Week: 15 van 8 tot en met 14 april 2012


Nieuws van Internet:
 • Meerlaagse aanpak waterveiligheid
 • Stelselwijziging Omgevingsrecht
 • TU kennisconferentie: waterveiligheid vraagt om risicogestuurde aanpak
 • Update bestuurlijke netwerkkaarten
 • Burgemeester Lonink wil onderzoek naar werkelijke brandweerkosten
 • Minder duikers in regio IJsselland
 • Velsen wil meer aandacht voor risico's Tata Steel
 • Veiligheidsberaad: Hand in eigen boezem steken
 • Regionalisering brandweer gaat gemeenten in Zeeland meer geld kosten
 • Zuid-Limburgse gemeenten tekenen convenant betere bewaking veiligheid scholen
 • Melderkamer ambulances wordt beschouwd als 'zorginstellingen'
 • Aanvalsplan voor zwartste scenario TWO Chemical Logistics
 • Rehwinkel doet stapje terug in Veiligheidsregio


 • Onderwerp: Meerlaagse aanpak waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 08 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - De waterveiligheid wordt voortaan niet meer alleen gebaseerd op de kwaliteit en hoogte van de dijken, maar ook op andere onderwerpen. Daarvoor is overeenstemming in de Tweede Kamer gekomen.
  "Uitgangspunt is de overstromingskans in plaats van de overschrijdingskans. Er wordt voortaan niet alleen meer gekeken naar het risico dat de dijk overstroomt, maar ook naar andere vormen van verbetering van de waterveiligheid. Er komt een meerlaagse waterveiligheid", zegt staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu. Hierbij speelt de rampenbestrijding, evacuatiemogelijkheden en bijvoorbeeld landschapsaanpassingen voor Ruimte voor de rivier ook een rol.
  Doelstelling is dat er voor iedereen een bepaalde basisveiligheid komt als het gaat om waterveiligheid. Dit wordt gebiedsgericht aangepakt, vanwege de grote verschillen per regio.

  Onderwerp: Stelselwijziging Omgevingsrecht
  Thema: Wabo
  Datum: 08 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Minister heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de beleidsuitgangspunten en voortgang om te komen tot een integrale Omgevingswet.
  Er komt een nieuw instrumentarium met zes centrale rechtsfiguren:
  * de omgevingsvisie, een strategisch gebiedsdekkend plan dat is te vergelijken met de huidige structuurvisies op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau maar dan met water, milieu, verkeer en vervoer, natuur.
  * het programma, met beleidsvoornemens en -regels zoals die nu voorkomen in uitvoeringsparagrafen van strategische plannen, structuurvisies. Vormvrij en bindend voor de bestuursorganen die ze vaststellen.
  * de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving. Hiermee wordt het aantal AMvB's fors teruggebracht.
  * de omgevingsverordening. Deze gaat het huidige bestemmingsplan vervangen. In de omgevingsverordening komen de geldende ruimtelijke regels te staan, locatiegebonden regels en vergunningvereisten.
  * de omgevingsvergunning. De huidige omgevingsvergunning wordt uitgebreid met de vergunningen voor de Waterwet, Wet natuurbescherming, ontgrondingen, archeologische rijksmonumenten e.d.
  * het projectbesluit. Een generieke regeling voor besluitvorming voor publieke projecten, zoals de aanleg van infrastructuur en waterstaatswerken, en private projecten met een publiek belang.

