhouders van grote naamloze en besloten vennootschappen (NV's en BV's) tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam is beperkt. Zij moeten meer aandelen vertegenwoordigen voor een onderzoek naar de gang van zaken bij een onderneming. De nieuwe regels treden op 1 januari 2013 in werking. Op dit moment kunnen aandeelhouders naar de rechter stappen als de nominale waarde van hun aandelen ten minste 225.000 euro bedraagt (of als zij 10 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen). Omdat deze grens voor ondernemingen met een groot aandelenkapitaal erg laag is, moeten aandeelhouders voortaan minimaal 1 procent kapitaal vertegenwoordigen als de NV of BV een geplaatst kapitaal heeft van 22,5 miljoen euro of meer. Of hun belang moet een beurswaarde hebben van ten minste 20 miljoen euro. Voor vennootschappen met een lager geplaatst kapitaal verandert er op dit punt niets.

  Bestuursprocesrecht
  Bestuursrechters krijgen meer mogelijkheden om zaken sneller en definitief af te doen. De wet die het bestuursprocesrecht efficiënter en eenvoudiger maakt, treedt op 1 januari 2013 in werking. Het zal bijvoorbeeld minder vaak nodig zijn om een heel nieuw besluitvormingstraject te volgen als de rechter gebreken in een besluit van bijvoorbeeld een gemeente of provincie heeft geconstateerd die er voor de inhoud van het besluit niet toe doen. Dit voorkomt onnodige vertraging in de procedure. Het kabinetsbeleid is erop gericht te bevorderen dat zoveel mogelijk geschillen na afloop van één bestuursrechtelijke procedure definitief zijn beslecht, met andere woorden: dat de eerste uitspraak van de bestuursrechter ook daadwerkelijk een einduitspraak is. Dat komt burgers en bestuur ten goede.

  Brandweer Alle taken van de brandweer worden met ingang van 1 januari 2013 door de veiligheidsregio uitgevoerd. Er zal dus geen gemeentelijke brandweer meer zijn. Daarnaast worden alle taken op het terrein van de fysieke veiligheid gebundeld in 1 organisatie, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV wordt bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Het instituut deelt onder meer informatie en expertise, beheert materieel en telecomvoorzieningen en houdt zich bezig met opleidingen.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland besluit tot herverdeling kosten gemeenten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De structurele bijdrage van gemeenten aan de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) stijgt volgend jaar met vijftig procent tot 15 euro per inwoner.
  Daarnaast moeten vooral de drie Walcherse gemeenten en Noord-Beveland jaarlijks extra in de buidel tasten voor regionale taken. Anderen zijn juist weer goedkoper uit. Het algemeen bestuur van de VRZ is donderdag unaniem akkoord gegaan met de nieuw toe te passen verdeelsleutel.
  Het laatste woord is uiteindelijk aan de afzonderlijke gemeenteraden, omdat er met de regionalisering van de brandweer per 1 januari een nieuwe gemeenschappelijke regeling van kracht wordt. Maar het besluit komt alleen nog onder druk te staan als een meerderheid van de raden zich tegen de aanpassing keert. Die kans wordt klein geacht, aangezien de meeste gemeenten (Terneuzen en Borsele voorop) voordeel hebben bij de nieuwe regionale spreiding van de veiligheidskosten. Bovendien prefeleert het 'algemeen belang' boven financiële bezwaren, zo heeft de VRZ door juristen laten uitzoeken, aldus voorzitter Jan Lonink en directeur Gerrie Ruijs.
  De totale gemeentelijke bijdrage (23,3 miljoen euro per jaar) aan de veiligheidsregio blijft gelijk.

  Onderwerp: Bedrijfsbrandweer voor Moerdijk
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 21 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ruim twee jaar na de brand bij Chemie-Pack beschikt industrieterrein Moerdijk binnenkort over een permanent parate bedrijfsbrandweer. Vanaf 1 februari 2013 zijn dag en nacht zes brandweerlieden aanwezig en staan in de kazerne een tankautospuit, een schuim-blusvoertuig en een hoogwerker klaar om uit te rukken. Dat zegt Nico van Maurik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In totaal zijn 27 mensen aangenomen, die in wisseldiensten 24 uur per dag zeven dagen per week de wacht houden. Zij doorlopen op dit moment de laatste trainingen.
  Het gaat in Moerdijk om een publiek-private brandweersamenwerking. Dat wil zeggen dat zowel de overheid als het bedrijfsleven meebetaalt, zoals dat ook in de Rotterdamse haven geregeld is. De nieuwe brandweer kost per jaar ruim 1,7 miljoen euro. Voor de gevaarlijkste bedrijven, de zogeheten BRZO-bedrijven, is deelname verplicht, maar alle 380 op het industrieterrein gevestigde bedrijven doen mee. Zij betalen gezamenlijk 820.000 euro. De gemeente Moerdijk draagt 350.000 euro bij, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant betaalt 600.000 euro.
  Volgens directeur Van Maurik is met deze brandweerdienst een aanrijtijd gegarandeerd van maximaal zes minuten. De gemeente heeft een pand aangekocht op het industrieterrein dat nu in fases verbouwd wordt. Begin februari is de verbouwing zo ver dat de wagens binnen kunnen staan en de brandweer met zijn werk kan beginnen. De manschappen verblijven voorlopig nog in een tijdelijke ruimte, want hun onderkomen is pas tegen de zomer klaar.
  Deze brandweer rukt overigens alleen uit voor branden in het industrie- en havengebied. De wagens mogen het terrein niet af. Branden in het dorp Moerdijk of in Zevenbergen komen voor rekening van de plaatselijke kazernes. Enige uitzondering is een ongeluk op snelweg A17, als daarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.

