Week: 50 van 09 tot en met 15 december 2012


Nieuws van Internet:
 • Inrichtingsplan Nationale Politie aangeboden aan parlement
 • Burgernet ingeschakeld bij bestrijding illegaal vuurwerk
 • Veiligheidsregio Twente wil regels kerncentrale Lingen
 • Slachtofferregistratie rond treinbotsing bij Amsterdam CS niet op orde
 • Molenwaard schrijft boze brief aan Veiligheidsregio
 • Smartphone-app moet geweld in relaties stoppen
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie lanceert eigen app
 • Grote kans op vuurwerkdoden
 • Stevige kritiek Zaltbommel op Veiligheidsregio
 • Den Haag wil aanpak zwaar vuurwerk
 • Brede zorg Tweede Kamer over financiering waterveiligheid
 • Veiligheidsregio Kennemerland uit financiële zorgen
 • Friese expertteams Bevolkingszorg
 • Burgermeesters in crisistijd


 • Onderwerp: Inrichtingsplan Nationale Politie aangeboden aan parlement
  Thema: veiligheid
  Datum: 10 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het Inrichtingsplan en Realisatieplan nationale politie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het Inrichtingsplan beschrijft de organisatiestructuur van de nationale politie. Het Realisatieplan beschrijft de vorming van de Nationale Politie. De plannen zijn na consultatie met onder andere de politievakbonden, de regioburgemeesters en de voorzitter van het college van PG's tot stand gekomen. Beide plannen hebben positief advies gekregen van de Centrale Ondernemingsraad i.o.
  Het Inrichtingsplan is in essentie het organogram van het nieuwe korps. Het beschrijft de inrichting van de regionale eenheden, de landelijke eenheid, het Politie Diensten Centrum (PDC) en de staf korpsleiding. Daarnaast gaat het in op de wijzen waarop de politie de burgemeesters en Officieren van Justitie (OvJ) faciliteert hun gezag tot uitvoering te brengen. Ook wordt ingegaan op de manieren waarop de medewerkers van de politie - het kloppend hart van de organisatie - beter kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland. Waar het Inrichtingsplan vooral de structuur beschrijft zoals die er in 2015 uit moet zien, gaat het Realisatieplan in op de weg daar naar toe. Ook gaat het Realisatieplan over de werkwijze, cultuur, leiderschap en gedrag. De professionele ruimte van de politiemedewerkers wordt vergroot zodat zij binnen hun verantwoordelijkheden naar 'bevind van zaken' kunnen handelen. Operationeel leiderschap wordt het uitgangspunt: de afstand tussen leidinggevenden en medewerkers wordt kleiner.
  De basis van het politiewerk ligt in de wijk. Daarom is een stevige lokale verankering cruciaal voor de nationale politie. De basisteams zijn het fundament van de politieorganisatie. In deze basisteams zijn alle kerntaken verenigd: Noodhulp, Intake en Service, Handhaving en Opsporing. Hierbinnen is ruimte voor lokale accenten, zodat basisteams ook de aanpak van bijvoorbeeld jeugdgroepen of veelvoorkomende criminaliteit vormgeven. Binnen deze basisteams zijn de wijkagenten werkzaam volgens de norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners gemiddeld per regionale eenheid. In totaal zijn er in 2015 3.411 fte wijkagenten werkzaam. Zij zijn de ogen en oren van de politie in de wijk. Als het gezag daar behoefte aan heeft kunnen flexteams in de districten de basisteams bijstaan.
  Opsporing van veelvoorkomende criminaliteit is eveneens een taak van het basisteam. Daarnaast wordt het basisteam voor de probleemgerichte aanpak van de veelvoorkomende criminaliteit bijgestaan door de districtsrecherche. De districtsrecherche voorziet verder in de opsporing van criminaliteit met een hoge impact zoals jeugdcriminaliteit en ondersteunt in die zin ook de aanpak van jeugdgroepen door de basisteams. Doordat op elk niveau in de organisatie recherche is ingericht, ontstaat een samenhangend stelsel dat leidt tot vergroting van de slagkracht in de opsporing.

