Week: 24 van 10 tot en met 16 juni 2012


Nieuws van Internet:
 • Werkstandaarden externe veiligheid
 • Delta onder hoge druk
 • Vele ogen op groep gericht
 • Teeven reikt keurmerk Veilig Ondernemen uit
 • Calamiteitenoefening Thomassentunnel N15 goed verlopen
 • Publieksverslag Veiligheidsregio IJsseland is uit
 • Opstelten: "112, daar pak je inbrekers mee' moet landelijk
 • Ahoy Rotterdam lanceert Emergency Expo
 • Zeggenschap minister en lokaal bestuur over nationale politie beter verankerd
 • Etten-Leur heeft buikpijn van hoge bijdrage veiligheidsregio
 • Groen licht voor versterking 'Zwakke Schakels'
 • Veiligheidsrisico TNO in Heimolen fout berekend
 • Sneller actie bij melding 'seksgeweld'
 • Zorgen stijging kosten brandweer in Rucphen
 • Steenbergen wil vinger in de pap bij regio-overleg
 • Problemen bij Odfjell nog erger dan gedacht
 • Friese huisartsen goed voorbereid op rampenbestrijding
 • Monument voor brandweer onthuld


 • Onderwerp: Werkstandaarden externe veiligheid
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 10 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Uit een onderzoek van 2011 blijkt dat veel bevoegde gezagen geen werkstandaarden hebben voor hun externe veiligheidstaken.
  De bedoeling is om vanaf 2014 de overheidsverantwoordelijkheid rond EV goed geregeld te hebben. Om deze stabiele beheersituatie te bereiken heeft het IPO programmaleidersoverleg Externe Veiligheid besloten tot het ontwikkelen van werkstandaarden voor Externe Veiligheidstaken. De werkstandaarden dragen bij aan het professionaliseren van de uitvoering van EV taken. De werkstandaarden EV zijn bedoeld voor gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten (RUD's).
  In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van handreikingen, werkwijzen, methodieken en instrumenten. Uit de monitoring van vorig jaar bleek dat het mogelijk is dat de resultaten van deze ontwikkelingen beter te integreren. Daarnaast bleek dat er onvoldoende aandacht is gegeven aan het actueel houden, de ontsluiting, verspreiding en verankering van deze kennis in de dagelijkse praktijk. Met het project werkstandaarden wordt deze situatie verbeterd. Er komen omvattende standaarden, die actueel worden gehouden en interactief worden ontsloten via relevant.nl.
  Primair heeft de werkstandaard tot doel een uniforme vertaalslag te maken van de 'versnipperde' wet- en regelgeving in een samenhagende set van activiteiten voor de uitovering van een ev-taak. Elke organisatie kan deze werkstandaard gebruiken bij de ontwikkeling of verbetering van de eigen organisatie- en kwaliteitsopet. Er is en blijft ruimte voor maatwerk, zowel in kwaliteitssystemen als in de feitelijke uitvoering van het werk.
  Er is gestart met een pilot voor de werkstandaard 'EV in de omgevingsvergunning milieu'. Deze wordt in de komende maanden gepresenteerd en geëvalueerd. Als de werkstandaard in de praktijk aanslaat, worden vervolgens de werkstandaarden EV in toezicht en handhaving, EV-beleid en coördinatie, EV bij transport en buisleidingen, EV in ruimtelijke ordening, beheer risico-informatie en EV in risicocommunicatie ontwikkeld. De werkstandaarden die voor een RUD belangrijk zijn, zullen prioriteit krijgen.