  Onderwerp: Vuurwerk Cobra wekt verwarring Legaal
  Thema: vuurwerk
  Datum: 22 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - Vuurwerkverkopers maken zich grote zorgen om de Black Cobra, legaal vuurwerk dat dit jaar voor het eerst op de Nederlandse markt is.
  Het vuurwerk uit China is zo gemaakt dat het lijkt op de illegale variant met dezelfde naam. Wanneer consumenten het echter afsteken op dezelfde manier als de illegale Cobra, kunnen fatale ongelukken gebeuren. De Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een onderzoek gestart.
  "De consument krijgt het idee dat de Black Cobra puur knalvuurwerk is, maar het is een komeet die de straat door vliegt en twintig meter verderop met een immense knal uit elkaar spat. Je kunt niet overzien waar hij terechtkomt: voor hetzelfde geld staat daar net een kind", waarschuwt Leo Groeneveld, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Waar de illegale Cobra direct uit elkaar knalt op de plek waar je hem afsteekt, ontploft de legale variant pas vele meters verderop. Groeneveld: "Je moet deze Cobra rechtop zetten. Als hij dan hoog in de lucht uit elkaar spat, is er niets aan de hand. Maar jongeren denken dat het spul net zo werkt als de illegale Cobra en gooien het de straat in."
  De Inspectie Leefomgeving en Transport is bezorgd. "Wij hebben diverse meldingen binnengekregen over de Black Cobra. Het is zorgwekkend dat er een product op de markt is dat de schijn wekt illegaal te zijn", aldus een woordvoerder.

  Onderwerp: Bonden stellen veiligheidsregio Limburg Zuid ultimatum
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: x
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak stellen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een ultimatum in de onderhandelingen over een sociaal plan en de dienstroosters van de brandweer Zuid-Limburg.
  Het pakket dat de Veiligheidsregio op tafel heeft gelegd, is volgens de vakbonden onaanvaardbaar en in strijd met de wet. Zij roepen de Veiligheidsregio op in te gaan op hun eisen. Gebeurt dat niet voor 8 januari 2013 dan zullen de vakbonden met collectieve acties een aanvaardbaar resultaat afdwingen.
  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bezig een reorganisatie en forse bezuiniging door te voeren. In het lange onderhandelingsproces met de vakbonden is een impasse ontstaan over het sociaal plan en de dienstroosters. De werkgever legt een onredelijk bod voor waarbij zij de vakbonden geen ruimte geeft op onderdelen van het pakket in te gaan.
  Zo leidt het voorstel van de Veiligheidsregio ertoe dat er structureel onderbezetting blijft bestaan. De werkgever roostert te weinig mankracht in voor de hoeveelheid werk. De beroepskrachten en vrijwilligers kampen daardoor met te hoge werkdruk. Dit is een overtreding van de Arbeidstijdenwet, oordeelde de kantonrechter onlangs in het voordeel van de werknemers. Op een tegenvoorstel van de vakbonden wilde de werkgever niet ingaan. Daarop hebben de vakbonden de Veiligheidsregio uitgenodigd het overleg te hervatten, maar ook dat leverde niets op.
  Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak doen nog één ultieme poging om de Veiligheidsregio in beweging te krijgen. Voor de vakbonden is onder meer van belang dat organisatiebesluiten worden opgeschort totdat er overeenstemming is over het sociaal plan en de dienstroosters.
  Ook eisen de bonden een werkgelegenheidsgarantie tot 2018 en een financiële compensatie voor het wegvallen van salariscomponenten, zoals de pikettoeslag. Hiertegenover staat dat de bonden bereid zijn te verkennen in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de zware bezuinigingsopdracht die de Veiligheidsregio Zuid-Limburg moet realiseren. Gaat de werkgever niet op de voorstellen in, dan volgen collectieve acties.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.