  Onderwerp: Burgernet ingeschakeld bij bestrijding illegaal vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 10 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen hebben samen met de politie in Zuidoost-Drenthe via Burgernet een oproep gedaan om extra alert te zijn op illegaal vuurwerk.
  Aan de deelnemers van Burgernet wordt hulp gevraagd bij de bestrijding en aanpak van illegaal vuurwerk en het bezit van vuurwerkpistolen. In de afgelopen weken heeft de politie in Zuidoost-Drenthe al 38.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat daarbij vaak om massa-explosief vuurwerk. Als dat ontploft is de kans op schade aan de omgeving reeel.
  Illegaal vuurwerk is te herkennen omdat het vaak harder knalt dan regulier vuurwerk. Het effect op de omgeving bij onsteking is groter, er ontstaat vaak schade of letsel en ruiten trillen meer dan normaal.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Twente wil regels kerncentrale Lingen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: x11 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Meer samenwerken met de Duitse crisisstaf en een grotere voorraad jodiumpillen in Twente.
  Het zijn twee onderdelen van de nieuwe, verbeterde opzet van het crisisplan bij een nucleair incident in de kerncentrale van het Duitse Lingen, net over de grens.
  Bij een lek in de centrale wil de Veiligheidsregio Twente een Nederlandse brandweerofficier toevoegen aan de Duitse crisisstaf. Daarnaast wordt er op de vliegbasis Twente een grotere voorraad jodiumpillen opgeslagen. Dat moet gebeuren omdat in Duitsland andere normen gelden en straling niet stopt bij de grens.
  Bestuurder Roel Cazemier van de Veiligheidsregio Twente is inmiddels in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de veranderingen door te voeren.

  Onderwerp: Slachtofferregistratie rond treinbotsing bij Amsterdam CS niet op orde
  Thema: veiligheid
  Datum: 11 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij de treinbotsing op 21 april 2012 bij Amsterdam Centraal bleek de slachtofferregistratie niet goed geregeld. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een gezamenlijk onderzoek naar het incident. Bij de treinbotsing raakten veel passagiers gewond en overleed één persoon.
  In eerdere onderzoeken hebben de inspecties al knelpunten in de slachtofferregistratie geconstateerd en daarover aanbevelingen gedaan. De Inspecties keken bij dit onderzoek ook naar de prioritering van slachtoffers (triage), gewondenspreiding en bovenregionale ambulancebijstand. Triage en bovenregionale ambulancebijstand zijn bij het treinincident over het algemeen goed verlopen. Hoewel een ambulancebijstandsplan ontbrak, zijn relatief snel veel bijstandsambulances gealarmeerd en toegezegd. De gewondenspreiding daarentegen verliep geïmproviseerd en ongestructureerd. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben de inspecties een aantal aanbevelingen voor de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Veiligheidsberaad geformuleerd.
  De inspecties kondigen aan vervolgonderzoek in te stellen in hoeverre alle veiligheidsregio's voorbereid zijn op de processen van slachtofferregistratie, triage, gewondenspreiding en bovenregionale ambulancebijstand bij incidenten met een groot aantal gewonden slachtoffers. Dit rapport wordt naar verwachting eind april 2013 gepubliceerd.
  De minister van Veiligheid en Justitie heeft in 2010 aan het Veiligheidsberaad gevraagd om de in eerdere rapporten genoemde knelpunten ten aanzien van slachtofferregistratie op te lossen en daarvoor een subsidie verstrekt. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een slachtoffer informatie systematiek (SIS). Uitgangspunt bij SIS is dat de overheid zich in eerste instantie concentreert op het informeren van de verwanten van alleen de zwaargewonde en overleden slachtoffers. Lichtgewonde en ongedeerde slachtoffers kunnen meestal heel goed zelf hun verwanten informeren. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de registratie van slachtoffers en het koppelen van slachtoffers aan verwanten. SIS voorziet in betere afspraken over de taakverdeling tussen gemeenten, politie en GHOR/geneeskundige hulpverlening.
  Op 23 november 2012 heeft het Veiligheidsberaad besloten de SIS landelijk te gaan implementeren. Ten tijde van de treinbotsing was SIS nog niet beschikbaar.
  Daarnaast komt binnenkort een landelijke handreiking beschkbaar met afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over informatie-uitwisseling met betrekking tot slachtoffers.
  De minister zal het rapport onder de aandacht brengen van het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en hen verzoeken gevolg te geven aan de aanbevelingen.
  Parallel aan de het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, hebben ook andere partijen vanuit hun eigen taak en verantwoordelijkheid onderzoek gedaan naar de achterliggende oorzaak van het ongeval en de botsveiligheid van treinen. Het gaat om NS en prorail, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