  Onderwerp: TU kennisconferentie: waterveiligheid vraagt om risicogestuurde aanpak
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Nederlandse waterveiligheid vraagt om nieuwe maatregelen die de grootste risico's op slachtoffers en schade wegnemen. Daar waren veel aanwezigen op de tweede Kennisconferentie Deltaprogramma het zonder meer over eens. "Risicogestuurd werken betreft maatregelen die al genomen kunnen worden voordat een allesomvattend nieuw waterveilgheidsbeleid kan worden ingevoerd", zei directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan-Hendrik Dronkers. Deltacommissaris Wim Kuijken belegde de kennisconferentie om met wetenschappers te praten over de kennishiaten op het gebied van waterveiligheid. De conferentie vond op 3 april plaats op de TU in Delft.
  Op de kennisconferentie is uitgebreid gesproken over het concept van het meerlaagse veiligheidsbeleid waarbij laaggelegen polders en steden worden ingericht om een overstroming op te kunnen vangen. Ook evacuatie maakt deel uit van de nieuwe aanpak. De conferentie maakte duidelijk dat er onder de wetenschappers nog veel vragen zijn over meerlaagse veiligheid. Mordicus tegen het nieuwe beleid is hoogleraar Han Vrijling. Hij is van mening dat geld maar één keer kan worden uitgegeven. "Alles wat wordt besteed aan robuust bouwen en evacuatie, wordt niet uitgegeven aan sterkere dijken." Directeur-generaal Dronkers ziet de invoering van meerlaagse veiligheid wel zitten, maar had enkele kanttekeningen. Hij nodigde de aanwezige wetenschappers uit meerlaagse veiligheid te kwantificeren. Hoeveel risicovermindering levert een terp of een evacuatieplan feitelijk op?

  Onderwerp: Update bestuurlijke netwerkkaarten
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 11 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Er is een nieuwe druk uitgekomen van de bestuurlijke netwerkkaarten. De kaarten zijn onmisbaar bij het in kaart brengen van bevoegdheden van de functionele kolommen en de algemeen bestuurlijke kolom.
  In 2008 hebben de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid gezamenlijk de eerste Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing uitgebracht. De netwerkkaarten maken inzichtelijk wie in een crisis waarvoor (bestuurlijk) verantwoordelijk is. Basisinformatie die voorheen moeilijk toegankelijk was. Het document bestaat uit 22 bestuurlijke netwerkkaarten, waarin 34 verschillende ketens en onderwerpen worden behandeld, variërend van afvalstoffen tot olie, van voedselveiligheid tot zeescheepvaart en van dierziektebestrijding tot rampenbestrijding.
  Dit is alweer de vierde druk welke sterk is uitgebreid ten opzichte van de vorige drukken. Zo zijn er nu ook netwerkkaarten voor het cultureel erfgoed en voor het onderwijs. Daarnaast is in elke kaart de rol van relevante internationale spelers opgenomen en is er meer aandacht voor coördinerende afspraken over de operationele leiding en overleg. Ook wordt specifieker ingegaan op de rol van adviesorganen, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Beleidsondersteunend Team milieu-incidenten (BOT-mi) en het Watermanagementcentrum.

  Onderwerp: Burgemeester Lonink wil onderzoek naar werkelijke brandweerkosten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen vindt dat onderzocht moet worden waarom de brandweerkosten van Zeeuwse gemeenten zo verschillend zijn.
  De uitslag kan de weerzin van veel gemeenteraden tegen de financieringssystematiek van de Veiligheidsregio Zeeland wegnemen, verwacht portefeuillehouder Lonink.
  Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bespreekt vrijdag de verdeling van de kosten over de gemeenten. Zoals het er nu naar uitziet, zijn straks vooral Middelburg, Vlissingen en Noord-Beveland flink duurder uit. Ze hebben aangedrongen op een onderzoek naar de werkelijke kosten. De komende vier jaar moeten alle gemeenten dieper in de buidel tasten om de regionalisering van de brandweer te betalen.

  Onderwerp: Minder duikers in regio IJsselland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  IJSSELDELTA - De duikteams van de brandweer in Kampen en Zwartewaterland verdwijnen per 2014. Deventer en Zwolle - in de nieuwe kazerne Noord - houden wel een team.
  Grootschalige zoek- of bergingsoperaties worden straks zoveel mogelijk overgelaten aan Defensie of het Korps Landelijke Politiediensten. Dat blijkt uit een voorstel voor de duikteams dat deze maand ter tafel ligt bij de bestuursvergadering van Veiligheidsregio IJsselland. Hardenberg en Ommen blijven volgens plan tot 2014 gebruik maken van het duikteam uit Almelo. Olst-Wijhe krijgt vanaf 2014 een extra vaartuig. Het duikteam van Giethoorn is eind vorig jaar al opgeheven. Binnen de Veiligheidsregio is de toekomst van de duikteams al langer onderwerp van discussie: ze zijn duur en vereisen veel training van personeel. Bovendien is de kans dat ze daadwerkelijk levensreddend optreden beperkt.

