Week: 29 van 15 tot en met 21 juli 2012


Nieuws van Internet:
 • Bos niet meteen in gevaar bij heidebrand
 • Brandweeronderwijs versterkt
 • 60 procent risicovolle bedrijven moet veiligheidsregels beter naleven
 • Rapport storing Waalhaven
 • 'Als er iets aan de hand is, heb je elkaar nodig'
 • Operationele sterkte politie 50.587 fte
 • Twijfels over rijtijden ambulances Haarlemmermeer
 • Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt dekkingsplan 2012 vast
 • Opstelten bezoekt Waalre
 • Amber alert voor Limburg
 • Taakstraf voor overlast op Tilburgse Kermis
 • Olieterminal Odfjell gedeeltelijk stil gelegd wegens veiligheidsrisico's


 • Onderwerp: Bos niet meteen in gevaar bij heidebrand
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WAGENINGEN - Bij een heidebrand op de Veluwe zal het vuur eerst al de hei verteren voordat het naar een naaldbos overslaat. Dat is een van de belangrijkste conclusies van studenten van de universiteiten van Wageningen en Austin, Texas.
  Ze deden onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat meer wetenschappelijk onderzoek wil naar grootschalige natuurbranden. Nederland is er slecht op voorbereid, bleek vorig jaar uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Het onderzoek wordt komende week afgerond.
  Tot nu toe baseert de brandweer zich nog op een Noord-Amerikaans model, maar de vegetatie hier brandt anders. De brandweer nam altijd aan dat naaldbos in het pad van een heidebrand meteen gevaar loopt. Nu blijkt dat de brand de makkelijkste weg kiest.
  De resultaten worden eind dit jaar bekendgemaakt door de universiteit van Texas. De universiteit geldt wereldwijd als een belangrijk kennisinstituut in natuurbranden.

  Onderwerp: Brandweeronderwijs versterkt
  Thema: brandweer
  Datum: 16 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Dinsdag 16 juli heeft minister Opstelten (minister van Veiligheid en Justitie) samen met vertegenwoordigers van het brandweerveld een convenant gesloten om het brandweeronderwijs te versterken. Op basis van een gezamenlijk plan van aanpak worden de kwaliteit en organisatie van het onderwijs de komende tijd verbeterd.
  Het plan van aanpak moet binnen de komende drie jaar tot de volgende resultaten leiden:
  1) Versterking van het opleiden van het brandweerpersoneel. De ambitie is één opleidingsinstituut voor de brandweer met een aantal vestigingen in het land, met een sterkere sturing op kwaliteit;
  2) Innovatie van het brandweeronderwijs, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van elearning en nieuwe media;
  3) Introductie van een uniforme aanpak van het bijscholen en oefenen in alle 25 veiligheidsregio's.
  Minister Opstelten ondertekende het convenant samen met vertegenwoordigers van het Veiligheidsberaad, de VNG, de Raad van Regionaal Commandanten, het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, het Nederlands Bureau Brandweerexamens en de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (mede namens de andere vakorganisaties). Hoogwaardig opleiden, examineren, bijscholen en oefenen zijn essentieel om de bekwaamheid van het brandweerpersoneel op peil te brengen en te houden.

