Week: 21 van 20 tot en met 26 mei 2012


Nieuws van Internet:
 • Twitter in crisisbeheersing
 • Debatteer met Marlies Veldhuijzen van Zanten
 • Aantal overvallen daalt
 • Op weg naar één gemeenschappelijke meldkamer in Amsterdam-Amstelland
 • Ministerie akkoord met dijkverleggingen bij Cortenoever en Voorsterklei
 • Zutphen brengt risicobedrijven beter in beeld
 • Na 8 jaar nieuwe Drank- en Horecawet
 • Test NL-Alert in deel van veiligheidsregio
 • Verslag bestuurlijk congres Veiligheidregio's
 • Milieudienst dreigt met stil leggen Odfjell
 • Innovatie bij de brandweer vroeger en nu
 • Poolse oranje week met minister Schultz van Haegen
 • Geschiedenis van de zwembaden en de waterveiligheid
 • Opluchting na opheffen toezicht meldkamer ambulance Zeeland
 • Regiocampagne: 'Wat doe je?' van start
 • Nog steeds zorg over rampbestrijdingsplan TWO
 • Bijscholing boa's overgedragen aan Stichting Exth
 • Groesbeek wil rampengeld opstrijken
 • Geld nodig voor veiligheidsplan Eijsden-Margraten


 • Onderwerp: Twitter in crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 20 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Mede door de komst van (mobiel) internet op smartphones maken steeds meer mensen gebruik van sociale media. Recente crisis hebben laten zien veel burgers via sociale media hun vragen, percepties en opinies ventileren. Vooral op Twitter neemt het berichtenverkeer vaak explosief toe. Om een indruk te geven, in de eerste vier uur na het ontstaan van de Moerdijkbrand werden ruim 35.000 tweets verzonden die betrekking hadden op dit incident. De berichtenstroom die door burgers in het eerste uur van een crisis op sociale media in gang wordt gezet, bevat zonder uitzondering meer informatie over de crisis dan de overheid via alle andere middelen tezamen kan verzamelen. Sociale media vormen daarmee een rijke bron aan informatie die voor de crisisbeheersing en de crisiscommunicatie van belang kan zijn. In de crisisbeheersing kan het monitoren van sociale media bijdragen aan de verrijking van het situationeel beeld, wat leidt tot een betere betekenisgeving (duiding). En dit heeft zowel invloed op het operationele optreden als op de communicatieve aanpak. Bijvoorbeeld berichten kunnen aanleiding geven om snel op geruchten en zorgen van mensen in te gaan. Het (totaal) negeren van sociale media in de crisisbeheersing is op zijn minst een gemiste kans, en kan in sommige gevallen zelfs schadelijk zijn voor (de beeldvorming over) de crisisbeheersing. Dit is uiteraard een open deur. Belangrijker is de vraag, hoe crisis professionals op een efficiënte en effectieve manier gebruik kunnen maken van sociale media, en op welke wijze sociale media kunnen worden ingebed in de crisisbeheersing.

  Onderwerp: Debatteer met Marlies Veldhuijzen van Zanten
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CULEMBORG - CDA- Kamerleden, -gedeputeerde, -statenleden en -bestuurders brengen 30 mei een bezoek brengen aan regio Rivierenland. Met dergelijke bezoeken wordt de verbinding gelegd tussen wat er lokaal speelt en wat er in Den Haag en in Arnhem allemaal gebeurt.
  Het thema van de dag is 'Zorgen voor elkaar in de regio'. De dag begint met een bezoek aan het veiligheidshuis in Tiel, waarnaar vervolgens het Beursplein wordt aangedaan. 's Middags wordt het bezoek in Culemborg vervolgd bij het Centrum voor Jeugd en gezin.
  Het avondprogramma is voor iedereen toegankelijk. Er vindt dan een debat plaats met als spreker Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, demissionair Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Stadhuis, oude Vismarkt 4 te Culemborg. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

