Week: 28 van 08 tot en met 14 juli 2012


Nieuws van Internet:
 • Coördinatiepunt ex-gedetineerden naar Veiligheidshuis
 • Plannen Atsma voor waterveiligheid van start
 • Werkstraf voor bezit illegaal vuurwerk
 • Senaat voor nationale politie en nieuwe gerechtelijke kaart
 • Extern advies over veiligheid op industrieterrein Moerdijk
 • Politie neemt 200 kg zwaar vuurwerk in beslag
 • Jaarlijks 7,7 miljoen beschikbaar voor Veiligheidshuizen
 • Hollands Kroon sluit aan bij Veiligheidshuis Den Helder
 • Geen verbod op afsteken van vuurwerk
 • Onvoldoende draagvlak voor verbod op vuurwerk
 • 'Vuurwerk een traditie? Dan wel een heel korte traditie'


 • Onderwerp: Coördinatiepunt ex-gedetineerden naar Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden komt met ingang van 1 januari 2013 in het Veiligheidshuis aan de Paterswoldseweg 814. Dat heeft de gemeente Groningen besloten.
  Het coördinatiepunt is in 2009 gestart als pilot en was ondergebracht bij de gemeente Groningen. Met de definitieve huisvesting in het Veiligheidshuis gaat het coördinatiepunt ook nadrukkelijker werken voor alle Groninger gemeenten. Het coördinatiepunt heeft als doel om de re-integratie van ex-gedetineerden in stad en ommeland structureel te regelen, ex-gedetineerden te ondersteunen en herhaling van
  In 2009 zijn afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie gemaakt. Hierbij werd Groningen aangewezen als centrumgemeente en kreeg het de opdracht om een infrastructuur voor de opvang van ex-gedetineerden te ontwikkelen voor de hele regio. Met de definitieve instelling en huisvesting van het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden geeft Groningen invulling aan deze opdracht.
  Het coördinatiepunt is beschikbaar voor alle Groninger gemeenten die er tegen betaling gebruik van kunnen maken. Groninger gemeenten krijgen tot 2014, via centrumgemeente Groningen, een financiële bijdrage van het Rijk voor de begeleiding van ex-gedetineerden. De Groninger gemeenten zijn vrij om met dit geld zelf begeleiding te regelen of dit uit te besteden aan het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden. Op dit moment laten al 18 Groninger gemeenten de nazorg uitvoeren door het coördinatiepunt.
  Het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden helpt ex-gedetineerden om op eigen kracht en onder eigen verantwoordelijkheid te integreren in de samenleving. Hierbij is sprake van maatwerk waarbij ieder individu op basis van een persoonlijk plan van aanpak terugkeert in de maatschappij. In dit plan van aanpak staan afspraken over onder meer begeleiding bij huisvesting, zorg, identiteitspapieren, dagbesteding, werk en inkomen en schulden.
  Het coördinatiepunt zorgt er voor dat diverse ketenpartners, met name penitentiaire inrichtingen en reclasseringen, gezamenlijk gebruik kunnen maken van kennis en expertise rondom de integratie van ex-gedetineerden. Ook kan het coördinatiepunt administratieve taken rondom de opvang van ex-gedetineerden overnemen van gemeenten. De aanpak rondom ex-gedetineerden past binnen het Wmo-beleid van de gemeente Groningen, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat en hulp en ondersteuning van instanties als vangnet aanwezig is.