  Onderwerp: Velsen wil meer aandacht voor risico's Tata Steel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  IJMUIDEN - In het risicoprofiel dat Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) opstelt, moet expliciet aandacht zijn voor de risico's op incidenten bij Tata Steel, op het Noordzeekanaal en incidenten met domino-effecten. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Velsen.
  Voor elke regio in het land geldt een op maat gemaakt risicoprofiel. Echter dat op maat maken, gaat via een landelijk risicomodel. Dat houdt rekening met bijvoorbeeld de grote van het risico op een ramp en de impact daarvan op de omgeving.
  ,,Volgens die landelijke methodiek scoort bijvoorbeeld een ongeval met gevaarlijke stoffen bij de staalfabriek niet hoog genoeg om afzonderlijk uitgewerkt te worden'', zegt burgemeester Franc Weerwind. ,,Wij vinden dit echter wel nodig.''

  Onderwerp: Veiligheidsberaad: Hand in eigen boezem steken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Volgens Henk Jan Meijer, vice-voorzitter in het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad komt de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's erg vroeg, maar is er toch alle aanleiding voor.
  Samen met de VNG en het Genootschap van Burgemeesters (NGB) stuurde het Veiligheidsberaad een brief naar minister Opstelten met een reactie op de concept onderzoeksopdracht voor de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr). De wet is pas anderhalf jaar van kracht, maar de organisaties hebben zoveel verbeterpunten dat een evaluatie toch op zijn plaats is. Meijer: 'Je kunt ook zeggen dat we met de invoering niet zorgvuldig genoeg zijn geweest. We hadden de verouderde normstellingen toen al kunnen differentiëren en herijken. Dat is geen beschuldiging naar de minister. We moeten de hand ook in eigen boezem steken.'
  Volgens de briefschrijvers kan opschaling geen doel op zich zijn, omdat schaalvergroting niet per se tot een verbetering in de veiligheidszorg leidt. Als het al moet gebeuren, zou het een initiatief vanuit een veiligheidsregio zelf moeten zijn. Proportionaliteit is dan het uitgangspunt. 'Het is te gemakkelijk om nu al te roepen dat we naar tien regio's moeten. 25 regio's is misschien veel, maar tien is onvoldoende doordacht. Je kunt best iets samenvoegen, maar zorg ervoor dat je lokale binding houdt met gemeenschap en bestuur.'
  De organisaties vragen zich verder af of gemeenteraden wel voldoende instrumenten hebben om hun controlerende rol waar te maken. 'We hebben het over deels verlengd lokaal bestuur. De gemeenteraden geven geld aan de brandweer en maken een risicoprofiel. De veiligheidsregio is voor hen een ver-van-mijn-bed-show en de financiering is hybride: deels landelijk, deels gemeentelijk. Het is lastig om hen erbij te blijven houden.'Daarnaast leven zorgen over landelijke eisen die deels verouderd zijn, zoals aanrijdtijden van de brandweer. Ook is niet altijd duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft bij een grote ramp of crisis en raken diverse andere wetten aan crisisbeheersing.
  De schrijvers merken op dat de gemeente als operationele partner (bevolkingszorg) in de veiligheidsregio geheel ontbreekt in de onderzoeksopdracht. 'Waar het voor hulpverleners 24 uur is, komt het voor de gemeente bovenop het reguliere werk, dus daar is wel een inhaalslag nodig. In Veiligheidsregio IJsselland werken we met een vrijgesteld coördinerend gemeentesecretaris die zich bezighoudt met crisisbeheersing.' Een laatste aandachtspunt is financiële tegemoetkoming voor gemeenten na een ramp. 'In Moerdijk ging het om tientallen miljoenen. Het is een moeizaam proces. We moeten duidelijk maken wat hiervoor de criteria zijn.'
  Bij elkaar behoorlijk wat aanmerkingen, maar het gaat wel over de huidige situatie. Is dat niet zorgelijk? 'Vaak gaan dingen wel goed. Belangrijk is dat er één aanspreekpunt is. De voorzitter van de bronregio is de baas.' Rampen- en crisisbestrijding is met de komst van de veiligheidsregio's wel effectiever en efficiënter geworden, vindt Meijer. 'Ik ben 12 jaar burgemeester en merk dat we een kwaliteitssprong hebben gemaakt. We hebben meer en betere contacten, processen zijn geprofessionaliseerd en we hebben een meer integrale aanpak. Maar het kan natuurlijk beter. We gaan ook niet wachten tot de evaluatie er is. We kijken tussendoor of we de juiste stappen nemen. Het werk ligt niet stil.'