  Onderwerp: 60 procent risicovolle bedrijven moet veiligheidsregels beter naleven
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 16 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In 2011 is tijdens de inspectie van risicovolle bedrijven (BRZO) geconstateerd dat 145 bedrijven de veiligheidsregels volledig naleven; bij deze bedrijven is geen enkele overtreding geconstateerd. Bij 203 van de geïnspecteerde bedrijven (60 procent) was er sprake van één of meer overtredingen. Het bevoegd gezag (provincie of gemeente , de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio) heeft in alle gevallen handhaving ingezet en dat blijkt effectief. Van de in totaal 764 geregistreerde overtredingen is het merendeel, 456 overtredingen, inmiddels ongedaan gemaakt.
  Dit blijkt uit de eerste monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011', die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  "De 145 bedrijven die de veiligheid volledig op orde hebben, verdienen een pluim. Het is immers eerst en vooral de verantwoordelijkheid van risicovolle bedrijven zelf om te zorgen dat de veiligheidssituatie in en om het bedrijf op orde is en blijft", aldus staatssecretaris Atsma in reactie op het rapport. Positief is ook de constatering dat het overgrote deel van de bedrijven waar één of meer overtredingen zijn geconstateerd, inmiddels heeft gezorgd dat de onvolkomenheden zijn hersteld (peildatum 7 mei 2012). Atsma: "Er moeten door de BRZO-bedrijven nog flinke stappen worden gezet. Het veiligheidsbesef bij risicovolle bedrijven verdient onverminderd aandacht. Het kabinet zal provincies, gemeenten, veiligheidsregio's en de inspecties SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijven aansporen om 'lik op stuk beleid' toe te passen bij de bedrijven, die bij herhaling de regels overtreden." De staatssecretaris wil ook naar een landelijk handhavingmodel zodat provincies en gemeenten, meer dan nu het geval is, bij eenzelfde overtreding ook eenduidig optreden. De inspectie van risicovolle bedrijven zal zowel aangekondigd, maar ook vaker onaangekondigd gebeuren.
  De rapportage van het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT RB) is gebaseerd op de inspectie van 348 van de in totaal 416 BRZO bedrijven in Nederland. De resterende 68 bedrijven, met een goede reputatie en staat van dienst als het gaat om veiligheid, zijn in 2011 niet gecontroleerd maar komen een volgend jaar wel weer aan de beurt. Een inspectie van een BRZO-bedrijf richt zich op het functioneren van het veiligheidsbeheersysteem bij het bedrijf, waarbij ook installaties fysiek worden geïnspecteerd. Uit de monitor van 2011 blijkt dat de meeste overtredingen betrekking hebben op de manier waarop het bedrijf procedures in instructies vaststelt en toepast om de veiligheid van de bedrijfsvoering te beheersen. Daaronder vallen ook onderhoud van de installaties en tijdelijke onderbreking van de bedrijfsvoering.
  Bij afronding van de rapportage (7 mei 2012) waren bij 13 bedrijven de geconstateerde overtredingen uit 2011 nog niet opgeheven. Bij zeven bedrijven (met in totaal 11 niet opgeheven tekortkomingen) is door het bevoegde gezag een zwaardere sanctie opgelegd, om het bedrijf alsnog te dwingen de tekortkoming spoedig te herstellen. Voor 287 geconstateerde overtredingen was de termijn voor herstel nog niet verstreken of heeft nacontrole nog niet kunnen plaatsvinden, en was dus begin mei nog niet bekend of de onvolkomenheden waren opgelost. In de monitor wordt de aanbeveling gedaan om over de ruime termijn tussen inspectie en nacontrole nadere afspraken te maken. Staatssecretaris Atsma zal deze aanbeveling betrekken bij het ontwikkelen van de landelijke handhavingstrategie, die naar verwachting nog dit jaar wordt afgerond.
  Met de eerste monitor BRZO-bedrijven 2011 is ook het 'Onderzoek naleving BRZO' van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit laatste onderzoek is een vervolg op de Quikscan BRZO 2011, waarin van 100 BRZO bedrijven is weergegeven of de in 2009, 2010 en 2011 gesignaleerde overtredingen binnen de gestelde termijn zijn opgeheven. Ook de Inspectie ILT constateert in haar onderzoek dat 40 procent van de bedrijven in 2011 de veiligheidsregels volledig naleeft. Bij 13 bedrijven is sprake van overtredingen in zowel 2010 als in 2011 en bij 8 bedrijven zijn een of meer tekortkomingen geconstateerd in 2009, 2010 en 2011. Drie van de honderd onderzochte bedrijven hebben de overtredingen uit 2010 nog niet opgeheven. Bij twee bedrijven loopt inmiddels een handhavingstraject en voor het andere bedrijf heeft de ILT de gemeente verzocht om handhavend op te treden.
  Vanaf nu zal de monitor 'Naleving en handhaving BRZO bedrijven' jaarlijks verschijnen. Vanaf 2012 zal deze monitor tevens bouwsteen zijn voor een jaarlijkse integrale rapportage over 'De Staat van Veiligheid' zoals aanbevolen in het rapport over de brand bij Chemiepack van de Onderzoekraad voor Veiligheid.

