Week: 49 02 tot en met 08 december 2012


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio wordt grote werkgever in Zeeland
 • Leden COPI testen vernieuwde Crisismanagement Simulator
 • Inrichtingsplan Nationale Politie aangeboden aan Parlement
 • Privacyconvenant Veiligheidshuis Heerlen
 • Ruim 55.000 kg vuurwerk onderschept
 • Minister krijgt internationaal crisisplan


 • Onderwerp: Veiligheidsregio wordt grote werkgever in Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 5 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland groeit volgend jaar uit tot een organisatie waar 214 mensen op de loonlijst staan.
  Nu zijn dat er nog 82. Op 1 januari wordt de regionalisering van de gemeentelijke brandweer afgerond. De grootste hap van de personeelsuitbreiding bestaat uit beroeps brandweermensen die overkomen van de gemeenten. Tien vacatures waren sinds de inzet van de reorganisatie bevroren en worden nu alsnog ingevuld, deels door interne verschuivingen. Extra zijn derhalve de dertien medewerkers die het bedrijfsbureau komen versterken. Administratieve functies die tot dusver bij de gemeenten lagen en (in tegenstelling tot de beroepsbrandweer) niet mee overkomen. Daarnaast worden begin 2013 ook de meer dan 1200 brandweervrijwiligers onder de verantwoordelijkheid van de VRZ gebracht.
  De uitbreiding van de formatie leidt in totaal niet tot hogere uitgaven, legt directeur Gerrie Ruijs uit. De stijgende personeelslasten worden volgens haar binnen de lopende begroting opgevangen. "Sterker nog, we gaan straks bij elkaar 4 miljoen euro bezuinigen. Dat betekent dus dat we serieus keuzes moeten gaan maken, wat we met elkaar nodig vinden om aan die basisveiligheid te kunnen voldoen. Als het moet kan je 10 miljoen bezuinigen, maar dan komt de brandweer wel pas na een uur."

  Onderwerp: Leden COPI testen vernieuwde Crisismanagement Simulator
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een week voor het ongeval met dodelijke afloop op de A20 bij Rotterdam waren leden van een Commando Plaats Incident (COPI) te gast bij STC B.V., onderdeel van de STC-Group. Daar volgden zij een training op de vernieuwde Crisis Management Simulator. Zij oefenden toevalligerwijs in teamverband een scenario waarbij er een groot verkeersongeluk plaatsvond op een verkeersviaduct. De overeenkomsten tussen de simulatie en het ongeluk op de A20 waren groot.
  De Crisis Management Simulator is een uitstekend middel om processen en procedures die in werking treden bij een ramp of ongeluk te testen. Daarnaast wordt de simulator gebruikt om de communicatieve vaardigheden en de stressbestendigheid van betrokken partijen te toetsen. Op basis van de uitkomsten van de simulatie kunnen verbeteringen worden aangebracht. De Crisis Management Simulator wordt niet alleen gebruikt voor de training en voorbereiding van leden van een Commando Plaats Incident. Ook gemeentelijke diensten en crisisteams van grote (petrochemische) bedrijven gebruiken de Crisis Management Simulator om zich voor te bereiden op rampen en ongelukken.

  Onderwerp: Inrichtingsplan Nationale Politie aangeboden aan Parlement
  Thema: veiligheid
  Datum: 7 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het Inrichtingsplan en Realisatieplan nationale politie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het Inrichtingsplan beschrijft de organisatiestructuur van de nationale politie. Het Realisatieplan beschrijft de vorming van de Nationale Politie.
  De plannen zijn na consultatie met onder andere de politievakbonden, de regioburgemeesters en de voorzitter van het college van PG's tot stand gekomen. Beide plannen hebben positief advies gekregen van de Centrale Ondernemingsraad i.o.
  Het Inrichtingsplan is in essentie het organogram van het nieuwe korps. Het beschrijft de inrichting van de regionale eenheden, de landelijke eenheid, het Politie Diensten Centrum (PDC) en de staf korpsleiding. Daarnaast gaat het in op de wijzen waarop de politie de burgemeesters en Officieren van Justitie (OvJ) faciliteert hun gezag tot uitvoering te brengen. Ook wordt ingegaan op de manieren waarop de medewerkers van de politie - het kloppend hart van de organisatie - beter kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland. Waar het Inrichtingsplan vooral de structuur beschrijft zoals die er in 2015 uit moet zien, gaat het Realisatieplan in op de weg daar naar toe. Ook gaat het Realisatieplan over de werkwijze, cultuur, leiderschap en gedrag. De professionele ruimte van de politiemedewerkers wordt vergroot zodat zij binnen hun verantwoordelijkheden naar 'bevind van zaken' kunnen handelen. Operationeel leiderschap wordt het uitgangspunt: de afstand tussen leidinggevenden en medewerkers wordt kleiner.
  De basis van het politiewerk ligt in de wijk. Daarom is een stevige lokale verankering cruciaal voor de nationale politie. De basisteams zijn het fundament van de politieorganisatie. In deze basisteams zijn alle kerntaken verenigd: Noodhulp, Intake en Service, Handhaving en Opsporing. Hierbinnen is ruimte voor lokale accenten, zodat basisteams ook de aanpak van bijvoorbeeld jeugdgroepen of veelvoorkomende criminaliteit vormgeven. Binnen deze basisteams zijn de wijkagenten werkzaam volgens de norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners gemiddeld per regionale eenheid. In totaal zijn er in 2015 3.411 fte wijkagenten werkzaam. Zij zijn de ogen en oren van de politie in de wijk. Als het gezag daar behoefte aan heeft kunnen flexteams in de districten de basisteams bijstaan.
  Opsporing van veelvoorkomende criminaliteit is eveneens een taak van het basisteam. Daarnaast wordt het basisteam voor de probleemgerichte aanpak van de veelvoorkomende criminaliteit bijgestaan door de districtsrecherche. De districtsrecherche voorziet verder in de opsporing van criminaliteit met een hoge impact zoals jeugdcriminaliteit en ondersteunt in die zin ook de aanpak van jeugdgroepen door de basisteams. Doordat op elk niveau in de organisatie recherche is ingericht, ontstaat een samenhangend stelsel dat leidt tot vergroting van de slagkracht in de opsporing.