  Onderwerp: Molenwaard schrijft boze brief aan Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOLENWAARD - De drie Molenwaardgemeenten sturen binnenkort een boze brief naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ze vinden de kosten van de organisatie veel te hoog. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zorgt samen met de hulpdiensten en partners voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Ook de brandweer van Molenwaard wordt per 1 januari 2013 bij deze organisatie ondergebracht.
  Raadsleden hadden erop gerekend dat deze samenwerking in de regio geld zou opleveren, maar in plaats daarvan kost het extra geld. De overheadkosten zorgen voor een extra last in de begroting van ongeveer 275.000.
  Het college stelde namens de drie raden al een kritische conceptbrief op, maar dinsdagavond gaven raadsleden aan dat de toon wel 'wat steviger' mag.
  Frank Meerkerk (CDA): "Het is te gek voor woorden dat we structureel 275.000 euro in onze maag gesplitst krijgen. We willen een krachtig signaal afgeven. Ik heb begrepen dat Giessenlanden dat ook heeft gedaan. Onze overheadkosten zijn lang geen 275.000 euro. De ene gemeente krijgt van het Rijk meer dan ze besteedt aan de brandweer, de andere minder dan ze besteedt. De hogere overheid moet zorgen voor adequate financiering."
  Het CDA stelde een brief op waarin kritische kanttekeningen worden gemaakt bij de kostenverdeling voor deelnemende gemeenten en gevraagd wordt om bezuinigingen op de overhead. Andere partijen onderschrijven die tekst. Waarnemend burgemeester Teus van Gelder beloofde: "We scherpen onze zienswijze aan."
  Burgemeester Rinus Houtman (Nieuw-Lekkerland) wees de raad er wel op dat de door het CDA genoemde bezuiniging van 20 procent hoog is. "Dan moeten er meer posten in deze regio gesloten worden." Meerkerk erkende dat de eis reëel moet blijven.
  Het college gaat een nieuwe brief opstellen. Frank Meerkerk kreeg van de drie raden het mandaat om die brief namens de raadsleden te bekijken en goed te keuren. Houtman: "Het is vast een unicum dat leden van de ene raad iets mandateren aan een lid van een andere raad."

  Onderwerp: Smartphone-app moet geweld in relaties stoppen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - Het klinkt bizar, maar een smartphone-app is het nieuwste middel in de strijd tegen huiselijk geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven en de Kempen lanceerde de applicatie woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst in het Veiligheidshuis in Eindhoven. Partners die vastzitten in een geweldsspiraal kunnen de app beiden op hun telefoon zetten. De applicatie Timeout! voor Android toestellen begint te werken als er geschreeuwd wordt. Dan moeten partners minstens 100 meter afstand van elkaar nemen, het time-out principe. De app kan dat meten. Doen ze het niet, dan ontvangt een door de gebruikers zelf gekozen vertrouwenspersoon een telefonisch bericht. De gekozen tante, moeder, broer, vriend, vriendin of buurvrouw wordt gevraagd te bellen met de gebruiker van de app.
  Maria Spijkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven en de Kempen: "Dus je krijgt een vertrouwd iemand aan de lijn. Daar kun je tegen zeggen wat je dwars zit en waarom het je niet lukt om tot rust te komen." Na het gesprek vraagt de app of je inmiddels rustig bent. Pas als dat laatste zo is, sluit de app zich weer af.
  Hoewel de techniek vernuftig en vernieuwend is, twee telefoons corresponderen op verschillende manieren met elkaar, zijn er kritische vragen te bedenken. Waarom zou iemand die hartstikke boos is, zich laten leiden door de instructies op zijn telefoon. En er niet voor kiezen het ding tegen een muur kapot te smijten? Maria Spijkers: "Omdat stellen er zelf voor kiezen dit te proberen. De app is ook alleen maar geschikt als je er samen van overtuigd bent dat er een einde moet komen aan een spiraal van ruzies en geweld."
  Inmiddels hebben medewerkers en klanten van het Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven en de Kempen de app uitgeprobeerd. "Dat zijn er nog niet zo heel veel. Het zijn klanten die al eerder met het principe van een time-out gewerkt hebben. Zij waren erg enthousiast over de app."

