Week: 39 23 tot en met 29 september 2012


Nieuws van Internet:
 • Grote rampoefening in Haaglanden
 • L1 ingezet als calamiteitenzender
 • Dossier ruimte voor waterveiligheid
 • Meedenken over vuurwerk
 • Taken brandweer definitief van gemeenten naar veiligheidsregio's
 • Veiligheidsregio is kans voor Reddingsbrigade
 • Deltaprogramma 2013 'Werk aan Delta' gepresenteerd
 • 'Schrappen overdreven veiligheidsmaatregelen scheelt kabinet miljarden'
 • Chemie-Pack sleept veiligheidsregio voor de rechter
 • Gemeentelijke brandweer werkt nog niet op Zeeuwse schaal
 • Chemie-Pack daagt 'blussers' voor de rechter om betaling bodemsanering
 • Chemie-Pack: bodemvervuiling schuld brandweer
 • Politie zoekt makers vuurwerkbom
 • Twee miljoen nodig voor meldkamer
 • Volkerak-Zoommeer tijdelijke waterberging
 • 'Veiligheidshuis' moet overvallen voorkomen


 • Onderwerp: Grote rampoefening in Haaglanden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REGIO - De Veiligheidsregio Haaglanden organiseert samen met gemeente, politie, brandweer en ambulance de rampoefening 'ECHO'. Deze jaarlijks verplichte systeemoefening vindt aankomende maandag plaats in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.
  Met deze grote oefening toetst de Veiligheidsregio de werking van het gehele systeem van rampenbestrijding. Bijvoorbeeld: hoe functioneert de brandweer in samenwerking met de geneeskundige hulpverlening en weten de verantwoordelijke ambtenaren bij de gemeentes ook wat ze moeten doen? Communiceren de hulpverleners goed met elkaar binnen een team en hoe verlopen de communicatiestromen van de ene dienst naar de andere?
  Voor de bevolking zal de ECHO-oefening nauwelijks zichtbaar zijn. Het is een oefening zonder daadwerkelijke inzet van eenheden op locatie en wordt er geen calamiteit in scène gezet. Op papier gebeurt dit voor de oefening wel. Het doel van ECHO is om de kwaliteit van de voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding door de Veiligheidsregio Haaglanden zichtbaar te maken en te toetsen. De resultaten worden gebruikt in een rapportage aan de Tweede Kamer over de staat van de rampenbestrijding.

  Onderwerp: L1 ingezet als calamiteitenzender
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Noord-Limburg besloot in de loop van de nacht de regionale omroep L1 uit Limbirg in te zetten als officiële calamiteiten-zender, tijdens de stroomstoring in het noordelijk deel van de provincie Limburg. Via extra uitzendingen op de radio werd steeds de stand van zaken gedurende de stroomuitval gemeld door een woordvoerder. Het inzetten van L1 als calamiteiten-zender gebeurt zelden.
  De veiligheidsregio besloot hiertoe omdat er zieken- en verzorgingshuizen in de regio liggen, en om de bewoners van het gebied zo goed mogelijk te informeren. Dit vooral vanwege het feit dat aanvankelijk niet duidelijk was hoe lang de storing zou duren.

  Onderwerp: Dossier ruimte voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 24 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling (Nationaal belang 9 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR))
  Het waterveiligheidsdoel wordt gevolgd door de veiligheid van primaire dijken en kunstwerken in beeld te brengen. Thans is er nog geen concreet beeld te geven van de feitelijke overstromingskansen. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe risiconormen voor waterveiligheid. Wanneer de doelen van een nieuw waterveiligheidsbeleid zijn vastgesteld, zal hiervoor in deze monitor een indicator worden ontwikkeld. Het doel van de duurzame watervoorziening is onvoldoende gedefinieerd om te kunnen monitoren. Ook het doel van een klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling is nog niet uitgewerkt. Daarom wordt volstaan met een bestaande indicator die het aandeel oppervlaktewater bij nieuwe woningbouw in beeld brengt.