  Onderwerp: Regionalisering brandweer gaat gemeenten in Zeeland meer geld kosten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Zeeuwse gemeenten gaan de komende vier jaar meer betalen voor de regionalisering van de brandweer.
  Een ruime meerderheid van het bestuur is vrijdag akkoord gegaan met de miljoenenbegroting. Alleen de burgemeesters van Middelburg, Vlissingen, Borsele en Goes stemden tegen. Hulst en Kapelle onthielden zich van stemming. Ook werd besloten onderzoek te laten doen naar een nieuwe verdeelsleutel van de kosten. Dat kan vooral nadelig uitpakken voor Vlissingen, Middelburg en Noord-Beveland.

  Onderwerp: Zuid-Limburgse gemeenten tekenen convenant betere bewaking veiligheid scholen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  'Veiligheid op school krijgt voorrang' moet zorgen voor eenduidige afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander strafbaar gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om school
  In het gemeentehuis van Stein-Elsloo hebben vrijdagmiddag, tijdens een reguliere Veiligheidsregio bijeenkomst, de burgemeesters van Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals het convenant 'Veiligheid op school krijgt voorrang' ondertekend. Ook de politie, het openbaar ministerie en de scholen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Maastricht en het Heuvel-/Mergelland ondertekenen het convenant. Met de ondertekening van het document leggen de partners samenwerkingsafspraken vast over de veiligheid in en rondom de scholen binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
  Het uiteindelijke doel van dit convenant is erop gericht dat zowel, leerlingen, personeel als bezoekers van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en lesomgeving. De vastgelegde afspraken geven handvatten over eigen rol en aandeel van de school, maar ook om te komen tot een concrete en heldere invulling van taken en afspraken tussen de school en de andere veiligheidspartners, zo zegt een woordvoerder van de gemeente Maastricht. De partners zien een gezamenlijk belang bij het maken van eenduidige afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander strafbaar gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om school. De afspraken vastgelegd in het convenant gaan per direct in.
  Het eerste onderdeel wat vanuit de afspraken in convenant wordt opgepakt is de binnenkort verplichte incidentenregistratie op scholen. Dit registratiesysteem geeft scholen inzicht in de ontwikkelingen van (gewelds)incidenten en veiligheid op de onderwijsinstellingen. Hiermee kan een vergelijk met andere scholen worden gemaakt en kunnen al dan niet met de medewerking van de andere convenantpartners maatregelen worden genomen. Deze registratie levert, zo zijn de ondertekenaars van mening, een belangrijke bijdrage aan een veilige school voor alle kinderen, jongeren en onderwijspersoneel.
  Veiligheid op school heeft, zo zeggen de deelnemers aan dit convenant, veel componenten en is nauw verbonden met veiligheid in andere delen van het maatschappelijk leven. "Veiligheid op scholen staat niet los van veiligheid in de wijk, op straat, in publieke gebouwen of in uitgaanscentra. Het heeft ook nauwe raakvlakken met veiligheid en geborgenheid in de privésfeer en veiligheid in het gezin. Veiligheid is een facet van ons maatschappelijk functioneren en is dus een zaak die iedereen aangaat en waar iedereen ook verantwoordelijkheid in draagt en een eigen bijdrage aan levert. Het wordt steeds meer als collectieve verantwoordelijkheid beschouwd."
  De gemeenten stellen dat gemeentebestuurders de regie voeren over het algemene veiligheidsbeleid en dus ook over de veiligheid rond de scholen. In de scholen ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de leiding van de school. Vinden strafbare feiten plaats dienen de justitiële partners, waaronder de politie en het openbaar ministerie, hun verantwoordelijkheid voor veiligheidsactiviteiten op en rond de scholen op te pakken. Zij handhaven de openbare orde en treden op tegen plegers van strafbare feiten en stellen strafvervolging in, zeker als er sprake is van een slachtoffer.