  Onderwerp: Delta onder hoge druk
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De klimaatverandering zorgt voor druk op onze delta. De rivieren moeten meer water verwerken door overvloedige regenval. En dan zorgt de stijging van de zeespiegel er ook nog eens voor dat de dijken langs de kust straks niet meer tegen het rijzende water zijn opgewassen. Hoe houden we onze voeten droog.
  Een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau en de he van ons land is bij een eventuele dijkdoorbraak blootgesteld aan een over-stromingsrisico. Niet zo vreemd misschien. Nederland telt 17.500 kilometer aan waterke-ringen en 235.000 kilometer aan watergangen, zes keer de wereld rond!Verantwoordelijk voor het beheer van al onze polders en dijken zijn de 25 waterschappen. Het is hun taak voor het onderhoud en de vernieuwing daarvan te zorgen. Dijken en delta kosten ons nu jaarlijks een miljard euro, 0,1% van ons bruto nationaal product ? noem het een verzekeringspremie voor onze toe-komstige waterveiligheid. Het belang daarvan is een nationale aangelegenheid waarvan iedereen sinds de Zeeuwse watersnoodramp in 1953 is doordrongen. Destijds waren er nog 2600 waterschappen, elk met hun eigen koninkrijkje. Dat is toen in korte tijd gereduceerd tot 25 organisaties, om sneller, slagvaardiger en professioneler te kunnen opereren. Ze worden vertegenwoor-digd door de Unie van Waterschappen die het belang van onze waterveiligheid aanhan-gig maakt bij politiek Den Haag. En dat is noodzakelijk aangezien de kwetsbaarheid van Nederland wat betr de waterveiligheid is toegenomen.
  "Reden daarvoor is de klimaatverandering," aldus beleidsmedewerker Henk de Kruik. "De kust is kwetsbaar omdat de zeespiegel langzaam stijgt. De nationale Deltacommissie houdt rekening met een stijging van maxi-maal 1,30 meter aan het eind van deze eeuw, en van twee tot vier meter in de volgende eeuw. Daarin is h ect van bodemdaling betrokken, wat zeker het westen van Neder-land extra gevoelig maakt bij calamiteiten." Een stijgende zeespiegel en langduriger droogteperioden zetten onze delta in de toekomst onder druk. Dat kan leiden tot scha-delijke gevolgen voor onze drinkwatervoor-ziening, landbouw en daaraan gerelateerde economische sectoren. Denk daarbij bijvoor-beeld aan de ramp in New Orleans in 2005 waarbij honderden doden vielen en die een directe economische schade van 100 miljard dollar opleverde.

  Onderwerp: Vele ogen op groep gericht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 11 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voorkomen dat de jongeren die bij de groep horen die in Raalte overlast veroorzaakt, niet afglijden naar crimineel gedrag. Daarop concentreert de gemeente zich, maar doet dat volgens burgemeester Piet Zoon niet alleen.
  Bijvoorbeeld Landstede Welzijn, Bureau Jeugdzorg, politie en het Veiligheidshuis zijn op de hoogte van de 'taak' die er ligt en alle informatie over deze jongeren die de instanties krijgen, delen ze regelmatig met elkaar. Zodat duidelijk is hoe het met de jongeren gaat en of ze niet de verkeerde kant op gaan. 'Periodiek casusoverleg' noemt de burgemeester dat.
  De jeugdgroep dook onlangs op in een rapportage van de politie. Daarin wordt gesproken over 60 jongeren van wie er 18 crimineel waren.

  Onderwerp: Teeven reikt keurmerk Veilig Ondernemen uit
  Thema: veiligheid
  Datum: 12 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op Schiphol het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt aan twee winkelgebieden en een bedrijfsterrein in de Haarlemmermeer.
  Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen in aanmerking voor het Keurmerk Veilig Ondernemen als zij een aantal structurele maatregelen nemen op het gebied van veiligheid. Samenwerking tussen verschillende partijen - zoals winkeliers, de gemeente, politie en brandweer - staat hierbij centraal.
  Teeven reikte een eerste KVO-certificaat uit aan bedrijventerrein Airport Business Park Lijnden. Vertegenwoordigers van de winkelgebieden Zwanenburg en Badhoevedorp kregen hun tweede KVO-ster uitgereikt. Teeven prees de winkeliers omdat zij samen verantwoordelijkheid hebben genomen voor de veiligheid in hun gebied.
  "Natuurlijk is het al heel mooi als individuele ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen nemen, met het oog op de veiligheid van hun eigen zaak. Het wordt nog veel mooier - en vaak ook veel effectiever - wanneer ondernemers de handen ineenslaan en samen gaan werken aan de veiligheid van een heel winkelgebied, of een heel bedrijventerrein", aldus Teeven in een toespraak.
  Uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel blijkt dat door de samenwerking in een KVO-project de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijfsterreinen aanmerkelijk toeneemt. Zo neemt het aantal overvallen en diefstallen af en winkeliers voelen zich veiliger.

