Week: 48 van 25 november tot en met 1 december 2012


Nieuws van Internet:
 • Watersnood bijna 60 jaar geleden!
 • Nieuwe projecten waterveiligheid
 • Managen van zelfsturing bij crisisbeheersing
 • Meer rood op straat: brandweer wil kwaliteit verbeteren
 • Samenwerken in crisis met waterschap Rivierenland en Veiligheidsregio ZHZ
 • Weert wil oplossing junkieprobleem
 • Nederlandse 'bom' van de autobahn geplukt
 • Tunnelvisie grootste valkuil bij opsporingsonderzoek
 • Deel raad tegen opheffen van duikteams
 • Vuurwerk afsteken moet maand vooraf worden aangevraagd
 • 36 ton vuurwerk in beslag genomen
 • Aboutaleb lanceert vuurwerklesbrief
 • Groningen voert technische tetst NL-Alert uit


 • Onderwerp: Watersnood bijna 60 jaar geleden!
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 25 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GOES - Een woordvoerder van provincie Zeeland laat weten dat het op 1 februari 2013 60 jaar geleden is dat Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant en ook Texel werden getroffen door de watersnoodramp.
  Reden voor KIVI NIRIA, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de beroepsvereniging voor ingenieurs en techniekstudenten, om in samenwerking met het Watersnoodmuseum een serie van 9 lezingen met als thema 'Waterveiligheid sinds 1953? te verzorgen in aanloop naar de herdenking op 1 februari. Vanaf 29 november tot en met 31 januari is er, met uitzondering van 27 december, elke donderdagmiddag een interessante, gevarieerde lezing in de ontvangstruimte van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
  Graag maken we u attent op deze serie van 9 lezingen. De serie gaat donderdagmiddag 29 november van start met een boeiende lezing door Prof. ir. J. M. Schrijnen. Tot september 2012 programmadirecteur Zuidwestelijke Delta. Schrijnen is een boeiend verteller en heeft om het spits af te bijten gekozen voor een lezing met als onderwerp: Deltawerken 2.0 in een internationaal perspectief.
  Andere sprekers deze serie zijn onder meer: voormalig Tweede Kamerlid Ad Koppejan, Senior adviseur waterveiligheid en crisisbeheersing Bas Kolen, serious gameontwikkelaar Annebeth Loois en directeur Deltaprogramma en Staf Deltacommissaris ir. Bart Parmet.
  De lezingen vinden plaats elke donderdagmiddag, in de periode 29 november tot en met 31 januari, met uitzondering van donderdag 27 december van 15.30 tot 17.30 uur.

  Onderwerp: Nieuwe projecten waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 27 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DORDRECHT - Afspraken over internationale samenwerking op conferentie stedelijk hoogwaterbeheer Overheden, waterschappen, universiteiten en private organisaties in verstedelijkte delta's gaan gezamenlijk nieuwe projecten op het gebied van omgaan met hoogwater opzetten. Dat hebbend de organisaties die deelnamen aan het internationale kennistraject MARE besloten op een slotconferentie op 22 en 23 november in Dordrecht en Rotterdam
  Tijdens het nu afgeronde project MARE (Managing Adoptive Responses for changing flood risks) hebben de deelnemende steden en organisaties veel van elkaar geleerd over onder meer wateropgaven, mogelijke maatregelen, omgaan met onzekerheden en effectief samenwerken tussen verschillende overheden. De deelnemende steden (Dordrecht, Hannover, Sheffield, Bergen (Noorwegen) hebben overeenkomstige uitdagingen en zien veel voordeel in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.
  De organisaties zetten nu gezamenlijk nieuwe projecten op waaronder Delta-Life en MARE-Azië. De Europese Unie nodigt Dordrecht en haar partners uit om verder te gaan en kan financiering beschikbaar stellen. Het Nederlandse DeltaProgramma kijkt ook uit naar verdere samenwerking en nieuwe inzichten.
  De gevolgen van Orkaan Sandy die in oktober de oostkust van de Verenigde Staten trof, maakte eens te meer de kwetsbaarheid van stedelijke gebieden in delta's duidelijk. In Europees verband wordt al langer samengewerkt om de risico's van hoogwater in stedelijke gebieden en de mogelijke maatregelen in beeld te brengen. Dordrecht is inmiddels een studiegebied én experimenteergebied van nationale en internationale allure.
  Mede met de opbrengsten van MARE heeft Dordrecht een stevige basis verder werken aan deze opgaven. Zij doet dit samen met andere overheden en (kennis)organisaties zoals Unesco-IHE, Rotterdam, Amsterdam en het nationale Delta Programma
  Vervolgprojecten die tijdens de conferentie besproken zijn, zijn Delta Life en MARE Azië. In het kennistraject Delta-Life richten Waterschap Hollandse Delta, Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht zich op waterveiligheid: een veilige en mooie stad in tijd van bezuinigingen. Hoe kunnen water en klimaatdoelen behaald worden door werk aan water te combineren met investeringen in de stad.

