Week: 38 van 16 tot en met 22 septmber 2012


Nieuws van Internet:
 • Afscheidsbijeenkomst vrijwillige brandweer Velsen-Zuid
 • Zorgambulance in Rotterdam-Rijnmond
 • Vuurwerk moet uit Tuincentrum in Apeldoorn
 • Brandweer Limburg-Noord moet uitruktijd halen
 • Deltaprogramma 2013 aan Kamer aangeboden
 • 9,9 Miljard voor infrastructuur, waterveiligheid, verkeersveiligheid en leefomgeving
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid verhuist
 • Leidse studentenvereniging tijdelijk dicht
 • 'Tihange niet sexy genoeg'
 • Relschopper Haren lijkt de 'nieuwe hooligan'
 • 70 kg zwaar vuurwerk gevonden in woonhuis


 • Onderwerp: Afscheidsbijeenkomst vrijwillige brandweer Velsen-Zuid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SANTPOORT-ZUID - 11 januari 2012 was de laatste brand die ze hadden aangestoken en vervolgens ook weer hadden geblust.
  Het is alweer even geleden dat de vrijwillige brandweer Velsen-Zuid is opgeheven wegens de bezuinigingen die doorgevoerd moesten worden bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Afgelopen zaterdag hadden zij hun afscheidsbijeenkomst in Santpoort-Zuid.
  Burgemeester Franc Weerwind en directeur brandweer Kennemerland Frans Schippers hielden een toespraak en districtscommandant-west Jur van Lieshout en postcommandant Velsen Sander Boon hadden aan alle vrijwilligers een oorkonde en een getuigschrift uitgereikt.
  Twee vrijwilligers hadden hierbij ook nog een onderscheiding gekregen omdat zij 20 dienstjaren erop hadden zitten. Na het officiële gedeelte werd de barbecue aangestoken en kon iedereen met elkaar napraten over hun vele ervaringen die ze met elkaar hadden meegemaakt. De burgemeester bedankte iedereen voor hun trouwe inzet van de afgelopen jaren.

  Onderwerp: Zorgambulance in Rotterdam-Rijnmond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de regio Rotterdam-Rijnmond rijden Zorgambulances. De Zorgambulance wordt ingezet bij planbaar besteld vervoer. Dit zijn over het algemeen ritten met een minder complex risicoprofiel: Vervoer van ziekenhuis naar ziekenhuis en vervoer van patiënten die op dat moment geen acute medische zorg nodig hebben, waarbij de nadruk ligt op comfort en verzorging. Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn al thuis of in het ziekenhuis ingesteld of aangebracht.
  De Zorgambulance is een nieuw zorgconcept waarvoor een ander soort uitgerust voertuig wordt ingezet. In deze speciale ambulance krijgt de patiënt de juiste zorg en aandacht. Comfort en persoonlijke aandacht voor de patiënt staan voorop bij de Zorgambulance. Een Zorgambulance voert geen 112 meldingen uit. Het voordeel van de inzet van Zorgambulances is dat de reguliere ambulances worden ontlast en zich kunnen concentreren op het spoedvervoer.
  Het verzorgingsgebied van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond strekt zich uit over 19 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Binnen de regio rijden er acht Zorgambulances.
  De Zorgambulance wordt bemenst door twee zorgbegeleiders die afwisselend de patiënt begeleiden en de ambulance besturen. Naast het besturen van de ambulance verrichten de zorgbegeleiders handelingen op het gebied van verzorging en verpleging. Observatie en begeleiding in niet-complexe behandel- en verpleegsituaties horen hier ook bij. Deze zorgbegeleiders zijn ook geschoold in de specifieke eisen die dit vervoer stelt.
  De zorgbegeleider bezit minimaal de deskundigheid van verzorgende IG (niveau 3) of Verpleegkundige (niveau 4) aangevuld met een specifieke interne scholing voor ambulancezorg. De zorgbegeleider is vaardig op het gebied van reanimatie en het bedienen van de AED. Daarnaast zijn de zorgbegeleiders getraind op het beoordelen van de inzetcriteria en het indien nodig overdragen van patiënten aan de reguliere ambulancezorg.