  Onderwerp: Calamiteitenoefening Thomassentunnel N15 goed verlopen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 juni 2012 in de Thomassentunnel (N15) geoefend. De oefening is goed verlopen.
  Het multidisciplinaire scenario: in de tunnel komt een pechgeval stil te staan. Korte tijd later schaart een vrachtwagen in de tunnel doordat hij het pechgeval te laat opmerkt. Drie personenauto rijden in op de vrachtwagen, de inzittenden zijn (zwaar)gewond. Andere weggebruikers (gespeeld door figuranten) willen hulp verlenen.
  Bij deze oefening staat het toepassen van de procedures bij tunnelongevallen centraal. Voor Rijkswaterstaat ligt daarbij de focus op:
  - het bevorderen van de zelfredzaamheid van de weggebruikers
  - het voorkomen van escalatie
  - het faciliteren van de hulpverleningsdiensten bij het aanrijden en bestrijden van het incident
  Voor de brandweer staat het aanrijden en afhandelen van het incident centraal. Voor de ambulancedienst gaat het vooral om het zo snel mogelijk inschatten van het aantal slachtoffers en voor de politie de juiste manier van opvang en wegleiden van weggebruikers.
  Rijkswaterstaat en de hulpverleningsdiensten zijn tevreden over het verloop van de oefening. De verbeterpunten die naar voren zijn gekomen uit waarnemingen, camerabeelden/geluidsopnamen en verslagen worden door Rijkswaterstaat en de hulpverleningsdiensten ingezet voor opleiding en training om het handelen bij een tunnelincident in de toekomst nog beter te laten verlopen.
  Regelmatig disciplinair oefenen is een wettelijke verplichting. In het kader van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) vindt ten minste elke vier jaar per veiligheidsregio een realistische calamiteitenoefening in een wegtunnel plaats.
  Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zien een realistische oefening als een ultieme mogelijkheid om medewerkers meer kennis bij te brengen en om in gezamenlijkheid met de betrokken hulpdiensten de tunnelprocedures te oefenen en te verbeteren.

  Onderwerp: Publieksverslag Veiligheidsregio IJsseland is uit
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het publieksjaarverslag van Veiligheidsregio IJsselland is uit. De brochure geeft een kleurrijke impressie van de activiteiten van IJsselland in het jaar 2011.
  Veiligheidsregio IJsselland heeft zich in drie jaar ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die stevig is geworteld binnen het regionale veiligheidsdomein: een echte 'spin in het web' van de crisisbeheersing en rampenbestrijding.
  Na de start in 2009 en een jaar van doorontwikkeling (2010) was 2011 een jaar van 'inbedding'. Het was een jaar waarin veel aandacht is geschonken aan de invoering van nieuwe wettelijke taken en taken die van de gemeenten zijn overgedragen. Denk hierbij aan de voorbereidingen op de vorming van Brandweer IJsselland, het Team Bevolkingszorg en het programma Zelfredzaamheid. Nieuw is de voorbereiding op grootschalige infectieziektebestrijding volgens de Wet publieke gezondheid. Landelijke ontwikkelingen, waarmee Veiligheidsregio IJsselland ook rekening moeten houden, zijn de vorming van de Nationale Politie en de plannen voor één landelijke meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties.
  2011 stond voor Veiligheidsregio IJsselland ook weer volop in het teken van oefen, trainen en opleiden. De noodzaak daarvan bleek ook vorig jaar weer: de veiligheidsregio moest, samen met haar crisispartners, optreden bij enkele grote calamiteiten, zoals het rioolincident in Raalte en de brand na een hevige gasexplosie in een pand aan de Melkmarkt in Zwolle. Gezamenlijke inzetten, waarbij de missie (Veiligheid: voor elkaar) in daadkrachtig handelen is omgezet.