  Onderwerp: Managen van zelfsturing bij crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 27 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een relatief nieuwe overheidsorganisatie voor het bestrijden van de effecten van ongevallen is de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een samenwerking tussen brandweer, alarmcentrale, geneeskundige noodhulp en gemeenten. Er zijn er in totaal 25. In dit artikel richten wij ons op slechts één van haar taken, te weten de crisisbeheersing. Simpel gesteld: de bestrijding van de grote (al dan niet moedwillig veroorzaakte) incidenten.
  Overheidsorganisaties kunnen niet goed om gaan met complexe taakomgevingen. Zij kunnen de hiërarchie niet laten vieren vanwege het zogenaamde 'primaat van de politiek'. Men vertrouwt te sterk op de idee dat de toekomst via plannen, regels en beleid beheersbaar en voorspelbaar is. Zij zijn verkrampt en stram, terwijl flexibiliteit is vereist.
  Complexe taakomgevingen blijken zich volgens vaste principes te organiseren. Eén daarvan is dat bij toenemende complexiteit de hiërarchische aansturing afneemt (2). De mensen met de meeste expertise, ongeacht hun rang of positie, nemen dan steeds meer van de belangrijkste beslissingen (3) Een ander complexiteitsprincipe is 'improviserend ontwerpen' (4). De echte plannen - de plannen die tijdens de crises leidend zijn - worden tijdens de crisisbeheersing gemaakt. De vooraf bedachte plannen, procedures en regels kunnen simpelweg niet gevolgd worden omdat complexe gebeurtenissen uniek zijn.
  Veiligheidsregio's volgen deze principes echter niet. De veiligheidsregio's hanteren de uit de VS afkomstige militaire doctrine van Chaos, Command & Control (5). Deze doctrine stelt dat er behoefte bestaat aan command & control omdat er na een crisis chaos uitbreekt. Er moet iemand orde op zaken stellen met overzicht en superieure rationele vermogens. Dat 'chaos' eigenlijk een richtinggevend en zelfsturend proces is, gaat aan deze visie voorbij.
  De Chaos, Command & Control-doctrine leidt ertoe dat veiligheidsregio's onvoldoende gebruik maken van de zelforganisatie die tijdens crises ontstaat. Hierdoor worden kansen op een betere dienstverlening gemist. Hulpverleners sturen bijvoorbeeld mensen die willen en kunnen helpen weg of ze stoppen bepaalde initiatieven van amateurs terwijl die prima functioneren. Niet zelden, zoals ook de Poldercrash laat zien, werken professionals en amateurs volledig langs elkaar heen.

