Week: 35 van 26 augustus tot en met 1 september 2012


Nieuws van Internet:
 • Onrust bij Haagse brandweer
 • Opstelten in gesprek over crisisbeheersing
 • Arnhem: overlast door hangjeugd sterk afgenomen
 • Minder bureaucratie door afschaffen papieren bekeuring
 • Aantal ladingsdiefstallen daalt fors
 • Tevredenheid over opslag jodiumpillen
 • Economische gevolgen van gifalg van meet af in beeld
 • Burgemeester Lansingerland bezorgd over veiligheid
 • Benoeming Korpschef Nationale Politie
 • Kilo kruit is net een bom
 • Barnevelder bestraf voor opslag vuurwerk


 • Onderwerp: Onrust bij Haagse brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Binnen het Haagse brandweerkorps is onrust ontstaan over de komende bezuinigingen en de komst van vrijwilligers.
  De komende jaren verdwijnen bij de Veiligheidsregio Haaglanden honderd arbeidsplaatsen. Het is de bedoeling dat dat zonder gedwongen ontslagen zal gebeuren. Een deel van de taken wordt overgenomen door vrijwilligers die dezelfde diploma's hebben als de beroepskrachten.
  De betaalde werknemers zijn ook niet blij met de nieuwe roosterindeling, waardoor Haagse brandweerlieden worden overgeplaatst naar kazernes in omliggende gemeenten binnen de regio Haaglanden.

  Onderwerp: Opstelten in gesprek over crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 28 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Elke maand organiseert minister Opstelten een rondetafelbijeenkomst, waarin hij tijdens een diner spreekt met gasten "uit het veld" aan de hand van een Veiligheid en Justitie thema. Begin juli stond het onderwerp "crisisbeheersing" op de agenda. Een impressie van een geslaagde bijeenkomst.
  Het gezelschap bestond naast de minister onder meer uit enthousiaste deelnemers uit veiligheidsregio's, gemeenten en vitale sectoren. In een geanimeerde discussie werd gediscussieerd aan de hand van 3 thema's op het gebied van crisiscommunicatie, cyberincidenten en de organisatie van de crisisbeheersing.
  Het gezelschap was het er over eens dat crisiscommunicatie een van de belangrijkste processen in de crisisbeheersing is. Deze moet worden geprofessionaliseerd als dat nog niet is gebeurd. Expertise, snelheid en mandaat zijn hierbij belangrijke begrippen.
  Het wordt van belang gevonden dat bestuurders zich laten ondersteunen door crisiscommunicatieprofessionals. Deze professionals behoeven niet noodzakelijkerwijs uit de eigen organisatie te komen. Er moet wel een zekere basisexpertise aanwezig zijn in de organisatie. Daarbovenop moet het mogelijk zijn om extra professionaliteit van elders in te vliegen en moet dit normaal gevonden worden.
  Cyberincidenten zijn in de boardroom geen item: men moet zich nog realiseren dat het een reële en ernstige bedreiging is. Veiligheidsregio's kunnen op verschillende wijzen te maken krijgen met cyberincidenten, namelijk uitval van de eigen systemen en uitval van systemen waarbij de regio aan de lat staat voor de effectbestrijding. Voor dit laatste kwam in de discussie naar voren dat oorzaken van cyberincidenten vaak buiten het beïnvloedingsterrein van de gemeente of veiligheidsregio liggen. Voor deze oorzaken kunnen gemeenten en veiligheidsregio's daarom zelden verantwoordelijkheid dragen. Gemeenten en veiligheidsregio's moeten zich daarom vooral bezig houden met de effectbestrijding, want daar ligt wel een (afgeleide) verantwoordelijkheid. Hier moet volgens de deelnemers in de preparatiefase meer aan gedaan worden.
  De eigen continuïteit wordt wel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid voor gemeenten en regio's gevonden. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van eigen dreiginginschattingen, het goed beveiligen van hun eigen systemen en het nemen van maatregelen voor het kunnen doorwerken en communiceren bij stroomuitval.
  Doordat het kennisniveau bij gemeenten en veiligheidsregio's op het gebied van ICT vaak laag is, zal snel naar de nationale overheid gekeken worden wanneer er een incident plaatsvindt. Cyberincidenten zijn vaak te groot voor gemeenten en veiligheidsregio's en die hebben de expertise niet. In de discussie werd dan benadrukt om expertise vooral bij het rijk te ontwikkelen en vandaar uit beschikbaar te maken.
  Het derde thema kwam voort uit de gedachte "hoe verder we het systeem van crisisbeheersing verbeteren, hoe ingewikkelder we het maken". Algemeen werd onderschreven dat gewaakt moet worden voor overregulering en dat meer vertrouwd moet worden op improvisatie en slagkracht.
  Het grote aantal dikke plannen zorgt ervoor dat deze heel weinig gelezen en gebruikt worden. Er moet volgens aanwezigen meer gewerkt worden met korte handzame plannen die vaste kaders beschrijven en ruimte bieden voor improvisatie en vrij handelen als crises hierom vragen. Soms ook is er alleen nog maar improvisatie mogelijk als de planvorming niet aansluit op de werkelijkheid. Rollen, oefenen, trainen en scenariodenken worden als belangrijker gezien dan plannen. Het gaat erom dat je getraind bent, de kaders kent en de capaciteiten hebt om op het moment zelf in staat te zijn goed te handelen. Improvisatie schrapt niet de voorbereidingen (trainen, oefenen, netwerken) maar wel (deels) de plannen. Daarbij: echte crisisbeheersing is zeldzaam, ervaring opdoen kan amper. Er zouden daarom expertteams vanuit (andere) regio's "binnengevlogen" moeten kunnen worden.
  Het werken met meer improvisatie vereist wel een aanpassing van de wijze van evalueren. Nu wordt beoordeeld of volgens het plan gewerkt is en de norm gehaald is, dat moet dan meer gericht worden op een beoordeling van de effectiviteit van het optreden en behaalde effecten.
  Iets wat in alle drie de discussies terugkwam is de noodzaak tot ontwikkelen van expertise en het inroepen van experts uit andere organisaties om de eigen crisisbeheersing mee te versterken. Echte ervaring en expertise is immers dun gezaaid doordat in Nederland relatief weinig grote incidenten, rampen en crises plaatsvinden.

