Week: 20 van 13 tot en met 19 mei 2012


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio Zeeland zet mes stevig in eigen vlees
 • Brandveilig EK
 • Eindhoven gaat bouwtoets uitbesteden
 • Twitteren bij crisis
 • Tauw evalueert werkproces Waterveiligheid 21 ste eeuw
 • Slachtofferwijzer wijst slachtoffers de weg naar hulp
 • 'Controle politieminister slecht geregeld'
 • Thermphos werkt niet veilig genoeg
 • Fietsnota: veiligheid verder verbeteren
 • 'Leven zonder criminaiteit utopie'
 • Jodiumpillen vinden weinig aftrek in Zeeland
 • Reginale brandweer kost 'klap geld'
 • Nieuwe beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen
 • Banen weg bij Veiligheidsregio Zeeland
 • Adviesrapport Multidisciplinair Evenementenbeleid veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 • De Nieuwe Stad staat op de dijk


 • Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland zet mes stevig in eigen vlees
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland gaat serieus snijden in de personeelsomvang, huisvesting en werkwijze.
  De bedoeling is onder meer de bedrijfsvoering van de VRZ en de gezondheidsdienst GGD samen te voegen. Ook denken dagelijks bestuur en directie financieel voordeel te kunnen halen uit een andere inzet van de brandweer.
  Het totale pakket aan maatregelen moet een structurele besparing opleveren van 1,3 miljoen dit jaar, oplopend naar 4 miljoen in 2015. Maandag en dinsdag worden de gemeenteraden van Zeeuws-Vlaanderen, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland bijgepraat over het bezuinigingsprogramma. De drie Walcherse gemeenten zijn vorige week al geïnformeerd. Het VRZ-bestuur neemt 24 mei een besluit over de plannen.

  Onderwerp: Brandveilig EK
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In aanloop naar het komende EK wijst brandweer Veiligheidsregio Utrecht bewoners en ondernemers op het belang van brandveiligheid tijdens het EK voetbal.
  Op www.brandveiligEK.nl vinden ondernemers en bewoners allerlei tips voor een brandveilig EK. Bijvoorbeeld over het ophangen van materiaal (hoog genoeg en vrij van warmtebronnen). Ook staat er beschreven hoe een brandproef moet worden uitgevoerd. De proef toont aan of het materiaal voldoet aan de eisen van brandveilige versieringen.
  Horecagelegenheden krijgen een brief. De brief is vooral gericht op brandveilige feestversiering en vluchtwegen. In de gehele provincie vinden extra controles plaats. Na een controle krijgt men onderzetters met enkele tips voor bezoekers.
  Instellingen (met name zorg) wordt geholpen bij het informeren van de interne organisatie over brandveilige versieringen. Ze ontvangen een elftal tips voor de medewerkers.

  Onderwerp: Eindhoven gaat bouwtoets uitbesteden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  "Privaat wat kan en publiek wat moet" was de conclusie van de commissie Dekker. Met het nieuwe bouwbesluit, dat op 1 april 2012 in werking is getreden, is de bestaande regelgeving versoberd en zijn maatregelen getroffen om de verantwoordelijkheid van het naleven van bouwvoorschriften bij private partijen in het bouwproces te kunnen beleggen.
  De Gemeente Eindhoven is gestart met proeven op gebied van bouwgerelateerde vergunningverlening en toezicht. Het gaat dan om de gehele bouwtechnische toets bij aanvragen en het toezicht daarop tijdens de bouw. Daarin zijn zowel grote als kleine bouwprojecten vertegenwoordigd. Binnen deze 'proeftuinen' zijn meerdere marktpartijen en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost betrokken, zodat alle partijen kunnen wennen aan de nieuwe werkwijze.
  De gemeente Eindhoven biedt aanvragers van een vergunning de mogelijkheid om samen met gecertificeerde bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen voor (onderdelen van) het vergunningproces. Volgens de gemeente geeft dit de aanvrager meer regie op een vergunning, het scheelt kosten en bevordert ook de kwaliteit. Voor aanvragers die liever niet zelf een rol hebben binnen dit proces blijft de gemeente de volledige dienst tegen kostprijs uitvoeren. De gemeente start naar verwachting in 2013 met deze andere werkwijze.
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd dat de resultaten van de Eindhovense proeftuinen worden meegenomen bij de uitwerking van de landelijke spelregels voor private kwaliteitsborging en bij het opstellen van toets- en toezichtsrichtlijnen en -protocollen. Deze uitwerking wordt eind 2012 verwacht.