  Onderwerp: Meedenken over vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 25 septmber 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Moet hij 'cakes' bestellen met veel schoten en kleine effecten of juist met weinig knallen en grote sterren? Jan Souman wil het graag weten en hoopt via sociale media aan de weet te komen wat zijn klanten willen. De eerste bestellingen voor vuurwerk zijn begin dit jaar al gedaan.
  Het gaat om vuurwerk dat Souman onder een eigen merknaam (China Red) laat maken in China, samen met negentien andere vuurwerkverkopers in Nederland. Binnenkort gaat een volgende serie bestellingen de deur uit, voor andere merken. "Dan wil je graag weten wat de mensen graag willen", zegt Jan Souman die samen met zijn vader de kwekerij runt aan de Zuiderzeestraatweg. Reacties heeft hij nog niet op zijn Twitteroproep. "Dat komt misschien nog."
  In oktober maakt Souman de balans op. "Dan bestellen we vuurwerk bij een paar groothandels. De laatste dagen van het jaar kan dat ook nog, maar dan loop je de kans dat populair vuurwerk niet meer te koop is."
  Souman in Hattem is vooral een kwekerij van bloemen en planten, maar verkoop van vuurwerk is inmiddels wel een belangrijke tak van het bedrijf. In 2004 begon Souman met verkoop daarvan, toen nieuwe regelgeving van kracht werd als gevolg van de vuurwerkramp inEnschede. "We hoorden dat veel verkooppunten er mee zouden stoppen, dat was voor ons het moment om in te stappen." De verkoop van vuurwerk sloot aan bij de wens om geld te verdienen in de winter, als er weinig te doen is op de kwekerij.
  Inmiddels is het bedrijf een van de grotere verkooppunten in de regio. Zeven verschillende merken vuurwerk verkoopt Souman waarbij het eigen merk een van de toppers is. "Beter vuurwerk tegen een gunstige prijs", stelt Souman. Een eigen label biedt meer voordelen. "Je kunt unieke dingen neerzetten.Je wilt niet hetzelfde verkopen als de buurman." Keuze uit meerdere merken is volgens hem ook belangrijk. "Als klant moet je wat te kiezen hebben." De tweede vrijdag van december geeft Souman een vuurwerkdemonstratie op eigen terrein. "Je verkoopt een illusie, mensen kunnen zelf kunnen zien of hun verwachtingen worden waargemaakt."
  De grote bulk aan vuurwerk moet bijSouman nog binnenkomen, maar leeg zijn de schappen niet.Restanten van vorig jaar liggen er nog opgeslagen. Grote en kleine cakes (siervuurwerk met knallen), vuurpijlen en kanonslagen bijvoorbeeld. Alles ligt in speciale vuurwerkbewaarplaatsen. Met een paar extra veiligheidsvoorzieningen, door Souman zelf ingevoerd. Zo zijn alle schappen open. "Als er wat gebeurt, loopt het water van de sprinklers door de schappen." Als lid van de vrijwilliger brandweer leek hem dat wel zo veilig. Hij twijfelt niet aan de veiligheid van vuurwerk. "Vuurwerk is niet gevaarlijk, je kunt er wel gevaarlijk mee omgaan."
  Zelf steekt hij tijdens de jaarwisselingen vuurwerk af, maar als de brandweer hem oproept, stopt hij. "Mensen helpen gaat voor."

  Onderwerp: Taken brandweer definitief van gemeenten naar veiligheidsregio's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 septmber 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet waarbij alle brandweergerelateerde taken naar het regionale niveau van de veiligheidsregio worden getild. Per 1 januari 2014 dient de brandweer in alle veiligheidsregio's te zijn geregionaliseerd. Hiermee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer.
  Daarnaast komt er door de aangenomen wet er één organisatie die de krachten bundelt op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. De taken die nu door het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv), het Nederlands Bureau brandweerexamens (Nbbe), de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) en de LMD-Brandweer worden gedaan, gaan op in een nieuwe organisatie: het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het Instituut en zal worden bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Zo zal het IFV zich onder andere richten op het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor de officiersopleidingen, het geven van certificaten voor brandweeropleidingen en delen van informatie en expertise. Ook zal het IFV zich bezig houden met het verwerven en beheren van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen. Het IFV zal op 1 januari 2013 van start gaan.