  Onderwerp: Rapport storing Waalhaven
  Thema: veiligheid
  Datum: 17 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In juli 2011 leidde een nachtelijke storing in het telecommunicatieknooppunt van KPN in de Waalhaven te Rotterdam tot uitval van cruciale verbindingen, waaronder C2000 en 112. Ook andere sectoren ondervonden hinder van het incident. Zo kon de Rotterdamse metro niet worden opgestart, was de verbinding tussen de meldkamer Zeeland en ziekenhuizen verstoord en konden loodsen in de Rotterdamse haven geen melding ontvangen dat ze aan boord moesten gaan van een schip. Het incident was voor de Inspectie VenJ en Agentschap Telecom reden een onderzoek in te stellen naar de oorzaak en de aanpak van de storing en naar de maatschappelijke effecten van de uitval.
  De IvenJ en het Agentschap Telecom komen tot de conclusie dat zowel de betrokken veiligheidsregio's als KPN voortvarend hebben gereageerd op de storing. Er zijn snel de juiste maatregelen getroffen. Punten van verbetering liggen vooral op het terrein van de voorbereiding. Risicobeheersing bij KPN kan transparanter en de communicatie tussen KPN en de afnemers moet beter. Met name het thema continuïteitsmanagement in de veiligheidsregio en bij vitale sectoren verdient extra aandacht. Dit thema staat nu nog te veel in de kinderschoenen. Veiligheidsregio's moeten zich meer bewust worden van de kwetsbare positie van telecommunicatievoorzieningen en de zorg voor een continuïteitsplan. Hoewel het de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf blijft om een continuïteitsplan te ontwikkelen zal het ministerie van Veiligheid en Justitie specialisten aanbieden om veiligheidsregio's te begeleiden op het gebied van continuïteitsmanagement.
  De KPN-storing in Waalhaven te Rotterdam is een incident dat aantoont hoe afhankelijk we zijn van telecommunicatie-systemen, hoe groot de gevolgen kunnen zijn bij uitval hiervan en hoe belangrijk continuïteitsmanagement daarbij is.

  Onderwerp: 'Als er iets aan de hand is, heb je elkaar nodig'
  Thema: Bedrijfsbrandweer
  Datum: 17 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Maandag 9 juli 2012 ondertekenden Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en Forbo Flooring Assendelft een samenwerkingsovereenkomst op de eigen brandweerkazerne van Forbo. Doel: een optimale samenwerking bewerkstelligen tussen de bedrijfsbrandweer van Forbo en VrZW. Afspraken zijn gemaakt over omvang, procedures, kwaliteit en samenwerking.
  De leidraad samenwerking overheidsbrandweer en vrijwillige bedrijfsbrandweren beschrijft afspraken over bijvoorbeeld de operationele basissterkte, alarmering, opleidingen, materieel en materiaal, oefeningen en incidenten. Nico Moes, operationeel commandant Zaanstad, benadrukt de goede samenwerking tussen Forbo Flooring en de regio. Jos Haakman commandant bedrijfsbrandweer Forbo, beaamt dit: ''Ik ben altijd gelukkig geweest met de keuze voor samenwerking. Als er iets aan de hand is, heb je elkaar nodig en kun je elkaar versterken.'' Abel Zwart, voorzitter bedrijfsbrandweeroverleg, voegt daar aan toe dat de manier waarop de leidraad tot stand kwam, aantoont dat partijen goed kunnen samenwerken.
  In eerste instantie is de bedrijfsbrandweer zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van een incident in het bedrijf of op het terrein van het bedrijf. De regionale alarmcentrale (RAC) alarmeert. Ook het berichten verkeer gaat via de RAC. Bij opschaling werkt de overheidsbrandweer samen met de bedrijfsbrandweer. Opschaling gebeurt volgens procedures die de overheidsbrandweer gebruikt. Afspraken maken over de manier van samenwerken en de kwaliteit die je daarbij van elkaar verwacht is daarvoor belangrijk.
  Vier tot zes keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de bedrijfsbrandweren en VrZW. Voorzitter van dit overleg is Abel Zwart, namens brandweer Zaanstad.
  In de regio Zaanstreek-Waterland bevinden zich geen bedrijven die verplicht zijn een bedrijfsbrandweer te hebben. Wel hebben nog drie andere bedrijven op vrijwillige basis een bedrijfsbrandweer: Tate & Lyle, ADM-Koog a/d Zaan en ADM-Wormer. Ook met deze vrijwillige bedrijfsbrandweerkorpsen wil brandweer Zaanstreek-Waterland afspraken maken over de samenwerking. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met ADM. Tate&Lyle kan momenteel niet aan het gewenste kwaliteitsniveau voldoen. Samen met dit bedrijf bekijkt VrZW de situatie over een half jaar opnieuw.