  Onderwerp: Plannen Atsma voor waterveiligheid van start
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 09 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE / KAMPEN - Nu de Tweede Kamer in meerderheid akkoord is met de plannen 'Ruimte voor de Rivier in de IJsseldelta', neemt staatssecretaris Joop Atsma deze zomer het projectbesluit voor de realisatie van een verkorte zomerbedverlaging, in combinatie met de aanleg van een versneld in te zetten bypass.
  'Ik ben blij met deze duidelijkheid voor de regio's, zegt gedeputeerde Bert Boerman, als voorzitter van het bestuurlijk overleg Zomerbedverlaging. 'We kunnen na de vakantieperiode aan de slag met de voorbereiding van de uitvoering', aldus gedeputeerde Theo Rietkerk als voorzitter van het bestuurlijk overleg IJsseldelta-Zuid. Beide bestuurders gaan ervan uit dat in het voorjaar van 2014 de werkzaamheden van start gaan.
  De Tweede Kamer is in meerderheid akkoord gegaan met het voornemen van staatssecretaris Joop Atsma om nog deze zomer een besluit te nemen over de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Atsma onderschrijft het voorstel van de regio Kampen-Zwolle-Flevoland om over te gaan tot het uitvoeren van een verkorte zomerbedverlaging (7 in plaats van 22 kilometer), in combinatie met een versnelde, beperkte inzet van de bypass in de eerste fase. Atsma zegt dat met deze combinatie van maatregelen de landelijk vastgestelde waterveiligheidsdoelstellingen voor de korte termijn worden gerealiseerd en dat realisatie de economische ontwikkeling van de regio bevorderd.
  De staatssecretaris is er ook van overtuigd dat een volledig uitgevoerde bypass (fase 2) bijdraagt aan de waterveiligheid voor de lange termijn. In zijn brief aan de kamer zegt Atsma dat de onderzochte optie van dijkverhoging tussen ruwweg Zwolle en Kampen niet aan de orde is, omdat dit niet bijdraagt aan de waterveiligheid van de regio voor de langere termijn. En omdat deze de samenhang met andere Ruimte voor de Rivier maatregelen, zoals de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, verstoort, waardoor op termijn bovenstrooms van Zwolle extra maatregelen nodig zijn. Bovendien stelt Atsma dat dijkverhoging leidt tot een beperkte levensduur van de dijken, waardoor de kosten voor het handhaven van veiligheid in de toekomst zullen toenemen.
  De plannen passen volgens Atsma binnen de in 2009 gemaakte financiële afspraken en de bestuursovereenkomst, die toenmalig staatssecretaris Huizinga in 2010 met de regionale partijen heeft getekend.
  De actiegroep Bye Bye Bypass is niet blij met dit genomen besluit. GroenLinks gaf eerder al aan waarom ze tegen de plannen van Joop Atsma zijn.

  Onderwerp: Werkstraf voor bezit illegaal vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 10 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Om het gevaar van illegaal voorwerk nog maar eens extra onder de aandacht van de verdachte te brengen, wilde de officier van justitie een filmpje laten zien.
  De verdachte, een 35-jarige Doetinchemmer, kwam maandag bij de Zutphense politierechter echter niet opdagen, dus dat had weinig zin. Hij werd bij verstek veroordeeld.
  De verdachte liep in november 2010 tegen de lamp. Dat gebeurde na onderzoek door het regionaal vuurwerkteam. Op 30 november 2010 werd zijn woning aan de Dominee van Dijkweg doorzocht en daar trof de politie professioneel vuurwerk aan.
  De officier vorderde een werkstraf van honderd uur en daar was de politierechter het mee eens.

  Onderwerp: Senaat voor nationale politie en nieuwe gerechtelijke kaart
  Thema: veiligheid
  Datum: 10 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart. Door de aanvaarding van beide wetsvoorstellen van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie komt er op 1 januari 1 landelijk politiekorps en wordt het aantal rechtbanken en gerechtshoven teruggebracht.
  De komst van de nationale politie leidt tot meer veiligheid op straat, meer professionele ruimte voor politiemensen en betere en snellere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en meer politiemensen die bezig zijn met het uitvoerende politiewerk. De vorming van 1 landelijk korps zorgt bovendien voor minder administratieve lasten en meer eenheid in het optreden van de politie.
  De invoering van de nationale politie betekent dat de huidige 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten opgaan in 1 landelijk korps dat zal bestaan uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken. De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale politie. Hij is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en legt ook verantwoording aan hem af.
  De nationale politie heeft haar basis dicht bij de burger, dus in de wijk en in de gemeente. Het gezag over de politie blijft op lokaal niveau. De burgemeester blijft de politie aansturen bij het handhaven van de openbare orde en hulpverlening in zijn gemeente. De officier van justitie blijft de politie aansturen bij de opsporing.
  Met de herziening van de gerechtelijke kaart wordt aantal arrondissementen teruggebracht tot 10 en de ressorten tot 4. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in een lange geschiedenis. Sinds 1877 kent Nederland 5 gerechtshoven, de 19 rechtbanken dateren van 1934. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2013 inwerking, tegelijk met de Politiewet.