  Onderwerp: Vuurwerk moet uit Tuincentrum in Apeldoorn
  Thema: vuurwerk
  Datum: 18 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  APELDOORN - Tuincentruim GroenRijk Malkenschoten mag geen vuurwerk meer verkopen. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank in Zutphen.
  De rechter herriep de vergunning die de gemeente had verleend voor de bouw van een vuurwerkopslag evenals de verleende ontheffing voor de verkoop van vuurwerk.
  Een ontheffing op het bestemmingsplan had door de gemeente slechts verleend mogen worden voor de verkoop van 'goederen die een relatie met het basisassortiment van een tuincentrum hebben', vindt de rechter. Dat is vuurwerk niet. De gemeente noemt de materie in een reactie buitengewoon gecompliceerd en studeert nog op de consequenties. Of de verkoop alsnog doorkan of nu ook voor andere tuincentra juist onmogelijk wordt is niet duidelijk.

  Onderwerp: Brandweer Limburg-Noord moet uitruktijd halen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Limburg-Noord stevent af op een conflict met minister Ivo Opstelten over de uitruktijden van de brandweer. De minister maant de regio in een brief stappen te nemen om die te verbeteren.
  Als het aan het dagelijks bestuur ligt, gaat de Veiligheidsregio echter gewoon door op de ingeslagen weg. Dat staat althans in een conceptbrief van voorzitter en Venlo's burgemeester Wim Dijkstra die als reactie klaarligt. De burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg moeten er 28 september nog mee instemmen.
  Sinds de invoering van een nieuwe wet moet de brandweer in 80 procent van de gevallen binnen tien minuten ter plekke zijn. In Limburg-Noord is dat slechts 47 procent. Reden voor de Veiligheidsregio om de uitruktijd voor het platteland te verruimen naar vijftien minuten. De minister schrijft zich "grote zorgen" te maken omdat "de opkomst van de brandweer in Limburg-Noord onvoldoende is geborgd". Hij verzoekt Dijkstra "met klem de opkomsttijden in uw regio te verbeteren en de daartoe noodzakelijke stappen te nemen". De minister laat weten dat hij de Inspectie Veiligheid en Justitie volgend jaar voor een controle op pad stuurt. In de conceptbrief wijst Dijkstra erop dat de wet ruimte biedt om af te wijken van de norm en dat de minister daarvoor nog altijd geen duidelijk criteria heeft opgesteld. Daarnaast wijst hij op alle (preventieve) maatregelen ter compensatie. Volgens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 'misbruiken' Veiligheidsregio's de ruimte in de wet om kazernes te sluiten.
  Ook in Limburg-Noord zijn er plannen voor sluiting.