  Onderwerp: Opstelten: "112, daar pak je inbrekers mee' moet landelijk
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 12 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Als het aan demissionair minister van Justitie Ivo Opstelten ligt, wordt het Almeerse anti-inbraakproject '112, daar pak je inbrekers mee' landelijk uitgerold. Dat zei hij gistermiddag tijdens een bezoek aan Almere. Hij is zeer onder de indruk van het succes van het project. In Almere daalde het aantal inbraken met 15 procent.
  ,,Almere gaat ten aanval tegen de woninginbraak", sprak Opstelten lovend. De minister bezocht gisteren het Veiligheidshuis en sprak in buurtcentrum de Draaikolk met jongeren van het Learn2Work, het project waarbij jongeren in de wijk een stapje verder in hun leven worden geholpen. Het mooie aan het anti-inbraakproject vindt Opstelten te samenwerking. ,,Samen met de burgers wordt geprobeerd het aantal inbraken een halt toe te roepen. Zonder de samenwerking van die burger zouden de cijfers niet zo goed zijn. In z'n eentje kan de politie niets. De politie zit er bovenop, de burgemeester zit er bovenop en de burger zit er bovenop. Iedereen zegt het, in de krant en op de buis, we pakken inbrekers aan."
  Burgemeester Annemarie Jorritsma is blij met de prijzende woorden van de minister, toch blijft zij voorzichtig. ,,Het succes van het project is mooi, maar we zijn er nog lang niet. Zo zouden de woningbouwcorporaties net iets actiever kunnen worden. Al bieden zij de laatste tijd steeds vaker goede aanbiedingen aan hun huurders aan om de sloten te verbeteren." Ook is er volgens Jorritsma nog veel te winnen op het gebied van bestraffing. ,,Aan die lichte strafjes heb je niets. Het wordt tijd dat de straffen worden aanpast, waarbij stil wordt gestaan bij de sociale impact die een inbraak met zich meebrengt."

  Onderwerp: Ahoy Rotterdam lanceert Emergency Expo
  Thema: veiligheid
  Datum: 12 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Emergency Expo biedt op 1, 2 en 3 oktober 2013 een nieuw, multidisciplinair platform voor alle betrokken partijen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een unieke combinatie van expo en een inhoudelijk programma waarbij kennisuitwisseling centraal staat om samen voorbereid te zijn op onverwachte uitdagingen. Gezien de onderkende noodzaak van zowel de overheid als het bedrijfsleven om te investeren in veiligheid, sluit Ahoy Rotterdam met dit nieuwe platform aan bij een actuele marktvraag.
  Veiligheid is een maatschappelijk issue. Overheden hebben dit onderwerp hoog op de agenda staan en voor industriële bedrijven is risicobeheersing onderdeel van de bedrijfsvoering. Rampen zijn echter niet altijd te voorkomen, wel te beheersen. Door een heldere taakverdeling en afstemming van verantwoordelijkheden, is men beter voorbereid op een ramp en kan de impact ervan tot een minimum beperkt worden. Of het nu gaat om natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen, of door mensen veroorzaakte, industriële rampen.
  Ahoy Rotterdam organiseert in samenwerking met aan het onderwerp gelieerde partijen een hoogwaardig kennisprogramma op Emergency Expo waar praktijkcases en 'what if'-scenario's aan bod komen. Wat ging er goed en fout bij de bestrijding van een ramp? Maar juist ook, hoe is een dreigende ramp te voorkomen? Betrokkenen bij calamiteiten komen samen om van gedachte te wisselen over relevante onderwerpen als risicoanalyse, zelfredzaamheid en crisiscommunicatie. Met als doel om de samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden, politie, brandweer, GHOR's en hulporganisaties te verbeteren.