  Onderwerp: Ministerie van Veiligheid en Justitie lanceert eigen app
  Thema: veiligheid
  Datum: 13 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie bundelt nieuws, antwoorden op de meest gestelde vragen en meer dan duizend contactgegevens in één app. De app richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in de thema's die bij VenJ spelen. De app (Min. VenJ) is vanaf nu gratis te downloaden in de app stores van Apple en Android en is geschikt voor zowel smartphones als tablets.
  De app geeft toegang tot VenJ-onderwerpen waarover burgers de meeste vragen hebben. Het gaat hierbij om vragen en antwoorden over thema's zoals trouwen, geregistreerd partnerschap, scheiden, identificatieplicht of curatele. Daarnaast geeft de app de hoogtes van boetes bij veel voorkomende overtredingen.
  Sinds de start van het kabinet Rutte II zijn er voor het ministerie van Veiligheid en Justitie beleidsterreinen bijgekomen. Het ministerie gaat onder andere over de volgende onderwerpen: gevangeniswezen, criminaliteitsbestrijding, cybersecurity, sanctiebeleid, jeugdcriminaliteit, preventie, politie, slachtofferzorg, crisis en rampenbestrijding, wetgeving, asiel en immigratie, TBS, terrorismebestrijding en nationale veiligheid. De app ontsluit nieuws- en persberichten van het ministerie, de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut, de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Ook twitter- en facebookberichten van deze organisaties worden in de app getoond. Via een filter kan de gebruiker zelf instellen welke berichten hij of zij wil ontvangen.
  Ook geeft de app overzichtelijk toegang tot de contactgegevens van ongeveer duizend locaties van organisaties die binnen het domein van Veiligheid en Justitie actief zijn. Het gaat hierbij om het ministerie zelf, maar bijvoorbeeld ook om politiebureaus, rechtbanken, penitentiaire inrichtingen, kantoren van de Raad voor de Kinderbescherming, meldpunten en veiligheidsregio's. Vanuit de app kan rechtstreeks worden gebeld en navigeert de gebruiker naar de dichtstbijzijnde gekozen locatie.
  De app 'Min. VenJ' is gratis te downloaden in de app stores voor Android (http://www.rijksoverheid.nl/apps/minvenj-android) en Apple (http://www.rijksoverheid.nl/apps/minvenj-ios).
  U kunt de url overnemen in de browser van uw telefoon of tablet. Voor android telefoons is nu vanaf versie 3.1 beschikbaar. Op zeer korte termijn komt ook versie 2.3 en hoger voor android beschikbaar (dus geschikt voor oudere toestellen c.q. oudere software). Mocht u dus de app niet kunnen downloaden op een android telefoon, probeer het dan in de loop van volgende week nog een keer.

  Onderwerp: Grote kans op vuurwerkdoden
  Thema: vuurwerk
  Datum: 13 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De kans dat er de komende jaarwisseling vuurwerkdoden gaan vallen is levensgroot. Dat komt doordat feestvierders steeds vaker zwaar illegaal vuurwerk afsteken terwijl ze dronken zijn.
  Ook wordt gevreesd dat onder de slachtoffers hulpverleners zullen zijn. Dat stelt de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP), die wordt geleid door prof. mr. Pieter van Vollenhoven, in een alarmerend onderzoeksrapport. De SMVP stelt dat er niet alleen sprake is van een forse stijging van het toegestane consumentenvuurwerk, maar ook van een toename van zwaar illegaal vuurwerk. De onderzoekers stellen dat knalvuurwerk inmiddels het label 'explosieven' verdient en noemt het gebruik ervan levensgevaarlijk. Vooral als de afsteker zwaar heeft gedronken.