  Onderwerp: Deltaprogramma 2013 aan Kamer aangeboden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het op orde krijgen en houden van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening is een miljardenopgave. Dit wordt bevestigd in het Deltaprogramma 2013 dat vandaag door staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ondanks goede voortgang ligt er nog veel werk om de dijken aan de huidige normen te laten voldoen. Op bepaalde plekken zoals in het rivierengebied, delen van Rijnmond-Drechtsteden en bij Almere is het risico op slachtoffers en economische overwegingen aanleiding om voor deze gebieden een hoger beschermingsniveau te onderzoeken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar extra preventieve maatregelen zoals dijkversterkingen, maar ook naar ruimtelijke oplossingen en een verdere verbetering van de rampenbeheersing of een combinatie van die drie. Dat gebeurt de komende twee jaar.
  Afhankelijk van de ontwikkeling van het klimaat en de economie kan de schade door watertekorten flink toenemen. Daarom is voor de zoetwatervoorziening in Nederland op termijn een nieuwe strategie nodig, zo is te lezen in het Deltaprogramma 2013. De peilstijging van het IJsselmeer met anderhalve meter is definitief van de baan. De zoetwatervoorraad in het IJsselmeer is voldoende te vergroten met minder peilstijging, in combinatie met flexibeler peilbeheer in de zomer.
  De omvang van de waterveiligheidsopgave is sinds de vorige rapportage van het Deltaprogramma (DP2012) duidelijker geworden. De dijken hebben opnieuw een 'APK' ondergaan; de resultaten van deze derde toetsing van primaire waterkeringen zijn beschikbaar en Rijk en waterschappen hebben hun afspraken over de financiering vastgelegd in het Bestuursakkoord Water. De totale lengte van de getoetste waterkeringen is 3.767 km. Daarvan voldoet op dit moment 2.542 km aan de wettelijke norm. Bij ongeveer de helft van het afgekeurde traject is sprake van een nieuwe opgave. Voor de rest waren de tekortkomingen al bekend en zijn versterkingsmaatregelen in voorbereiding of uitvoering. De wettelijke beschermingsnorm zelf vraagt in delen van ons land ook aandacht. De waterveiligheidsnormen dateren grotendeels uit het midden van de vorige eeuw; sindsdien is het aantal mensen achter de dijken flink toegenomen, de economie gegroeid en het geïnvesteerd vermogen fors gestegen. Eerste studies naar kosten en baten van waterveiligheid en naar risico's voor slachtoffers laten zien dat het niet nodig is de normen overal te verhogen.
  In het IJsselmeergebied is de belangrijkste vraag hoe lang het vrij laten wegstromen van water naar de Waddenzee nog efficiënt en effectief is. Inmiddels is duidelijk geworden dat pompen op termijn de beste oplossing is om het overtollige water af te voeren, vanwege de grote negatieve effecten voor de omgeving van het IJsselmeer en hoge kosten van het meestijgen van het peil met de zee. Het project Afsluitdijk houdt daar rekening mee. In alle gevallen is een betere beheersing van het IJsselmeerpeil nodig, onder meer voor de veiligheid van de IJssel-Vechtdelta. De vergaande peilstijging van anderhalve meter in het IJsselmeer is definitief van de baan. De zoetwatervoorraad is voldoende te vergroten met minder peilstijging, in combinatie met flexibel peilbeheer in de zomerperiode. Op korte termijn is het mogelijk om een voldoende grote zoetwaterbuffer te creëren met relatief beperkte ingrepen en een flexibeler peilbeheer. Dat laatste gaat gepaard met de nodige investeringen.
  De landbouw loopt gemiddeld € 0,4 miljard per jaar aan opbrengsten mis door droogte. Ook in andere sectoren en aan de natuur kan schade ontstaan door gebrek aan zoetwater, of laag water op de rivieren (binnenvaart). Een te lage grondwaterstand veroorzaakt schade aan funderingen in bebouwd gebied. In de vorige rapportage (Deltaprogramma 2012) is al geconstateerd dat het huidige beleid tegen de grenzen aanloopt. Dit pleit voor het aanpassen van de huidige strategie. Het Deltaprogramma 2013 bevat voorstellen voor mogelijke strategieën voor de toekomstige zoetwatervoorziening, samen met mogelijke maatregelen om het watersysteem robuuster te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld ingrepen zijn om de watervoorraad van het IJsselmeer beter te benutten, de waterverdeling in het hoofdwatersysteem te optimaliseren of de zoutindringing in het westen verder te beperken en alternatieve wateraanvoeren te realiseren. Ook voor de 'hoge gronden' waar wateraanvoer ingewikkeld of onmogelijk is, zijn mogelijke maatregelen in beeld gebracht.
  In de jaren 2021-2028 is circa 1,1 miljard euro per jaar beschikbaar voor waterveiligheidsopgaven, maatregelen voor de zoetwatervoorziening en het reguliere beheer en onderhoud. Het is een miljardenopgave om ons land tot 2050 veilig te houden, de inwoners te beschermen en de economie te ondersteunen. Tot en met 2023 zijn alle in het Deltafonds beschikbare middelen belegd voor de grote lopende projecten (Hoogwaterbeschermingsprogramma 2, start nieuwe hoogwaterbeschermingsmaatregelen naar aanleiding van de derde toetsing, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, versterking Afsluitdijk en het reguliere beheer en onderhoud).
  Het Deltafonds gaat 1 januari 2013 van start als zelfstandig begrotingsfonds. Tegelijk met deze eerste officiële begroting van het Deltafonds gaat het derde Deltaprogramma naar de Tweede Kamer. Het Deltafonds bevat de middelen voor het bekostigen van de maatregelen en voorzieningen van nationaal belang die nodig zijn voor een veilige delta en een adequate zoetwatervoorziening. Het derde Deltaprogramma bevat daarom voor de eerste keer ook een overzicht van al deze maatregelen.
  Het Deltaprogramma levert in 2014 voorstellen van de deltacommissaris voor deltabeslissingen op. Daarover besluiten kabinet en Tweede Kamer. Deze deltabeslissingen geven richting aan de uitvoering van maatregelen die na 2015 worden gestart, na afronding van de lopende uitvoeringsprogramma's. Daarmee werkt Nederland met een 'nieuwe generatie Deltawerken' op een effectieve en efficiënte manier toe naar een robuuste delta.
  Het derde Deltaprogramma is als onderdeel van de begrotingsstukken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage, het Deltaprogramma 2013, is in opdracht van het kabinet opgesteld door deltacommissaris Wim Kuijken.