  Onderwerp: Zeggenschap minister en lokaal bestuur over nationale politie beter verankerd
  Thema: veiligheid
  Datum: 13 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De zeggenschap van de minister van Veiligheid en Justitie over het beheer van de nationale politie wordt nadrukkelijker vastgelegd. Ook krijgt het parlement meer invloed op het beheer van de politie. Tegelijkertijd wordt de ondergeschiktheid van de korpschef aan de minister scherper aangegeven. Met deze voorstellen wil minister Opstelten tegemoet komen aan de kritiek van verschillende fracties in de Eerste Kamer op de inbedding van de nationale politie. Dat schrijft minster Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de nieuwe Politiewet.
  Minister Opstelten is ook bereid om de positie van het lokaal bestuur te verbeteren. Zo zal de regioburgemeester worden benoemd op aanbeveling van de burgemeesters in de regio. Verder wil de minister burgemeesters en officieren van Justitie, die het gezag hebben over de politie, meer invloed geven op de taakuitvoering en de capaciteit van de politie. De voorstellen zijn een aanvulling op de nieuwe Politiewet en zullen zo snel mogelijk na aanvaarding het wetsvoorstel worden ingediend. Met de wijzigingsvoorstellen wordt nog scherper aangegeven dat de politie ten dienste staat van de gezagsdragers en dat de minister maximale zeggenschap heeft over het beheer van de politie.
  De nieuwe Politiewet, die nu ter behandeling voorligt in de Eerste Kamer, voorziet in de invoering van een nationale politie die moet leiden tot betere politiezorg en meer veiligheid. De huidige 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten gaan op in één landelijk korps dat zal bestaan uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunde dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken.
  De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale politie. Hij is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en legt ook verantwoording aan hem af. Omdat verschillende fracties in de Eerste Kamer vrezen dat de korpschef een te zelfstandige rol krijgt, wil minister Opstelten de ondergeschiktheid van de korpschef nadrukkelijker vastleggen en diens bevoegdheden beperken. Zo zal de minister de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de politie vaststellen. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat de minister de sterkte verdeelt over de politie-onderdelen.
  Om de rol van het parlement ten aanzien van het beheer van de politie te versterken, is de minister bereid om besluiten over de verdeling van sterkte en financieel beheer eerst voor te leggen aan het parlement. Verder zal de nieuwe Politiewet reeds na drie jaar worden geëvalueerd waarbij wordt gekeken naar de positie van de regioburgemeester, de aparte rechtspositie van de politie en de rol van de korpschef.

  Onderwerp: Etten-Leur heeft buikpijn van hoge bijdrage veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ETTEN-LEUR - Etten-Leur moet veel meer gaan betalen voor de Veiligheidsregio. Daar helpt geen moedertje lief aan, liet burgemeester Van Rijnbach de fracties weten tijdens de opinieraad.
  Etten-Leur neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regiovoorzieningen. Dat gebeurt op vrijwillige basis, maar de regeling Veiligheidsregio is Etten-Leur door de landelijke overheid opgedrongen.
  De gemeente heeft uitstekende veiligheidsvoorzieningen, vinden college en raad. Er is een prima brandweer, goed uitgerust en met kundige vrijwilligers, aldus Van Rijnbach. Dus liet ze vorig jaar de regiopartners al weten dat Etten-Leur niet gelukkig is de hogere bijdrage. Die loopt op van 96.000 euro tot dik vier ton in 2015-2016.
  Van Rijnbach probeerde de pijn nog wat te verzachten door te stellen dat met het oog op bijvoorbeeld de brand bij Chemiepack in Moerdijk, veiligheid niet in geld is uit te drukken. "Maar het blijft hoe dan ook een buikpijndossier."