  Onderwerp: Extern advies over veiligheid op industrieterrein Moerdijk
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 10 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZEVENBERGEN - Een onafhankelijke commissie gaat de gemeente Moerdijk adviseren over het nieuwe bestemmingsplan voor het industrieterrein Moerdijk.
  Daarin heeft de gemeente de kennis verwerkt die ze heeft opgedaan rond de brand bij Chemie-Pack. "Je moet het zien als een second opinion", zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk. "De onafhankelijke commissie heeft een breder perspectief dan wij hier bij de gemeente Moerdijk in huis hebben."
  De commissie geeft de raad twee adviezen. Enerzijds beoordeelt ze het bestemmingsplan op de externe veiligheid en op planologisch gebied. Anderzijds brengt de commissie een advies uit over hoe de lessen die geleerd zijn naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack vertaald zijn in het plan. De belangrijkste lessen zijn dat de afstand tussen risicovolle bedrijven groter moet zijn en dat de bedrijven op het industrieterrein van twee kanten bereikbaar moeten zijn, zodat een calamiteit beter te bestrijden is en zodat de vluchtmogelijkheden beter zijn.
  De commissie bestaat uit twee deskundigen op het gebied van veiligheid. Ben Ale is hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de Technische Universiteit in Delft.
  Menno van Duin is Lector Crisisbeheersing aan het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra en de politieacademie. Gisteren maakten zij kennis met de gemeenteraad en het college.
  Het voorlopige bestemmingsplan ligt tot 11 juli ter inzage bij het gemeentehuis.
  Op 1 september geeft de commissie haar advies. Op 27 september wordt dit advies gepresenteerd aan de gemeenteraad. Medio 2013 wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

  Onderwerp: Politie neemt 200 kg zwaar vuurwerk in beslag
  Thema: vuurwerk
  Datum: 11 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - De politie heeft dinsdag in diverse plaatsen ongeveer 200 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen. Verspreid over het land zijn vijf verdachten aangehouden. De politie begon een onderzoek nadat op internet handel in illegaal vuurwerk was ontdekt. Dat meldde de politie.
  In Gasselte werden drie mannen aangehouden. In Gemert en Amstelveen ging het om één opgepakte verdachte. De politie verwacht de komende dagen meer verdachten aan te houden. In Hoek van Holland werden computers en administratie in beslag genomen.
  Het vuurwerk behoort tot de zwaarste categorie zoals mortieren, nitraten en vuurpijlen. Een deel van het vuurwerk is van de zwaarste gevaarcategorie en massa-explosief. Dat wil zeggen dat als een stuk vuurwerk ontbrandt, de hele partij meegenomen wordt en in één keer kan ontploffen.

  Onderwerp: Jaarlijks 7,7 miljoen beschikbaar voor Veiligheidshuizen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 11 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks 7,7 miljoen € beschikbaar aan gemeenten. De bijdrage is bedoeld voor de basisfaciliteiten en de kosten die voortkomen uit de samenwerking in de veiligheidshuizen. Opstelten ondertekende met Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de bestuurlijke afspraken over de verdeling van het bedrag.
  De afspraken zijn een uitwerking van het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen dat vorig jaar is gestart. Het geld wordt beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds en verdeeld over de 25 gemeenten waar de veiligheidsregio haar zetel heeft (de 'zetelgemeenten'). Die verdelen de bijdrage over de locaties van het veiligheidshuis binnen de regio, met instemming van alle betrokken gemeenten en andere partners die betrokken zijn bij het veiligheidshuis.
  Het ministerie ziet er op toe dat justitiële partners betrokken en aanwezig zijn in het veiligheidshuis. De VNG zal dit ook bewaken. Gemeenten kunnen signalen hierover aan de vereniging melden. Verder werkt de VNG aan database met praktijkvoorbeelden van de financiering van de verschillende veiligheidshuizen, inclusief de bijdragen van de samenwerkende partners, zodat regio's in het land van elkaar kunnen leren.