  Onderwerp: Twitteren bij crisis
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 14 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De overheid en politie moeten bij een crisis snel sociale media gebruiken om geruchten te bestrijden en te voorkomen. Dat stellen onderzoekers van de Politieacademie die het schietdrama in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn onderzochten.
  In het rapport Lessen in crisisbeheersing, dilemma's uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn zijn de onderzoekers vol lof over hoe de gemeente en de politie handelden op sociale media als Twitter. "Als er één les van Alphen aan den Rijn geleerd kan worden, is het wel de wijze waarop men de externe communicatie gedurende de eerste uren, maar ook erna vorm heeft gegeven. Er zijn weinig zo succesvolle voorbeelden te vinden in het nieuwe (2.0) mediatijdperk."
  De communicatie wordt afgezet tegen andere crises zoals de brand in Moerdijk ('de overheid faalde communicatief behoorlijk'). Bij dit schietdrama bleek de overheid in staat om snel te communiceren en werd er actief getwitterd om geruchten tegen te gaan. Zo werd er ontkend dat er een tweede dader zou zijn en dat de dader een ex-militair is.
  Een van de oorzaken voor dit geslaagde gebruik van sociale media is volgens de onderzoekers vrijheid. Medewerkers van de gemeente mochten op sociale media sneller handelen zonder veel overleg, bij het klassieke gebruik van persberichten gaat dat heel anders. Ook mocht er worden getwitterd wat iedereen kon zien. Daardoor ontstonden er geen mysteries zoals over 'de witte pakken' bij de Bijlmerramp.
  "Dus als er inderdaad 'mannen in witte pakken' zouden rondlopen of de burgemeester had publiekelijk iets gezegd, dan kon dit zonder terughoudendheid door de afdeling communicatie worden gemeld", staat in het rapport. Een belangrijke les voor volgende crises, vinden de onderzoekers.

  Onderwerp: Tauw evalueert werkproces Waterveiligheid 21 ste eeuw
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 15 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DG Water, Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares werken samen aan het project Waterveiligheid 21ste eeuw (WV21). Het is een project dat al enkele jaren loopt en continu in beweging is geweest. RWS heeft Tauw gevraagd het interne werkproces te evalueren. De opdracht vloeit voort uit een raamcontract.
  'De omvang en complexiteit van het project Waterveiligheid 21ste eeuw maken dat het goed is om terug te kijken en te zien wat de betrokkenen ervan kunnen leren', aldus Jikke Balkema van Tauw. 'Daarbij gaat het niet om de inhoudelijke uitkomsten van het project, maar hoofdzakelijk over de wijze waarop DG Water, Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares met elkaar hebben gewerkt. Onze aanbevelingen aan de drie partijen zijn niet alleen heel nuttig voor hen, maar vormen ook handvatten voor onze eigen werkwijze bij complexe projecten.'
  In het project Waterveiligheid 21ste eeuw wordt gewerkt aan een nieuwe normering voor waterveiligheid en aan de invulling van 'meerlaagse veiligheid'. Vanaf 2009 maakt WV21 onderdeel uit van het Deelprogramma Veiligheid van het Deltaprogramma. De evaluatie heeft betrekking op het interne projectverloop van WV21 van 2007 t/m 2011.