  Onderwerp: Groen licht voor versterking 'Zwakke Schakels'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZIJPE - Staatssecretaris Joop Atsma heeft woensdag 13 juni groen licht gegeven voor het met zand versterken van de Zwakke Schakels Noord-Holland (de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de duinen van Callantsoog).
  Het Rijk heeft 250 miljoen euro uitgetrokken voor de versterking van deze laatste Zwakke Schakels van ons land. Staatsecretaris Atsma benadrukte het grote belang van waterveiligheid en de kansen die de kustversterking biedt voor de recreatieve en economische ontwikkeling van dit deel van Noord-Holland. Tijdens het bezoek gaven naast staatssecretaris Joop Atsma, Luc Kohsiek (dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland) en Liz van Duin (directeur Water Rijkswaterstaat ) vanaf de Hondsbossche en Pettemer Zeewering met het storten van zand een symbolisch startsein voor de aanbesteding. De gemeenten Zijpe en Bergen, Natuurmonumenten en de adviesgroep (bestaande uit onder andere bewoners, ondernemers en natuurorganisaties) namen - gezien hun sterke betrokkenheid bij het project - ook deel aan de handeling. De regio is blij met de plannen.
  Beide Zwakke Schakels worden weer veilig gemaakt door ze te versterken met zand, waarmee Noord-Holland er een bijzonder stuk kust bij krijgt. Straks liggen er duinen en strand voor een dijk. Voor de versterking is zeker 20 miljoen kubieke meter zand nodig. Zand is duurzaam en flexibel. Mocht de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgen, kan er makkelijk zand bij worden opgespoten. En blijft Noord-Holland veilig. Ook past de zandige versterking binnen het landelijk Deltaprogramma waarin wordt gezocht naar innovatieve oplossingen in het waterbeheer.
  De aanbesteding van de Zwakke Schakels is bijzonder omdat volop gebruik wordt gemaakt van de kennis en creativiteit in de markt. De aannemer denkt mee over het ontwerp voor de versterking en wordt gevraagd om in zijn plannen twintig jaar onderhoud mee te nemen. Zo werken we aan een veilig en betaalbaar, maar ook mooi ontwerp. Deze betrokkenheid van de markt bij een kustversterkingproject is uniek in Nederland. De aanbesteding en de inspraak vinden tegelijkertijd plaats. Zo kan de aannemer eind volgend jaar direct starten met het werk, zodat eind 2015 de veiligheid voor de komende vijftig jaar weer op orde is.
  Met de versterking wordt invulling gegeven aan de dubbeldoelstelling van de Zwakke Schakels: een verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben hiervoor een programma opgesteld met zo'n 25 projecten, zoals de aanleg van strandopgangen, natuur en fiets- en wandelroutes. Hiermee ontstaan meer recreatiemogelijkheden en nieuwe kansen voor ondernemers. De uitvoering van het programma start na juli 2012, nadat de partijen hun handtekening hebben gezet.

  Onderwerp: Veiligheidsrisico TNO in Heimolen fout berekend
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 15 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG/HEIMOLEN - De Raad van State geeft de gemeente Bergen op Zoom 16 weken de tijd om aan te tonen dat de explosievenopslag van TNO in Heimolen voldoende veilig is voor omwonenden. In een uitspraak stelt het rechtscollege vast dat de gemeente en TNO een verkeerde berekeningsmethodiek voor het vaststellen van de veiligheidsrisico's voor omwonenden hebben toegepast.
  Die methodiek strookt niet met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De gemeente zal óf moeten aantonen dat de berekeningen wel kloppen met de Bevi óf alsnog aanvullend onderzoek naar de veiligheid moeten doen.
  De uitspraak is een opsteker voor Buurtschap Heimolen. Omwonenden willen meer zekerheid over de precieze locaties en samenstelling van de door TNO Heimolen BV opgeslagen explosieven. Eerder maakten TNO en de gemeente duidelijk dat zij die informatie geheim willen houden. De gemeente verleende TNO een nieuwe, opgekalefaterde milieuvergunning die aan de eisen van deze tijd voldoet. TNO gaat niet uitbreiden en houdt het recht om maximaal 200 ton explosieven op te slaan op het terrein aan de Heimolen. Dat doet het bedrijf al jaren. De buurtschap heeft evenwel bezwaar tegen de geheimzinnigheid rond de vergunning. TNO en de gemeente hebben een veiligheids- en risicoanalyse gemaakt en zogenoemde veiligheidscontouren rond het terrein getrokken. Vergeleken met de vorige vergunning zijn de contouren iets gekrompen en naar het zuiden verlegd, verder van de woningen in Heimolen af.
  Volgens de gemeente gaat de veiligheid van de bewoners er alleen maar op vooruit. Maar de Raad van State betwijfelt of de nieuwe contour wel in overeenstemming met het Bevi is.
  De gemeente zal binnen 16 weken antwoord op de vragen van de Raad van State moeten geven. Zo niet dan gaat de vergunning alsnog van tafel.