  Onderwerp: Aantal overvallen daalt
  Thema: veiligheid
  Datum: 21 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de eerste 4 maanden van 2012 is het aantal overvallen met 24% afgenomen ten opzichte van dezelfde maanden in 2009 toen de Aanpak Overvallen is gestart. In totaal zijn er in de eerste 4 maanden van dit jaar 825 overvallen gepleegd. Het gaat hierbij om overvallen op bedrijven (winkels) en woningovervallen. Het terugdringen van het aantal overvallen is een topprioriteit van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie
  Het aantal gepleegde overvallen is fors aan het dalen: in 2011 werden er in totaal nog 2.272 overvallen gepleegd, tegen 2.572 overvallen in 2010 en 2.898 overvallen in 2009. Doelstelling van minister Opstelten is het aantal overvallen terug te brengen tot onder de 1.900 in 2014.
  De daling in de eerste 4 maanden van 2012 was het sterkst bij tabakszaken, juweliers en bij benzinestations. Tegelijk was er sprake van een toename van het aantal overvallen bij supermarkten en bij de horeca. Minister Opstelten onderzoekt samen met deze branches welke aanvullende maatregelen tegen overvallen te nemen zijn.
  Politie, justitie, bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties werken nauw samen via de landelijke Taskforce Overvallen om het aantal overvallen een halt toe te roepen. De Taskforce Overvallen - onder voorzitterschap van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam - voert een ambitieus actieprogramma uit, met meer dan 100 maatregelen. Het aantal overvallen moet worden teruggedrongen door de inzet van speciale overvalteams en helikopters en via een dadergerichte aanpak. Ook worden ondernemers ondersteund met het nemen van concrete maatregelen om de kans op overvallen te verkleinen. Zij verkrijgen hiervoor voortdurend voorlichting. Tevens wordt de hulp van burgers ingeroepen door bijvoorbeeld publiekscampagnes om elektronisch betalen te stimuleren.
  Alle feiten en cijfers over de daling van het aantal overvallen zijn na te lezen in het e-magazine Aanval op Overval, waarin uitleg wordt gegeven over de diverse maatregelen waarmee overvalcriminaliteit in Nederland wordt aangepakt.

  Onderwerp: Op weg naar één gemeenschappelijke meldkamer in Amsterdam-Amstelland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vanaf half december 2012 werken de meldkamers van brandweer, politie en de ambulancedienst in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk onder één dak. De voorbereidingen draaien op volle toeren. De sloopwerkzaamheden op de nieuwe locatie op de Elandsgracht zijn begonnen. De eerste opleidingen voor de centralisten zijn afgerond. En op 7 mei tekende het Veiligheidsbestuur de samenwerkingsconvenanten voor de gemeenschappelijke meldkamer. Cecile Kosterman van de politie Amsterdam-Amstelland werd officieel benoemd als directeur van de gemeenschappelijke meldkamer.
  Rampen en crises houden zich niet aan organisatiegrenzen. Het is van belang dat alle partners tijdens een crisis dezelfde informatie en hetzelfde beeld hebben van de situatie. De meldkamers van hulpverleningsinstanties als politie, brandweer en ambulancezorg, hebben hierbij een belangrijke positie als cruciaal informatieknooppunt. In Amsterdam-Amstelland bevinden de meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg zich, als één van de laatste in Nederland, nog op verschillende locaties. Vanaf half december werken zij vanaf één locatie.
  Meldkamers in Nederland zijn volop in beweging. De meeste meldkamers zijn fysiek samengevoegd, maar de werkprocessen zijn nog wel gescheiden. De burger die 112 belt, wordt immers altijd eerst gevraagd een keuze te maken tussen politie, brandweer of ambulance. Onderdeel van het project gemeenschappelijke meldkamer is dat de politie en brandweer naast de fysieke samenvoeging, ook hun werkprocessen gaan samenvoegen. Dat betekent dat één centralist zowel een melding voor de politie als de brandweer in behandeling kan nemen. De burger wordt zo nog sneller en adequater geholpen en er is daardoor sneller een totaalbeeld van de situatie. De Meldkamer Ambulancezorg verhuist mee naar de Elandsgracht, maar blijft vanwege wettelijke bepalingen een aparte meldkamer.

  Onderwerp: Ministerie akkoord met dijkverleggingen bij Cortenoever en Voorsterklei
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 21 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het ministerie van I&M heeft ingestemd met de plannen voor de dijkverleggingen bij Cortenoever en Voorsterklei in Gelderland die de afgelopen twee jaar door Waterschap Veluwe zijn uitgewerkt. Dit betekent dat de realisatie van de dijkverleggingen kan worden voorbereid en de procedures rond vergunningen en bestemmingsplannen worden gestart.
  Bij Cortenoever en Voorsterklei in Gelderland worden landinwaarts nieuwe dijken aangelegd en delen van de huidige dijken verlaagd. Bij extreem hoogwater zorgen de dijkverleggingen voor een waterstandsdaling van 35 respectievelijk 29 centimeter op de IJssel, waardoor de waterveiligheid verbetert op het bovenstroomse deel van de rivier. Beide dijkverleggingen maken deel uit van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier.
  In beide gebieden blijft de landbouwkundige functie gehandhaafd. Naast het verleggen van de dijken wordt het maaiveld gedeeltelijk verlaagd zodat er voldoende water kan worden afgevoerd. Gemiddeld stroomt het water eens per 25 jaar door de nieuwe uiterwaarden.
  Na de zomer worden de bestemmingsplannen voor de dijkverleggingen ter inzage gelegd. Tegelijkertijd bereidt het Waterschap Veluwe de aanbesteding van het werk in opdracht van het rijk voor. Het is de bedoeling dat in 2013 de daadwerkelijke aanlegwerkzaamheden beginnen.