  Onderwerp: Slachtofferwijzer wijst slachtoffers de weg naar hulp
  Thema: 15 mei 2012
  Datum: veiligheid
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In Den Haag is de SlachtofferWijzer offficieel in gebruik genomen door prof. mr. Pieter van Vollenhoven en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De online wegwijzer verwijst slachtoffers van bijvoorbeeld (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal door naar relevante hulp.
  Slachtoffers kunnen de SlachtofferWijzer eenvoudig, anoniem en op ieder moment raadplegen. De wijzer biedt hulp bij het zoeken naar antwoorden op de hulpvragen en verwijst door naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psycholoog of advocaat. Ook andere betrokkenen kunnen er terecht, zoals partners, familieleden of hulpverleners. De SlachtofferWijzer kan worden geraadpleegd via een website (www.slachtofferwijzer.nl) en een mobiele app.
  In Nederland zijn er jaarlijks 500.000 mensen die na een ernstige gebeurtenis de weg naar de juiste hulpverlening niet weten te vinden, terwijl er wel hulp beschikbaar is. Voor slachtoffers die nu op grond van aard van de gebeurtenis, etnische achtergrond of leeftijd nog moeilijk worden bereikt, is SlachtofferWijzer het middel om met de juiste hulpverlening in contact te komen.
  De SlachtofferWijzer is een initiatief van Slachtofferhulp Nederland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ontwikkeling van de SlachtofferWijzer ondersteund.
  Volgens staatssecretaris Teeven past de SlachtofferWijzer in de lijn die de overheid de laatste jaren volgt: slachtoffers beter informeren over het strafproces in hun zaak. De staatssecretaris vind dat de waarde van de wijzer buiten kijf staat. "Slachtoffers hebben niet gevraagd om de ellende die hen is overkomen. Het minste wat we als samenleving kunnen doen, is blijk geven van onze compassie en ze helpen de gevolgen te boven te komen. Onder meer door hen - als ze dat willen - te informeren over de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het verwerken van hun leed en om de schade te verhalen", aldus de staatssecretaris.

  Onderwerp: 'Controle politieminister slecht geregeld'
  Thema: veiligheid
  Datum: 15 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De minister van Veiligheid en Justitie is een van de machtigste personen van Nederland geworden. Zo machtig, dat volgens politiedeskundigen een onafhankelijke inspectie nauwlettend moet gaan controleren hoe deze bewindspersoon straks de Nationale Politie gaat inzetten.
  Om belangenverstrengeling en ongewenste beïnvloeding te voorkomen, moet dit controleorgaan direct aan de Tweede Kamer rapporteren, adviseert de Nijmeegse hoogleraar criminologie Jan Terpstra.
  Tijdens een hoorzitting in de Eerste Kamer wil Terpstra dinsdag kritische kanttekeningen plaatsen bij de invoering van één nationaal politiekorps. Demissionair minister Ivo Opstelten en zijn opvolgers zijn in dat geval politiek verantwoordelijk voor het Openbaar Ministerie, de politiesterkte, de prioriteiten én de controle op de politie. Vooral dat laatste wringt.
  "Dat is een slager vragen zijn eigen vlees te keuren", aldus Terpstra voorafgaand aan de bijeenkomst.
  De zeggenschap over de politie was tot het kabinet-Rutte verdeeld over twee ministeries. Binnenlandse Zaken verdeelde het geld en nam besluiten over de politiesterkte, het toenmalige ministerie van Justitie leidde het OM en had invloed op de politie-inzet.
  Op lokaal niveau lagen deze verantwoordelijkheden bij burgemeesters enerzijds en hoofdofficier van justitie anderzijds.
  "Dat is zo geregeld sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen was de politie naar Duits model ook in één hand, dat moest vooral niet weer gebeuren", legt Frits Vlek uit, tot voor kort directeur van Politie & Wetenschap. "Toch zit Opstelten nu als de almachtige god Zeus op de berg Olympus."
  Eén korps is efficiënter en goedkoper dan de huidige 25 regionale korpsen, vindt Opstelten. Dus heeft dit kabinet alles in één ministerie ondergebracht. Inclusief het toezicht dat een taak is van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), dat vroeger onder Binnenlandse Zaken viel.
  Dat is te veel macht op één plek, waarschuwen experts. In het zwartste scenario zou een minister binnenskamers kritische rapporten kunnen tegenhouden of herschrijven, aldus Lex Cachet, hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
  Terpstra ziet de oplossing in een nieuw controleorgaan dat zonder tussenkomst van de minister aan de Kamer rapporteert, Cachet heeft de voorkeur voor een in de wet vastgelegde onafhankelijkheid van de IOOV. "Hoe dan ook, de controlefunctie kun je niet ongestraft laten verwateren", zegt Vlek.