  Onderwerp: Sneller actie bij melding 'seksgeweld'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 15 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant gaat meldingen van seksueel geweld beter en sneller aanpakken.
  Daarvoor wordt de samenwerking met diverse partijen zoals politie, justitie, MEE, het Zorg- en Veiligheidshuis en Bureau Jeugdzorg geïntensiveerd. Meer nieuws staat in een artikel in de editie De Langstraat van het Brabants Dagblad van vrijdag 15 juni.

  Onderwerp: Zorgen stijging kosten brandweer in Rucphen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De fractie van de VVD in Rucphen maakt zich grote zorgen over de stijgende kosten voor de brandweer. Aan de Veiligheidsregio, waarbij 26 gemeenten zijn aangesloten, moet Rucphen de komende jaren meer dan één miljoen euro bijdragen. Toen Rucphen tot 2008 nog over eigen korps beschikte waren die kosten bijna drie ton minder. "De bedragen schieten nu wel erg hard omhoog. De VVD vraagt zich af of die bijdrage wel in verhouding staat tot wat we ervoor terug krijgen", stelde raadslid Johan Nouws deze week in de commissie algemeen bestuur en middelen.
  De VVD vindt dat Rucphen met die kostenstijging voor de tweede keer in korte tijd hard wordt getroffen. "Toen we in 2009 in een cluster kwamen met de korpsen van Etten-Leur en Zundert gingen de kosten al met een ton omhoog. Na onze aansluiting bij de Veiligheidsregio werd het in 2010 al 9,5 ton en nu redden we het daar de komende jaren ook al niet meer mee", zegt Nouws.
  Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr erkent dat de brandweerkosten voor haar gemeente een pijndossier is, dat voorlopig ook wel zal blijven.
  "Maar ik bestrijd dat de kwaliteit van onze brandweer er op achteruit is gegaan. Het zit juist goed in elkaar. Vorige week heeft de Rucphense brandweer er nog een tankspuit bij gekregen. Vanuit de kazerne in Rucphen kunnen wij ons eigen gebied nu heel goed verzorgen."
  Terugkeer naar de oude situatie is volgens haar geen optie. "Nu we bij de Veiligheidsregio zijn aangesloten is er geen weg meer terug."

  Onderwerp: Steenbergen wil vinger in de pap bij regio-overleg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Binnen de Steenbergse commissie Ruimte en Economie is veel kritiek op het reilen en zeilen van het regionaal overleg Regio West-Brabant. In de vergadering werd deze week de begroting afgekeurd. Kritiek is er ook op de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
  De Steenbergse politiek wil een stevige vinger in de pap houden bij Regio West-Brabant. Volgens Petra Lepolder opereert het overlegorgaan steeds meer als een 'zichzelf onderhoudend instituut'. De commissie is bovendien verbaasd dat de tekorten tot 2016 oplopen tot 400.000 euro. "Dat moet niet kunnen, de gemeenten bepalen hoeveel we uitgeven aan de opdrachten, die we in regionaal overleg laten uitvoeren."
  Onbegrip was er ook over de stijgende personeelskosten, maar die waren volgens wethouder Cor van Geel onvermijdelijk bij een organisatie in wording.
  Aan de Veiligheidsregio gaat Steenbergen op basis van het aantal inwoners en bedrijven minder bijdragen. Wel baart de bijdrage aan de schoonmaakkosten van de brand bij Chemie-Pack Moerdijk nog steeds zorgen. Van Geel: "Niemand die daar op dit moment een goed antwoord op kan geven."

