Week: 18 van 29 april tot en met 5 mei 2012


Nieuws van Internet:
 • Tjibbe Joustra: 'Te veel veiligheidsregio's '
 • Leger springt steeds vaker bij in Nederland
 • Nieuwe Brandweerkazerne in Schiedam
 • Meijering weg als brandweercommandant Terneuzen
 • Minister Opstelten bezoekt Veiligheidshuis Alkmaar
 • Publicatie infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012
 • Begroting Veiligheidsregio Flevoland tegen het licht
 • Op schermen getoonde overvallers niet gepakt
 • Regionalisering brandweer kost één ton minder
 • Demonstrerende agenten wachten minister Opstelten op bij Veiligheidshuis Alkmaar


 • Onderwerp: Tjibbe Joustra: 'Te veel veiligheidsregio's '
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tien veiligheidsregio's in plaats van 25 lijkt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, meer dan voldoende.
  Ruim een jaar is Joustra voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In die tijd werden grote onderzoeken afgerond naar de schietpartij in Alphen aan den Rijn en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De volgende grote klus is de treinbotsing bij Amsterdam Sloterdijk. In een interview met Binnenlands Bestuur zegt Joustra de doorlooptijden van de onderzoeken terug te willen brengen. Nu moet er binnen een jaar een rapport liggen. Dat lukt niet altijd. 'Toch wil ik dat we die termijnen verkorten, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Want ik begrijp dat bestuurders en betrokkenen zo snel mogelijk na een ongeval in actie willen komen', zegt hij.
  Na een ongeval is vaak de eerste reflex van een gemeente om zelf onderzoek te gaan doen. Joustra: 'Ik kan me voorstellen dat organisaties na een ingrijpende gebeurtenis aan zelfreflectie willen doen. Een veiligheidsregio of een brandweerkorps wil weten hoe zijzelf gefunctioneerd hebben. Maar wat je nog steeds ziet, is dat er wel erg veel onderzoeken worden ingezet. Met als gevolg dat burgers en ook bestuurders zelf op het laatst niet weten of dit nu het laatste onderzoek is en welk onderzoek gewichtig is en welk wat minder. Dat maakt het allemaal niet helder.'
  In het interview met Binnenlands Bestuur pleit Joustra voor minder veiligheidsregio's, met name met het oog op de communicatie. Eén van de hoofdconclusie uit het OvV-onderzoek naar de brand bij Moerdijk was dat de crisiscommunicatie faalde. De betrokken autoriteiten waren niet 'rolvast' waardoor er bestuurlijke drukte ontstond, waar de buitenwereld om heldere antwoorden vroeg. Met als bredere conclusie dat een calamiteit waarbij meerdere Veiligheidsregio's betrokken zijn, wat communicatie betreft al snel een warboel wordt.
  'De Veiligheidsregio's worden geëvalueerd', zegt Joustra diplomatiek. 'Je kunt je voorstellen dat daaruit komt dat de veiligheidsregio's dezelfde grenzen krijgen als de nieuwe politie-eenheden. Dus van 25 terug naar tien eenheden. Dat zou geen vreemde uitkomst zijn. Het zou alleen al handig als het gaat om de meldkamers.'
  Hij ziet naar aanleiding van Moerdijk ook wel wat in het idee om een centrale unit voor communicatie te creëren. Een landelijke voorziening, met specialisten op het gebied van crisiscommunicatie die als een soort 'vliegende brigade' ingevlogen kan worden. Ook als het geen nationale ramp is, maar een forse calamiteit die de grenzen van verschillende gemeenten en regio's overschrijdt.

  Onderwerp: Leger springt steeds vaker bij in Nederland
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 30 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het leger helpt steeds vaker bij invallen, de observatie van criminelen en het zoeken naar vermisten. Door de missies in Irak en Afghanistan heeft Defensie capaciteiten ontwikkeld die heel goed op straat in Nederland toepasbaar blijken, zegt Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif vandaag in het Nederlands Dagblad.
  Het zou gaan om capaciteiten die de politie en de brandweer niet hebben. Zo volgen specialisten van de landmacht en de marine de beweegpatronen van verdachten. Ook worden regelmatig onbemande observatievliegtuigen boven Nederland ingezet op verzoek van justitie of burgemeesters.
  De Kruif:
  "Of je nu iemand zoekt die bermbommen maakt in Afghanistan, of iemand die branden sticht in Drenthe, de gedragspatronen en de data zijn eigenlijk gelijk. Daarmee kunnen we de politie helpen om een pyromaan op te sporen."
  De samenwerking met de politie heeft volgens hem de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. In alle 25 veiligheidsregio's zitten tegenwoordig militairen die de hulpvragen van politie, justitie en burgemeesters omzetten in een aanbod van defensie.
  Als voorbeeld wordt in de krant een actie van vorig jaar mei genoemd, waarbij in Venlo 4,5 miljoen euro in het huis van een Belgische drugshandelaar werd gevonden. De Belastingdienst vermoedde dat er geld was verstopt, maar kon niks vinden. Een zogenoemd Advanced Search Team van defensie ontdekte dat de binnen- en buitenmaten van het huis niet met elkaar klopten en vond uiteindelijk een geheime bergplaats achter een dubbele wand.