  Onderwerp: Zutphen brengt risicobedrijven beter in beeld
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 22 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen heeft een nieuwe beleidsvisie externe veiligheid opgesteld. Hiermee zijn de risicovolle bedrijven en plaatsen in Zutphen in kaart gebracht. De veiligheidssituatie is hierdoor beter beheersbaar.
  Bij externe veiligheid gaat het over risicobeheersing van opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven, zoals ammoniak en LPG, en het transport ervan naar die bedrijven toe. De bedoeling van de nieuwe beleidsvisie is om enerzijds het risico op een ramp zo klein mogelijk te maken en er anderzijds voor te zorgen dat het aantal slachtoffers zo klein mogelijk is als zich daadwerkelijk een ramp voltrekt. "We brengen de veiligheidsrisico's binnen onze gemeente goed in beeld. Ambtenaren en bestuurders zijn zich bewust van de aanwezige risico's. Daarnaast kunnen we nu zorgvuldiger een afweging maken tussen nut en noodzaak van nieuwe ontwikkelingen en hun gevolgen voor externe veiligheid."
  In woongebieden is het toegestane risico lager dan bijvoorbeeld op een industrieterrein. Wethouder Hans la Rose: "In woongebieden horen geen grote risico's aanwezig te zijn. Op enkele LPG-tankstations na is dit in Zutphen ook niet het geval. Dat willen we ook zo houden. Dit betekent dat er geen nieuwe risicovolle inrichtingen in of direct naast woongebieden mogen komen."

  Onderwerp: Na 8 jaar nieuwe Drank- en Horecawet
  Thema: veiligheid
  Datum: 23 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Hiermee is een eind gekomen aan een discussie die bijna 9 jaar heeft geduurd. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij dat de wet erdoor is. 'Alcoholgebruik op jonge leeftijd is echt schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Deze wet biedt nieuwe maatregelen om het gebruik van alcohol onder de 16 jaar tegen te gaan en om de verkopers (horeca en bedrijven) aan te pakken.'
  Ook Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie toont zich verheugd: 'Deze wet draagt bij aan het terugdringen van alcohol gerelateerde overlast. Het is goed dat gemeenten straks zelf aan zet zijn om het toezicht op de Drank- en Horecawet uit te voeren. Lokaal hebben zij het beste zicht op de problemen en kunnen maatwerk leveren om deze problemen aan te pakken!'
  In de nieuwe Drank- en Horecawet zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze alcohol in bezit hebben, zowel in de kroeg als op de openbare weg. Verkopers van alcohol krijgen te maken met een zogenaamde '3 strikes out'-maatregel. Dat betekent dat een alcoholafdeling (tijdelijk) kan worden gesloten als het bedrijf 3 keer wordt betrapt op verboden verkoop in 12 maanden tijd. Voor horeca en slijters kan in dat geval de vergunning worden geschorst of ingetrokken. De handhaving van de wet gaat over naar de gemeenten en kan daarmee veel gerichter worden ingezet.
  De nieuwe wet betekent een forse reductie (37%) van onnodige administratieve lasten. Een belangrijke wijziging is een eenvoudiger vergunningstelsel voor horeca en slijterijen. Nu moet iedere nieuwe leidinggevende in de horeca of een slijterij een vergunning aanvragen. In de nieuwe wet kan deze persoon simpelweg gemeld worden. Ook kunnen gemeenten kiezen voor een gedigitaliseerd vergunningsysteem. De Drank- en Horecawet gaat vanaf 1 januari 2013 gelden.
  Naast de maatregelen uit de wet zet minister Edith Schippers volop in op het weerbaar maken van jongeren. Op dit moment wordt al geïnvesteerd in schoolprogramma's waarin jongeren leren wat de risico's zijn van alcoholgebruik op (te) jonge leeftijd en wat voor impact dat heeft op de hersenen. Ook andere genotsmiddelen zoals roken en drugs komen daarbij aan de orde. Daarnaast heeft de minister € 6 miljoen extra vrijgemaakt gericht op het bereiken en weerbaar maken van jongeren. Hiervoor wordt via social media kennis en informatie verspreid en zijn er aanvullende activiteiten gericht op school.