  Onderwerp: Veiligheidsregio is kans voor Reddingsbrigade
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE - De Reddingsbrigade Zwolle kan mogelijk samen optrekken met de Veilligheidsregio IJsselland. Dat zei burgemeester Henk Jan Meijer maandagavond, nadat de ChristenUnie hem bevroeg naar de situatie rond de reddingsvloot van de Zwolse brigade.
  Die dreigt aan het einde van het jaar dakloos te raken.
  De boten zijn nu tijdelijk gehuisvest in de brandweerkazerne aan de Harm Smeengekade, maar moeten daar eind dit jaar weg, omdat de kazerne de deuren sluit. ChristenUnie-fractievoorzitter John van Boven brak maandag in de gemeenteraad een lans voor de brigade en benadrukte het belang van de vrijwillige hulpdienst. "Dat is niet zo maar hobbyisme." Van Boven vroeg of het college bereid is om het uiterste te doen om een oplossing te vinden voor de reddingsvloot.
  Het uiterste vond de burgemeester echter een zwaar woord. "De gemeente heeft alleen een faciliterende rol. Het vinden van een plek ligt bij de Reddingsbrigade zelf", zei hij. "We kijken wel naar een combinatie tussen de brigade en de Veiligheidsregio. En wellicht dat de brandweerkazerne niet direct dicht hoeft als de brandweer daar op 31 december vertrekt."

  Onderwerp: Deltaprogramma 2013 'Werk aan Delta' gepresenteerd
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 25 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op Prinsjesdag is door het kabinet de derde jaarlijkse rapportage van het nationale Deltaprogramma aan Tweede en Eerste Kamer aangeboden. Deze rapportage vloeit voort uit de Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening die op 1 januari 2012 in werking is getreden. De Deltawet bepaalt dat het Deltaprogramma in een jaarlijkse rapportage een overzicht biedt van alle maatregelen, voorzieningen, onderzoeken en ambities op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
  Het Deltaprogramma richt zich vooral op het op orde houden van de waterkeringen, het actualiseren van de waterveiligheidsnormen en het op peil houden van de zoetwatervoorziening. Recente gebeurtenissen laten zien dat de Nederlandse Delta goed beschermd is maar nog niet voldoende robuust is. Zo ondervonden in 2011 veel bedrijfstakken schade door langdurige droogte en was er begin 2012 op sommige plaatsen sprake van dreiging door hoog water. Door klimaatverandering zullen de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in de toekomst verder onder druk komen te staan.
  Zoet water is essentieel voor het bedrijfsleven. Beschikbaarheid van voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit is een prominente vestigingsfactor voor industriële bedrijven die water gebruiken in het proces of in het product en is cruciaal voor een duurzame productie van drinkwater en een gezonde landbouw. Het gaat om vitale sectoren die grote economische en maatschappelijke belangen dienen.
  VEMW behartigt de belangen van zakelijke gebruikers van water en werkt momenteel aan de formulering van aanbevelingen voor Deltacommissaris Wim Kuijken. Daarbij werkt VEMW samen met andere belangenorganisaties.

  Onderwerp: 'Schrappen overdreven veiligheidsmaatregelen scheelt kabinet miljarden'
  Thema: veiligheid
  Datum: 26 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Naar aanleiding van zijn oratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen was Ira Helsloot de afgelopen week veelvuldig in het nieuws.
  In de Volkskrant van 20 september staat een interview over nodeloze veiligheidsmaatregelen die Nederland miljarden kosten. Een voorbeeld is het plan om hoogspanningslijnen voor 1.7 miljard euro te begraven en bewoners in de buurt uit te kopen om de kans op een half leukemie geval per jaar uit te bannen. Klik hier voor het interview, hier voor het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant en hier voor een verzameling twitterberichten over het interview.
  In een brief aan de Volkskrant in reactie op het interview reageert de heer Doejaren op Ira's stelling dat de uitgave van miljoenen aan vijf nooduitgangen in een tunneltje van nog geen 100 meter een verspilling van middelen is. Fraai is dat de heer Doejaren Ira's stellingname eigenlijk bevestigt: zonder nadenken geven adviseurs makkelijk andermans geld uit.
  Het tunneltje is volgens de heer Doejaren 842 meter en geen 100 meter. De bijgeplaatste foto laat echter al zien dat wat wij leken een tunnel zouden noemen (iets met een dak erboven) nog geen 50 meter lang is. Om een tunnelbak die voor het grootste deel nog geen meter hoog is net zo te behandelen als een tunnel kan alleen een expert bedenken.
  Overigens werd in het artikel niet gesteld dat deze tunnel door toedoen van de commissie Tunnelveiligheid tot stand is gekomen maar werd juist zorgvuldig vermeld dat het hier ging om advies van de gemeentelijke brandweer. De problematiek van dure adviezen van de commissie Tunnelveiligheid speelt bijvoorbeeld bij de A2 tunnel waarvan ook de heer Doejaars aangeeft dat daar miljoenen zijn verkwist.
  In nrc.next stond een factcheck over Ira's stelling dat de overheid jaarlijks 1.7 miljard euro voor één leukemiegeval per jaar over heeft. Deze stelling werd (na een rectificatie) beoordeeld als 'waar'.