  Onderwerp: Thermphos werkt niet veilig genoeg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIEUWDORP - Fosforproducent Thermphos in het Sloegebied werkt niet veilig genoeg. Dat stellen de provincie en de Inspectie SZW vast in een gezamenlijk rapport. De provincie houdt sinds 2010 verscherpt toezicht op de fosforfabriek waar het gaat om de uitstoot van chemische stoffen en metalen. De inspectie houdt Thermphos extra in de gaten op het gebied van in- en externe veiligheid.
  Het rapport brengt in beeld welke resultaten dat verscherpte toezicht heeft opgeleverd. Ze komen tot de conclusie dat Thermphos weliswaar inmiddels wel schoner werkt en dus veel minder zware metalen, dioxine en ammoniak uitstoot dan begin 2010, maar de veiligheid nog steeds 'onvoldoende beheerst'.
  Ze vinden dat onacceptabel. Om die reden blijft Thermphos onder verscherpt toezicht, waarbij vooral op de veiligheid zal worden gelet. De provincie zal niet meer per week, maar per maand de uitstoot meten. De bemonstering van het afvalwater van Thermphos blijft gelijk: twaalf keer per jaar. De provincie constateert dat er minder klachten zijn over geuroverlast, maar dat die hinder op zich niet is verminderd. Ze kan op dit moment Thermphos niet dwingen om de overlast terug dringen. De provincie wilde dat via de vergunning doen, alleen de Raad van State heeft deze aanpassing geschorst. De bodemprocedure neemt doorgaans jaren in beslag.

  Onderwerp: Fietsnota: veiligheid verder verbeteren
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EPE - Leden van de afdeling Epe van de Fietsersbond hebben hun tanden gezet in een nota. De gemeente was er nauw bij betrokken via een ambtelijke werkgroep. Daarnaast werd een externe klankbordgroep geformuleerd. Een van de doelstellingen uit de nota is het fietsgebruik te stimuleren en het aandeel fietsverplaatsingen in Epe in vijf jaar te laten groeien van 34 naar 40 procent. Om dat te kunnen verwezenlijken is de beschikbaarheid van een eenduidig ingericht en samenhangend fietsnetwerk cruciaal. Een netwerk dat bestaat uit een geheel van veilige, aantrekkelijke, comfortabele en directe routes. Daarnaast moeten voldoende fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. De fietsnota bevordert de integrale inrichting en verbetering van het fietspadennetwerk en de verkeersveiligheid. Dat fietsen goed is voor de gezondheid zal niemand ontkennen. Doordat men de auto laat staan vindt vermindering plaats van de uitstoot van broeikaseffecten en draagt bij aan een schonere lucht. Er ligt nog geen uitvoeringsnota. Daarin voorziet men de projecten van een begroting. De nota gaat naar b en w, compleet met inspraakreacties die burgers deze weken kunnen afleveren. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad erover. Epe ontving van de Recreatiegemeenschap en de provincie 1,4 miljoen euro voor beheer en onderhoud. Daarvan gebruikt men ieder jaar 41.000 euro voor het uitvoeren van regulier onderhoud van de RGV-fietspaden. Daarnaast zet men geld in voor het opwaarderen van enkele primaire recreatieve fietspaden in beton, waaronder die langs en over de Gortelseweg en de Boshuisweg.