  Onderwerp: Problemen bij Odfjell nog erger dan gedacht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - De problemen bij de Rotterdamse olieterminal Odfjell zijn nog erger dan gedacht. Dat meldt RTV Rijnmond vrijdag op basis van een maandag te verschijnen rapport over de situatie bij Odfjell.
  Milieudienst DCMR, de Inspectie SWZ en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voerden in maart een inspectie uit.
  De inspecteurs stelden vast dat het bedrijf tekortschiet bij het onderhouden van opslagtanks en het bieden van een veilige arbeidsplaats. Ook de laad- en losactiviteiten, explosieveiligheid en brandkluisvoorzieningen lieten te wensen over.
  Een aantal tanks op het terrein van Odfjell is al dertig jaar niet aan een veiligheidscontrole onderworpen. Het personeel van Odfjell loopt verder risico te worden blootgesteld aan dampen en kankerverwekkende stoffen. Ook worden blusinstallaties niet jaarlijks gecontroleerd.
  Odfjell erkent in een reactie dat er veel gebreken, namelijk 26, zijn geconstateerd. Tien daarvan zouden inmiddels tot het verleden behoren, elf worden voor 1 september verholpen, belooft het bedrijf.
  Om de overige vijf overtredingen te verhelpen zegt het bedrijf meer tijd nodig te hebben. Odfjell komt al jaren in het nieuws vanwege gebreken in de bedrijfsvoering.
  GroenLinks Rotterdam heeft naar aanleiding van de berichtgeving een spoeddebat aangevraagd.
  "De directie van Odfjell neemt onverantwoorde risico's met de veiligheid van werknemers en omwonenden", zegt fractievoorzitter Arno Bonte. "Ik wil dat alle onderdelen van het bedrijf die niet aantoonbaar veilig zijn, per direct worden stilgelegd."

  Onderwerp: Friese huisartsen goed voorbereid op rampenbestrijding
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Maandag 18 juni ondertekenen zes zorgpartijen de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP). Dit plan beschrijft op welke wijze huisartsen samenwerken en opschalen om bij rampen en incidenten, zoals de uitbraak van een infectieziekte, zorg te kunnen blijven leveren.
  De LHV Huisartsenkring Friesland, Dokterswacht Friesland, ROS Friesland, GHOR Fryslân, GGD Fryslân en het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland ondertekenen de overeenkomst. Veiligheidsregio Fryslân is een van de eerste regio's waar afspraken over samenwerking tussen huisartsen en de crisisorganisatie formeel worden vastgelegd.

  Onderwerp: Monument voor brandweer onthuld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voor het eerst zijn in Nederland alle brandweermensen herdacht die sinds 5 mei 1945 bij het blussen van branden zijn omgekomen. De herdenking werd gehouden in Arnhem, bij het Nationaal Brandweermonument op het terrein van Nederlandse Instituut voor Fysieke Veiligheid. Het monument werd door minister Opstelten onthuld.
  Op het monument staan de namen van negentig brandweermensen die na de Tweede Wereldoorlog bij het bestrijden van een brand zijn omgekomen. De stichting die het monument beheert, gaat er vanuit dat het er meer moeten zijn geweest. Als dat zo is, worden die namen toegevoegd.
  Tijdens de herdenking werd het ereteken voor brandweermensen gemaakt: een boog van twee waterstralen die elkaar op tien meter hoogte treffen. Tegelijkertijd werd dit teken ook bij tientallen kazernes in het land gemaakt.
  In de toekomst is er bij het Nationaal Brandweermonument elk jaar een nationale herdenking van omgekomen brandweermensen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.