  Onderwerp: Test NL-Alert in deel van veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Regio - Het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert van 23 mei tot en met 29 mei in Leiden, Kaag en Braassem, Teylingen (Warmond), Leiderdorp en Oegstgeest technische tests uit ten behoeve van NL-Alert. Dit is een nieuw alarmeringssysteem om burgers bij rampen en crises te waarschuwen via hun mobiele telefoon. De tests bestaan uit het versturen van een aantal tekstberichten op het testkanaal van NL-Alert. Naar verwachting ervaren de inwoners geen of hooguit zeer beperkt overlast van deze tests, omdat de meeste mobiele telefoons niet ingesteld staan op dit testkanaal. Mocht inwoners toch testberichten ontvangen en hier geen prijs op stellen dan kunnen zij op www.nl-alert.nl informatie vinden om hun testkanaal, indien technisch mogelijk, uit te zetten. Het testbericht dat verstuurd wordt luidt: Testbericht rijksoverheid voor nl-alert.
  NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid. Hiermee kan de overheid mensen in de directe omgeving van de plek van een (dreigende) ramp waarschuwen en informeren via de mobiele telefoon. In een NL-Alert bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen het beste kunnen doen. Het is niet nodig je vooraf te abonneren of aan te melden voor NL-Alert.
  De overheid wil bij een (dreigende) ramp zo veel mogelijk mensen waarschuwen en informeren. NL-Alert werkt via de mobiele telefoon, het communicatiemiddel dat de meeste mensen gebruiken. Ook mensen die sirenes niet kunnen horen, worden met NL-Alert bereikt.
  Bij een (dreigende) ramp stelt de (regionale) overheid een NL-Alert op en geeft aan voor welk gebied de waarschuwing geldt. Het bericht bereikt mobiele telefoon binnen dat gebied in enkele seconden. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via gsm-zendmasten. De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. Het maakt dus geen gebruik van sms-techniek.
  Vanaf eind 2012 kunnen mensen in heel Nederland NL-Alert ontvangen. Vanaf juni eerst in de veiligheidsregio's Twente, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond. Later dit jaar, vanaf medio november, geldt dit voor alle overige veiligheidsregio's in Nederland, inclusief Hollands-Midden.

  Onderwerp: Verslag bestuurlijk congres Veiligheidregio's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het bestuurlijk congres van het Veiligheidsberaad op 9 mei 2012, dit jaar in samenwerking georganiseerd met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, de VNG en het NGB, ging over de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio in een veranderend veiligheidsdomein. Tijdens het bestuurlijk congres stond de vraag centraal: Hoe blijven veiligheidsregio's een baken in een veranderende veiligheidsomgeving? Tijdens de bijeenkomst waren 130 professionals aanwezig: burgemeesters, voorzitters van de veiligheidsregio's, de hoofden van de operationele diensten en de ambtelijke top van het veiligheidsdomein.
  De twee hoofdsprekers op het congres waren Aleid Wolfsen, voorzitter Veiligheidsberaad en Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie. Na de inspirerende betogen gingen de deelnemers uiteen in verdiepende themasessies over het Instituut Fysieke Veiligheid, de Nationale Politie in de veiligheidsregio, crisiscommunicatie en de veiligheidsregio lokaal verbonden. Na de themasessies is er plenair gesproken over het advies van de bestuurlijke werkgroep Bovenregionale samenwerking waarna er tijdens een afsluitend walking diner de tijd was om met elkaar na te praten. Voor een verslag van het congres, kunt u hier het verslag met foto-impressie downloaden.

  Onderwerp: Milieudienst dreigt met stil leggen Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De activiteiten bij het tank- en overslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek worden mogelijk stilgelegd. Inmiddels zijn er al een paar tanks uit bedrijf genomen.
  'Op grond van onze bevoegdheid hebben wij inmiddels een bestuursrechtelijke procedure in gang gezet', aldus de milieudienst. 'De consequentie daarvan kan zijn dat bedrijfsactiviteiten stil worden gelegd. Eerder zijn er al dwangsommen opgelegd.' Odfjell zou onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid op zijn terrein. Het telt voor de inspectie vooral zwaar dat het bedrijf van diverse tanks niet kan aantonen wanneer die voor het laatst zijn geïnspecteerd.
  Bij het bedrijf zijn in de afgelopen maanden verschillende incidenten geweest. In maart werd nog een uitgebreide controle gehouden door zowel de milieudienst Rijnmond als de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 'Die controle leidde al tot directe stillegging van enkele gevaarlijke situaties', aldus de DCMR.
  De veiligheidsregio constateerde allerlei tekortkomingen op blus- en koelvoorzieningen. Hiervoor wordt Odfjell een dwangsom opgelegd. Eerder greep de Inspectie SZW in vanwege het gebruik van niet-explosieveilige pompen en het werken op een steiger met gevaar voor medewerkers om te vallen. Ook moet het bedrijf van de inspectie voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en mag alleen veilige apparatuur worden gebruikt in risicovolle omgevingen.
  'Odfjell heeft een grote achterstand en moet verbeteren', zegt directeur Jan van den Heuvel van de DCMR. 'Odfjell moet in korte tijd onderbouwen dat een groep grote tanks naar behoren is onderhouden. Doet het bedrijf dat niet, dan volgt bestuursdwang.' Als er acuut gevaar is, wordt er direct opgetreden. Inmiddels heeft Odfjell naar aanleiding van de inspecties een paar tanks uit bedrijf genomen.
  In een reactie zegt Odfjell dat de conclusies van de inspecties dateren van 2,5 maand geleden, in maart. 'Wij hebben sindsdien en ook daarvoor al een heleboel stappen in de goede richting gemaakt', aldus de woordvoerder.