  Onderwerp: Meer rood op straat: brandweer wil kwaliteit verbeteren
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CULEMBORG - Als de gemeenteraad hierover op 13 december definitief besluit, neemt Culemborg vanaf 1 januari deel in de nieuwe brandweerorganisatie Brandweer Gelderland-Zuid, onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Met het regionaliseren van de brandweervoorziening van achttien gemeenten kan beter worden voldaan aan de strengere kwaliteitseisen van de Wet veiligheidsregio's. De nieuwe brandweerorganisatie wil de kwaliteit van de brandweervoorziening ook vergroten door meer en betere voorlichting aan burgers.
  Over nut en noodzaak van regionaliseren van de brandweer in Gelderland-Zuid is jarenlang gediscussieerd. In 2008 is een begin gemaakt met het realiseren daarvan. De discussie is intussen ingehaald door wetgeving: de Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de wijziging van de Wet veiligheidsregio's (WVR), die regionalisering van de brandweer verplicht stelt per 1 januari 2014. De zwaardere kwaliteitseisen op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing maakten schaalvergroting onontkoombaar.
  De nieuwe brandweerorganisatie zal worden gefinancierd met de bedragen die de achttien deelnemende gemeenten daarvoor op dit moment hebben staan en met de bijdrage van het Rijk. Culemborg betaalt € 1.688.176. Mogelijk zullen op termijn de kosten per inwoner voor brandweerzorg gelijkmatiger over de deelnemende gemeenten worden verdeeld.
  Basis van de brandweerzorg in Gelderland-Zuid zijn en blijven de clusters in de regio en de hierbinnen gelegen posten. De lokale corpsen blijven vanuit die posten actief. Brandweer Gelderland-Zuid sluit met elke gemeente een overeenkomst over de diensten en de kwaliteit hiervan. De Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's regelen dat de lokale besturen invloed houden op de organisatie van de brandweerzorg.
  De gemeenteraad besprak afgelopen donderdag de consequenties van de regionalisering met een vertegenwoordiging van de nieuwe brandweerorganisatie. Die gaf ook antwoord op de vraag wat de Culemborgse burgers gaan merken van de regionalisering.
  De nieuwe brandweerorganisatie wil de kwaliteit van de brandweervoorziening ook vergroten door meer voorlichting over preventie en zelfredzaamheid. Niet alleen meer, maar ook directere en intensievere voorlichting aan mensen en bedrijven. 'Meer rood op straat'. Brandweer Gelderland-Zuid gaat hoog inzetten op voorlichting over het voorkomen van brand en over het beperken van de gevolgen van brand. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan zelfredzaamheid. Als burgers bij brand zichzelf en anderen in hun buurt of bedrijf effectief in veiligheid kunnen brengen, dan kan de brandweer sneller aan haar andere taken toekomen.

  Onderwerp: Samenwerken in crisis met waterschap Rivierenland en Veiligheidsregio ZHZ
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) hebben afspraken gemaakt over hoe samen te werken bij een ramp of crisis. Afgelopen maandag 26 november heeft de voorzitter van de VRZHZ, hiertoe convenanten ondertekend met de Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland en de dijkgraven van de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland.
  Kern van het convenant is dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de processen. Dijkgraaf Jan Geluk: "Op 25 juni 2012 mocht ik al een convenant met veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondertekenen, en vandaag is dan de ondertekening van de convenanten met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De samenwerking tussen waterschappen, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio's kan in de huidige tijd niet meer vrijblijvend zijn. Voor de beheersing van rampen en crises wordt het belang van goede samenwerking tussen veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat en waterschappen immers steeds groter. Vrijwel iedere ramp of crisis heeft een relatie met de door waterschappen en Rijkswaterstaat beheerde infrastructuur. Een goede voorbereiding van deze partijen op gezamenlijk optreden bij de uitvoering van crisisbeheersing is dan ook van cruciaal belang!"
  Bij de aanpak van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk, de aanpak van de brand op het rangeerterrein Kijfhoek, en het hoogwater in de rivieren afgelopen januari waren de waterschappen en Rijkswaterstaat dan ook betrokken.

  Onderwerp: Weert wil oplossing junkieprobleem
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 27 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeente Weert wil een structurele oplossing voor de problemen die een groepje junks in het parkje aan de Louis Regoutstraat in Weert veroorzaakt. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat elke drugsverslaafde een eigen casemanager aangewezen krijgt, die zich met hem bezighoudt, aldus een woordvoerster van de gemeente Weert.
  Binnenkort heeft de gemeente weer overleg met hulpinstanties als het Veiligheidshuis die zich met de verslaafden bezighouden. Bij elke instantie zijn verschillende mensen bezig met de problematiek en dat kan stroperig werken. "We kunnen het slimmer aanpakken", zegt de gemeentewoordvoerster.
  De vaste kern van junks (in de volksmond de bankhangers genoemd) veroorzaakt al jaren overlast in Weert. Momenteel gedoogt de gemeente ze in het parkje. De buurt is het groepje echter zat vanwege de (geluids)overlast. Het is ook enkele malen voorgekomen dat hulpdiensten moesten uitrukken om een verslaafde uit de sloot te halen. De laatste keer was afgelopen weekend. De gemeente, politie en instanties hebben al veel geprobeerd om de overlast in te tomen. Er zijn gebiedsverboden uitgedeeld voor andere delen van de stad, politie surveilleert regelmatig en er wordt sneller een boete uitgedeeld.