  Onderwerp: Operationele sterkte politie 50.587 fte
  Thema: veiligheid
  Datum: 19 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De operationele sterkte van de Nederlandse politie bedroeg op 31 december 2011 50.587 fte. De niet operationele sterkte bedroeg 12.649 fte. Dat heeft minister Opstelten vandaag geschreven in een brief aan de Vaste Kamercommisie Veiligheid en Justitie.
  Eind 2011 had de politie, inclusief de Politieacademie en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VTSPN) 63.236 fte aan personeel in dienst. Van 31 december 2010 tot 31 december 2011 nam de operationele sterkte met 842 fte toe. De niet-operationele sterkte nam af met 334 fte, en de totale sterkte nam toe met 508 fte. De operationele sterkte nam toe van 48.062 in 2008 naar 50.587 in 2011.
  Bij de operationele sterkte gaat het om politiemedewerkers met een operationele functie, dus om medewerkers die direct contact hebben met de burger of die een directe inhoudelijke bijdrage leveren aan de primaire politietaak. Bij de niet operationele sterkte gaat het om ondersteunende functies.

  Onderwerp: Twijfels over rijtijden ambulances Haarlemmermeer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HAARLEMMERMEER - Christenunie-SGP wil opheldering van het college over de aanrijtijden van de ambulances in de polder.
  Volgens een onderzoek van RTL Nieuws doen ambulances er in een op de twaalf spoedgevallen langer dan een kwartier over om in Haarlemmermeer ter plekke te komen.
  Volgens de landelijke norm moeten ambulances bij spoedgevallen in minimaal 95 van de honderd gevallen binnen een kwartier aanwezig zijn. De Veiligheidsregio Kennemerland waarbij Haarlemmermeer is aangesloten, haalt als geheel die norm ruimschoots. In onderzoek van Ambulancezorg Nederland scoorde Kennemerland in 2011 zelfs het beste van de 24 ambulanceregio's. Volgens eigen cijfers van de GGD Kennemerland, die de ambulancezorg voor zijn rekening neemt, was het afgelopen jaar in bijna 97 van de honderd gevallen de ziekenwagen binnen een kwartier ter plekke.
  Maar, benadrukt sectormanager ambulancezorg Han Rozemeijer, dat is een gemiddelde over de tien gemeenten die deel uitmaken van Kennemerland. Onderling zijn er grote verschillen. De best scorende gemeente Haarlem haalt 98,6 procent, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt dat onder de 90 procent. Haarlemmermeer haalde afgelopen jaar met 94,2 procent nog niet de vereiste 95 procent, maar volgens Rozemeijer is er wel een gestage verbetering. In 2008 scoorde Haarlemmermeer nog 91,4 procent, in 2010 was dat 93,2 procent en inmiddels dus nog een procent beter. ,,Haarlemmermeer blijft voor ons wel een aandachtspunt'', benadrukt Rozemeijer, ook al omdat Haarlemmermeer na Haarlem de grootste gemeente van de regio is.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt dekkingsplan 2012 vast
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft ingestemd met het dekkingsplan 2012. In dit plan wordt het huidige niveau van de brandweerzorg in de regio, inclusief afwijkingen, vastgelegd. Aan de Regionaal commandant is opdracht gegeven om de aard en ernst van de overschrijdingen en daaraan verbonden risico's te inventariseren en het bestuur voorstellen te doen hoe hiermee om te gaan. Daarnaast spreekt Algemeen Bestuur zijn zorg uit over de haalbaarheid van de tijdsnormen die de wet voorschrijft. De rurale omgeving en het feit dat de brandweerorganisatie hoofdzakelijk bestaat uit vrijwilligers maakt het voor deze regio al op praktische gronden nagenoeg onmogelijk om deze normen te realiseren. Het Algemeen Bestuur zal de minister van Veiligheid en Justitie over deze zorg informeren. Het Dekkingsplan2012 wordt nu ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden in de regio.

  Onderwerp: Opstelten bezoekt Waalre
  Thema: veiligheid
  Datum: 19 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt de brandstichting in het gemeentehuis van Waalre zeer ernstig en totaal onaanvaardbaar. "Het is een aanslag op het huis van de lokale democratie", zei hij vandaag tijdens een bezoek aan Waalre.
  Samen met burgemeester De Wijkerslooth bezocht de minister het gemeentehuis, dat onherstelbaar beschadigd is geraakt door de brand.
  "De politie en het openbaar ministerie halen alles uit de kast om helderheid te krijgen, over de daders en hun motieven. Het onderzoek is in volle gang. En laat er geen misverstand over bestaan: zij die dit hebben gedaan zullen hun straf niet ontlopen", zei Opstelten tijdens het bezoek.
  De minister stak hulpverleners en medewerkers van de gemeente een hart onder de riem, en prees hen omdat zij hard werken om ervoor te zorgen dat de gemeente snel weer operationeel is. Met de gemeente en de provincie is afgesproken dat Waalre de komende tijd alle hulp krijgt die nodig is.