  Onderwerp: Hollands Kroon sluit aan bij Veiligheidshuis Den Helder
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 11 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het college van B&W heeft op dinsdag 3 juli 2012 tijdens de collegevergadering besloten om aan te sluiten bij het Veiligheidshuis Den Helder. Door dit besluit verbetert de bestrijding van overlast en criminaliteit. Het Veiligheidshuis zorgt er voor dat sneller kan worden ingegrepen als er signalen zijn van strafbare feiten of risicogedrag.
  Het Veiligheidshuis Den Helder is een samenwerkingsverband van achttien organisaties onder de regie van gemeente Den Helder. Het doel van het Veiligheidshuis is het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid met thema's als onder andere jeugd, nazorg ex-gedetineerden en Huiselijk Geweld voor de zes kopgemeenten van Noord-Holland Noord. Dit wordt gerealiseerd door een zo effectief mogelijke samenwerking tussen de ketenpartners die zich bij het Veiligheidshuis hebben aangesloten op het gebied van sociale- en veiligheid problematiek. Het Veiligheidshuis moet met name zorgen dat er regie is op de uitvoering door de ketenpartners, zodat men van elkaar weet welke insteek is gekozen en er zowel afstemming als monitoring plaats vindt.

  Onderwerp: Geen verbod op afsteken van vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 13 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Er komt geen verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Voor een dergelijk verbod is onvoldoende draagvlak in de samenleving, schrijft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu donderdag aan de Tweede Kamer.
  Atsma: "Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw en zolang het verantwoord wordt gebruikt, beleven veel mensen er plezier aan. Het kabinet ziet op dit moment geen reden om dit standpunt te herzien en een vuurwerkverbod voor consumenten in te stellen.''
  Uit onderzoek in opdracht van Atsma blijkt dat 50 procent van de ondervraagden voor het afsteken van vuurwerk is tijdens de jaarwisseling, terwijl 49 procent er negatief over is.
  Begin dit jaar pleitten de burgemeesters van de vier grote steden voor een alternatief voor de vuurwerktraditie. Later volgde een hoorzitting in de Tweede Kamer over het onderwerp. En GroenLinks nam een vuurwerkverbod onlangs nog op in het verkiezingsprogramma.
  Gemeentes kunnen tijdens de jaarwisseling wel gaan experimenteren met georganiseerde vuurwerkshows. Daardoor zou overlast beperkt kunnen worden tijdens de viering van oud en nieuw.

