Week: 26 van 24 tot en met 30 juni 2012


Nieuws van Internet:
 • Brandweer 't Gooi komt vaak te laat
 • Bedrijven in Nijkerk voldaan aan alle veiligheidseisen
 • Hoe ziet de wereld eruit?
 • GroenLinks hekelt bypass
 • Inrichtingsplan Nationale Politie in consultatie
 • Nader onzerzoek inspectie na storing 112
 • 'Tevreden met rampenplan Two Chemicals'
 • Inspectie: brandweer zelden te laat
 • Grote oefening met simulatiebrand in Naarden
 • Pas op de plaats voor woningen bij bypass
 • 28 RUD's opgericht per 1 januari 2013
 • Rapport Ter Plaatse: onderzoek naar opkomsttijden Brandweer
 • Crisisorganisatie doeltreffend tijdens Diginotar crisis
 • Sluiting Brandweerkazernes opnieuw bekeken


 • Onderwerp: Brandweer 't Gooi komt vaak te laat
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - 'De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voldoet voor de opkomsttijden van de brandweer in 49 procent van de incidenten aan de normtijden die in het Besluit veiligheidsregio's worden gesteld. Het gemiddelde landelijke dekkingspercentage bedraagt 67 procent.'
  Dat meldt het 'Rapport Inspectie Veiligheid en Justitie' over opkomsttijden en dekkingsplannen dat Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie deze week aan de Tweede Kamer aanbood. De cijfers in het rapport gaan over de prestaties van alle 25 veiligheidsregio's in zijn totaliteit; er is geen onderverdeling gemaakt in prestaties op gemeentelijk- of brandweerpostenniveau.
  De Gooise korpsen die het minst vaak 'binnen de norm vallen' (op tijd zijn) zijn Bussum (23,4%) en Blaricum (35,4%). Hilversum (68,7%) en Muiden (58,5%) laten de beste cijfers zien. Op tijd is binnen vijf tot achttien minuten, afhankelijk van de functie van een gebouw.
  Als belangrijke oorzaak wordt de steeds verdere afname van beschikbaarheid van vrijwilligers 'op de dag' genoemd. Dat is trouwens niet alleen in de Gooi en Vechtstreek het geval, maar hier is sprake van een landelijke trend. De arbeidsmobiliteit neemt toe en voor de brandweer betekent dat dat vrijwilligers steeds vaker buiten de regio waarin zij wonen gaan werken. Daarnaast is er een toename van (grote) bedrijven die uit deze regio vertrekken te constateren; een ontwikkeling die ook consequenties heeft voor de beschikbaarheid en opkomst van vrijwilligers tijdens de dagperiode. Het aantal potentiële vrijwilligers dat vanuit zijn of haar werk oproepbaar is, neemt hierdoor namelijk af.
  De Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een aantal maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Eén daarvan is de variabele voertuigbezetting waarmee Hilversum en Bussum in mei als pilot zijn gestart. Daarnaast is er het verbeterplan afhandelingstijd op de meldkamer.

  Onderwerp: Bedrijven in Nijkerk voldaan aan alle veiligheidseisen
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 24 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJKERK - Alle bedrijven die binnen de gemeente Nijkerk werken met gevaarlijke stoffen en deze vervoeren, voldoen aan alle veiligheidseisen. Het gaat om bijvoorbeeld LPG, propaan en ammoniak.
  In opdracht van de gemeente zijn de bedrijven doorgelicht op mogelijk onveilige situaties. De gesignaleerde onveilige situaties zijn opgelost.
  Binnen de huidige vergunningen zijn de vijf LPG-tankstations in hun jaaromzet beperkt tot vijfhonderd kubieke meter. Dat beperkt ook het aantal tankauto's dat jaarlijks nodig is om de stations te bevoorraden. Hierdoor wordt, volgens de gemeente, de toch al kleine kans op ongevallen en explosies bij het bevoorraden nog kleiner.
  Verder is bij Tank S aan de Ambachtstraat op initiatief van de gemeente een LPG-voorraadtank verplaatst naar een andere locatie op het terrein. Hierdoor is de afstand tot het evenementencomplex Hart van Holland vergroot en is een veilige afstand ontstaan.
  Bij twee bedrijven is de controle uitgevoerd door de provincie Gelderland. De vergunning van Robo-gascentrale aan de Gildenstraat ia geactualiseerd waardoor het bedrijf een vergunning heeft die voldoet aan de huidige eisen op het gebied van milieu en externe veiligheid.
  Het bedrijf Technoplating (voorheen Technochroom) aan de Gildenstraat krijgt tot 1 oktober van dit jaar de tijd aan alle eisen te voldoen. Het bedrijf verchroomt diverse metalen constructies. De risico's voor ongevallen zijn, zo geeft de gemeente aan, zeer beperkt.