  Onderwerp: Amber alert voor Limburg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Limburg moet een Amber Alert voor rampen en andere calamiteiten krijgen. Dat vindt CDA-Statenlid Hubert Mackus. Ook de Veiligheidsregio Zuid-Limburg toont interesse.
  Het gaat om een digitaal alarmeringssysteem waarbij de hulpdiensten en overheid met één druk op de knop via verschillende kanalen de burgers kunnen informeren. Mackus dringt bij Gedeputeerde Staten aan op de invoering van het systeem, naar aanleiding van de discussie over de mogelijke gevaren die de verouderde kerncentrale Tihange bij Luik met zich meebrengt.
  De overheid kan in gevallen van nood de hele provincie of een bepaalde buurt via radio, televisie, e-mail, sociale media, grote schermen boven autowegen en per sms informeren.
  Het gaat om een technische constructie die softwarebedrijf Netpresenter uit Beek in samenwerking met vier ministeries heeft gebouwd. In de regio Rijnmond werd het systeem eerder voor minder dan een half miljoen euro ingevoerd onder de naam RijnmondVeilig. Dat gebeurde vorig jaar na de grote brand bij het bedrijf Chemie-Pack in de gemeente Moerdijk, op advies van toenmalig waarnemend burgemeester Jan Mans.
  Het systeem is vergelijkbaar met Burgernet dat door de politie wordt gebruikt op het moment dat een kind vermist is. Aangemelde burgers krijgen op zo'n moment een bericht.
  "Overheden kunnen hun burgers niet blijven informeren via een systeem dat dateert uit de Koude Oorlog", benadrukt directeur Frank Hoen van Netpresenter het belang van de invoering van Amber Alert. "De tijden zijn veranderd. Mensen moeten zich nu kunnen aanmelden, waarna ze bij calamiteiten een sms, e-mail of tweet krijgen. Door meer kanalen te gebruiken, kun je zoveel mogelijk mensen snel bereiken en voorkom je ook dat het telefoonnetwerk overbelast raakt. Belangrijk is ook dat de burgers wordt verteld dat een onderzoek nog gaande is, op het moment dat er niks concreets te melden valt. Zo voorkom je allerlei geruchten en paniektweets."

  Onderwerp: Taakstraf voor overlast op Tilburgse Kermis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TILBURG - Het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg start zaterdag met taakstrafzittingen voor mensen die zich tijdens de kermis misdragen.
  De straf bestaat uit een aantal uren vegen tijdens de kermisdagen, in samenwerking met het BAT, op het kermisterrein.
  Het gaat om lichte vergrijpen, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Die worden door de officier van justitie beoordeeld en tijdens zittingen op het politiebureau of in het Zorg- en Veiligheidshuis uitgedeeld. De verdachte kan kiezen: de straf uitvoeren of 'zijn zaak' voor de rechter brengen.

  Onderwerp: Olieterminal Odfjell gedeeltelijk stil gelegd wegens veiligheidsrisico's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De omstreden Rotterdamse olieterminal Odfjell is vanmiddag gedeeltelijk stilgelegd. Van twee tankputten met daarin meerdere tanks is niet duidelijk of de blus- en koelvoorzieningen wel in orde zijn. Daardoor bestaat een ernstig veiligheidsrisico, meldt de Rijnmondse milieudienst DCMR.
  Het bedrijf moet van de milieudienst en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond binnen 48 uur vijf tanks leeghalen. De tanks, die zondag om 18.00 uur leeg moeten zijn, bevatten stoffen waarvoor de blus- en koelvoorzieningen nodig zijn.
  Ook moet het bedrijf in de tussentijd zorgen voor maatregelen om incidenten te voorkomen. Verder moeten vijftien andere tanks binnen zes dagen worden leeggehaald, tenzij Odfjell kan aantonen dat de koel- en blusvoorzieningen daarvan wel in orde zijn.
  De problemen met de tanks kwamen aan het licht tijdens een nacontrole van de Veiligheidsregio deze week. Het bedrijf wordt al jarenlang geregeld op de vingers getikt vanwege milieu- en veiligheidsovertredingen. Odfjell kreeg eerder onder meer een dwangsom opgelegd, omdat het niet kon aantonen dat koel- en blusinstallaties goed onderhouden werden.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.