  Onderwerp: Innovatie bij de brandweer vroeger en nu
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Wassenaar - zaterdag 2 juni 2012 innovatiedag Brandweermuseum Wassenaar. De brandweer is voortdurend aan het vernieuwen. Zowel op technisch gebied als op maatschappelijk gebied wordt er geïnnoveerd. Dat gebeurt met de jaarlijkse "Jan van der Heijdenprijs", maar ook minder zichtbaar door beroepsmensen, door vrijwilligers en door het bedrijfsleven. Met een innovatiedag op zaterdag 2 juni 2012 laat het Brandweermuseum Wassenaar innovaties zien uit heden en verleden.
  Om 13.00 uur houdt ing. Jack Ruibing MCDM een lezing over recente innovaties bij de brandweer: 'van blushelikopter tot woonwachter'
  Jack Ruibing is Projectdirecteur, serial innovator bij Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden. Hij was voorzitter van de stuurgroep van het EU-project "WaterSave".
  Aansluitend presenteren en demonstreren studenten van de TU-Delft hun 'UAV' : onbemand brandverkenningstoestel.
  In 2011 ontwikkelde een groep van 10 studenten van de TU Delft, Faculteit Lucht en Ruimtevaart Techniek , onder leiding van Professor John Stoop een klein onbemande helikopter systeem (UAV systeem) voor de brandweer. Ze denken hiermee een oplossing gevonden te hebben voor de complexe situaties waar de brandweer steeds vaker mee te maken heeft. Het systeem wordt nu officieel gepresenteerd.
  Van 12.00 tot 15.30 uur presenteren brandweermensen op een kleine markt recente innovaties uit de dagelijkse brandweerprakijk
  In het museum (in het sousterrain van De Paauw) wordt de schijnwerper gericht op enkele innovaties in het verleden, die van Jan van der Heijden en van Martinus van Marum.

  Onderwerp: Poolse oranje week met minister Schultz van Haegen
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 23 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De afgelopen dagen bracht Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) een werkbezoek aan Polen. Tijdens haar bezoek aan Warschau werd zij vergezeld door een delegatie van ruim 30 Nederlandse bedrijven. Het doel van de bezoek is om de samenwerking tussen Nederland en Polen verder te versterken op het gebied van infrastructuur, bouw, spoorvervoer en waterveiligheid. Het bezoek vond plaats tijdens de Poolse oranjeweek, een themaweek waarin de diplomatieke banden tussen Nederland en Polen worden aangehaald.
  Schultz van Haegen is positief over de missie: "Nederland behoort tot de top 10 van investeerders in Polen. Maar liefst 1500 Nederlandse bedrijven zijn er inmiddels actief. Polen is een van de Europese landen dat het minst last heeft van de economische crises. In 2009 krompen de economieën in de eurozone, maar in Polen groeide de economie. Dit biedt enorme kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Kansen die een aantal bedrijven al met beide handen heeft gegrepen. Zo hebben onze bedrijven meegebouwd aan de stadions waar de voetbalwedstrijden tijdens het EK2012 worden gespeeld."
  Met de Poolse bewindspersonen van Regionale Ontwikkeling sprak minister Schultz van Haegen over watermanagement en stedelijke ontwikkeling, investeringen in infrastructuur en de inzet van Europese fondsen. Nederland en Polen hebben afgesproken meer samen op te trekken op het gebied van Publiek Private Samenwerking, water en afvalbeheer. De minister heeft aandacht gevraagd voor het aanbestedingsbeleid, waar Nederlandse bedrijven op de Poolse markt mee geconfronteerd worden. Schultz heeft met minister Nowak van Transport, Bouw en Maritieme Economie afgesproken om het goederenvervoer per spoor tussen Nederland en Polen verder te ontwikkelen. Ook spraken zij over de inzet van Intelligente Transportsystemen om de veiligheid van vervoer over de weg te vergroten.
  Samen met staatssecretaris Massel van Transport, Bouw en Maritieme Economie opende Schultz een conferentie over spoorverbindingen. Vrijdag vertrekt de eerste goederentrein uit Rotterdam over de nieuwe spoorverbinding met Polen. Tussen Rotterdam en Poznan rijden straks drie keer per week goederentreinen met ieder 20 wagons. Schultz: "Deze nieuwe spoorverbinding is goed nieuws voor de weggebruiker én het milieu. Het scheelt vrachtauto's op de weg, waardoor er minder files ontstaan. Daarnaast bespaart de rit per trein 80 procent CO2-uitstoot."
  De Nederlandse kennis over waterveiligheid was onderwerp van gesprek met de Poolse minister van Milieu, Korolec. Door de economische ontwikkeling, waardoor steeds meer mensen en bedrijven zich in de overstromingsgevoelige gebieden vestigen, richten overstromingen in Polen steeds meer schade aan. Nederland heeft Polen tijdens de overstromingen in 2010 noodpompen gestuurd, om het overtollige water weg te malen. Schultz bracht de Nederlandse aanpak 'Ruimte voor de Rivier' onder de aandacht. Rivierverruiming kan ondermeer worden ingezet in de Zulawy Delta, in de buurt van Gdansk. Door de rivier meer ruimte te geven, vermindert de kans op een overstroming.