  Onderwerp: Privacyconvenant Veiligheidshuis Heerlen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 7 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Heerlense burgemeester Paul Depla tekende op 3 december het convenant 'samenwerking & verwerking gegevens voor integrale persoons-/systeem gerichte aanpak'. Dit convenant is een basis voor de samenwerking tussen de partners van het Veiligheidshuis en ondersteunt in het verwerken van gegevens. Het is de bedoeling dat alle 38 partners van het Veiligheidshuis Heerlen dit convenant ondertekenen.
  Door middel van dit convenant wil het Veiligheidshuis Heerlen nog effectiever haar doel - het verhogen van de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn van burgers binnen de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Nuth, Brunssum en Onderbanken - bereiken.
  In een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Problemen zijn vaak niet op te lossen door de inzet van een enkele partij, de aanpak is vaak gebaseerd op een persoons- en of systeemgerichte aanpak. Wanneer het ten behoeve van die aanpak nodig is om gegevens uit te wisselen, is het convenant van toepassing.

  Onderwerp: Ruim 55.000 kg vuurwerk onderschept
  Thema: vuurwerk
  Datum: 08 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Politie en en Openbaar Ministerie hebben dit seizoen tot nu toe 55.361 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt uit de vrijdag bekendgemaakte zogenoemde vuurwerkbarometer van het OM. De hoeveelheid is kleiner dan dezelfde periode vorig jaar, toen 69.545 kilo illegaal vuurwerk werd onderschept.
  Het vuurwerk dat in beslag wordt genomen, lijkt van een steeds zwaarder kaliber te worden. Jongeren kopen het illegale spul op internet. Het gaat in veel gevallen om zwaar professioneel knalvuurwerk, meldde de Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers onlangs. Dit is een initiatief van politie en de website VeiligheidNL.
  Eind november sloeg de politie een grote slag met de aanhouding van drie mannen uit Emmen en Ter Apel. Zij importeerden vermoedelijk illegaal vuurwerk uit China via België en Polen naar Nederland. Er werd 28.000 kilo in beslag genomen.

  Onderwerp: Minister krijgt internationaal crisisplan
  Thema: crisisplan
  Datum: 8 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in een brief gevraagd om markttransparantie en een verbod om beneden de kostprijs te vervoeren. 'We geven hiermee gehoor aan de oproep van de minister aan de sector om met plannen te komen om de crisis in de binnenvaart te bestrijden.'De oproep van de ASV wordt mede gedaan namens de zusterorganisaties Ons Recht/Notre Droit in België en La Glissoire in Frankrijk. De bonden hopen dat de brief aan de orde komt tijdens de vergadering van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu van woensdag 5 december. De ASV sprak vorige week al met diverse politieke partijen (CDA, SGP, PVDA en SP) en besloot mede naar aanleiding hiervan tot het schrijven aan de minister. In de brief geeft de ASV aan waar de oplossing volgens de drie schippersbonden moet worden gezocht. 'De onderhandelingsmacht van de schipper kan worden versterkt met markttransparantie, gekoppeld aan een verbod om beneden de kostprijs te vervoeren.'
  De overcapaciteit moet volgens de drie bonden worden aangepakt met een oplegregeling. 'Een oplegregeling is een prima crisismaatregel zolang de binnenvaart die niet zelf hoeft te organiseren en voor de kosten opdraait. De sector kan (en wil) het niet bekostigen, daar is geen draagvlak voor. De ASV ziet het als taak van de overheid ervoor te zorgen dat de nu als overcapaciteit ervaren en in financiële nood verkerende nieuwbouwschepen, besteld mede door de aan de financiering verbonden staatsgarantie, tegen de kant gaan. De ook al door de staat ondersteunde banken zouden, als medeveroorzaker van deze extra diepe crisis in de binnenvaartsector hieraan hun steentje kunnen of moeten bijdragen.'
  Met zo'n oplegregeling zou de binnenvaart volgens de ASV gebaat zijn, wordt kapitaalvernietiging voorkomen en kunnen, zodra de economie aantrekt, de schepen direct hun vervoerstaak weer opnemen en kan ook weer aan financiële verplichtingen worden voldaan.
  De bonden wijzen er wel op dat dit een zeer kostbare maatregel wordt die keer op keer moet worden toegepast, zolang er tenminste fundamenteel niets verandert aan het marktsysteem. 'Alternatief zou het instellen van een marktobservator zijn. Daarmee kan een gezond evenwicht in de markt worden geschapen en kan de impasse op korte termijn worden doorbroken. De marktobservator moet controlerende, sanctionerende en bijsturende bevoegdheden krijgen.'


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.