  Onderwerp: Stevige kritiek Zaltbommel op Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZALTBOMMEL - De gemeenteraad van Zaltbommel zal het hogerop zoeken als de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zich met haar begroting niet aan de wet blijft houden.
  De Zaltbommelse politiek wil dat de Veiligheidsregio haar begroting op tijd voorlegt aan de raad, omdat de begroting het enige moment is voor de raad om invloed uit te oefenen op dit orgaan.
  De raad voelt zich geschoffeerd door een brief van de Veiligheidsregio, waarin wordt uitgelegd waarom het praktischer is om de wet niet te volgen.
  Koos de Looff (VVD) vindt het onacceptabel en heeft daarmee de hele raad aan zijn zijde. Burgemeester Albert van den Bosch heeft de kwestie al aangekaart in het bestuur, maar wees de raad erop dat andere gemeenten zich er niet druk over maken. Het voorstel van de burgemeester om nog één reactie van het algemeen bestuur af te wachten. Daarna gaat Zaltbommel de kwestie aankaarten bij de Commissie BBV, die toeziet op het naleven van het Besluit begroting en verantwoording.

  Onderwerp: Den Haag wil aanpak zwaar vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 14 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht willen dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid wat doet tegen zwaar illegaal vuurwerk. Volgens de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen is dit vuurwerk uit het buitenland steeds makkelijker verkrijgbaar en wordt het veel vaker gebruikt.
  Van Aartsen spreekt van een 'gevaarlijke trend' in de viering van de jaarwisseling. Hij schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad. De grote steden willen dat het rijk preventief ingrijpt.
  'Zo lang er op rijksniveau weinig gedaan kan worden aan de verkrijgbaarheid moeten gemeenten het hebben van vroege signalen en de informatiepost om te kunnen optreden', schrijft Van Aartsen.
  In de brief gaat hij verder in op de uitkomsten van een onderzoek dat gedaan is onder leiding van prof. Mr. Van Vollenhoven. De grote steden hadden hierom verzocht en wilden een antwoord op de vraag of het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw in verhouding staat tot de schade, overlast en veiligheidsproblemen die het oplevert.
  De conclusie is dat het afsteken van vuurwerk, grote risico's met zich meebrengen die kunnen leiden tot ernstige gebeurtenissen met soms ongekende effecten op hulpverleners. Toch wil Van Aartsen niet overgaan tot een vuurwerkverbod omdat het een diep gewortelde traditie is.
  Hij stelt dat de keuze voor een traditionele oud-en-nieuw viering tegelijk een keuze is voor het accepteren van een zekere mate van overlast.

  Onderwerp: Brede zorg Tweede Kamer over financiering waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Is de zorg voor waterveiligheid in Nederland gegarandeerd, ondanks de economische tegenwind en de bezuinigingen? Dat was vandaag één van de belangrijkste vragen bij het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer.
  Er werden zorgen geuit over de bezuinigingen op het Deltafonds en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Ook de meerwaarde van de waterschappen binnen het waterbeheer kwam aan bod.
  Tijdens het Wetgevingsoverleg tonen diverse Kamerleden zich bezorgd over de bezuiniging op het Deltafonds. Minister Schultz van Haegen en de Kamerleden zijn het erover eens dat bezuinigen op waterveiligheid 'desastreus' kan uitpakken.
  Een bezuiniging van 600 miljoen euro betekent een inbreuk op de afgesproken investeringen in het waterbeheer en dat heeft effect op de waterveiligheid en zoetwatervoorziening van Nederland. De minister wil echter niet beloven dat de bezuinigingen ook na 2013 het Deltafonds zullen sparen.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Kennemerland uit financiële zorgen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VELSEN/HAARLEM - De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is uit de financiële problemen. Het jaar 2012 wordt afgesloten met een positief saldo van een miljoen euro.
  Twee jaar geleden verkeerde de VRK, die sinds 2006 de brandweer en ambulancedienst voor tien gemeenten regelt, in zware financiële problemen.
  De deelnemende gemeenten, waaronder Velsen, Beverwijk, Haarlem en Haarlemmermeer, moesten toen een extra bijdrage betalen om de VRK overeind te houden.
  ,,Wij gaan de Veiligheidsregio Kennemerland weer in control krijgen'', kondigde Velsens burgemeester Franc Weerwind als lid van het dagelijks bestuur van de VRK in december 2010 aan.
  Dat er nu iets geld overblijft is een gevolg van het feit dat 2012 ,,in veel opzichten in het teken van bezuinigen en veranderen heeft gestaan. Met het goed inrichten van de bedrijfsvoering en strak budgetbeheer worden overschrijdingen bijna geheel voorkomen'', meldt VRK-voorzitter Bernd Schneiders (tevens burgemeester van Haarlem) aan de tien deelnemende gemeenten.

