Week: 23 van 3 tot en met 9 juni 2012


Nieuws van Internet:
 • (Risico)aansprakelijkheid in de bouw
 • Rapport Staat van de Rampenbestrijding
 • Jaarverslag Politie 2011: Operationele sterkte gestegen
 • Evaluatie Oefening Indian Summer
 • Financiële zorgen over veiligheidsregio NHN
 • PvdA Amsterdam wil drugspanden schoonvegen
 • Grotere pakkans overvallers door nieuw videosysteem
 • Crisis.nl vernieuwd
 • Wasstraat-actie Veiligheidshuis succesvol!


 • Onderwerp: (Risico)aansprakelijkheid in de bouw
  Thema: veiligheid
  Datum: 03 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In opdracht van het ministerie van BZK voert Crisislab onderzoek uit naar risicoaansprakelijkheid in de bouw. In 2008 heeft de commissie Dekker met betrekking tot het toezicht op de bouw de sturingsfilosofie "privaat wat kan, publiek wat moet" geformuleerd. Het is een breed erkend probleem dat aansprakelijkheid in de bouw op dit moment niet goed georganiseerd is.
  Crisislab onderzoekt hoe een expliciete regeling voor aansprakelijkheidsstelling een instrument voor de overheid kan zijn om vertrouwen in marktpartijen te kunnen hebben en verantwoordelijkheid hard te maken. Er wordt vastgesteld wat de problemen van het huidige stelsel zijn. Vervolgens worden deze problemen geadresseerd door de voor- en nadelen van verschillende aansprakelijkheidsstelsels met elkaar te vergelijken.

  Onderwerp: Rapport Staat van de Rampenbestrijding
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 03 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op basis van de onderzoeksgegevens die in de periode tot de peildatum 23 december 2011 zijn verzameld, stelt de Inspectie OOV vast dat de veiligheidsregio's stappen vooruit maken in de voorbereiding op de rampenbestrijding, maar dat het minimumniveau zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's en het bijbehorende Besluit nog niet in de volle omvang behaald wordt. Het merendeel van de veiligheidsregio's haalt dit niveau bijna, maar een aantal veiligheidsregio's zal nog (en op enkele punten soms flinke) stappen moeten behalen.

  Onderwerp: Jaarverslag Politie 2011: Operationele sterkte gestegen
  Thema: veiligheid
  Datum: 04 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De operationele sterkte van de politie is vorig jaar gestegen van 49.745 naar 50.587 politiemensen (voltijdbanen). Dat is ruim boven de kabinetsdoelstelling van 49.500 fte's. Dit blijkt uit het Jaarverslag Nederlandse Politie 2011 dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  Tegenover de stijging van de operationele sterkte staat een daling van de niet-operationele sterkte van de politie met 333 fte tot 12.649 fte's. De totale sterkte van de Nederlandse politie bedroeg in 2011 62.727 fte's. Uit het jaarverslag blijkt dat de doelstelling van 500 extra wijkagenten ruimschoots is gehaald: tot en met 2011 was sprake van een totale groei van het aantal wijkagenten met 639 fte's.
  Uit het jaarverslag blijkt dat de voor 2011 gemaakte afspraken over de landelijke politieprioriteiten vrijwel over de gehele linie zijn gerealiseerd. Zo is de pakkans bij misdaden met een hoge impact op slachtoffers, zoals woninginbraken, straatroof, geweld en overvallen, in 2011 verder gestegen. Ook bij de aanpak van criminele jeugdgroepen zijn goede resultaten geboekt: in 2011 zijn in totaal 62 jeugdgroepen aangepakt.
  De slagkracht van de politie is in 2011 verbeterd door een vermindering van de administratieve lasten voor politiemensen. Zo zijn de 16 meest gebruikte formulieren verregaand vereenvoudigd en is de 'rittenadministratie' afgeschaft. Verder is het vereenvoudigde proces-verbaal minderjarigen ingevoerd. In 2011 is ook het Aanvalsplan Informatievoorziening Politie van start gegaan waarmee de ICT van de politie de komende jaren op orde moet worden gebracht. Gelet op de kosten van het aanvalsprogramma ICT is in 2011 een zeer restrictief uitgavenbeleid gevoerd.