  Onderwerp: Hoe ziet de wereld eruit?
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Donderdag 28 juni organiseert Veiligheidsregio Fryslân de bijeenkomst 'Hoe ziet de wereld eruit?'. De bijeenkomst gaat over het belang van de omgevingsanalyse bij crisiscommunicatie. Tijdens een crisis leven er veel vragen onder de bevolking. Het is aan de overheid om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Hiervoor is het van belang om goede omgevingsanalyses te maken. De omgevingsanalyse vormt dan ook de basis voor crisiscommunicatie. Tijdens de bijeenkomst wordt dit toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, waaronder het schietincident in Alphen aan den Rijn en de Amsterdamse Zedenzaak.
  Veiligheidsregio Fryslân gaat 15 omgevingsanalisten werven die tijdens crises de informatiebehoefte van burgers in kaart brengen. Dit wordt gedaan door (online)nieuwsmedia, social media, websites en publieks- en persvragen te analyseren. De omgevingsanalisten dienen werkzaam te zijn voor een van de Friese gemeenten en gaan deel uitmaken van een pool. Dit betekent dat zij tijdens crises opgeroepen kunnen worden en gemeenten gaan ondersteunen waarbinnen de crisis zich afspeelt.

  Onderwerp: GroenLinks hekelt bypass
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 25 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  KAMPEN - De beperkte bypass zoals die vrijdag door staatssecretaris Atsma werd aangekondigd is onaanvaardbaar duur, vindt de fractie van GroenLinks in Kampen. "Zeker omdat de waterveiligheid niet voor honderd procent wordt gegarandeerd." Atsma informeerde de Tweede Kamer vrijdag dat wordt gekozen voor een zomerbedverlaging van de IJssel tussen Kampen en de monding.
  Daarnaast wordt voor 2017 de bypass aangelegd, waarvan het water via spuikokers door de Roggebotsluis in het Ketelmeer uitkomt. Enkele jaren later wordt de sluis verplaatst, zodat de uitlaat van de bypass achter de sluis komt te liggen. Alle plannen samen kosten verschillende overheden in totaal ruim 400 miljoen euro.
  Het steekt GroenLinks dat opnieuw niet is gekeken naar aanpassing van de oude IJsselburg tussen Hattem en Zwolle. Een aanpassing zou al een daling van de waterstand veroorzaken, waardoor de maatregelen rond Kampen minder noodzakelijk zijn en daardoor geld wordt uitgespaard. Bovendien, zo meent de fractie, is sprake van schijnveiligheid. Raadslid Bart Zeven wijst op het risico bij een noordwesterstorm, zoals die in januari van dit jaar opstak. Om te voorkomen dat opstuwend water vanuit het Ketelmeer de IJssel in komt, zou de bypass moeten worden afgesloten. "Dan functioneert de bypass helemaal niet en moet al het water via de huidige bedding van de IJssel worden afgevoerd", stelt Zeven. "De waterstand bij Zwolle zal dan stijgen. Voor dit probleem draagt de staatssecretaris geen oplossing aan."
  Wat het GroenLinks-raadslid betreft wordt op 12 juli dan ook niet door de gemeenteraad gestemd over een investering van 650.000 euro in de plannen rond de bypass. "Voor de Tweede Kamer zich over de voorstellen van Atsma heeft uitgesproken is zo'n investering niet aan de orde. Zeker niet in een tijd waar driftig moet worden bezuinigd."

