Week: 12 van 18 tot en met 24 maart 2012


Nieuws van Internet:
 • Bakker Berntsen moet poetsen na brand bij Aldi in Didam
 • De kwestie - inwoners Moerdijk klaar met Brand Chemie-Pack
 • Brandweertaken deels naar Marine
 • Dinkelland praat over fusie brandweer
 • Bluswatervoorzieningen in het duingebied Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten
 • Ergernis over hetze tegen TWO Chemical Logistics
 • Vliegtuigcrash meest waarschijnlijke ramp
 • Achterstand bij examens Politieacademie
 • Annemarie van Daalen benoemd als directeur brandweer bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in actie tegen vervoer gevaarlijke stoffen spoorlijn
 • Vrijwilligerspost Nieuw-Vennep gaat sluiten
 • 'We willen Einstein zijn, maar hebben een onvoldoende voor natuurkunde'
 • Is onze waterveiligheid wel van deze tijd?
 • Nieuwe normen waterveiligheid sneler nodig
 • Afvalbedrijf Hoek zet brandblusinstallatie uit
 • Daling overvallen en jeugdoverlast in Almere
 • EVO: 'Geen Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen zonder basisvereisten'
 • 'Dupont trekt al een zeer zware wissel'
 • Katwijk wil niet in Veiligheidshuis
 • Moerdijk betaalt één miljoen extra voor Brand Chemie-Pack
 • 'Calamiteitenfonds moet er komen'
 • Op weg naar een veiliger Limburg
 • Teleurstelling over fusieaanbod
 • Gebiedsbenadering van waterveiligheid overtuigt Kamer


 • Onderwerp: Bakker Berntsen moet poetsen na brand bij Aldi in Didam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DIDAM - Bij de grote brand van vrijdag in Didam is het de brandweer gelukt om te voorkomen dat de vlammen bij de Aldi oversloegen op de ernaast gelegen bakkerij van Paul Berntsen. De water- en rookschade in zowel de supermarkt als de bakkerij is echter aanzienlijk.
  De bakker belde kort voor elf uur 112, nadat zijn echtgenote had geroken dat het mis was. Bakker Berntsen: "Ik ben eerst nog naar boven gerend met de brandblusser, maar dat had geen zin".
  Woordvoerder Henk Timmermans van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: "Wat ik netjes vond van klanten van de Aldi, is dat ze de boodschappen op de lopende band hebben laten liggen. Ze hebben prioriteiten gesteld en niet gedacht: ik heb voor deze artikelen betaald dus het moet allemaal mee."
  Bakker Berntsen zit niet in zak en as. "Gelukkig is al het materiaal intact gebleven: de ovens, kneedmachines, rijskasten en diepvriezen. We gaan poetsen, ruimen en als het kan maandag weer bakken."