  Onderwerp: Arnhem: overlast door hangjeugd sterk afgenomen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ARNHEM - De overlast door jongeren op straat in Arnhem is fors afgenomen. Dat stelt het Veiligheidshuis in de Gelderse hoofdstad.
  Volgens het Veiligheidshuis is de afgelopen twee jaar het aantal groepen hangjongeren in Arnhem afgenomen van 84 naar 14. Die daling zou te danken zijn aan het aanspreken en hinderlijk volgen van de jongeren, en het geven van hulp aan gezinnen. Ook het scheiden van meelopers en leiders is effectief gebleken.
  Het Veiligheidshuis verwacht het aantal jeugdgroepen nog verder te kunnen terugdringen.

  Onderwerp: Minder bureaucratie door afschaffen papieren bekeuring
  Thema: veiligheid
  Datum: 29 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Politieagenten hoeven straks geen papieren bonnen meer uit te schrijven. Zij gaan veelvoorkomende overtredingen op straat geheel digitaal handhaven. De handgeschreven bekeuring, het zogeheten 'geeltje', kan worden geschrapt. Alle benodigde gegevens worden direct ter plaatse verwerkt in een handcomputer en vervolgens digitaal aangeleverd bij het Centraal Justitieel Incassobureau dat vervolgens de beschikking met acceptgiro verstuurt.
  Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma 'Minder regels, meer op straat' waarmee de minister de toenemende regeldruk bij de politie tegengaat. In de periode 2011 tot en met 2014 moeten de administratieve lasten bij de politie met 25% worden verminderd. Dat is gelijk aan een productiviteitswinst van 5.000 fte. Zo hebben agenten meer tijd voor het echte politiewerk: het bestrijden van criminaliteit en overlast op straat.
  Het afschaffen van de papieren bon leidt tot een forse afname van de administratieve lasten bij de politie en levert flinke tijdwinst op. Elk jaar schrijven agenten in ongeveer 720.000 zaken bij staandehoudingen op straat een bekeuring uit, bij parkeerovertredingen zijn dat ongeveer 180.000 zaken. Het wetsvoorstel om de papieren bon te schrappen wordt na consultatie naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregel zal naar verwachting op 1 januari 2014 ingaan.