  Onderwerp: Melderkamer ambulances wordt beschouwd als 'zorginstellingen'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Burgemeester René Verhulst van Goes verbaast zich over het feit dat de inspectie voor de gezondheidszorg de meldkamer ambulancezorg in Zeeland beschouwt als een 'zorginstelling'.
  Dat heeft consequenties voor de bevoegdheden en kwaliteitsnormen voor álle 25 veiligheidsregio's in het land, aldus Verhulst. "Het standpunt van de inspectie is dat zodra iemand belt met de meldkamer, je een medische relatie hebt met de veiligheidsregio." De Zeeuwse meldkamer staat sinds januari onder verscherpt toezicht, omdat de inspectie een aantal tekortkomingen vaststelde.

  Onderwerp: Aanvalsplan voor zwartste scenario TWO Chemical Logistics
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - Een rampenbestrijdingsplan voor het zwartste (brand)scenario. Dat presenteert de Veiligheidsregio begin mei voor TWO Chemical Logistics op Westkanaaldijk in Nijmegen. "We hebben het Moerdijk-scenario uitgewerkt. Een situatie waar alles mis gaat en meerdere of alle opslaghallen uitbranden", zegt Marcel Meeuse, hoofd bij het bureau van de Veiligheidsregio.
  Het nieuwe plan moet alle kritiek ondervangen die geleverd is op het concept-rampenbestrijdingsplan van mei 2011. Een expertgroep en de gemeente Beuningen maakten recent 'letterlijk gehakt' van dat plan. Het plan telde tientallen gebreken en er werd alleen uitgegaan van een kleine brand.
  Meeuse benadrukt nu dat dit concept 'een vluggertje' was. Een update van het oude bestrijdingsplan uit 2006. Met de conclusies van de de grote rampen bij enkele grote (chemie)bedrijven was nog geen rekening gehouden. De Veiligheidsregio is sinds 2010 het nieuwe orgaan dat de veiligheid coördineert namens de regiogemeenten. "We moesten een inhaalslag plegen."
  Meeuse zegt dat het nieuwe plan een praktisch toepasbaar verhaal is voor de operationele diensten. Het geeft helder aan waarop de hulpdiensten zich moeten focussen. Het komt nog voor inspraak vrij.

  Onderwerp: Rehwinkel doet stapje terug in Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Peter Rehwinkel gaat zich minder bezighouden met de bestuurstaken in de Veiligheidsregio Groningen, waar hij voorzitter van is.
  De burgemeester van Groningen doet om meerdere redenen een stapje terug, zegt hij tegen Dagblad van het Noorden dat een reconstructie heeft gemaakt van het functioneren van de Veiligheidsregio Groningen tijdens de wateroverlast begin dit jaar.
  Rehwinkel heeft naar eigen zeggen te weinig tijd en ruimte in zijn agenda om er voldoende energie in te steken. Daarnaast heeft Rehwinkel het, zegt hij, ook persoonlijk behoorlijk voor de kiezen gehad. "Met de schietpartij in Baflo en de brand in het studentenhuis waarbij een studente omkwam. De afhandeling van deze zaken vraagt veel aandacht."
  Burgemeester Yvonne van Mastrigt van Hoogezand-Sappemeer neemt het stokje, als er geen crisis is, over.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.