  Onderwerp: De kwestie - inwoners Moerdijk klaar met Brand Chemie-Pack
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - De brand bij Chemie-Pack op 5 januari 2011 heeft veel impact gehad op de gemeente Moerdijk en haar inwoners. Maar het lijkt erop dat de bevolking er nu wel klaar mee is. De verwoestende brand bij Chemie-Pack heeft de gemoederen ruim een jaar lang bezig gehouden. Maar de Moerdijkse bevolking lijkt er klaar mee te zijn. Zo fel mensen in de eerste maanden na de brand reageerden op vernietigende rapporten over de brand, zo lauw is de reactie nu op het feit dat de gemeente volgende week donderdag verantwoording aflegt over de handelwijze tijdens en na de brand.
  Welgeteld één reactie kwam er deze week binnen op de redactie. Albert van der Graaff stelt daarin dat de brandweer niet met water had mogen blussen maar met poeder. "Dat is de brandweer ook nadrukkelijk gevraagd maar dat advies is in de wind geslagen. Enorme hoeveelheden water zijn daardoor in de omliggende gebieden terecht gekomen. Daar heb ik nooit meer iets over vernomen", stelt Van der Graaff.
  De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft het in haar rapport niet zozeer over het blussen maar meer over het traject van vergunning en handhaving, en de communicatie met de bevolking toen de brand gaande was.
  Uit de conclusie van de Onderzoeksraad: 'Ondanks het trage traject van de vergunningverlening, de geconstateerde overtredingen en de houding van het bedrijf ten aanzien van het ongedaan maken van deze overtredingen, zag de handhavende overheid geen noodzaak om gebruik te maken van onaangekondigde controles.'
  Tijdens de brand hebben de betrokken partijen (gemeenten, Veiligheidsregio's) geen afspraken gemaakt over de manier waarop de bevolking moest worden geïnformeerd.
  Dat kwam omdat die partijen niet wisten wat hun eigen en elkaars taken waren. Het gevolg was dat de gemeente Moerdijk, beide veiligheidsregio's, het waterschap, het Nationaal Crisiscentrum, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en de departementen los van elkaar communiceerden.
  De gemeente Moerdijk was zich niet bewust van de impact van de brand, aldus de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
  Naast het rapport van de OvdV komen donderdag in de raadsvergadering onder meer ook de rapporten van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Crisisplan bv, van DCMR Milieudienst Rijnmond, van de brandweer West en Midden Brabant aan de orde.
  De fracties in de Moerdijkse gemeenteraad lopen niet vooruit op de inhoudelijke discussie van volgende week. Ze willen wel zeggen welke onderwerpen ze aankaarten. "Er is nu veel aandacht voor communicatie en handhaving, maar wij willen het breder trekken", zegt Marco Weda van Onafhankelijk Moerdijk. Hij zal de bevindingen koppelen aan de inrichting van industrieterrein Moerdijk, aan de eisen die aan bedrijven worden gesteld en hij wil de conclusies uit de rapporten inbrengen in de Havenvisie 2030. "En wij willen weten wat de brand betekent voor de wet- en regelgeving. Daar hoor je zelfs geen Tweede Kamerlid over."
  Ook Cors de Visser (CDA) wil meer bespreken dan alleen de communicatie, ook al was dat volgens hem wel het grootste probleem. Hij heeft ervaren dat tijdens de brand elke instantie op zijn eigen wijze communiceerde met de achterban, met de bevolking. "En het Rijk liep overal dwars doorheen. Allemaal wel met de beste intenties maar het wordt allemaal wel erg diffuus."
  "Het is verleidelijk om er van alles bij te halen maar het gaat nu om de verantwoording van wat gebeurd is", zegt VVD'er Kees van Schenk Brill. Wel wil hij het hebben over de rol van de Veiligheidsregio. "De brand was het eerste grote incident onder de Wet op de Veiligheidsregio's. De procedures uit die wet kunnen voor het eerst aan de praktijk worden getoetst."
  Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk opent volgende week de aanval op burgemeester Peter van der Velden van Breda die ten tijde van de brand naar voren trad als vicevoorzitter van de Veiligheidsregio. De Pijper spreekt van 'egotripperij' van de Bredase burgemeester.
  "Toen er voor het eerst in het openbaar uitleg over de brand werd gegeven moest Van der Velden plotseling weg. Achteraf bleek dat hij bij Pauw & Witteman zat!" Ook zal De Pijper voorstellen om niet de voorzitter van de Veiligheidsregio de leiding te geven bij calamiteiten maar een crisismanager. "Benoem twee of drie crisismanagers in het land die de leiding nemen en die aansturen als er ergens iets gebeurt."
  Bert Schreuders van de ChristenUnie beperkt zich bij de behandeling van Chemie-Pack tot de hoofdlijnen. "Welke lessen hebben we geleerd? Wat moet in de toekomst beter? Welke verbeteringen worden voorgesteld en wat kosten ze?", zijn vragen van Schreuders aan het college en aan de Veiligheidsregio.