  Onderwerp: 'Leven zonder criminaiteit utopie'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OSS - Als het aan Annemieke de Winter ligt, gaat het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf zich in de toekomst ook bezighouden met de nazorg van uitbehandelde tbs'ers die terugkeren in de samenleving. De coördinator van het Veiligheidshuis merkt op dat tbs-klinieken daar nu zelf nog verantwoordelijk voor zijn. "Ik vind het goed dat ze dat doen, maar je kunt niet van ze verwachten dat hun netwerk tot in iedere wijk in Nederland reikt."
  Dat netwerk heeft het Veiligheidshuis inmiddels wel opgebouwd in twaalf gemeenten binnen Noordoost-Brabant, waaronder Oss, Uden, Veghel en het Land van Cuijk. "We hebben bijvoorbeeld nauw contact via de politiemensen in 'ons huis' en met verschillende wijkagenten. Zij weten wat er speelt in de buurt. Zo kun je rekening houden met de wensen van de bewoners en voorkomen dat dader en slachtoffer elkaar opnieuw tegenkomen."
  Het begeleiden van tbs'ers zou volgens haar goed aansluiten bij het werk dat het Veiligheidshuis nu al verricht: het begeleiden van ex-gedetineerden, het terugdringen van huiselijk geweld, het aantal veelplegers en jongeren die met politie in aanraking komen. Onlangs verscheen het jaarverslag van het Veiligheidshuis. De Winter maakt hieruit op dat 2011 vooral een stabiel jaar is geweest. "Het volledig terugdringen van criminaliteit in de samenleving is een utopie." Daarom is de coördinator blij dat het aantal recidivisten de afgelopen jaren nagenoeg constant is gebleven in haar werkgebied. In 2011 viel in deze regio 16 procent van de ex-gedetineerden in herhaling, het jaar ervoor 15 procent. Wel is het aantal ex-gedetineerden dat nazorg krijgt bij het Veiligheidshuis het afgelopen jaar toegenomen in Uden en Veghel. "Dat komt omdat we daar voorheen die nazorg nog niet boden. Vandaar de stijging." In de regio Land van Cuijk verklaart De Winter de stijging van het aantal jeugdige daders door te wijzen op het beter monitoren van het gebied. "Ik denk niet dat er nu per se meerdere daders zijn, maar eerder dat we deze personen beter in beeld hebben gebracht."
  De Winter is te spreken over de aanpak van huiselijk geweld en het begeleiden van ex-gedetineerden, de zwaartepunten van het Veiligheidshuis. "Tien jaar geleden was het een taboe om huiselijk geweld te melden. Doordat dat nu wel gebeurt, kunnen we kijken naar de oorzaken en oplossingen zoeken. Als het gaat om het begeleiden van mensen die net uit de gevangenis komen, komt de kruisbestuiving van verschillende partijen die werkzaam zijn in het veiligheidshuis goed van pas. We kunnen deze mensen maatgericht helpen bij het zoeken naar woning, werk of de aanpak van persoonlijke problemen. Dagelijks is de winst van deze samenwerking zichtbaar."

  Onderwerp: Jodiumpillen vinden weinig aftrek in Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEINKENSZAND - De distributie van jodiumpillen werkt niet. Dat concludeert burgemeester Jaap Gelok van Borsele, portefeuillehouder nucleaire zaken in de Zeeuwse veiligheidsregio.
  Slechts drie tot 25 procent van alle Zeeuwen heeft een jodiumpil in huis. De pillen die in 2010 verstrekt waren, waren al in 2002 gedraaid. Volgende maand is de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken. In 2010 is toch besloten om de oude, bijna verlopen pillen bij de gemeentelijke balies te leggen, omdat de Zeeuwse werkgroep nucleaire veiligheid dan direct kon zien of de inwoners ook de weg naar het gemeentehuis voor de pil konden vinden.
  Vanaf juni kunnen er nieuwe pillen opgehaald worden in de gemeentehuizen. "Dat zijn echt versgedraaide pillen", reageert Gelok.