  Onderwerp: Friese expertteams Bevolkingszorg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de decembereditie van de krant 'de Veiligheidsregio' is een artikel opgenomen over de Friese expertteams Bevolkingszorg. Dit zijn teams bestaande uit zes medewerkers van gemeenten die ten tijde van een crisis worden opgeroepen om de uitvoering van de bevolkingszorg aan te sturen. Bijvoorbeeld de opvang van bewoners en omwonenden bij een grote brand en de communicatie met pers en publiek. Met ingang van 2012 heeft Veiligheidsregio Fryslân vijf expertteams operationeel. Vanaf 2013 komen hier nog drie bij. De expertteams zijn opgericht voor de acht cruciale sleutelfuncties voor bevolkingszorg.

  Onderwerp: Burgermeesters in crisistijd
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 15 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Toen 10 jaar geleden de eerste Nieuwsbrief crisisbeheersing werd uitgebracht, zat Nederland nog in de naweeën van de Vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en de aanslagen in New York en Washington. De rampenbestrijding kreeg door die rampen een enorme impuls, met toenemende aandacht voor de leidende rol van de burgemeester in crisistijd. Voor burgemeesters zijn deze in het oog springende crises van eminent belang geweest. Bestuurlijk gezien onderstreepte het de noodzaak om de rampenbestrijding en crisisbeheersing te professionaliseren en tot congruente Veiligheidsregio's te komen. Maar op persoonlijk vlak benadrukte het ook de eigen verantwoordelijkheid die een burgemeester heeft om zijn of haar bevolking te beschermen tegen crises die hen kunnen treffen. Om collega-burgemeesters in dat traject te ondersteunen richtte Jan Mans, als oud-burgemeester van Enschede, samen met zijn voormalig gemeentesecretaris Arjen van Gils en Jaap Pop, oud-burgemeester van Haarlem, het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing op. Ervaringen werden uitgewisseld en er ontstond een platform om kennis over de bestuurlijke aspecten van risicobeheersing en crisis management te borgen.
  Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing is in 2007 opgegaan in het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Sindsdien kunnen burgemeesters en loco's dag en nacht een beroep doen op het NGB om bestuurlijke ervaringen van collega's te benuAen als zijzelf met een crisis worden geconfronteerd. Desgewenst komt het NGB ook ter plaatse, maar veelal is het voldoende om op afstand, via telefoon en e-mail, de belangrijkste collegiale aandachtspunten mee te geven. In de afgelopen jaren heeft het NGB gemiddeld tweemaal per week met burgemeesters contact gehad over uiteenlopende crises. In de ondersteuning die het NGB zoal biedt valt op dat veel van de situaties zich ook richten op de kleine incidenten met een grote maatschappelijke impact. Daarmee is de focus van de fysieke rampenbestrijding steeds verder verbreed naar een nieuw type incidenten. Ook als er bij wijze van spreken geen sirene door de straat rijdt kan een situatie tot de nodige onrust leiden. Denk aan de terugkeer van een zedendelinquent, een ramp op afstand, een brandstichter of een situatie van zinloos geweld. In al die situaties wordt in toenemende mate van de burgemeester verwacht dat hij of zij er staat. Die zichtbare rol van de burgemeester zal naar verwachting ook de komende jaren van groot belang blijven. De burgemeester die bij alle typen crises wordt gezien als het boegbeeld van de overheid. In goede tijden en in slechte tijden. Bij grote rampen, maar ook bij kleine incidenten waarbij de maatschappij op zoek is naar een ankerpunt. In lijn daarmee beslaat het type oefeningen tegenwoordig een breder palet dan vroeger gebruikelijk was. Waar de focus tien jaar geleden nog op de echte rampenbestrijding lag, staan Veiligheidsregio's en gemeenten in nieuwe oefeningen ook meer en meer stil bij maatschappelijke impact van incidenten. Ook het NGB heeft daarin zijn steentje bijgedragen, door de ervaringen van burgemeesters te verwerken in scenario's voor de Burgemeestersgame, de serious game die inmiddels zijn weg naar de Veiligheidsregio's heeft gevonden.