  Onderwerp: Inrichtingsplan Nationale Politie in consultatie
  Thema: veiligheid
  Datum: 25 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het concept Inrichtingsplan Nationale Politie ter consultatie toegestuurd aan de gezagsdragers (burgemeesters en officieren van justitie) en andere bij de politie betrokken partijen zoals de vakbonden.
  Oorspronkelijk zou de consultatie pas plaatshebben na aanvaarding van de nieuwe Politiewet door de Eerste Kamer. Omdat de Eerste Kamer het concept-inrichtingsplan graag wil ontvangen voor de plenaire wetsbehandeling, heeft minister Opstelten besloten het inrichtingsplan nu al ter consultatie aan te bieden. Pas na de consultatie wordt het inrichtingsplan door de minister definitief vastgesteld. Het inrichtingsplan geeft de organisatiestructuur van de nationale politie weer. Het beschrijft de inrichting van de regionale eenheden, de landelijke eenheid en het politiedienstencentrum. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier de politie ten dienste staat van het gezag van burgemeesters en officieren van justitie bij de handhaving van de openbare orde en de opsporing van strafbare feiten.

  Onderwerp: Nader onzerzoek inspectie na storing 112
  Thema: veiligheid
  Datum: 26 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Alle 164 bellers die in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 juni als gevolg van een storing geen contact konden krijgen met alarmnummer 112 zijn getraceerd. Daaruit is gebleken dat in één geval waarbij getracht is contact te krijgen met 112 iemand als gevolg van een hartfalen is overleden. Deze melding kwam in tweede instantie, vier minuten na de eerste poging tot bellen, alsnog binnen bij de alarmcentrale. De ambulance was vervolgens negen minuten na die melding ter plaatste.
  Voor minister Opstelten van Veiligheid en Justitie staat voorop dat in situaties waarin elke seconde telt, de 112 alarmcentrale bereikbaar moet zijn. De minister heeft de Inspectie VenJ en Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd nader onderzoek in te stellen naar de feiten en omstandigheden rond deze melding waarbij een persoon is overleden.
  De 112-storing vond tussen 00.15 en 06.20 uur plaats, waardoor de alarmcentrale voor een deel van de mobiele bellers niet bereikbaar was. Vanaf vaste nummers was het alarmnummer wel bereikbaar. De storing was een gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de 112-infrastructuur.

  Onderwerp: 'Tevreden met rampenplan Two Chemicals'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BEUNINGEN/NIJMEGEN - Het aangepaste rampenbestrijdingsplan voor het Nijmeegse bedrijf TWO Chemical Logistics is wat de gemeente Beuningen betreft goed genoeg. Dit concept van de Veiligheidsregio ligt tot 28 juni ter inzage op de gemeentehuizen van Nijmegen en Beuningen. Maar die laatste gemeente reageert er niet meer op.
  Het ontwerp van het plan was eerder aanleiding voor kritiek van Beuningen aan het adres van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Beuningen droeg 86 punten aan waarop het concept-rampenbestrijdingsplan niet deugde. Een derde van die punten is in het aangepaste plan gehonoreerd. Eveneens een derde van de kritiekpunten is volgens de Veiligheidsregio geregeld in andere plannen, zoals calamiteitenplan, regionaal crisisplan en incidentenplan. Van de overige vragen is volgens de gemeente Beuningen overtuigend gemotiveerd waarom die niet in het rampenbestrijdingsplan zijn opgenomen.
  In het voorliggende plan komen de gekozen rampscenario's, de effecten voor omgeving en bevolking, de communicatie en de slachtofferbehandeling voldoende aan de orde, meent Beuningen. Ook is nu duidelijk wie welke actie moet ondernemen bij een eventuele 'brand waarbij toxische verbrandingsproducten vrijkomen' en bij een 'complexbrand'. Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen oordeelt dat het aangepaste plan een goede leidraad voor hulpverleners is.
  Volgens burgemeester Carol van Eert zijn ook heldere afspraken gemaakt met de gemeente Nijmegen over een betere informatievoorziening over TWO Chemical. Daartoe gaat Nijmegen het bedrijf oproepen transparanter en opener te worden ten opzichte van de directe omgeving. Burgers zouden inzicht moeten krijgen in wat TWO is en hoe het bedrijf de veiligheid waarborgt.