  Onderwerp: Brandweertaken deels naar Marine
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Helder - Een deel van de taken van de gemeentebrandweer wordt overgenomen door de marine. Officieel gaat dit onder de noemer van verdere samenwerking, waarbij de marine binnen de regio als gewone brandweereenheid gaat opereren en een deel van de dekking van het gebied voor haar rekening neemt.
  Dit alles blijkt uit een brief die door het college is verstuurd aan de gemeenteraad. Daarin staat verder: "In de afgelopen maanden is onderzocht hoe te komen tot effectieve en versterkende samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, veiligheidsregio en de marine. Inzet daarbij is dat de samenwerking voor alle partners leidt tot meerwaarde (win-win situatie). Deze meerwaarde wordt uiteindelijk vertaald in een kwalitatieve winst voor alle betrokkenen. Maar ook voor meer veiligheid op straat en in het centrumgebied van onze stad."
  Er worden de komende weken nieuwe afspraken gemaakt tussen partijen en die worden vastgelegd in een convenant, dat in juni moet worden ondertekend. De samenwerking moet effectief worden per 1 september 2012. In de verstrekte informatie staat niets over eventuele gevolgen voor het aantal medewerkers bij de gemeentebrandweer en het vrijwillige korps. Wel staat in de afspraken dat buiten werktijd de vrijwilligers de tweede tankauto voor hun rekening nemen, het korps wordt dus niet afgeschaft.
  "De dekking voor de brandweerzorg in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt ingericht volgens de uitgangspunten die in het Dekkingsplan van de VR NHN zijn opgenomen. Dit betekent dat de operationele grenzen worden gehanteerd en dat binnen gemeenten de snelst aanwezige brandweereenheid ter plaatse gaat. Het Korps Marine Brandweer gaat in deze mee uitrukken als een operationele eenheid binnen de regio. Er wordt geen onderscheid gemaakt in type uitrukken. Een eenvoudige containerbrand of brandmelding kan ook tot een ernstig incident leiden", zo schrijft het college.
  Het college verwacht dat met deze aanpak de brandweer voortaan sneller ter plaatse is, wat de veiligheid ten goede komt. Ook vergroot de samenwerking "de slagkracht van de regio, in het bijzonder rondom de grote risico's nabij het marine-complex". Het college en de Admiraliteitsraad hebben al ingestemd met de voorgenomen veranderingen, het wachten is nu nog op goedkeuring door de minister van Defensie.
  Sinds het personeel eind vorige maand het vertrouwen in interim-commandant Bas van Riel opzegde, is het onrustig binnen het korps. Er zijn in de afgelopen weken verschillende gesprekken gevoerd, maar die hebben de lucht nog niet weten te klaren. Een van de angsten was dat de vrijwillige tak van de brandweer gaat verdwijnen. Vorige week is opnieuw met de brandweermedewerkers gesproken, maar voor zover bekend is het vertrouwensprobleem nog niet de wereld uit. De gemeente kan/wil hier niets over melden.

  Onderwerp: Dinkelland praat over fusie brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DINKELLAND - De gemeente Dinkelland zal vanavond een principebesluit nemen over de fusie van de Twentse brandweerkorpsen tot één nieuwe organisatie.
  Door de brandweer onder te brengen bij de Veiligheidsregio Twente komen er meer mogelijkheden tot professionalisering en gezamenlijke investeringen.
  Dinkelland 'verkoopt' dan de brandweerkazernes en materieel aan de Veiligheidsregio Twente. Ook het personeel wordt daar dan ondergebracht.
  De gemeente zal daarna op jaarbasis ongeveer 1,5 miljoen euro betalen voor deze brandweerzorg.

  Onderwerp: Bluswatervoorzieningen in het duingebied Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een groot aantal duin- en natuurbranden. De grote duinbranden van 2003 in onder andere Den Helder, Texel en Zijpe (Zwanenwater), zijn aanleiding geweest om de bluswatervoorzieningen binnen de natuur- en duingebieden eens nader te bekijken. Conclusie was dat het er slecht mee was gesteld.
  De gemeenten waar het, het meest van belang was moesten een dusdanig forse investering doen dat er geen bluswatervoorzieningen werden aangelegd. Ook participatie van de regionale brandweer en de Veiligheidsregio NHN kwam niet van de grond.
  In 2007 zijn de bluswatervoorzieningen binnen de gemeente Zijpe geïnventariseerd. Dit leverde voldoende gegevens op om aan de politiek aan te geven dat investering noodzakelijk was om de bluswatervoorzieningen op een aanvaardbaar peil te krijgen. College en Raad zagen het belang van adequate bluswatervoorzieningen in en hebben dan ook opdracht gegeven om deze voorzieningen aan te laten leggen.
  In de afgelopen jaren zijn er dan ook binnen en buiten de kernen brandkranen aangelegd. Ook zijn en worden bestaande sloten verbreed en uitgediept. Voor de investering "bluswatervoorzieningen in natuurgebieden" is aansluiting gezocht met de overige kustgemeenten en provincie. Dit heeft echter niet geresulteerd in een collectieve aanpak. Hierdoor zag de gemeente Zijpe zich genoodzaakt om zelf verder onderzoek te doen naar een efficiënte aanpak voor het tekort aan bluswater in het duingebied.
  Het onderzoek is heel zorgvuldig uitgevoerd en alle alternatieven zijn bestudeerd. De beste optie bleek het plaatsen van geboorde putten. De plekken waar deze geboorde putten komen is in de duinen van Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten.
  Nu alle vergunningen rond zijn is begonnen met de aanleg van de geboorde putten.
  Deze putten worden aangelegd door middel van een boorgat wat doorloopt tot een laag in de aardkost die water door laat. Deze waterdoorlatende laag bevindt zich tussen de 50 en 70 meter diepte. Door middel van een pomp zal het water worden opgepompt en kan het blusvoertuig van de brandweer het verder transporten naar de plaats waar het nodig is.
  Waar in het verleden soms langer dan een uur gewacht moest worden op bluswater kan nu een grote tijdwinst worden geboekt zodat de brand in een veel eerder stadium bestreden kan worden. (Bron: Gemeente Zijpe)