  Onderwerp: Nieuwe Brandweerkazerne in Schiedam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan Plein 1940-1945. Deze kazerne moet de huidige kazernes aan de Breedstraat in Schiedam en de Laanslootseweg in Rotterdam-West vervangen. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft het gemeentebestuur van Schiedam verzocht een locatie te zoeken voor de nieuwbouw van de kazerne. In het kader van een betere spreiding van de kazernes en in het licht van de bezuinigingen binnen de VRR is de bundeling van de brandweerinzet op één centrale plaats voor het verzorgingsgebied noodzakelijk. Om de nieuwbouw te realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college in de raadsvergadering van 31 mei. Wethouder Foort van Oosten en algemeen directeur Arjen Littooij van de VRR zeggen tevreden te zijn met het voorgenomen besluit. Mocht de Schiedamse gemeenteraad groen licht geven, dan is de verwachting dat de nieuwbouw in 2013 gereed zal zijn. 1 mei 2012

  Onderwerp: Meijering weg als brandweercommandant Terneuzen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Commandant Jeroen Meijering (44) is dinsdag vertrokken als brandweercommandant bij de brandweer Terneuzen.
  Vorig jaar mei trad hij al aan als directeur bij Nedmobiel, gespecialiseerd in mobiliteit en infrastructuur. Vanwege de regionalisering van de brandweer en een verschuiving van functies, bleef Meijering op verzoek van B en W van Terneuzen nog aan als commandant.
  Meijering begon zijn carrière in 1997 als plaatsvervangend commandant bij de gemeente Deurne. Van 1998 tot 2000 was hij commandant bij de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Daarna ging hij aan de slag in Terneuzen. Daarnaast was hij voor de Veiligheidsregio Zeeland, kringmanager Zeeuws-Vlaanderen (sinds 2001) en Regionaal Commandant van Dienst (sinds 2005). Die laatste functie blijft hij voorlopig vervullen.

  Onderwerp: Minister Opstelten bezoekt Veiligheidshuis Alkmaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 02 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALKMAAR - Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie was woensdag op werkbezoek bij Veiligheidshuis regio Alkmaar. Hij wilde met eigen ogen zien hoe het Veiligheidshuis werkt en heeft een positief beeld opgedaan. Tijdens zijn bezoek sprak hij met ketenmanager van het Veiligheidshuis Julia Mölck en Veiligheidsofficier Rienk Mud over de samenwerking in het Veiligheidshuis.
  Demissionair Minster Opstelten gaf aan dat criminele jeugdgroepen prioriteit moeten krijgen. Het gaat erom dat de criminele kern opgepakt wordt en dat ze pas weer op straat komen wanneer ze kunnen integreren in de maatschappij. Jongeren hebben hierbij wel hulp nodig. Zoals een aaneengesloten traject voor de jongeren; er mogen geen gaten ontstaan. Van belang is dat de maatregelen op het gebied van jeugdhulpverlening op elkaar aansluiten. Keten-manager Mölck zegt: "Het Alkmaarse college van B&W geeft hier ook prioriteit aan, waardoor het Veiligheidshuis gezaghebbend en doortastend kan optreden."
  Een tweetal aandachtspunten komen naar voren. Ten eerste: de samenwerking van de Centra voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis. In de toekomst moeten de organisaties elkaar verrijken en beter gaan samenwerken. Ketenmanager Mölck zegt: "De structuur hiervoor zijn wij nu lokaal aan het 'bouwen' - landelijke kaders zijn er niet. Het wordt een mooie uitdaging."
  Als tweede is er gesproken over de fusie van de drie veiligheidshuizen Noord-Holland Noord tot één Veiligheidshuis. "Dit past volledig bij de visie van de regering waarbij de doelstelling ligt bij efficiënter werken en bezuinigen," aldus ketenmanager Mölck.
  Het Veiligheidshuis regio Alkmaar levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Alkmaar. Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, organisaties die bij veiligheid en handhaving betrokken zijn én hulpverlenende organisaties werken samen vanaf één locatie. Het Veiligheidshuis richt zich op overlastgevende jeugd, veelplegers, daders en slachtoffers van huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, risicoburgers en mensenhandel .