  Onderwerp: Inspectie: brandweer zelden te laat
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VELSEN - De brandweer in Velsen en omliggende plaatsen in Kennemerland is uiterst snel bij branden. Bij acht op de tien branden zijn de brandweerauto's binnen de wettelijke 'opkomsttijd' op de plek des onheils. De Veiligheidsregio Kennemerland, waar de brandweer onder valt, hoeft alleen Haaglanden (Den Haag en omstreken) voor zich te dulden, dat in 85 procent van de gevallen op tijd rijdt.
  Kennemerland scoort ver boven het landelijke gemiddelde van 67 procent, zo blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Ook waarschuwt de inspectie dat een goede score niet overschat moeten worden: de brandweer doet meer dan blussen, zoals preventie, vergunningen en dergelijke, zaken die ook onder goede brandweerzorg vallen.
  Aanrij- of opkomsttijden verschillen per gebouw. Voor winkelgebieden gelden vijf minuten, voor (verzorgings)flats zes minuten en voor andere huizen acht minuten.

  Onderwerp: Grote oefening met simulatiebrand in Naarden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NAARDEN - De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werd maandagmiddag rond 16.00 uur opgetrommeld voor een grote rampenoefening aan de Amersfoortseweg in Naarden. Daarbij moesten meerdere hulpdiensten samenwerken.
  Tijdens de praktijktest werden de hulpverleningsdiensten, waaronder politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeenten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Binnen een mum van tijd stonden alle hulpdiensten klaar bij een oude loods aan de Amersfoortseweg. Een woordvoerder van de brandweer vertelt over de oefening. ,,Omstreeks 16.00 uur kreeg de meldkamer een bericht binnen over een explosie met als gevolg een uitslaande brand. Er waren volgens de melding drie gewonden en één vermiste persoon.'' Meerdere gemeenten van de veiligheidsdienst werden ingeschakeld. ,,Een grote oefening zoals deze houden we meestal twee keer per jaar. Het is belangrijk dat de hulpdiensten goed voorbereid zijn op een eventuele ramp en dat de samenwerking tussen de instanties goed verloopt.''
  De praktijktest was een verrassing voor de hulpverleners en bestuurders. ,,De exacte data is tot het laatste moment geheim gebleven. De hulpverleners wisten alleen dat de test ergens in juni 2012 zou plaatsvinden. Wel wisten ze dat de test in één van onze gemeentes zou worden gehouden.'' Tijdens de oefening zijn er enkele aandachtige toeschouwers. ,,De inspectie Veiligheid en Justitie, dat een onderdeel is van het Ministerie, wil weten of veiligheidsregio's in Nederland tijdens een ramp goed functioneren.''

  Onderwerp: Pas op de plaats voor woningen bij bypass
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 26 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  KAMPEN - Het 'bypass-dorp' De Reeve wordt op de lange baan geschoven. Nu duidelijk is hoe de vertakking van de IJssel moet worden aangelegd, komen de woningbouwplannen op een zijspoor.
  Volgens planning zouden de eerste woningen in 2018 worden opgeleverd, maar de gemeente Kampen wil de komende jaren eerst ontwikkelingen in de woningmarkt afwachten. Verantwoordelijk wethouder Gerrit Jan Veldhoen vindt het spijtig dat staatssecretaris Joop Atsma nog geen definitief projectbesluit heeft genomen. "We staan in de startblokken om aan de slag te gaan, maar blijkbaar moet een aantal dingen nog worden onderzocht", reageert Veldhoen. "Ik denk dat veel betrokkenen nu wel toe zijn aan besluitvorming. Maar ik respecteer dit natuurlijk, want de waterveiligheid van de gemeente Kampen staat voorop."
  Bij dat 'aan de slag gaan' hoort ook het verder ontwikkelen van plannen voor De Reeve, achter de Zwartendijk. Toch neemt Veldhoen hierover inmiddels enige voorzichtigheid in acht. "We stoppen even met het tot op detail uitwerken van het woonconcept. Laten we tot 2018 kijken hoe een en ander zich ontwikkelt. De woningmarkt maakt op dit moment een pas op de plaats", licht de wethouder toe.
  "Het concept voor het dorp komt uit 2006. We moeten nu kijken of dat nog wel het ideale concept is. En we zullen moeten onderzoeken hoe de markt zich in 2018 verhoudt tot de wooncapaciteit die we dan hebben."
  GroenLinks-raadslid Bart Zeven uitte gisteren in deze krant zijn ongenoegen over het verzoek van B en W aan de gemeenteraad om 650.000 euro te investeren in verdere plannen rond de bypass. Dit zou te vroeg komen. Veldhoen pareert: "Omdat we straks met het zomerreces zitten, vragen we nu al om dit krediet. Anders verspillen we heel veel tijd. Maar aan deze kredietaanvraag zit de voorwaarde verbonden dat Atsma een definitief besluit neemt."