  Onderwerp: Geschiedenis van de zwembaden en de waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 23 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Als we kijken op de geschiedenis van de zwembaden, het ziet er zo oud als de mens geschiedenis. De oudste bewijzen in de wereldgeschiedenis, Groot-Bath is het bewijs van zwembaden die werden gemaakt in het 3e millennium en de locatie van Mohinjodaro. Maar het verschil was dat in die dagen, de zwembaden werden gebruikt door de luxueuze mensen als koningen en koninginnen om te zwemmen alleen, en werden gemaakt in het paleis. Het was een revolutionaire stap die toen de Griekse het eerste zwembad van warm water gebouwd, atleten mochten zwemmen in de warme baden voor een beperkte tijd, maar nog steeds de zwembaden was onbereikbaar voor een gemeenschappelijk persoon van de gemeenschap. Echter, de Britse speelde een belangrijke rol in de ingediende van het zwemmen en met deze beperkingen brak voor de gewone man van de samenleving. Het was een revolutionaire verandering op het gebied van zwemmen die 6 overdekte zwembaden werden gebouwd in het jaar 1837 en werden geopend voor het publiek van Londen.
  De traditie voor de bouw van zwembaden werd verhoogd met het begin van de Olympische Spelen en op dit moment meer dan 8.349.000 zwembaden zijn gebouwd alleen in de Verenigde Staten.
  Maar, het is een gevaarlijke feite van het zwembad geschiedenis die bijna vierduizend volwassenen en kinderen werden verdronken in het jaar 2000. Deze sterfte kan worden verminderd als de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen. Water veiligheidsmaatregel / normen verschillen van land tot land, maar de veiligheid maatregelen worden het nemen van door de regeringen van de meeste landen in de wereld. In sommige Europese en Amerikaanse landen de rollen voor waterveiligheid zijn strenger, en de sterftecijfers zijn ook laag in deze landen. Bovendien is de lokale overheden van de staten hebben ook strenge wetten ingevoerd voor de zwembaden en andere plaatsen, zoals rivieren, meren en strand, waar, kan de incidenten van verdrinking ontstaan. Omheining rond de zwembaden en het water plaatsen is gedaan om de toegang van kinderen door middel van verschillende locaties te controleren. De installatie van beveiligingscamera's en computer aided systemen is er, met het tijdig onderkennen van verdrinking. Bovendien zijn leven bewakers en getrainde hulpverleners zijn ingezet op het strand kant voor het leven veiligheids-maatregelen door de regeringen van deze landen.
  Het niveau van de virussen en bacteriën zou laag moeten zijn om zo te voorkomen ontvouwen van ziekten. Sanering van water is belangrijk te voorkomen dat deze problemen. Als het water niet goed is opgeschoond, worden de mogelijkheden van bacteriën en bug larven vaak sterk toegenomen. Om uitbraak van ziekten te voorkomen, heeft regeringen van verschillende landen gemaakt wat het beleid. Het beleid voor de waterveiligheid van land tot land, maar deze het beleid van de zwemmers te beperken tot bepaalde kledingvoorschriften te volgen.
  Om de bescherming van de zwemmers te waarborgen stranden, redders en beveiligingscamera's moet worden gelegd op hoge posities, zodat ze een doorschijnend blik op de oceaan te hebben. Zwemmen kan een prachtige sport en een verfrissende activiteit. Als veiligheid op het water maatregelen worden goed gevolgd, worden de geneugten vaak verhoogd. Als we de hierboven genoemde waterveiligheid te voeren tijdens het zwemmen, kunnen we voorkomen dat veel ongelukken die leidt tot sterfte van de jongere en kinderen tijdens het zwemmen.