  Onderwerp: Evaluatie Oefening Indian Summer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Eind vorige week kwam het rapport over de nucleaire oefening Indian Summer uit. Twee conclusies springen in het oog. Er waren te veel schakels in het systeem, met te veel overleg- en adviesstructuren die te weinig integraal en aanvullend op elkaar aan de crisisbeheersing bijdragen (pag 10). Daarnaast kwam crisiscommunicatie onvoldoende uit de verf, omdat de omgevinganalyses en adviezen onvoldoende hun weerklank vonden op het bestuurlijke niveau. Het Nationaal Voorlichtings Centrum (NVC) speelde nauwelijks een rol van betekenis in advisering en besluitvorming (pag 11 & 41).
  De lessen lijken op de eerdere lessen die ook na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk zijn opgedaan. Immers, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde over die brand ook dat de crisisbeheersingsoperatie negatief werd beïnvloed door bestuurlijke drukte en onvoldoende impact van de adviezen op het gebied van crisiscommunicatie.
  Toch hoeft deze constatering niet tot moedeloosheid te leiden. Immers, het draait niet zozeer om de adviezen zelf. Die zijn in het algemeen goed en worden waarschijnlijk alleen maar professioneler met de komst van nieuwe teams die de adviezen inhoudelijk verder professionaliseren. Zoals de door minister Opstelten aangekondigde (boven)regionale crisiscommunicatieteams van de Veiligheidsregio´s en het Crisiscommunicatieteam (CCT) dat een plek krijgt binnen de Nationale Politie.
  Het gaat er vooral om dat de crisisorganisatie open staat voor de adviezen vanuit de communicatiediscipline. Omdat het cruciaal is dat bestuurders in de besluitvorming op de juiste manier de spiegel van de buitenwereld voorgehouden krijgen. Het is na Indian Summer de uitdaging om dit alsnog op alle niveaus te borgen en communicatie op haar beurt ´in positie te brengen´. Niet alleen bij de Veiligheidsregio's, maar zeker ook op nationaal niveau. Om te voorkomen dat we een volgende keer weer moeten lezen dat ´de slagvaardigheid van het NVC een verlamde indruk maakte´ (pag 32). Daar zijn bestuurders voor verantwoordelijk, maar ook de communicatieprofessionals zelf. Want een communicatie-adviseur moet niet alleen alles van communicatie weten, hij of zij moet ook in staat zijn om goed te adviseren. En daar schort het blijkbaar ook nog aan.

  Onderwerp: Financiële zorgen over veiligheidsregio NHN
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REGIO - De door de gemeenten opgelegde bezuinigingen hakt hard in bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Twee brandweerwagens en een ambulance worden van de straat gehaald. Toch blijft de veiligheid op peil, zegt de regionale adviesgroep.
  De bezuiniging wordt evenwel niet meteen ingevoerd. De besparing van € 349.000 wordt voorlopig gedekt uit de algemene reserve totdat duidelijk is of de bezuiniging te realiseren is in een nieuw te vormen organisatie. Dit laatste slaat op een verdere opschaling van de veiligheidsregio.
  In de begroting 2013 van de Veiligheidsregio zijn de loonkosten geïndexeerd met 2,5% en de overige kosten met 1,75%. Geen goed plan, zeggen de gemeenten, waaronder Schagen, die willen uitgaan van de nullijn. Verder moet er een overzicht komen van kosten per taak per gemeente.
  Zoals gezegd wordt er in gesneden in de hulpverlening. Het aantal brandweerwagens gaat terug van 6 naar 4 en het aantal ambulances van 4 naar 4. Deze bezuinigingen zijn voor de begroting 2014 niet toereikend en moeten er aanvullende maatregelen komen.
  Gemeenten willen per inwoner € 10,94 betalen. De bijdrage voor de ambulancezorg is herzien en teruggebracht van € 0,79 naar € 0,50 per inwoner.
  Er is geen sluitend meerjarenperspectief is: voo e jaren 2014 en 201 5 is er sprake van een tekort van € 180.000, - en in het jaar 2016 nog een tekort van € 107.000 ,-. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, mede gelet op de komende regionalisering, zegt bijvoorbeeld de gemeente Schagen.