  In lijn daarmee is crisismanagement de afgelopen jaren nadrukkelijker op het netvlies van het openbaar bestuur komen te staan. De vrijblijvendheid van oefeningen is voorbij, de evaluatie na afloop en de politieke verantwoording hebben aan kracht gewonnen. Waarbij wij wel de verwachting hebben dat de evaluaties in de toekomst minder talrijk in omvang zullen zijn en ook sneller gepubliceerd zullen worden. Waar een commissie Oosting nog tien maanden de tijd kreeg om de onderste steen over de Vuurwerkramp boven te krijgen, lijkt de samenleving tegenwoordig het geduld sneller te verliezen. Een snellere doorloop van de onderzoeken lijkt wenselijk.
  Verder hebben onder meer de rellen in Haren en de DigiNotar-crisis laten zien dat we ons ook moeten voorbereiden op nieuwe typen crises. Crises die hun oorsprong vinden in de online-wereld, maar doorwerken in openbare orde verstoringen of - op een heel ander vlak - de kwetsbaarheid van de overheidssystemen blootleggen. Naar verwachting krijgen we de komende jaren steeds beter zicht op de interventiemogelijkheden om online maatschappelijke onrust in te dammen en daarmee te voorkomen dat het overslaat. Het is goed dat ook in het kader van de Nationale Risicobeoordelingen van het Rijk er aandacht voor deze relatief nieuwe ontwikkelingen is. Waarbij ook niet alleen wordt geleerd van eigen ervaringen, maar nadrukkelijk ook wordt gekeken naar de ervaringen uit het buitenland, zoals de rellen in de Franse voorsteden en de rellen die in de zomer van 2011 Groot-Brittannië in zijn greep hielden.
  Op het gebied van crisiscommunicatie heeft het NGB de toon gezet door in 2008 met de publicatie Als het op communiceren aankomt te komen, waarin wij de drieslag betekenisgeving, informatievoorziening en schadebeperking in de bestuurlijke setting hebben geïntroduceerd. Inmiddels is deze drieslag gemeengoed geworden in beleidsteams en is duidelijk dat in het merendeel van de gevallen de toegevoegde waarde van de burgemeester ligt in het duiden van een situatie. Hetgeen onverlet laat dat de duiding geen doel op zich is, maar altijd afhankelijk is van de impact die een ramp of crisis met zich meebrengt. Met deze focus op crisiscommunicatie, die het NGB van harte toejuicht, zien wij dat de aandacht voor de juridische kanten van crisisbeheersing in de loop der jaren is ondergesneeuwd. Een af te kondigen noodverordening of af te geven noodbevel leidt her en der nog tot consternatie. Juridische expertise blijkt in de praktijk geen gemeengoed, terwijl de aansprakelijkheid na rampen en crises in toenemende mate in de aandacht staat. Wij pleiten ervoor om de komende jaren juist op dat vlak een been bij te trekken, gezien de importantie van de juridische keuzes voor de nasleep en aQandeling. Want een burgemeester is niet enkel boegbeeld van de geschokte samenleving, maar ook juridisch eindverantwoordelijk voor al hetgeen in het gemeentelijk of regionaal beleidsteam besloten wordt.
  Na de rellen in Haren staan de negatieve aspecten van de online mobilisatie van mensen sterk in de belangstelling. Tegelijkertijd hebben we voor de nabije toekomst ook veel verwachtingen van de positieve kanten. Het is de kracht van de massa, die de zelfredzaamheid na rampen ondersteunt. Door elkaar onderdak te bieden, te helpen bij opruimwerkzaamheden, maar ook burgers en experts die na rampen en crises de handen ineenslaan om tot een analyse van de gebeurtenissen te komen. Deze sociale ontwikkelingen zullen in toenemende mate bekrachtigen dat de overheid niet een zelfstandig instituut is, maar juist mét de samenleving aan veiligheid werkt. Want uiteindelijk is het de samenleving waarvoor wij in crisisland aan de lat staan. Of zoals Jan Mans dat in een terugblik op de Vuurwerkramp zelf omschreef: "Ik heb mijn best gedaan om mijzelf te zijn, vertrouwen uit te stralen en mijn gezag op te bouwen en te versterken. Ik hoop dat het de getroffenen de steun heeM gegeven die zij op dat moment van de overheid nodig hadden. Ik heb - naar eer en geweten - mijn best gedaan". Waarvan akte.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.