  Onderwerp: Ergernis over hetze tegen TWO Chemical Logistics
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Logistiek dienstverlener TWO Chemical Logistics uit Nijmegen staat onder druk omdat volgens de naburige gemeente Beuningen het concept-rampenplan voor het bedrijf ernstig tekort schiet. Ook wil Beuningen weten wat de gevolgen zijn van een eventuele ramp voor de veiligheid, gezondheid en milieu. "Er wordt een beeld van het bedrijf neergezet, waar het zelf feitelijk geen zeggenschap over heeft", zegt Luciën Govaert voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW).
  Begin februari beweerde burgemeester Zijlmans van Beuningen in de regionale krant de Gelderlander dat er maar een klein brandje nodig is voor een grote ramp op bedrijventerrein Westkanaaldijk in Nijmegen, waar TWO (Te Winkel & Oomes) Chemical Logistics is gevestigd.
  Bij TWO mag volgens de gemeente Beuningen, dat direct grenst aan het bewuste bedrijventerrein, 11.200 ton aan giftige en ontvlambare stoffen opgeslagen liggen. Chemie-Pack in Moerdijk, waar een jaar geleden brand uitbrak, had een vergunning voor een aanzienlijk kleinere hoeveelheid van 3.500 ton.
  Bij TWO gelden, mede als gevolg van 'Chemie-Pack', strenge veiligheidseisen omdat het bedrijf onder het landelijk Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) valt. Het warehouse van de logistiek dienstverlener ligt tussen Weurt, Beuningen en de woonwijken van Nijmegen-West in. Met alle risico's van dien ook voor de omliggende bedrijven, waarschuwde Zijlmans in de Gelderlander.
  Volgens de Beuningse burgemeester beschikt TWO niet over een deugdelijk rampenbestrijdingsplan. "Als zich een grote calamiteit zou voordoen staan het bedrijf, hulpverleners en omgeving met lege handen. Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben", beweert de Beuningse burgemeester.
  Beuningen heeft als buurtgemeente van Nijmegen bij het controleren van het bedrijf enkele deskundigen ingeschakeld. Die concluderen samen dat bij TWO Chemical Logistics de veiligheid van werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu onvoldoende zijn gewaarborgd.
  In de magazijnen heeft het bedrijf wel de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale stelt echter vast dat er tekortkomingen zijn. "Als er 450 vierkante meter kan worden 'besprinklerd', dan is dat wel erg weinig bij een opslagoppervlak van 12.000 vierkante meter."
  De rampenprofessor stelt bovendien in de Gelderlander dat een rampenoefening eens in de drie jaar veel te weinig is. Hij waarschuwt ook dat rampenscenario's die de logistiek dienstverlener heeft laten beschrijven, veel te optimistisch zijn: "Ze hebben meer het karakter van een ongeluk dan van een ramp."
  Luciën Govaert, directeur van de branchevereniging Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW), zegt in een reactie op de berichtgeving in de Gelderlander zich vooral te ergeren aan de verwijten aan het adres van TWO dat het geen deugdelijk rampenplan zou hebben. "Een rampenbestrijdingsplan wordt niet door het bedrijf zelf maar door de overheid opgesteld (in dit geval de Veiligheidsregio waarin alle hulpdiensten samenwerken, red.). Meestal gaat dat in samenspraak met het bedrijf, maar het blijft een verantwoordelijkheid van de overheid. Ik heb vernomen dat het bedrijf TWO Chemical Logistics zelf de status van het plan niet kent.
  Inmiddels heeft de gemeente Nijmegen bij monde van interim-burgemeester Dijkstra al aangegeven dat er een concept klaarligt van het nieuwe rampenbestrijdingsplan. Die wordt verder uitgewerkt door de Veiligheidsregio waarin alle hulpdiensten samenwerken. Dijkstra stelde onlangs in de Gelderlander verder dat alle hulpdiensten nu ook al uitstekend op de hoogte wat er bij TWO speelt. "We zijn zeker goed voorbereid op een calamiteit hier."
  Govaert stelt dat er door al het tumult een beeld van het bedrijf is neergezet, waar het zelf feitelijk geen zeggenschap over heeft. "Het loopt ook nog eens grote imagoschade op." Daarnaast ergert de VNCW-directeur zich aan de conclusies van het al eerder genoemde onderzoek dat de rampenexperts in opdracht van de gemeente Beuningen hebben verricht en de daaruit vloeiende uitspraken van de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder. "Zij beweren dat slechts 450 vierkante meter van de 12.000 vierkante meter gesprinklerd zijn. Geen van de ambtenaren, alsmede de hoogleraar die er bij betrokken is geweest, is ooit bij het bedrijf gaan kijken. Men had dan kunnen zien dat alle gevaarlijke stoffen magazijnen aan de Vlotkampweg, waar TWO is gevestigd, voorzien zijn van een brandbestrijdingsinstallatie waardoor het belangrijkste commentaar van de burgemeester en de wethouder volkomen onzin is."
  Govaert vindt dat de hele situatie rondom TWO Chemical Logistics kenmerkend is hoe er in Nederland op dit moment wordt omgegaan met de chemische sector. "Veiligheid scoort en zowel landelijk alsmede lokaal kunnen er door partijen stemmen mee gewonnen worden. Dit incident staat niet op zichzelf. De voorbeelden zijn talrijk."
  De VNCW wil dan ook als branchevereniging binnenkort een landelijke oproep doen om te stoppen met de stemmingmakerij die er op dit moment gaande is tegen chemische opslagbedrijven. "Bedrijven en ook een logistiek dienstverlener als TWO, weten als geen ander dat veiligheid belangrijk is en waar nodig zullen we dat als branchevereniging actief ondersteunen."