  Onderwerp: Aantal ladingsdiefstallen daalt fors
  Thema: veiligheid
  Datum: 29 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het aantal ladingdiefstallen is het eerste half jaar van 2012 fors gedaald van 431 gevallen in de eerste helft van 2011 naar 176 in het afgelopen half jaar. Dat is een daling van 59 procent. Dit blijkt uit halfjaarcijfers van ladingdiefstallen in de wegtransportsector van het Korps landelijke politiediensten.
  De resultaten zijn gerealiseerd door preventieve maatregelen die de sector heeft genomen en door repressief optreden van politie en openbaar ministerie.
  Met name het projectteam ladingdiefstallen van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland heeft samen met het OM goede resultaten geboekt met de repressieve aanpak van ladingdiefstal.
  Dit team heeft de afgelopen twee jaar drie criminele groeperingen ontmanteld. Deze hielden zich op grote schaal bezig met het plegen van ladingdiefstallen. Meer dan 50 verdachten zijn aangehouden en een aantal van hen is veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Met name vanaf de tweede helft van 2011 zijn successen geboekt. Toen is ook de criminaliteit gaan dalen. De aanpak van transportcriminaliteit blijft ook een prioriteit bij de vorming van de nationale politie. Het team zal dan ook niet worden gestopt. Bij de vorming van de nationale politie wordt het team onderdeel van de divisie recherche.

  Onderwerp: Tevredenheid over opslag jodiumpillen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is blij dat de ministers Maxime Verhagen en Edith Schippers hebben toegezegd dat er een opslag voor jodiumpillen in Limburg komt. Waar en wanneer is nog niet bekend. Wel dat de pillen bij een ramp eerder beschikbaar zijn.
  Dat er een opslag komt, bevestigt minister Verhagen (Economische Zaken) ook namens zijn collega Schippers (Volksgezondheid). Hij doet dat in antwoord op Kamervragen van GroenLinks naar aanleiding van berichten over een lek in de Belgische kerncentrale Tihange 1 ten zuiden van Luik.
  Nu ligt er enkel een voorraad jodiumpillen opgeslagen in Zoetermeer. Volgens de Veiligheidsregio duurt het lang om de pillen bij een nucleaire ramp in Limburg te krijgen, ook al loopt de provincie niet direct gevaar. Voor alle zekerheid vroeg ze om een opslagplaats in de provincie. Die komt er nu, al is niet bekend waar, wanneer en hoeveel pillen er komen te liggen. De eisen komen overeen met die van andere opslagplaatsen voor medicijnen (een afsluitbare ruimte die niet te koud, te warm of te nat is). "We willen voorbereid zijn", zegt woordvoerster Charlotte Smeets.
  Burgemeester Onno Hoes laat via zijn woordvoerder weten wat verbaasd te zijn over de toezegging. "Formeel hebben wij daar nog geen brief van de minister over ontvangen." Smeets zegt eveneens officieel geen brief te hebben ontvangen. Details kan ze daarom niet geven. "Ik neem aan dat we nog zaken moeten overleggen, bijvoorbeeld waar de opslag geografisch gezien het beste kan liggen."
  De pillen zijn nodig, omdat bij een nucleaire ramp radioactief jodium kan vrijkomen, legt Annemieke Horikx van het Geneesmiddel Informatie Centrum uit. Wanneer de schildklier bij inademing dat jodium opneemt, kan dat het lichaam bedreigen en neemt de kans op schildklierkanker flink toe. Pillen met niet-radioactief jodium, die de overheid in geval van nood aan mensen in de omgeving van een kerncentrale uitdeelt, zorgen ervoor dat de schildklier bij inname al verzadigd is en er minder radioactief jodium bij kan. "Maar na inname moet men alsnog uit het gebied vertrekken."