  Onderwerp: Reginale brandweer kost 'klap geld'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GELDERMALSEN - Zoals het er nu naar uitziet gaat de regionalisering van de brandweer Geldermalsen 175.000 euro kosten.
  Dat bedrag is volgens burgemeester Miranda de Vries een 'grote klap' geld, maar wel minder groot dan aanvankelijk door de gemeente werd becijferd. Dinsdagavond maakte De Vries bekend dat de commissie Bestuur en Middelen komend najaar een definitief voorstel tegemoet kan zien. Daarin staan ook de exacte kosten die zijn gemoeid met de overgang van de brandweer van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal naar de Veiligheidsregio.
  De Vries wil voor de zomer van de Veiligheidsregio wel weten welke gemeenten geld aan de streep overhouden en welke gemeenten erbij inschieten. Geldermalsen hoort bij deze laatste categorie. De Vries zei dinsdag dat dit het gevolg is van een 'pechconstructie' die de Veiligheidsregio hanteert. Kosten worden berekend per hoofd van de bevolking. Geldermalsen heeft relatief veel inwoners vergeleken bij enkele dunbevolkte plattelandsgemeenten.
  Op een vraag vanuit de commissie welke gemeenten wel en welke gemeenten niet van de regionalisering profiteren, noemde De Vries één gemeente. ,,Ik vind ze in Nijmegen erg stil'', zei ze. Volgens haar een teken aan de wand: ,,Ik denk dat ze daar profiteren van het feit dat een groot deel van de overhead van de nieuwe brandweer wordt gevestigd.''
  De burgemeester hoopt dat het tekort nog enigszins kan worden beperkt voordat de raad komend najaar aan zet is. Ze zei verder dat gesprekken over compensatie voor de overheveling van brandweermaterieel in goede harmonie verlopen. ,,U kent onze commandant (Ivan van Hemert, red.). In dat opzicht maak ik me weinig zorgen dat we er slechter van worden.''

  Onderwerp: Nieuwe beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 17 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet wenselijk dat kwetsbare objecten, zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, detentiecentra, basisscholen en kinderdagverblijven, in de toekomst binnen 30 meter afstand van een spoorlijn worden gevestigd. Dit is een van de thema's van de nieuwe beleidsvisie externe veiligheid. De gemeente introduceert in haar nieuwe visie het begrip 'zeer kwetsbaar object': panden waarin veel mensen verblijven die anderen nodig hebben om te kunnen vluchten. De kans dat zich een grootschalige ramp voordoet met gevaarlijke stoffen op het spoor is heel klein, maar als zich een dergelijke ramp voordoet, kan dit ernstige gevolgen hebben. De bestaande hulpverleningscapaciteit is dan vaak onvoldoende om niet-zelfredzame mensen in de nabijheid van het spoor in de cruciale eerste minuten te kunnen evacueren.
  In de visie geeft het college per bedrijventerrein aan welke mate van risico's aanvaardbaar is. De gemeente wil risicovolle bedrijven blijven toestaan op Westkanaaldijk, Noord-Oost Kanaalhavens en Bijsterhuizen. Op bedrijventerrein Winkelsteeg zijn nu ook dergelijke bedrijven gevestigd, maar gelet op de nabijheid van de stad en de ontwikkelingen rond de Novio Tech Campus wil het college nieuwvestiging van risicovolle bedrijven zo veel mogelijk uitsluiten.

  Onderwerp: Banen weg bij Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland gaat 35 banen schrappen. Dat staat in een bestuursvoorstel. De banen verdwijnen omdat de Veiligheidsregio dit jaar ruim 1,3 miljoen wil bezuinigen, oplopend tot zo'n 4 miljoen in 2015.
  Er wordt onder meer gesneden in management en in operationele diensten. Verder moet geld bespaard worden door een gezamenlijke huisvesting en bedrijfsvoering met de GGD Zeeland.
  Het verdwijnen van 35 formatieplaatsen kan overigens wel risico's opleveren, schrijft het bestuur. Het moet nog blijken in hoeverre de vermindering van banen verantwoord is in de nieuwe organisatie.
  Het voorstel wordt besproken in de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio op 24 mei.

  Onderwerp: Adviesrapport Multidisciplinair Evenementenbeleid veiligheidsregio Brabant Zuidoost
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Met de komst van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (2004) is voor de regionale brandweer (tegenwoordig onderdeel van de Veiligheidsregio) de verplichting geschapen om middels het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) voorbereidingen te treffen op mogelijke rampen in de regio. De Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) besteedt specifiek aandacht aan het verbeteren van de voorbereiding op rampen. Op basis van de voor het RBR opgestelde risicoprofielen zijn calamiteiten op of rondom evenementen in de regio als een risico gedefinieerd. In opdracht van het veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een inventarisatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe de afstemming tussen hulpdiensten en gemeenten geregeld is rondom de vergunningverlening ten behoeve van evenementen. Daarbij is gekeken naar de wijze waarop er momenteel afstemming is tussen gemeenten en hulpdiensten.