  Onderwerp: Vliegtuigcrash meest waarschijnlijke ramp
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HAARLEM - Een vliegtuigcrash is de meest waarschijnlijke ramp die de inwoners van Kennemerland kan overkomen.
  Dat blijkt uit het zogenoemde regionaal risicoprofiel dat nu in concept klaar is. Naast een ongeluk met een vliegtuig staan ook een ziektegolf, een brand in de Schipholtunnel, stroomuitval, extreme kou en bij voorbeeld een familiedrama hoog op het lijstje met rampen dat in deze omgeving kan gebeuren.
  Het risicoprofiel wordt opgesteld om er klaar voor te zijn mocht zo'n ramp zich daadwerkelijk voordoen. In het oude risicoprofiel werd uitgegaan van het ernstigste scenario dat zich voor zou kunnen doen. Nu wordt uitgegaan van de meest waarschijnlijke crisis die zich kan voordoen.
  En dan staat de vliegtuigcrash dus bovenaan. Voor de Haarlemmermeerse burgemeester Weterings is dat een eyeopener. ,,Een keer in de 18,19 jaar doet zich een crash voor, zo is berekend. Het is goed om dat te weten.''
  Kennemerland is een kwetsbaar gebied, met niet alleen Schiphol, maar ook Tatasteel en veel drukken snelwegen en tunnels. ,,De burgers moeten zich daarvan bewust zijn'', zegt Weterings, tevens vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. ,,We hebben hier te maken met een bovengemiddeld risicoprofiel. Het is hier geen Drenthe.''