  Onderwerp: Chemie-Pack sleept veiligheidsregio voor de rechter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - Advocaat Robert van 't Zefde van Chemie-Pack gaat de Veiligheidsregio voor de rechter slepen. Hij vindt dat de Veiligheidsregio de kosten moet betalen van de bodemsanering op en rond het terrein van het bedrijf.
  Behalve de Veiligheidsregio houdt Chemie-Pack ook de gemeente Moerdijk, Shell en de Afvalstoffen Terminal Moerdijk verantwoordelijk. Ook zij kunnen een dagvaarding van Chemie-Pack verwachten, zo liet de advocaat woensdag weten.
  De grond is na de grote brand in januari 2011 ernstig verontreinigd omdat er met water werd geblust. Dat was volgens de advocaat tegen alle afspraken in.

  Onderwerp: Gemeentelijke brandweer werkt nog niet op Zeeuwse schaal
  Thema: veilighjeidsregio
  Datum: 26 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland krijgt een flinke veeg uit de pan van de eigen accountant Deloitte.
  Het bureau was opgedragen de financiële overdracht van de gemeentelijke brandweertaken naar de VRZ te onderzoeken. De accountant concludeert dat de voornaamste eisen tot dusver onvoldoende invulling is gegeven.
  Volgens Deloitte is het 'voor de beheersbaarheid van de VRZ essentieel dat bestuur en management snel volledig grip krijgen' op de grotere organisatie. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vergadert morgen over deze situatie.

  Onderwerp: Chemie-Pack daagt 'blussers' voor de rechter om betaling bodemsanering
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Chemie-Pack Onroerend Goed bv wil de Veiligheidsregio, de gemeente Moerdijk, Shell en Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) voor de rechter slepen. Het bedrijf vindt dat zij de kosten moeten betalen van de bodem- en grondwatersanering bij Chemie-Pack omdat ze verantwoordelijk zijn voor de brandweerteams die de mega-brand in januari 2011 bestreden.
  Met de stap naar de rechter hoopt raadsman Robert van 't Zelfde te voorkomen dat Chemie-Pack Onroerendgoed bv als eigenaar van het bedrijfsterrein opdraait voor de schoonmaak van 38 miljoen euro. De provincie wil deze kosten verhalen op de grondeigenaar en heeft het bedrijf gedagvaard. "Als de provincie in die rechtszaak in het gelijk wordt gesteld, willen we de rekening meteen doorsluizen", zegt de raadsman.
  Chemie-Pack wees meteen na de brand de brandweer al aan als veroorzaker van de bodemverontreiniging. Volgens het bedrijf zijn miljoenen liters bluswater 'tegen de regels in' op het vuur gespoten. "De bedrijfsbrandweren van ATM en Shell hebben dat zelfs zonder regie van de overheidsbrandweer gedaan en zeker niet met toestemming van Chemie-Pack", zegt Van 't Zelfde.
  Hij haalt steun uit het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Daarin staat dat de tactiek om zo min mogelijk bluswater te gebruiken en de brand gecontroleerd te laten uitgaan, niet consequent is gevolgd, waardoorde het riool overliep en zwaar verontreinigd bluswater het terrein af stroomde.
  De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de leiding van Chemie-Pack gaat naar verwachting later dit jaar van start.