  Onderwerp: 9,9 Miljard voor infrastructuur, waterveiligheid, verkeersveiligheid en leefomgeving
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 19 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert in 2013 € 9,9 miljard in knelpunten op het gebied van infrastructuur, verkeersveiligheid, waterveiligheid, milieu en leefomgeving. Om de bezuiniging uit het Begrotingsakkoord te realiseren kiest minister Schultz van Haegen ervoor volgend jaar een pas op de plaats te maken met de verdere uitwerking van een aantal plannen voor wegen en vaarwegen.
  Er gaat in 2013 circa € 2,8 miljard in het hoofdwegennet (aanleg, beheer en onderhoud). Wegen die eind 2012 en in 2013 worden opengesteld zijn de A12 Bunnik-Veenendaal, de A2 Den Bosch-Eindhoven, de A28 Utrecht-Amersfoort, de A10/A5 Coentunnel-Westrandweg en de eerste delen van het project Schiphol-Amsterdam-Almere (A1 Watergraafsmeer-Diemen en A10 Amstel-Watergraafsmeer).
  In 2013 wordt gestart met de uitvoering van de Lange Termijn Spooragenda. Hierin worden keuzes gemaakt over de programmering van spoorprojecten en -programma's en de samenhang daartussen. Daarnaast staan de ordening van spoorsector en de aansturing van ProRail (beheer) en NS (vervoer) centraal. Komende winter zullen NS en ProRail eerder een aangepaste dienstregeling gebruiken om te voorkomen dat de treindienst ontregeld raakt. Ook start ProRail met een Zwitserse aanpak van wissels op de emplacementen Amsterdam, Schiphol en Utrecht. Deze wissels zijn cruciaal voor de treindienst. Daarnaast zet ProRail komende winter meer storingsploegen in om eventuele storingen sneller te verhelpen. Dit staat in het winterweerprogramma dat het kabinet met ProRail en NS heeft opgesteld.
  Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het spoorvervoer op lange termijn te vergroten is € 4,4 miljard beschikbaar voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hierdoor kunnen reizigers vanaf 2020 iedere 10 minuten een trein pakken tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland.
  Het ministerie gaat in 2013 door met de uitwerking van zijn nieuwe visie op ruimtelijk beleid. De acties die horen bij de dertien nationale belangen zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, zoals uitwerking per gebied (o.a. Zuidas) en thema (o.a. Wind op land, Ondergrond) worden doorgezet. In de gebiedsagenda's wordt de inhoudelijke samenhang tussen nationale ruimtelijke projecten, verstedelijking, infrastructuur en (openbaar) vervoer in kaart gebracht.
  De Omgevingswet, die het complex aan ruimtelijke wet- en regelgeving aanpakt en de besluitvorming sneller en doelmatiger moet maken, wordt verder voorbereid. IenM biedt het voorstel voor de 1e tranche van de Omgevingswet in 2013 aan de Tweede Kamer aan.
  In 2013 werkt het ministerie verder aan de modernisering en vereenvoudiging van de geluidwetgeving rond wegen en spoorlijnen, rekening houdend met de volksgezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zal het Rijk samen met gemeenten en provincies voor de sectoren transport, industrie en landbouw gerichte maatregelen nemen om pieken in luchtvervuiling verder terug te dringen. Ook wordt de aanschaf van de schoonst mogelijke voertuigen met een aankoopsubsidie bevorderd. Dit geldt zowel voor vrachtauto's (€ 32 miljoen voor trucks en bussen die aan de Euro VI-norm voldoen) als voor het binnenstedelijk taxi- en distributievervoer (€ 20 miljoen voor elektrische of zeer schone taxi's en bestelwagens).
  Naast de Rijksbrede taakstelling, die voor IenM neerkomt op € 98 miljoen en een inkooptaakstelling van € 38 miljoen per jaar, geldt specifiek voor het Infrastructuurfonds een structurele korting van € 200 miljoen. In 2013 is de totale bezuinigingsopgave op het Infrafonds ruim € 500 miljoen. Om dit op te vangen heeft minister Schultz van Haegen ervoor gekozen uitgaven voor voorbereidende werkzaamheden voor aantal projecten te faseren. Bij het spoor, regionale en lokale investeringen is het mogelijk om de gevolgen voor vastgelegde mijlpalen of politiek bestuurlijke afspraken zo veel mogelijk te beperken. Bij wegen en vaarwegen worden een deel van de geplande uitgaven voor planuitwerking en aanlegprogramma's uitgesteld.
  In lijn met de aankondiging in de begroting van 2012 wordt in 2013 bezuinigd op beheer en onderhoud. Om te zorgen dat de wegen en vaarwegen ook in de toekomst beschikbaar, betrouwbaar en veilig blijven, voert Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud efficiënter en versoberd uit. Alleen bij wegwerkzaamheden die grote hinder veroorzaken, worden weggebruikers naast het internet voortaan ook met bouwborden en (kleine) advertenties in regionale en lokale bladen geïnformeerd. Voor overige werkzaamheden kunnen weggebruikers terecht op vanAnaarBeter.nl. Daarnaast kunnen zij via de nieuwe vanAnaarBeter-app controleren of ze te maken krijgen met hinder door werkzaamheden.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid verhuist
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DORDRECHT - De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) verhuist 21 september naar het nieuwe kantoor aan Romboutslaan 105 te Dordrecht. Tegelijk wordt een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen. In verband met de overgang van het oude naar het nieuwe telefoonnummer is de VRZHZ vrijdag 21 september tussen 07.00 en 09.00 uur alléén bereikbaar via het mobiele nummer 06 - 2398 5256.
  De VRZHZ gaat er vanuit, dat de overgang naar het nieuwe nummer om 09.00 uur is afgerond. Mocht dat langer duren, dan blijven de mobiele nummers ook langer bereikbaar. Het telefoonnummer van de Geneeskundige Hulpverleninsgorganisatie in de Regio (GHOR) blijft voorlopig gehandhaafd. De GHOR verhuist namelijk naar verwachting pas eind oktober naar het nieuwe kantoor aan de Romboutslaan 105.
  Het nieuwe algemene telefoonnummer is 088 - 636 5000. Alarmnummer 112. Het alarmnummer 112 en de Gemeenschappelijke MeldCentrale blijven gewoon bereikbaar.