  Onderwerp: Economische gevolgen van gifalg van meet af in beeld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OUWERKERK - Van meet af aan zijn in de Veiligheidsregio Zeeland niet alleen de gevaren van de gifalg in de kreken van Ouwerkerk voor de volksgezondheid bekeken, maar is ook aandacht geweest voor mogelijke economische gevolgen voor de schelpdiersector. Dat antwoordt het Schouwen-Duivelandse college van burgemeester en wethouders op vragen van de eilandelijke VVD-fractie.
  Op de vraag van de liberalen of het college rekening houdt met een schadeclaim antwoorden burgemeester en wethouders ontkennend. ,,Zo een dergelijke schadecliam wordt ingediend, dan moet de ontvangen van de claim die nader afwegen'', aldus het college.
  Op de vraag van de VVD waarom niet meteen na het nieuws over de dood van een hond nadat die in de kreek gezwommen had actie is ondernomen, antwoordt het college met de opmerking dat men het simpelweg niet wist. De dierenarts die de hond had onderzocht ging toen nog uit van een besmetting met blauwalg en deed daar melding van bij de provincie en niet bij de gemeente. De VVD-fractie wilde verder van het college weten hoe die aankijkt tegen de communicatie rond de situatie in de Ouwerkerkse kreek. Van meerdere kanten werd gesteld dat die communicatie traag op gang kwam terwijl in sociale media als twitter al allerlei berichten opdoken. Het college vraagt begrip. Er was, zo stellen B en W, sprake van een bijzonder complexe situatie. ,,Waarbij het enige tijd kost tot het verkrijgen van overzicht.'' Het college gaat niet in op op de vraag of zij zich verantwoordelijk voelt voor de mediahype, maar stelt wel dat bij evaluatie van de gang van zaken nadrukkelijk naar de communicatie gekeken dient te worden.

  Onderwerp: Burgemeester Lansingerland bezorgd over veiligheid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Lansingerland - Burgemeester Ewald van Vliet maakt zich zorgen over de veiligheid in de gemeente. Dat bleek vorige week donderdag in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur.
  Aanleiding tot de bezorgdheid van de burgemeester is de vertraging die is opgetreden bij de uitvoering van de bezuinigingsplannen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is onder meer verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de regio. Dat de bezuinigingen niet zo vlot verlopen als de bedoeling was, bleek tijdens de bespreking van de eerste Begrotingswijziging 2012 van de VRR.
  Het resultaat van de begrotingswijziging houdt in dat de Veiligheidsregio dit jaar niet zal afsluiten met het verwachte positief resultaat van € 937.000, maar met een tekort van € 2.287.000.
  Dat betekent, zei de burgemeester in de commissievergadering, dat het lastig zal worden de bezuinigingsplannen van de brandweer uit te voeren.
  "Want waar halen we het geld vandaan", vroeg hij zich hardop af. "Uit het materieel, de gebouwen en de wagens, of uit het personeel?".
  Als gevolg van de bezuinigingsplannen van de VRR heeft de brandweerkazerne in Bergschenhoek zijn deuren al moeten sluiten. Hetzelfde lot bleef de kazerne in Bleiswijk vooralsnog bespaard, maar was ruim een jaar geleden nog een serieuze optie. Bezuinigingen op de bedrijfsvoering van de brandweer kennen ook hun grenzen.
  Als er niet meer kan worden gekort op materieel of personeel, gaan de bezuinigingen ten laste van de brandweerzorg, vreest de burgemeester. Ook de Ondernemingsraad van de brandweer heeft daar zijn zorgen al over uitgesproken in een brief aan de directie van de VRR.
  "Handhaven vergt de laatste tijd steeds meer inzet van de brandweermensen", zei Van Vliet. "Denk aan de perikelen bij de raffinaderij van Odfjell in Europoort". Hij liet er echter geen misverstand over bestaan dat hij vindt dat de veiligheidsnorm recht overeind moet blijven.
  De meeste raadsfracties waren het met hem eens dat de veiligheidsnorm leidend moet zijn. Jan van Arem (CDA) vroeg nog wel wat het voor de VRR zal betekenen als het Havenbedrijf Rotterdam uit de toren op de Kop van Zuid gaat verhuizen. "Nu maken ze nog van dezelfde meldkamer gebruik, maar hoe gaat dat straks"? De burgemeester, lid van het dagelijks bestuur van de VRR, moest daarop nog het antwoord schuldig blijven.
  Henk Meester (Leebaar 3B) drong erop dat de burgemeester zijn stem in het bestuur krachtig laat horen, "anders gaat het mis met de veiligheidszorg en de financiën van de VRR".
  Ankie van Tatenhove (CU) en Laurine Bonnewits (VVD) bepleitten in de zienswijze van de gemeenteraad op de begrotingswijziging, een passage op te nemen waarin duidelijk wordt dat de raad zich zorgen maakt over de veiligheid in de gemeente De opmerking van Eddy Neeleman (Fractie Neeleman) dat de problemen toch al veel langer te voorzien waren, bestreed de burgemeester. "Van de ongeveer 2000 medewerkers van de brandweer is meer dan de helft vrijwilliger. Daar kun je geen bezuinigingsoperaties op baseren".