  Onderwerp: Nederlandse 'bom' van de autobahn geplukt
  Thema: vuurwerk
  Datum: 28 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  STRALSUND - Op een snelweg bij het Noord-Duitse Stralsund heeft de douane een Nederlandse 'bomauto' van de weg gehaald. Tijdens een routinecontrole werd een busje met Nederlandse nummerplaten aan de kant gezet.
  Agenten geloofden hun ogen niet toen ze de laadruimte controleerden. In het busje lag een verzameling dozen met daarin 670 kilo illegaal vuurwerk.
  "Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als deze rollende tijdbom bij een verkeersongeluk betrokken zou zijn geraakt'', stelde de woordvoerder van de douane in Stralsund.
  De twee inzittenden, een 24-jarige Nederlander en een even oude Pool, zijn opgepakt. De Duitse explosieven opruimingsdienst heeft het illegale vuurwerk afgevoerd.

  Onderwerp: Tunnelvisie grootste valkuil bij opsporingsonderzoek
  Thema: Crisislab
  Datum: 28 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Apeldoorn - Het gebruik van serious games kan rechercheteams helpen om mogelijke valkuilen in het opsporingsproces zichtbaar te maken en trainen hiermee om te gaan. Dat concluderen onderzoekers van Crisislab op basis van een onderzoek waarin gekeken is hoe leidinggevenden van Teams Grootschalige Opsporing (TGO's) in serious game omgaan met onder andere tunnelvisie.
  Het afgelopen decennium is binnen de Nederlandse opsporingspraktijk veel aandacht besteed aan het beter kunnen onderkennen en voorkomen van tunnelvisie, met name bij de maatschappelijk 'zwaarder' ervaren misdrijven. Aanleiding hiervoor was onder meer het onderzoek van de commissie Posthumus uit 2005 naar de oorzaken van een onterechte veroordeling in de Schiedammerparkzaak. Naar aanleiding hiervan is voor de politie het Programma Versterking Opsporing opgestart dat de kwaliteit van de opsporing moet vergroten door onder andere tunnelvisie aan te pakken.
  De onderzoekers menen dat serious games bruikbaar zijn voor onderzoek naar besluitvormingsprocessen door leidinggevenden van TGO's. Daarnaast wordt geconcludeerd dat het gebruik van deze games een nuttige bijdrage kan leveren aan rechercheopleiding- en training: het maakt procesmatige valkuilen bij het opsporingsonderzoek voor rechercheurs inzichtelijk op een leuke, goedkope en arbeidsextensieve manier en levert bovendien waardevolle inzichten op om onderwijs en training verder te verbeteren.

  Onderwerp: Deel raad tegen opheffen van duikteams
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - Een deel van de Eindhovense gemeenteraad is het niet eens met het plan van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om het regionale duikteam van de brandweer op te heffen.
  Dat bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de Eindhovense raadscommissie Financiën en Bestuur. PvdA-fractievoorzitter Mieke Verhees vroeg zich af of de bezuiniging van 140.000 euro niet op een andere manier kan worden behaald, bijvoorbeeld 'door te besparen op de enorme salarissen van sommige functies' binnen de veiligheidsregio. Ook Ouderen Appèl, GroenLinks, SP en LPF zien opheffing van het duikteam niet zitten.
  Verhees plaatste ook vraagtekens bij de cijfers van de aantallen reddingen die de duikteams in de loop der jaren hebben gedaan. Ze vroeg zich zelfs af of Rob van Gijzel als voorzitter van de veiligheidsregio hierover wel goed geïnformeerd is. "Misschien wordt het wel tijd dat u daar wat kritischer in wordt", stelde Verhees.
  Van Gijzel gaat er vanuit dat de cijfers wel kloppen. Hij gaat de door de directie van de veiligheidsregio verstrekte cijfers nu op papier aan de Eindhovense raad verstrekken.