  Onderwerp: Leidse studentenvereniging tijdelijk dicht
  Thema: vuurwerk
  Datum: 20 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LEIDEN - De sociëteit van de studentenvereniging Minerva in Leiden moet van de gemeente vanaf vrijdag twee weken dicht. De Leidse burgemeester Henri Lenferink vindt het gebouw niet veilig.
  Afgelopen weekeinde moest de politie het pand nog ontruimen toen er na het afsteken van vuurwerk brand uitbrak.
  Minerva moet nu van de gemeente een plan opstellen waarin staat hoe de sociëteit veilig kan worden. Als de burgemeester dit plan niet bevalt, kan de sociëteit nog langer dicht gaan.
  De brand van dit weekeinde was de laatste in een reeks incidenten waaruit Lenferink concludeerde dat het bestuur van Minerva tekort schiet als het gaat om de veiligheid. In de nacht van vrijdag op zaterdag vlogen meubels en gordijnen in de sociëteit in brand en brak er paniek uit onder de ongeveer vijfhonderd aanwezigen.
  Minerva moet nu duidelijk maken hoe dit soort incidenten voorkomen kunnen worden. Dan gaat het erom hoe de vereniging omgaat met drank, het toelaten van personen en bereikbaarheid bij ernstige incidenten. Als Minerva snel met een goed plan komt, kan de sociëteit binnen twee weken weer open.