  Onderwerp: Benoeming Korpschef Nationale Politie
  Thema: veiligheid
  Datum: 31 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De ministerraad heeft er op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mee ingestemd om de heer G.L. Bouman voor te dragen voor benoeming tot korpschef van de nationale politie. De benoeming gaat in op 1 januari 2013.
  De heer Bouman (1952) is op dit moment kwartiermaker nationale politie. Daarvoor was hij hoofd van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). De heer Bouman begon zijn loopbaan in 1970 bij de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en in 2000 werd hij benoemd als hoofdofficier van justitie in Den Haag. Tussen 2003 en 2007 was hij korpschef van de regiopolitie Haaglanden.

  Onderwerp: Kilo kruit is net een bom
  Thema: vuurwerk
  Datum: 31 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Illegaal vuurwerk kan voor flinke explosies zorgen, zeker als mensen er zelf aan knutselen. 'Levensgevaarlijk' noemt Leo Groeneveld, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland het.
  "Normaal vuurwerk bevat 15 procent explosief materiaal, bij illegaal vuurwerk is dat 85 procent. Vooral nitraten zijn explosief."
  De aanwezigheid van een kilo kruit in de Terneuzense woning noemt hij vooral zorgelijk. "Als dat ergens in opgesloten zit, is het net een bom." Welke schade dat veroorzaakt kan Groeneveld niet inschatten. "Dat is afhankelijk van het soort kruit." Mensen die met kruit experimenteren, stellen zich bloot aan groot gevaar. "Als je een steentje onder je schoen hebt, en er ligt een restje kruit op de vloer, dan kan er in één beweging een explosie ontstaan."
  Wat voor explosieven precies gevonden zijn in Terneuzen, wordt nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk of de bewoner van de woning en zijn zoon langer vast blijven zitten en waarvan ze precies beschuldigd worden. "Zij riskeren een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van enkele maanden voor het bezit van explosieven in een woonwijk", zegt woordvoerster Elke Kool van het Openbaar Ministerie.

  Onderwerp: Barnevelder bestraf voor opslag vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 31 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ARNHEM - Een 56-jarige man uit Barneveld is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een werkstraf van 240 uur voor het in bezit hebben van vuurwerk.
  De man had een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk, waaronder vlinders en nitraatklappers, in zijn garage aangrenzend aan zijn woning liggen terwijl hij daarvoor niet de nodige kennis had. Het huis van de Barnevelder stond midden in een woonwijk waardoor het vuurwerk volgens de rechter extra gevaarlijk was.
  De man heeft bekend en spijt betuigd. De officier van justitie had dezelfde straf geëist.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.