  Onderwerp: Vuurwerk afsteken moet maand vooraf worden aangevraagd
  Thema: vuurwerk
  Datum: 29 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LOCHRISTI - Wie van plan is om bij de overgang van oud naar nieuw in zijn tuin of waar dan ook een potje vuurwerk in de lucht te laten knallen, moet wel beseffen dat zoiets niet zomaar kan. De politie wijst er op dat het GAS-reglement in de vier gemeenten van de politiezone voorschrijft dat wie vuurwerk wil aansteken, dit een maand op voorhand moet aanvragen bij het gemeentebestuur. En een maand op voorhand, dat betekent dus nu.
  Hieronder een uittreksel uit het reglement.
  ,Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.
  Het gemeentebestuur is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om vuurwerk af te steken, voor zover :
  - dit minstens 1 maand vooraf en schriftelijk wordt aangevraagd
  - flankerende maatregelen in verband met de brandveiligheid worden getroffen
  - een gunstig advies werd afgeleverd door de brandweer
  Tot zover de reglementering. De politie is niet van plan om tijdens de oudejaarsnacht een heksenjacht te openen en op zoek te gaan naar wie vuurwerk afsteekt al dan niet met vergunning, maar zal wel ingaan op eventuele klachten van omwonenden.
  Blijt het feit dat vuurwerk maken net zoals zovele dingen een vak apart is, en dat dus misschien best overgelaten wordt aan mensen die het vak beheersen.

  Onderwerp: 36 ton vuurwerk in beslag genomen
  Thema: vuurwerk
  Datum: 30 novemberber 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De politie in Drenthe heeft ruim 36.000 kilo illegaal en zeer gevaarlijk vuurwerk in beslag genomen. Drie mannen uit Emmen en Ter Apel zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om het gevaarlijkste vuurwerk dat er is.
  Twee weken geleden vond de politie al 8000 kilo en de afgelopen week nog eens 28.000 kilo. De drie verdachten zouden het zware illegale vuurwerk uit China, via België en misschien Polen hebben ingevoerd om het te verkopen aan particulieren.
  De verdachten zijn ook actief in de legale vuurwerkhandel. De politie vermoedt dat zij voor de illegale handel gebruik hebben gemaakt van hun legale netwerk.
  Het in beslag genomen vuurwerk bestaat uit onder meer lawinepijlen, vlinders en flowerbeds. Het was slecht verpakt en opgeslagen op een plek waar regelmatig mensen in de buurt kwamen.
  In Enschede hield de politie een vierde man aan. Hij zou betrokken zijn de levering van een container met vuurwerk.

  Onderwerp: Aboutaleb lanceert vuurwerklesbrief
  Thema: vuurwerk
  Datum: 30 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Iedere jaarwisseling lopen weer veel kinderen en volwassenen blijvend letsel aan één of beide ogen door vuurwerk op. Afgelopen jaar werden zelfs 21 ogen blind waarvan een derde kinderogen. Om alle basisschoolleerlingen van Nederland te leren hoe je veilig met vuurwerk om kunt gaan, is dit jaar een vuurwerklesbrief ontwikkeld. Deze werd op woensdag 28 november door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb officieel online gepubliceerd op www.vuurwerklesbrief.nl.
  Burgemeester Aboutaleb, gemeente Rotterdam: "Natuurlijk kunnen volwassenen kinderen vragen of zelfs opdracht geven een vuurwerkbril te dragen tijdens oud en nieuw. Maar het heeft natuurlijk veel meer effect als kinderen snappen waarom zo'n bril nodig is en dus zelf die keuze maken om er één op te zetten. Met het stimuleren van dat besef kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Zo'n vroege start wordt mijns inziens geholpen door de ontwikkeling van de vuurwerklesbrief voor kinderen op de basisschool. Dit initiatief van Het Oogzorgnetwerk, de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Oogfonds, Vuurwerkpreventie en de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland zorgt ervoor dat kinderen door het doorlopen van diverse opdrachten op speelse wijze veilig leren omgaan met vuurwerk."
  Tjeerd de Faber, kinderoogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG): "Alhoewel we de afgelopen jaren een dalende lijn in het totale aantal oogletsels kunnen zien, is de ernst van het letsel gestegen waaronder het totale aantal blinde ogen. Meer en meer mensen dragen een vuurwerkbril tijdens het afsteken van of kijken naar vuurwerk, maar helaas doet nog steeds niet iedereen dit. We hopen dat door de vuurwerklesbrief steeds meer en meer kinderen een vuurwerkbril gaan dragen. Als ze zelf vuurwerk afsteken, maar ook juist als ze ernaar kijken".
  Via opdrachten en filmpjes kunnen basisschoolleerlingen van alles te weten komen over vuurwerk, hoe vuurwerk wordt gemaakt, waar het wordt opgeslagen en wat de gevolgen voor je ogen kunnen zijn als je er onvoorzichtig mee omgaat. Tot slot worden alle kinderen opgeroepen een vuurwerkbril op te zetten: zowel als je vuurwerk afsteekt als wanneer je er alleen maar naar kijkt. Helaas is het namelijk nog altijd zo dat ten minste 50% van de slachtoffers alleen maar naar vuurwerk kijkt.
  De vuurwerklesbrief is mogelijk gemaakt door Het Oogzorgnetwerk, de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Oogfonds, Vuurwerkpreventie en de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.
  Naast de lancering van de lesbrief, heeft burgemeester Aboutaleb op woensdag 28 november tevens het KinderOOGcentrum van Het Oogziekenhuis Rotterdam geopend. Ieder jaar bezoeken 20.000 kinderen de polikliniek van Het Oogziekenhuis en worden 700 kinderen geopereerd door gespecialiseerde oogartsen. Het centrum herbergt alle oogheelkundige zorg voor kinderen tot en met 14 jaar en is qua zorg, maar ook qua omgeving volledig afgestemd op de behoeften van het kind en de ouders. Gevolg: het bezoek in het ziekenhuis vindt plaats met minder angst.