  Onderwerp: Chemie-Pack: bodemvervuiling schuld brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 septmber 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Chemie-Pack meent dat de veiligheidsregio, de gemeente Moerdijk, Shell en Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) de bodemsanering moeten betalen die nodig is na de brand bij het bedrijf begin 2011.
  Het bedrijf zegt dat de bodemverontreiniging is ontstaan door het blussen van de brand met miljoenen liters water door de regiobrandweer en de bedrijfsbrandweer van ATM en Shell in Moerdijk. Chemie-Pack is van plan om drie of vier van de genoemde partijen te dagvaarden, kondigde advocaat Robert van 't Zelfde woensdag aan. Hij legde uit dat de brand bij Chemie-Pack tegen alle afspraken in is geblust met water.
  Het bedrijf haalt steun uit een onderzoek door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) waarin staat dat de tactiek om zo min mogelijk bluswater te gebruiken en de brand gecontroleerd te laten uitgaan, niet consequent is gevolgd. Waterkannonen van Shell, ATM en het leger werden ook ingezet om de brand te bestrijden. Daardoor kwam er veel bluswater op het terrein van Chemie-Pack terecht, raakte het riool overbelast en stroomde zwaar verontreinigd bluswater het terrein af, schreef de IOOV onder meer. ,,Het milieu heeft door het gebruik van grote hoeveelheden bluswater extra schade geleden'', was de conclusie.
  De kosten van de bodemsanering bij Chemie-Pack zijn geraamd op 38 miljoen euro. De provincie Noord-Brabant betaalt de bodemsanering, maar heeft beslag gelegd bij het vastgoedbedrijf van Chemie-Pack om zo veel mogelijk kosten te verhalen.
  De veiligheidsregio is een verweer aan het voorbereiden en blijft erbij dat er goed is gehandeld, zei een woordvoerster woensdag. ATM ontkent dat er op eigen initiatief is geblust en zegt dat er is gehandeld op bevel van de brandweer.

  Onderwerp: Politie zoekt makers vuurwerkbom
  Thema: vuurwerk
  Datum: 28 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Task Force Opsporing Vuurwerk gaat dit jaar voor het eerst actief het publiek betrekken bij het opsporen van makers van vuurwerkbommen. Dat gebeurt onder meer met een waarschuwingskaart op internet.
  Daarop staan nu ruim 130 makers van vuurwerkbommen, die zelf filmpjes op YouTube hebben gezet.
  De Task Force hoopt dat makers van vuurwerkbommen die op de kaart staan worden herkend, zodat ze opgespoord en gestraft kunnen worden. Ook wordt het publiek dit jaar voor het eerst opgeroepen om de politie of Meld Misdaad Anoniem te bellen als er rotzooi wordt getrapt met vuurwerk.
  Vorig jaar is er voor het eerst gekozen voor een andere invulling van de vuurwerkcampagne. In plaats van tv-spotjes en internetfilmpjes om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk, wordt er nu meer ingezet op illegaal en zwaar vuurwerk.
  Een nieuw team onder leiding van justitie speurde websites af, op zoek naar de vuurwerkbommenmakers. Die kregen een mailtje met een waarschuwing en moesten hun filmpje van internet halen.
  Er werden ruim 500 filmpjes opgespoord en 60 procent daarvan werd verwijderd. Dat heeft volgens de Taskforce effect gehad. Er vielen rond Oud en Nieuw geen doden en het aantal vuurwerkslachtoffers daalde.

  Onderwerp: Twee miljoen nodig voor meldkamer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Bijna twee miljoen euro is nodig om de meldkamer voor ambulances en brandweer en de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Zeeland de komende twee jaar op sterkte te krijgen.
  Dat blijkt uit het plan van aanpak, waarmee het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio gisteren instemde. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde de meldkamer begin dit jaar vanwege 'ernstige tekortkomingen' een tijdje onder verscherpt toezicht. Volgens de VRZ is het bezettingsprobleem van de meldkamer een gevolg van zwaardere eisen van het Rijk en regionalisering van de brandweer.