  Onderwerp: De Nieuwe Stad staat op de dijk
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - In de artikelenreeks De Bouw in 2030 schetsen opinieleiders hun visie op de toekomst van de sector. Vandaag deel 3: Wim Kuijken, deltacommissaris.
  "Of aannemers in 2030 kunnen inschrijven op het beheer en onderhoud van complete dijkringen? Waterveiligheid vermarkten is wel een optie. Hoe, dat moet nog blijken, maar in een contractvorm kan ik me voorstellen dat we de Zandmotor, waarvoor nu een proef loopt, zo kunnen vermarkten dat een baggeraar het onderhoud krijgt voor meerdere jaren. Zo kan hij zijn klussen in Dubai, Indonesië en Nederland effectief inplannen. Ik weet niet of waterschappen in 2030 nog bestaan, maar de functie natuurlijk wel. Er zal altijd iemand moeten zijn die de opdrachten aan aannemers verstrekt. Kijk maar in Engeland waar veel lokaal en privaat is geregeld. Daar overstroomt het ook keer op keer en denken ze: wordt het niet eens tijd dat iemand iets gaat doen?
  In 2030 wonen de mensen niet achter de dijk, maar erop - de stad in de dijk. Boulevard Scheveningen is daar al een voorbeeld van. De kering in de boulevard. Ik denk ook aan Dordrecht, Rotterdam en de Drechtsteden. Overigens is 2030 voor mij als deltacommissaris nog relatief dichtbij, in het Deltaprogramma bereiden we ons ook voor op de situatie van 2050 tot 2100.
  Even een dijk hapsnap verstevigen gebeurt in de toekomst nog 'slechts' in zeventig procent van de gevallen. In de andere gevallen zijn er oplossingen bedacht die niet alleen de veiligheid waarborgen, maar ook mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van zelfs complete steden. Dat betekent dat de dijk van nu niet alleen de hoogte in moet, maar veel meer nog in de breedte. Ik voorspel verhoogde stukken land van honderden meters lang, die rijp worden gemaakt voor nieuwe bebouwing en infrastructuur. Die nieuwe multifunctionele deltadijken kunnen cruciale punten in ons toekomstig systeem zijn. Met een paar daarvan ben je klaar voor vele decennia.
  Er zijn plekken in Nederland waar je zo'n stadsdijk kunt bouwen. De Grebbedijk, tussen Rhenen en Wageningen van 5 kilometer lang is daar een voorbeeld van. Achter die dijk liggen Veenendaal en de hele Foodvalley. Als het daar fout gaat, loopt het land vol tot aan de randmeren. Dat zou een drama zijn met veel menselijke slachtoffers en economische schade. Die deltadijk met nieuwe functies en een bezwijkkans van eens in meer dan 100.000 jaar is economisch verantwoord. We hebben het uitgerekend. Dordrecht is ook kwetsbaar op het punt waar drie rivieren bij elkaar komen. Doorgaan met het verhogen van de kering kan daar niet met goed fatsoen, want die loopt dwars door de stad. Woonwijken van later overstromen eens in de honderd jaar zonder dat het erg is. In Hamburg maken ze al huizen waarvan de plint een parkeergarage is, waarvan de grote zware deuren sluiten als het water hoger staat dan gemiddeld en waar de bewoners lopen over 10 meter hoge bruggen. Nieuwe bouwtechnieken zijn niet perse nodig. Maar we zullen wel ontwikkelaars en private ondernemingen moeten interesseren mee te doen. Nadenken over de toekomst doe je natuurlijk nooit genoeg, maar waterwerkers in Nederland zijn behoorlijk innovatief. Een consortium van waterbouwers, overheid en kennisinstituten bedacht recentelijk al de Zandmotor, een concept dat in 2030 vaker is ingezet. Een coalitie van natuurorganisaties probeert nu te onderzoeken en aan te tonen dat kwelders, vooroevers en bergingen dijken versterken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.