  Onderwerp: PvdA Amsterdam wil drugspanden schoonvegen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 05 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Aanleiding voor de nieuwe aanpak is een klacht van een bewoonster van de Baarsjes uit 2011. De vrouw diende verschillende klachten in over haar dealende bovenbuurman, zonder dat deze klachten in een aanpak van de overlast resulteerden.
  Toen de PvdA lucht kreeg van de klachten stelde de partij een onderzoek in. Hieruit kwam volgens de PvdA naar voren dat er geen sprake was van een gebrek aan geld of wetgeving. 'Dit is dus niet per sé een kwestie van meer geld of nieuwe maatregelen. Waar het om gaat is dat je goed gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden en dat je zorgt voor een concrete taakverdeling met alle partners: politie, justitie, het stadsdeel, het Veiligheidshuis, de GGD, Jeugdzorg, de woningcorporaties, de Belastingdienst, enzovoort. Zodat iedereen weet wie wat doet en wanneer', aldus fractievoorzitter Erik de Groot.
  De PvdA-fractie zal daarom een motie indienen bij de stadsdeelraad om deze aanpak te realiseren. Hierin wordt onder meer opgeroepen tot nauwere samenwerking tussen verschillende betrokken veiligheidspartners. 'En om meteen goed te beginnen vragen we het stadsdeel om een lijst van 25 panden die in aanmerking komen voor deze gecombineerde aanpak. We willen dat deze drugspanden voor het eind van het jaar zijn schoongeveegd', stelt De Groot.

  Onderwerp: Grotere pakkans overvallers door nieuw videosysteem
  Thema: veiligheid
  Datum: 06 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het nieuwe systeem Live View zorgt ervoor dat de politie via bewakingscamera's direct kan meekijken tijdens een overval op een winkel of horecaonderneming. Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vergroot Live View de pakkans van overvallers. De minister presenteerde het systeem vandaag in de meldkamer van de politie Haaglanden.
  Als een aangesloten winkel of bedrijf een overval meldt, worden de melding en camerabeelden via Live View doorgestuurd naar de particuliere alarmcentrale. Oordeelt de beveiligingsmedewerker dat er daadwerkelijk een overval gaande is, dan schakelt hij alle gegevens en de live beelden direct door naar de politiemeldkamer. Politiemedewerkers kunnen zo meteen zien hoe de situatie is, hoeveel overvallers er zijn, welke wapens zij gebruiken en of er gewonden zijn.
  Opstelten vindt Live View een doeltreffend middel in de strijd tegen overvallen. De live beelden stellen de politie namelijk in staat om sneller en gerichter in actie komen tegen overvallers. In de meldkamer kan bijvoorbeeld direct worden bepaald welke politie-inzet en andere hulpdiensten nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een arrestatieteam, een helikopter of ambulance. Agenten die zich in de nabije omgeving van het incident bevinden, kunnen ook meteen worden gewaarschuwd.
  Verwacht wordt dat de politie dankzij Live View ook minder vaak hoeft uit te rukken voor vals alarm. Met de live beelden kan immers meteen worden geverifieerd of het bij een melding daadwerkelijk gaat om een overval. Een aantal meldkamers is inmiddels aangesloten op Live View. De rest volgt dit jaar.