  Onderwerp: Volkerak-Zoommeer tijdelijke waterberging
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 28 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Volkerak-Zoommeer wordt bij extreem hoogwater op het Hollandsch Diep ingezet om tijdelijk water te bergen. Dat heeft Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu besloten. De waterberging is noodzakelijk voor de waterveiligheid in Noord-Brabant en Zuid-Holland.
  De maatregel is gemiddeld eens in de 1400 jaar nodig bij een combinatie van zware storm op zee met zeer hoge afvoeren van de rivieren. 'Waterberging Volkerak-Zoommeer' is één van de ruim 30 projecten van Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat.
  Het Volkerak-Zoommeer is de grootste waterberging in Nederland die Rijkswaterstaat straks handmatig kan inzetten. Dankzij deze waterberging kunnen overstromingen en de schadelijke gevolgen daarvan in een groot gebied worden voorkomen. De waterberging verlaagt de waterstand op het Hollandsch Diep en Haringvliet tot aan Dordrecht en Barendrecht. Bij extreem hoogwater kan in het Volkerak-Zoommeer maar liefst zo'n 200 miljoen kuub (200 miljard liter) extra worden geborgen.
  In tegenstelling tot andere Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn voor waterberging Volkerak-Zoommeer hoge rivierafvoeren alléén geen reden om in actie te komen. Zolang de stormvloedkeringen open zijn stroomt het rivierwater - in welke hoeveelheden dan ook - gewoon in zee. Ook gesloten stormvloedkeringen bij normale rivierafvoeren zijn geen reden om de waterberging in te zetten.
  De waterberging wordt alleen ingezet bij een combinatie van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren. De kans dat die twee samenvallen is klein: naar schatting eens in de 1400 jaar. Als de waterberging wordt ingezet zal dat gebeuren volgens een zorgvuldig geregisseerd protocol. Waterberging Volkerak-Zoommeer is de enige waterbergingsmaatregel in het programma Ruimte voor de Rivier.
  Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van tijdelijke waterberging in het Volkerak-Zoommeer. Conclusie is dat de waterberging hard nodig is om de waterveiligheid in het gebied te borgen. Om de negatieve effecten van de waterberging in West-Brabant en Zeeland te voorkomen of te verminderen, worden maatregelen getroffen. Wateroverlast in de buitendijkse woningen in de haven van Tholen wordt voorkomen met een keersluis.
  Voor West-Brabant geldt dat bij inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging er tijdelijk geen water kan worden gespuid naar zee, wat leidt tot hoge waterstanden op de Mark en Vliet. Dat betekent dat een deel van de dijken en kades aan het Volkerak-Zoommeer, Mark en Vliet verhoogd en versterkt moeten worden. Ook kunnen mobiele pompen en lokale waterkeringen worden ingezet om extra wateroverlast te voorkomen in West-Brabant. Bij inzet van het Volkerak-Zoommeer kan er namelijk tijdelijk geen water worden gespuid.
  Over een aantal weken zal Rijkswaterstaat alle plannen over de waterberging Volkerak-Zoommeer ter inzage leggen voor publiek.
  Ook heeft staatssecretaris Atsma besloten om 9,5 miljoen euro bij te dragen aan het herstel van de oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak Zoommeer te compenseren, mocht het rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken.
  De rijksbijdrage komt boven op de ruim 20 miljoen euro die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren. Met het herstel van de oude loop van de Roode Vaart door het centrum van Zevenbergen kun delen van West-Brabant, Tholen en St. Philipsland vanuit het Hollands Diep worden voorzien van zoetwater. De leveringszekerheid en de kwaliteit van de zoetwatervoorziening wordt daarmee voor dit gebied vergroot en dat is in het bijzonder van belang voor de agrarische ondernemers.

  Onderwerp: 'Veiligheidshuis' moet overvallen voorkomen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ARNHEM - Het Veiligheidshuis Arnhem, de organisatie die groepen jongeren in de stad nadrukkelijk volgt om te voorkomen dat ze in de criminaliteit terechtkomen, kan vanaf 2013 rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 279.000 euro uit het gemeentefonds.
  Het gaat om een deel van de 7,7 miljoen euro die minister van Veiligheid en Justitie Opstelten heeft verdeeld onder twintig gemeenten in het land ter voorkoming van misdaad en opsporing van daders.
  Tegelijkertijd trekt de gemeente Arnhem 25.000 euro per jaar uit om een jeugdcoördinator aan de slag te kunnen houden. De specialist op dit gebied kan worden ingezet om potentiële overvallers te traceren.
  Burgemeester en wethouders benadrukken in de meerjarenbegroting 2013-2016 dat deze functie van groot belang is 'met het oog op de problematiek rond overvallen en het bewaken van de ontwikkeling van jeugdgroepen'.
  Burgemeester Pauline Krikke heeft de gemeenteraad beloofd dat ze zich in zal zetten voor een breed beleid om het aantal overvallen en inbraken sterk te laten dalen, met achtereenvolgens 25 en 15 procent in de periode van 2013 tot 2016.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.