  Onderwerp: Opluchting na opheffen toezicht meldkamer ambulance Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op de meldkamer ambulancezorg van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) opgeheven. De veiligheidsregio heeft de afgelopen vier maanden fors geinvesteerd in de bezetting en procedures op de meldkamer. Volgens de inpecteur zijn die maatregelen voldoende geweest.
  VRZ-voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland en directeur van de meldkamer Sal Cracau zijn blij dat de kwaliteitsinvesteringen het beoogde effect hebben gehad, zo zeiden ze donderdag in een toelichting. "Maar we zijn er nog niet", benadrukt Cracau. De inzet richt zich de komende maanden vooral op de verdere opleiding en het aantrekken van meer bevoegd personeel. Ook is de verouderde techniek op de meldkamer een doorn in het oog, aldus Cracau.
  Het verscherpt toezicht werd 18 januari ingesteld na een klacht over het niet sturen van een ambulance ondanks een noodoproep via 112. De patiënt overleed twee weken later. De inspectie constateerde 'ernstige tekortkomingen' en noemde het 'zeer zorgelijk dat er onvoldoende sturing door directie en bestuurder plaatsvindt'. Ook stelde de inspectie vast dat er geen direct leidinggevende op de meldkamer was met 'vakinhoudelijke expertise'.

  Onderwerp: Regiocampagne: 'Wat doe je?' van start
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REGIO - Deze week start in de hele regio Haaglanden de campagne met de vragende titel 'Wat doe je?'. Op initiatief van de Veiligheidsregio Haaglanden hebben de regionale brandweer, het Rode Kruis en alle gemeenten in de regio de handen ineen geslagen om inwoners te stimuleren om hun kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid te vergroten en hen bewuster om te laten gaan met de risico's in hun eigen omgeving.
  Bij noodsituaties komen de hulpdiensten zo snel mogelijk, maar mensen zijn in de eerste minuten vaak op zichzelf aangewezen. Het is daarom belangrijk dat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om zichzelf en anderen te kunnen helpen.
  De campagne verwijst naar de website www.watdoeje.nl, waar behalve praktische tips over veiligheid en hoe te handelen bij ongelukken en andere noodsituaties, ook informatie te vinden is over de risico's in de regio Haaglanden. De website helpt bij tientallen grote en kleine noodsituaties en er staat in vier stappen wat je kunt doen. En hoe je dat doet, inclusief handige tips, preventieve maatregelen en praktische cursussen. Alles met één doel: mocht er iets gebeuren in een gemeente in de regio, dan kunnen inwoners zichzelf of anderen helpen.
  De ervaring leert dat in noodsituaties veel mensen al helpen. Maar hoe meer mensen weten wat zij op dat soort momenten moeten doen, hoe beter zij hulp kunnen bieden tot de hulpdiensten komen. En - als het een groot incident betreft - de hulpdiensten kunnen bijstaan.
  Naast www.watdoeje.nl, vormen 'Wat doe je in nood?'-bijeenkomsten een belangrijk element in de campagne. In deze bijeenkomsten gaan bewoners en professionals in gesprek over de risico's die in de wijk bestaan en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. Onder meer de brandweer, politie en het Rode Kruis zijn hierbij aanwezig.

  Onderwerp: Nog steeds zorg over rampbestrijdingsplan TWO
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - De Gelderse Milieufederatie en de Vereniging Leefmilieu zijn er nog niet van overtuigd dat het recent aangepaste rampenbestrijdingsplan voor TWO Chemical op Westkanaaldijk, waarin nu ook een aanvalsplan is opgenomen voor het zwartste scenario, wel voldoende effectief is.
  Volgens woordvoerder Johan Vollebroek ontstaan er onbeheersbare situaties als het echt misgaat bij dit chemisch opslagbedrijf, bijvoorbeeld bij een complexe brand waarbij meerdere of alle opslaghallen uitbranden. "Dan kunnen er volgens het rampenplan bij ongunstige weersomstandigheden honderden doden en duizenden gewonden vallen binnen een straal van tien kilometer."
  Vollenbroek vindt dat de Veiligheidsregio en de gemeente Nijmegen daarom bij het chemisch opslagbedrijf moeten aandringen op extra maatregelen.
  Zo zijn bij TWO nog steeds niet alle muren tussen de verschillende compartimenten 60 minuten brandwerend. "En dat is tegenwoordig toch een normale eis om te kunnen voldoen aan het hoogste beschermingsniveau."
  Vollenbroek is ook teleurgesteld in het bedrijf TWO dat volgens hem constant bezwaren aandraagt als er scherpere milieu-eisen aan het bedrijf worden gesteld. "Het lijkt wel alsof TWO een guerrilla-oorlog voert tegen elk nieuw verbetervoorstel."
  Als voorbeeld noemt Vollenbroek het verzet van TWO tegen de voorgestelde aanpassing van de milieuvergunning uit 1997. "Elke aanscherping heeft TWO bij de Raad van State aangevochten. Onbegrijpelijk."
  Vollenbroek riep de directie woensdagavond in het stadhuis op 'haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen'.