  Onderwerp: 28 RUD's opgericht per 1 januari 2013
  Thema: wabo
  Datum: x
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu verwacht dat alle 28 te vormen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) per 1 januari 2013 zijn opgericht. Inmiddels zijn er 5 RUD's opgericht. De bedrijfsplannen van 8 RUD's zijn klaar voor bestuurlijke besluitvorming; voor 9 andere RUD's geldt dat de bedrijfsplannen in concept gereed zijn en voor de resterende 6 RUD's geldt dat er nog wordt gewerkt aan het opstellen van een concept-bedrijfsplan. Atsma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.
  Met uitzondering van de RUD's Twente, IJsselland en Limburg Noord is overal gekozen voor de verankering van de RUD's in een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In Overijssel hebben de gemeenten en provincie van meet af aan ingezet op het model van een netwerk-RUD. Er is een vergaande vorm van standaardisatie van producten en diensten - Wabo-breed - en van kostenverrekening ontwikkeld waarover afspraken zijn gemaakt. Er is een eenhoofdige aansturing door de directeur van de RUD van tenminste de uitvoering van het basistakenpakket en er is één aanspreekpunt voor OM en politie. Afgesproken is om na één jaar de werking van de RUD?s in de praktijk te evalueren en om dan zo nodig te besluiten om alsnog over te stappen op het model van klassieke RUD in de vorm van een openbaar lichaam. In Limburg Noord is sprake van een enigszins vergelijkbare situatie, zij het dat de ontwikkelingen daar minder ver zijn.
  Er is nog steeds sprake van een beperkt aantal witte vlekken, doordat gemeenten die de uitvoering van hun basistaken niet willen inbrengen in de RUD. Deze witte vlekken variëren van "niet bereid zijn de uitvoering door de RUD te laten plaatsvinden" tot "niet bereid zijn deel te nemen in een gemeenschappelijke regeling maar wel bereid zijn om een contract met de RUD aan te gaan". Om de eerste situatie te voorkomen is een Amvb tijdelijke overdracht bevoegdheden in voorbereiding. Bovendien probeert de VNG de betreffende gemeenten er alsnog van te overtuigen hun basistaken door de RUD te laten uitvoeren. Atsma hoopt dat hij na de zomer van 2012 kan besluiten van de Amvb af te sluiten.
  Voor de situatie, waarin een gemeente alleen een contract wil afsluiten met de RUD, wordt momenteel een specifieke op de betreffende gemeenten gerichte aanpak ontwikkeld. Er wordt onderzocht wat de motieven zijn om niet te willen deelnemen in een gemeenschappelijke regeling en er wordt overlegd over de manier waarop aan de bezwaren tegemoet gekomen kan worden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kan ook hier de Amvb tijdelijke overdracht bevoegdheden worden ingezet.
  Mede om te voorkomen dat gemeenten na 1 januari 2013 besluiten om de basistaken voortaan weer zelf uit te voeren, is een wetsvoorstel in voorbereiding. Met het wetsvoorstel wordt de uitvoering van de afspraken die in 2009 met IPO en VNG zijn gemaakt, geborgd. In het voorstel worden bepalingen opgenomen om de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de vergunning-, handhavings- en toezichtstaken in het algemeen en voor de BRZO-taken in het bijzonder, wettelijk te kunnen verankeren. Tevens wordt een basis gelegd voor de verankering van de informatiehuishouding en -uitwisseling.