  Onderwerp: 'Tihange niet sexy genoeg'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Zuid-Limburgse politiek schitterde donderdagvond door afwezigheid tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsregio over de Waalse kerncentrale Tihange, ruim 30 kilometer over de grens.
  Alle burgemeesters, wethouders en raadsleden van de achttien gemeenten waren uitgenodigd. Slechts een handjevol was aanwezig: acht Maastrichtse raadsleden (Senioren Partij, D66, GroenLinks, SP, LPM en CVP) en één uit Eijsden-Margraten (Rob Hoenen, PvdA-D66-GroenLinks). Het enige collegelid was wethouder Giel Dolmans (CDA) uit Meerssen. Hij zat bij een Meerssense ambtenaar en een steunfractielid van de partij Kijk! uit diezelfde gemeente.
  Raadslid Rob Hoenen, een politieke luis in de pels op het gebied van Tihange, had wel een verklaring voor de geringe animo: "Tihange is gewoon geen sexy onderwerp voor de politiek. Maar het is wel een verouderde kerncentrale waar we bezorgd over moeten zijn en waar we ook eerlijk over moeten zijn. Ik wil geen paniek zaaien, maar we moeten wel snel de Belgen vragen om die centrale te sluiten. Het is toch vreemd dat we voor een panda en de Culturele Hoofdstad wel met andere landen kunnen praten en bij Tihange opeens niet. Zuid-Limburg moet verder de maatregelzone van 40 kilometer oprekken tot 80 zoals ook in Japan is gebeurd en er moet een goed plan komen om mensen snel te evacueren als het nodig is."

  Onderwerp: Relschopper Haren lijkt de 'nieuwe hooligan'
  Thema: crisismanagement
  Datum: 22 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RIJSWIJK - De relschoppers die vrijdagavond in Haren hebben huisgehouden, lijken een vertegenwoordiging van wat in recente onderzoek is omschreven is als een nieuwe generatie of soort hooligan. Die duikt steeds vaker op bij andere evenementen dan voetbalwedstrijden, constateerde het COT, het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement in een onderzoek naar aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland (augustus 2009).
  De nieuwe generatie hooligans is gewelddadiger dan de voorgaande en de politie heeft er minder zicht op. De meeste grote rellen worden niet door de raddraaiers gepland, maar beginnen als kleine incidenten die escaleren, aldus het COT.
  Ook het Auditteam Voetbal en Veiligheid constateerde eerder dit jaar dat er een nieuw soort hooligan is opgestaan. Dit team kwam op een aantal punten tot gelijkluidende conclusies en sprak van "redelijk ongrijpbare groepen" . Een duidelijke groepsstructuur ontbreekt, evenals een hiërarchie.
  Het auditteam heeft sterk aanbevolen te onderzoeken hoe de nieuwe generatie hooligans onderling communiceert.

  Onderwerp: 70 kg zwaar vuurwerk gevonden in woonhuis
  Thema: vuurwerk
  Datum: 22 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RUURLO - De politie heeft vrijdag een grote partij gevaarlijk vuurwerk aangetroffen in een woning in Ruurlo. Het ging in totaal om 70 kilo. Twee bewoners zijn aangehouden.
  De politie kwam de partij vuurwerk op het spoor na een tip. In het huis, midden in een woonwijk, vonden agenten 70 kilo vuurwerk. Het merendeel daarvan was illegaal en erg zwaar.
  Een bewoonster en haar zoon zijn meegenomen naar het politiebureau. Zij hebben inmiddels een verklaring afgelegd en konden daarna weer naar huis.
  De partij vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. De politie maakt proces-verbaal op.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.