  Onderwerp: Bijscholing boa's overgedragen aan Stichting Exth
  Thema: veiligheid
  Datum: 24 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Met de ondertekening van een convenant heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag de permanente her- en bijscholing van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) overgedragen aan de Stichting Exth. Hij deed dat in Den Haag, tijdens een congres van Beboa, de beroepsvereniging voor buitengewoon opsporingsambtenaren.
  Stichting Exth verzorgt nu reeds de uitvoering van basisexamens van boa's, en is vanaf 1 oktober ook verantwoordelijk voor de nieuwe, permanente her- en bijscholing van de buitengewoon opsporingsambtenaren. Boa's en aspirant-boa's worden al getoetst op hun kennis van wet- en regelgeving. Ook moeten zij laten zien dat zij in conflictsituaties de-escalerend kunnen optreden. De permanente scholing is bedoeld om de kennis van bijzondere opsporingsambtenaren voortdurend te verdiepen.
  Volgens minister Opstelten is de permanente scholing van boa's een stimulering voor de branche zelf en heeft het ook een gunstig effect op de strafrechtsketen. "Die zal doelmatiger functioneren, bijvoorbeeld vanwege minder uitval van proces-verbalen. Dat is pure winst, en het komt de rechtspleging ten goede", aldus de minister in zijn toespraak.
  Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven. Er zijn bijvoorbeeld boa's die voor gemeenten parkeerbeleid handhaven, maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa's. Een boa heeft specialistische taken en bevoegdheden, kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven.

  Onderwerp: Groesbeek wil rampengeld opstrijken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GROESBEEK - De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waartoe achttien Gelderse gemeenten tussen Culemborg en Millingen behoren, heeft in 2011 anderhalf miljoen overgehouden voor crisis- en rampenbestrijding.
  Om het reservepotje te spekken, wil de Veiligheidsregio dat hele bedrag erin storten.
  Maar de gemeente Groesbeek gaat daar niet meteen mee akkoord. Burgemeester en wethouders vinden dat een half miljoen voor dat reservepotje genoeg is. De resterende miljoen moet maar onder de gemeenten verdeeld worden.

  Onderwerp: Geld nodig voor veiligheidsplan Eijsden-Margraten
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 26 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) ook 's avonds en in het weekeinde inzetten, buurtoverlast eens in de drie jaar in kaart brengen, beter samenwerken met het Veiligheidshuis Maastricht en gebruikmaken van het Flexteam van de gemeente Maastricht.
  Die maatregelen worden voorgesteld in het integraal veiligheidsbeleid 2012-2016 van de gemeente Eijsden-Margraten. Er is 161.500 euro voor nodig, de gemeenteraad moet over dat bedrag besluiten.
  De gemeente Eijsden-Margraten wil haar boa's vaker inzetten, met name tussen 17.00 en 22.00 uur op donderdag tot en met zondag. Boa's controleren tijdens hun werk op diverse vormen van overlast. Er is jaarlijks een extra budget van 47.000 euro nodig omdat de opsporingsambtenaren 's avonds in koppels werken en de oppervlakte van de gemeente groot is.
  Voor betere samenwerking met het Veiligheidshuis Maastricht, waar diverse instanties samenwerken om criminaliteit beter aan te pakken, is 67.000 euro per jaar nodig.
  Deelname aan de monitor Buurtoverlast, zodat die vanaf 2013 eens per drie jaar in kaart wordt gebracht, kost driejaarlijks 12.500 euro.
  Daarnaast is er vanwege het nieuwe veiligheidsbeleid nog 35.000 euro nodig voor uitbreiding van de ambtelijke organisatie.
  Hoeveel de inzet van het Flexteam van de gemeente Maastricht gaat kosten, is onduidelijk. Beide gemeenten overleggen over samenwerking. In het Flexteam werken gemeenteambtenaren samen met politie, brandweer en sociale recherche. Ze controleren bijvoorbeeld samen 'verdachte' panden op brandveiligheid en overlast.
  Bij het opstellen van het nieuwe veiligheidsbeleid werd gebruikgemaakt van cijfers van de politie Limburg Zuid over de gemeente.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.