  Onderwerp: Publicatie infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 02 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig. In het onlangs gepubliceerde infoblad wordt op die omgevingsvergunning en gebruiksmelding ingegaan.
  Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften.
  Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing.
  In het infoblad wordt ingegaan op de meer risicovolle vormen van gebruik waarvoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding is vereist. Hierbij moet ook worden voldaan aan de regels in het Bouwbesluit maar kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden aan het brandveilig gebruik van dat bouwwerk worden gesteld.
  Deze nadere voorwaarden mogen geen eisen zijn die al als algemene eis in het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen. Het mogen ook geen eisen zijn over bouwtechnische veranderingen van het bouwwerk. Een nadere voorwaarde kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het maximaal aantal personen dat tegelijk in (een deel van) het gebouw aanwezig mag zijn.

  Onderwerp: Begroting Veiligheidsregio Flevoland tegen het licht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Almere - Het college van B&W van Almere heeft kennisgenomen van de Ontwerp Programmabegroting 2013 en de Meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Flevoland. 'Op basis hiervan stelt het college aan de raad voor om hierop een zienswijze in te brengen', meldt de gemeente Almere vrijdag.
  De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Hier wordt de rampen- en crisisbeheersing in Flevoland voorbereid en daadwerkelijk georganiseerd.
  Het samenwerkingsverband is formeel geregeld via een gemeenschappelijke regeling. De begroting is hiervoor een sturingsinstrument. Daarom is in de regeling bepaald dat de gemeenteraden zich over de begroting uit kunnen spreken in de vorm van een zienswijze.
  Het college stelt de raad voor van deze mogelijkheid gebruik te maken. In de zienswijze zal het bestuur van de Veiligheidsregio worden verzocht rekening te houden met verdere ombuigingen in de komende jaren.
  Het bestuur van de Veiligheidsregio zal de zienswijze betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting. Dit zal in de vergadering van 27 juni aanstaande gebeuren.

  Onderwerp: Op schermen getoonde overvallers niet gepakt
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - De beelden van tien overvallers op grote beeldschermen in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben vooralsnog niet geleid tot de aanhouding van een van hen. Ook zijn er geen tips over de verdachten bij de politie binnengekomen. Dat meldde de politie Rotterdam-Rijnmond donderdag. De mannen worden verdacht van vijf gewelddadige overvallen in de regio. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot kort geleden tot het plaatsen van de beelden op grote schermen en in supermarkten als ultieme poging de verdachten te kunnen pakken. De foto's zijn nu weer weggehaald. Ze stonden er een week op. De foto's blijven wel te zien op de websites van de politie en de veiligheidsregio. Ook de zoektocht naar de verdachten gaat door, aldus de politie. Het OM zegt de actie nu te gaan evalueren. Zeker is wel dat ook in de toekomst beelden van verdachten van vooral zware criminaliteit op de digitale schermen te zien zullen zijn.

  Onderwerp: Regionalisering brandweer kost één ton minder
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nu de financiële afwikkeling van de regionalisering van de brandweer achter de rug is, blijkt dat de gemeente Veenendaal één ton minder hoeft uit te geven dan wat aanvankelijk werd gedacht. Daardoor kan de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) worden verrekend met de kosten die de VRU over 2010 aan de gemeente verschuldigd is.
  In 2010 stelde de raad circa 2,5 miljoen euro beschikbaar. Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
  De VRU was onder meer betrokken bij de veiligheid rond de viering van Koninginnedag, met de koninklijke familie, in Rhenen en Veenendaal. Omdat er minder mensen op af kwamen (45.000) dan aanvankelijk werd gedacht (tot 80.000) konden de crisisscenario's in de kast blijven. Wel werden enkele mensen opgepakt die zich ,,verdacht gedroegen.''

  Onderwerp: Demonstrerende agenten wachten minister Opstelten op bij Veiligheidshuis Alkmaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 05 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALKMAAR - Minister van justitie Ivo Opstelten heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Veiligheidshuis in Alkmaar. Daar werd hij opgewacht door actioevoerende politieagenten, die al weken publieksvriendelijke acties voeren voor betere arbeidsvoorwaarden.
  Ze hielden de demissionaire bewindsman voor dat hij nu snel over de brug moet komen, omdat de acties anders snel minder vriendelijk van karakter zullen worden.
  In het Veilgheidshuis heeft Opstelten vervolgens gesproken met Julia Mölck, ketenmanager, en Rienk Mud, veiligheidsofficier. Ook woonde hij een overleg over risicojongeren bij.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.