  Onderwerp: Onvoldoende draagvlak voor verbod op vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 13 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nederlanders kunnen rond de jaarwisseling gewoon vuurwerk blijven afsteken. Binnen de samenleving is onvoldoende steun voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dit schrijft staatssecretaris Joop Atsma (IenM) vandaag aan de Tweede Kamer op basis van nieuw onderzoek naar draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.
  Atsma: "Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw en zolang het verantwoord wordt gebruikt, beleven veel mensen er plezier aan. Het kabinet ziet op dit moment geen reden om dit standpunt te herzien en een vuurwerkverbod voor consumenten in te stellen. Binnen de samenleving is hier onvoldoende draagvlak voor.'' Burgers mogen consumentenvuurwerk afsteken vanaf 10.00 uur op 31 december tot 2.00 uur 1 januari.
  Uit het onderzoek 'Vuurwerk opnieuw gepeild' van TNS NIPO blijkt dat voor- en tegenstanders van het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling elkaar in evenwicht houden. Tegenover het afsteken van vuurwerk staat vijftig procent van de bevolking positief en 49 procent negatief.
  Atsma liet het onderzoek van 2008 actualiseren nadat begin dit jaar in de Kamer de suggestie klonk dat er een toenemende roep uit de samenleving is om een vuurwerkverbod. Meer dan de helft van de bevolking (59 procent) wil echter dat het mogelijk blijft om tijdens de jaarwisseling zelf vuurwerk af te steken, vooral vanuit het oogpunt van traditie. 37 procent van de bevolking is tegenstander van de huidige afsteekmogelijkheden. Het aantal ondervraagden dat vindt dat vuurwerk de persoonlijke veiligheid op straat bedreigt, is ten opzichte van 2008 licht gedaald.
  Zestig procent van de bevolking staat positief tegenover het centraal afsteken van vuurwerk als alternatief voor het handhaven van de huidige situatie of een totaalverbod. Een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente heeft hier de voorkeur boven het vuurwerk afsteken op vooraf aangewezen plekken. Tachtig procent van de bevolking denkt dat er minder materiële, lichamelijke en/of psychische schade zal zijn wanneer de gemeente een vuurwerkshow organiseert.
  Het kabinet ondersteunt de aanbeveling uit het rapport om de komende jaarwisseling te experimenteren met door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows. Deze evenementen kunnen behulpzaam zijn bij het beperken van de overlast tijdens de jaarwisseling en kunnen binnen de huidige regelgeving plaatsvinden.

  Onderwerp: 'Vuurwerk een traditie? Dan wel een heel korte traditie'
  Thema: vuurwerk
  Datum: 14 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Haagse raadslid David Rietveld (GroenLinks) noemt het 'onbegrijpelijk' dat de overheid vuurwerk rond de jaarwisseling voor consumenten blijft toestaan. Rietveld strijdt sinds 2009 voor een verbod. Staatssecretaris Atsma (CDA) kondigde zijn voornemen deze week aan na onderzoek van TNS NIPO. Conclusie: de groep Nederlanders die een verbod wil, is net zo groot als de groep die dat níet wil. Voor een verbod zou daarom geen draagvlak zijn.
  "Volgens mij heeft Atsma het onderzoek niet goed willen lezen. TNS NIPO heeft ondervraagden voorgelegd of ze iets zien in een verbod, zo lang er op een centrale plek wél vuurwerk afgestoken mag worden. Zestig procent blijkt hier voor, maar Atsma besluit deze uitkomst naast zich neer te leggen."
  Die vraag over dat centraal afsteken is heel specifiek. Als TNS NIPO mensen vraagt wat ze van vuurwerk vinden, zeggen nét iets meer mensen (50 om 49 procent, red.) dat ze het leuk vinden - omdat het traditie is.
  "De meeste mensen denken dat inderdaad. Maar als het een traditie is, is het wel een van de kortste van Nederland. Het afsteken van vuurwerk door consumenten is pas eind jaren zeventig echt op gang gekomen."
  Atsma wijst centraal afsteken niet af. Hij zegt dat het gemeenten vrij staat om hiermee te experimenteren.
  "Dat is karig als zestig procent zich hiervoor uitspreekt. Maar ik begrijp het wel. Eerder dit jaar heeft hij besloten om regels voor vuurwerkverkoop te verruimen. Zo mogen tankstations straks vuurwerk verkopen. Tankstations! Ook kunnen Nederlanders dadelijk 25 in plaats van 10 kilo kopen. En voor thuis opslaan is de meldplicht verruimd van duizend naar tienduizend kilo. (Door deze nieuwe grens hoeft vaak geen vergunning meer te worden aangevraagd, red.) Atsma loopt aan de leiband van deze branche."
  Volgens het ministerie is het initiatief tot dat besluit genomen door Atsma's voorganger, Jacqueline Cramer, en was dat op advies van het RIVM.
  "Het maakt me niet uit van wie dat advies kwam. Ik word er niet vrolijk van. Het lijkt erop alsof er eerst een ramp moet gebeuren willen ze de ernst van de situatie inzien. Het slaat toch nergens op dat er op één avond net zo veel incidenten met vuurwerk gebeuren als in een jaar met drugs?"


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.