  Onderwerp: Groningen voert technische tetst NL-Alert uit
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Groningen gaat in de eerste week van december 2012 technische tests uitvoeren voor het aanvullende alarmmiddel NL-Alert. Mensen met een telefoon die is ingesteld voor NL-Alert kunnen mogelijk berichten op hun telefoon ontvangen. Op maandag 3 december wordt in de hele provincie Groningen om 12.00 uur, gelijktijdig met de maandelijkse sirenetest, een testbericht uitgezonden. In het NL-Alert bericht wordt duidelijk aangegeven dat het om een test gaat en dat mensen niets hoeven te doen.
  NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon dat de overheid sinds 8 november 2012 kan inzetten. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen bij een noodsituatie meer mensen worden bereikt en worden inwoners beter geïnformeerd.
  Met de technische tests in Noord-Nederland wil de overheid een extra kanaal testen waarop NL-Alert kan worden uitgezonden. Dit extra kanaal maakt het mogelijk dat in de toekomst meer telefoons NL-Alert kunnen ontvangen en dat mensen zelf hun telefoon niet meer hoeven in te stellen.
  Medio februari 2013 wordt het eerste landelijke NL-Alert controlebericht verstuurd. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen controleren of hun telefoon goed is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.
  NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert ook als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Dit aantal loopt de komende tijd snel op. Zo is ook de Samsung Galaxy SIII aan het lijstje toegevoegd. Wel gaat het voorlopig alleen om de SIII's die van het 3G-netwerk van KPN gebruikmaken.
  Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de Samsung Galaxy SIII beschikt over de laatste softwareversie. Via de Instelhulp kunnen mensen de instructies vinden voor het instellen van NL-Alert op hun Samsung Galaxy SIII. Naar verwachting ondersteunen Vodafone en T-Mobile begin 2013 NL-Alert op hun 3G-netwerk, zodat dit toestel vanaf dat moment ook via deze twee netwerken NL-Alert kan ontvangen. Vodafone en T-Mobile ondersteunen NL-Alert wel al op hun 2G-netwerk voor telefoons zonder internet.
  Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van de mobiele telefoons in Nederland. Dat aantal zal de komende tijd snel oplopen. Bijna alle telefoons zonder internet kunnen NL-Alert nu ontvangen. Tweederde van de smartphones is technisch geschikt. NL-Alert werkt al op vrijwel alle smartphones van Samsung (onder andere SII, Galaxy Note II en Galaxy Ace 2), HTC (onder andere Desire X en One X) en Sony (onder andere Experia S en Experia T). De overheid is in gesprek met Apple zodat NL-Alert in de toekomst ook op iPhones kan worden ontvangen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.