  Onderwerp: Rapport Ter Plaatse: onderzoek naar opkomsttijden Brandweer
  Thema: IOOV
  Datum: 26 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Inspectie VenJ heeft onderzocht in hoeverre de veiligheidsregio's beschikken over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan en in hoeverre de veiligheidsregio's voldoen aan de normen uit het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) en (eventueel) aan eigen vastgestelde normen.
  De belangrijkste conclusies van de Inspectie VenJ zijn de volgende. Alle regio's beschikken over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan. Zeven regio's hebben na invoering van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) een nieuw dekkingsplan vastgesteld, soms met tijdnormen conform het Bvr, soms met afwijkende tijdnormen. De overige regio's werken nog met oudere plannen.
  Regio's hanteren uiteenlopende argumenten om af te wijken van de tijdnormen uit het Bvr. Een algemene lijn die voor alle regio's toepasbaar zou kunnen zijn valt hieruit niet te destilleren.
  Het Bvr is niet eenduidig in de definitie van het begrip 'locaties' bij het gemotiveerd afwijken van de tijdnormen uit het Bvr. Dit behoeft volgens de Inspectie VenJ dringend nadere uitwerking/definiëring.
  Verder heeft geen enkele regio de objecten waarvoor tijdnormen vastgesteld zijn die afwijken van het Bvr per object aangewezen.
  De brandweerkorpsen in Nederland voldoen gemiddeld in 67% van het aantal uitrukken aan de tijdnormen uit het Bvr. De percentages verschillen sterk per regio en lopen uiteen van 43% tot 86%. In geen enkele regio wordt volledig voldaan aan de kwaliteitseisen (tijdnormen en dekkingspercentage) uit de eigen dekkingsplannen. In slechts vijf regio's is managementinformatie over opkomsttijden beschikbaar. De Inspectie VenJ is van mening dat de verwerking en het gebruik van informatie in de regio's kan en moet worden verbeterd. De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.
  De belangrijkste aanbevelingen van de Inspectie VenJ zijn dat helder moet worden gemaakt op basis van welke criteria gemotiveerd afgeweken kan worden van de tijdnormen uit het Bvr. Daarbij dienen de ongewenste 'administratieve romplomp' en 'generieke afwijkingen' te worden betrokken. De Inspectie VenJ beveelt ook aan om tot een nadere uitwerking van het begrip 'locatie' (op objectniveau of anderszins) te komen. Verder dienen de dekkingsplannen op orde te worden gebracht en bestuurlijk vast te worden gesteld. De veiligheidsregio's wordt aanbevolen om de locaties expliciet aan te wijzen waar de tijdnormen uit het Bvr niet kunnen worden gehaald, en daarvoor nieuwe tijdnormen en de motivering daarvoor vast te stellen. Tot slot beveelt de Inspectie VenJ aan om te onderzoeken waar en hoe opkomsttijden binnen de bestaande mogelijkheden nog kunnen worden verbeterd.