  Onderwerp: Crisis.nl vernieuwd
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 07 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 7 juni is de nieuweversie van de website www.crisis.nl in gebruik genomen. De website kan bij een crisis worden ingezet om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk van betrouwbare en juiste informatie te voorzien. De nieuwe website kan een piekbelasting van 2 miljoen gelijktijdige bezoekers aan en 40 miljoen pageviews per uur. Daarnaast wordt de informatie van www.crisis.nl nu ook via sociale media verspreid. De vernieuwde site is gebruiksvriendelijker voor de bezoekers en de webredacteuren en voldoet aan de veiligheidseisen.
  De website www.crisis.nl bestaat sinds 2005 en kan in geval van ernstige calamiteiten, rampen en crises worden ingezet voor de informatievoorziening aan het publiek. De site is één de communicatiemiddelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie waarvan overheden bij een crisis gebruik kunnen maken. Sinds de ingebruikname is www.crisis.nl bij verschillende noodsituaties ingezet. Maar het ging ook wel eens fout; verschillende keren kampte www.crisis.nl met problemen. De website was nodig aan vernieuwing toe.
  Internet is in een crisissituatie een belangrijke bron van informatie. www.crisis.nl is bedoeld om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk van betrouwbare en juiste informatie te voorzien. Om deze informatiebehoefte op te kunnen vangen, kan www.crisis.nl een piekbelasting van 2 miljoen gelijktijdige bezoekers aan en 40 miljoen pageviews per uur. Zij vinden er bijvoorbeeld actuele berichten, advies, antwoorden op vragen en belangrijke telefoonnummers. Om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot de informatie, is www.crisis.nl geschikt gemaakt voor alle gangbare webbrowsers (ook oudere versies) en voor mobiele apparatuur, zoals smartphones en tablets.
  Daarnaast wordt de informatie van www.crisis.nl verspreid via veelgebruikte sociale sites. Op de site staan de gebruikelijke icoontjes van Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn. Zo kan de bezoeker de informatie ook gemakkelijk doorplaatsen naar zijn eigen sociale netwerk. Op deze wijze spelen burgers zelf een actieve rol bij de verspreiding van betrouwbare en juiste informatie over de crisis en kan deze informatie zich snel verspreiden. Bovendien kan de overheid die de website inzet, nieuwe berichten wereldkundig maken via Twitter en Facebook en deze tonen op www.crisis.nl.
  Wanneer zich ergens in het land een calamiteit of incident van grotere omvang voordoet, kan de verantwoordelijke overheid besluiten om www.crisis.nl in te zetten. Zo kan de overheid à la minuut beschikken over een website die miljoenen mensen tegelijk aan kan.
  Welke overheidsinstantie de inzet van www.crisis.nl bij het Nationaal Crisiscentrum (NCC), aanvraagt, is mede afhankelijk van de aard van de crisis. Het kan de gemeente zijn, maar ook de veiligheidsregio of een ministerie. In het geval dat er zich meer dan een crisis tegelijk voordoet, kunnen er verschillende crisis-websites naast elkaar in de lucht komen. Vanaf de homepage van www.crisis.nl kunnen mensen dan doorklikken naar de crisis waarover zij informatie willen hebben. Als er zich geen crisis voordoet of indien www.crisis.nl niet wordt ingezet, dan is alleen de homepage te zien met algemene informatie.

  Onderwerp: Wasstraat-actie Veiligheidshuis succesvol!
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 8 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 24 en 25 mei vond de Wasstraat 'een veiliger Openbaar Vervoer, een Veiliger Amsterdam' plaats. Dit is een gezamenlijk project van het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland, de politie en GVB waarbij gedurende twee dagen minderjarigen die een overtreding of een misdrijf hebben begaan in het openbaar vervoer, snel een passende straf aangeboden krijgen. Veel medewerkers van verschillende organisaties hebben hard gewerkt tijdens deze twee zomerse dagen om de wasstraat succesvol te laten verlopen!
  Aanleiding van de wasstraat was de reeds gestarte aanpak van onder andere GVB om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan. De samenwerkende organisaties wilden met deze actie laten zien dat overlast en geweld in het openbaar vervoer niet geaccepteerd worden.
  In totaal werden er zo'n 190 proces-verbalen opgelegd en boetes uitgeschreven. In 20 gevallen werden jongeren doorgeleid naar het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland. Er werden 3 taakstraffen opgelegd en 9 jongeren werden doorverwezen naar Halt. De overtredingen in het OV hadden betrekking op mishandeling, spoorlopen en graffiti. Ook delicten die te maken hadden met winkeldiefstal en heling (buiten het openbaar vervoer) werden tijdens de wasstraat behandeld. De jongeren die een taakstraf kregen, moeten trams van de GVB schoon gaan maken.
  Niet alleen de betrokken partijen waren zeer tevreden over het resultaat, ook de jongeren zelf konden zich vinden in de directe aanpak. Een aantal medewerkers van het veiligheidshuis vertellen meer over de actie, waaronder Rachid Boussata en Bismarck Acheampong van Halt. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van ketenpartners waarvan Halt er één is. Halt Regio Amsterdam is onderdeel van Spirit.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.