  Onderwerp: Crisisorganisatie doeltreffend tijdens Diginotar crisis
  Thema: veiligheid
  Datum: 28 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De rijkscrisisorganisatie heeft doeltreffend gefunctioneerd tijdens de Diginotar-crisis van september 2011. Dat was te danken aan goede samenwerking en het doortastende optreden van de belangrijkste functionarissen. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) in de evaluatie van de Diginotar-crisis. Het rapport is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
  Op vrijdag 2 september 2011 wordt duidelijk dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf DigiNotar. Er zijn onmiskenbare signalen dat certificaten, uitgegeven door het bedrijf DigiNotar zijn gecompromitteerd door de inbraak in de bestanden van het bedrijf. Concreet betekent dit dat de gebruiker van (overheids)sites niet langer de garantie heeft dat hij daadwerkelijk op de site van zijn keuze komt. Gebruikers kunnen bij het benaderen van de websites de melding krijgen dat deze websites niet langer betrouwbaar zijn.
  De Inspectie VenJ concludeert dat vanaf het begin van de crisis er alert wordt gereageerd. De mogelijke gevolgen van de hack bij DigiNotar zijn snel onderkend. Hoewel in het begin nog geen compleet beeld is van de dreiging, wordt de crisisorganisatie vlot opgeschaald. Hierdoor maak men snel een start met de beheersing van de (dreigende) crisis. Tijdens de DigiNotar-crisis vormt het Operationeel Team het 'hart van de crisisorganisatie'. Dit team is niet vastgelegd in de planvorming, maar ontstaat tijdens deze crisis ad hoc. Het team treedt doortastend op bij het onderkennen van de crisis, het uitdenken en uitrollen van de strategie en acties als ook de voorbereiding op te nemen besluiten. Er is volgens de IvenJ ook sprake van een vlotte en goed lopende informatievoorziening tussen de verschillende organisatieonderdelen. De juiste informatie is op het juiste moment bij de juiste persoon. Daarnaast stelt de IvenJ vast dat Het Nationaal CrisisCentrum tijdens deze crisis aantoont, zowel inhoudelijk als praktisch de crisisbeheersingsorganisatie goed te kunnen ondersteunen en faciliteren.
  De belangrijkste aanbeveling van de Inspectie is dat het ministerie van Veiligheid en Justitie moet blijven investeren in een vaste kernbezetting van de rijkscrisisorganisatie, met deelnemers die door opleiding en oefening over de juiste crisiscompetenties beschikken.

  Onderwerp: Sluiting Brandweerkazernes opnieuw bekeken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De voorgenomen sluiting van tien brandweerkazernes in Noord- en Midden-Limburg is onzeker. De Veiligheidsregio bekijkt of sluiting betekent dat de brandweer niet meer binnen tien minuten ter plekke kan zijn.
  Dat zei burgemeester Wim Dijkstra van Venlo, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, gisteren in een toelichting na afloop van de vergadering van het algemeen bestuur. De burgemeesters bespraken het rapport van de inspectie Veiligheid en Justitie. Daarin wordt geconcludeerd dat de Veiligheidsregio Limburg Noord in slechts 47 procent van de gevallen de wettelijke uitruktijd van tien minuten haalt en daarmee de op twee na slechtst scorende regio is. Op die cijfers wilden de burgemeesters gisteren niks afdingen, maar ze hadden geen begrip voor alle ophef die over het rapport is ontstaan, onder meer bij gemeenteraden. "Dit was allang bekend. Daarom hebben we ook de nieuwe richting ingezet en gaan we veel meer aan preventie doen", aldus Kees van Rooij van Horst aan de Maas. Het algemeen bestuur besloot vooralsnog op de huidige voet door te gaan. De burgemeesters zijn ervan overtuigd minister Ivo Opstelten duidelijk te kunnen maken dat een opkomsttijd van tien minuten niet overal haalbaar is, omdat dan genorme investeringen nodig zijn voor nieuwe kazernes. Wel gaat de Veiligheidsregio nader specificeren in welke gevallen afgeweken wordt van de wettelijke norm. Deze overschrijding mag oplopen tot een kwartier, mits dat per locatie duidelijk gemotiveerd wordt. Het begrip 'locatie' is door de Veiligheidsregio te ruim geïnterpreteerd.
  Of sluiting van een kazerne als motivatie geldt, valt te betwijfelen. Vandaar dat voor elke post waarvan sluiting werd overwogen in kaart wordt gebracht hoe lang de brandweer erover doet, als ze vanuit een andere kazerne aan moet rijden. Daarbij wordt over districts- en regiogrenzen heen gekeken. In Noord-Limburg staan Maasbree en Baarlo voor sluiting op de nominatie. In Midden-Limburg gaat het (op termijn) om Swalmen, Wessem, Thorn, Stevensweert, Roggel, Heythuysen, Hunsel en Grathem. "Het is niet zeker dat ze dichtgaan, maar ook nog niet dat ze allemaal openblijven. Dat moeten we nader bekijken", aldus Dijkstra.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.