  Onderwerp: Achterstand bij examens Politieacademie
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 20 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Politieacademie loopt achter met het afnemen van examens. Eind februari bedroeg de achterstand 264 examens, op een totaal van 26 duizend examens die jaarlijks worden afgenomen. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in antwoord op Kamervragen.
  De problemen met de examinering worden veroorzaakt, omdat de academie een eind heeft gemaakt aan de praktijk waarbij politiemensen zich tegen de voor externe inhuur gangbare tarieven en voorwaarden konden laten inhuren als examinator en gastdocent. "Bijdragen aan de professionalisering van de politie hoort een normaal onderdeel te zijn van de taak van politiemedewerkers en geen bijbaan", schrijft Opstelten.
  De bewindsman heeft met het college van bestuur van de Politieacademie afgesproken dat de tekorten uiterlijk per 1 augustus moeten zijn opgelost. De academie heeft een aantal maatregelen genomen om het aantal examinatoren weer op peil te krijgen, waaronder de werving van nieuwe examinatoren.

  Onderwerp: Annemarie van Daalen benoemd als directeur brandweer bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft maandag 19 maart 2012 besloten om met ingang van 1 juni 2012 mevrouw Annemarie van Daalen te benoemen tot directeur van de regionale brandweer, onderdeel van de VRR.
  Annemarie van Daalen is geen onbekende binnen de Nederlandse brandweer. In 1993 studeerde zij af aan de brandweeracademie in Arnhem met als specialisatie Industriële Veiligheid.
  Zij startte haar brandweerloopbaan bij de toenmalige brandweer Rotterdam. Zij was daar ondermeer werkzaam als hoofd van de Beleidsafdeling Openbare Veiligheid en hoofd Preventie. Naast deze functies was zij ook operationeel actief als Hoofdofficier van Dienst.
  In 2002 vertrok ze naar gemeente Zoetermeer om daar plaatsvervangend directeur Brandweerzorg & Rampenbestrijding te worden. Zij nam daar deel aan het piket Commandant van Dienst in de hulpverleningsregio Haaglanden.
  Sinds 2006 werkt ze bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (toen nog Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Zij is daar afdelingshoofd van de onderzoeksteams van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Deze teams houden zich bezig met rampenbestrijding en crisisbeheersing bij de brandweer en GHOR.
  Deze laatste functie beëindigt ze nu om aan de slag te gaan als directeur Brandweer in Rotterdam Rijnmond. Ze volgt daar Elie van Strien op, die eerder dit jaar vertrok naar brandweer Amsterdam-Amstelland.
  Algemeen directeur van de VRR, Arjen Littooij over de benoeming van Van Daalen: "De komst van Annemarie van Daalen is een aanwinst voor de directie van de VRR. Annemarie was indertijd de eerste vrouwelijke officier die stage kwam lopen bij brandweer Rotterdam, nu krijgen we haar terug als directeur Brandweer. Een regelrechte vakvrouw!"

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in actie tegen vervoer gevaarlijke stoffen spoorlijn
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DORDRECHT - Vandaag ontvingen bewoners uit Dordrecht en Zwijndrecht die in de nabijheid van de spoorlijn wonen een brief van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn die door Dordrecht en Zwijndrecht loopt. Deze spoorlijn is namelijk onderdeel van de transportroute voor gevaarlijke stoffen tussen Rotterdam en Antwerpen.
  De spoorlijn loop dwars door de binnenstad van zowel Dordrecht als Zwijndrecht en daarmee is het bevolkingsrisico bij een eventuele ramp erg groot. De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht maken zich daarom zorgen over de veiligheid van hun inwoners.
  Begin maart zal er in de Tweede Kamer worden gesproken over het 'Basisnet spoor'. Er zal een wetsvoorstel worden besproken, waarbij veiligheid een van de speerpunten wordt. De gemeenten roepen minister Schultz en de Tweede Kamer op aandacht te hebben voor de situatie rond het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht.
  In de brief wordt verder benoemd dat de veiligheidsregio ZHZ en de gemeenten samenwerken om de veiligheid te vergroten.
  De bewoners van Dordrecht leven in een risicovol gebied. Om Dordrecht heen bevinden zich een groot aantal bedreigingen voor de veiligheid. Iedereen herinnert zich de brand Moerdijk bij Chemie-Pack nog, "een inferno, een ramp van nationale proportie". Verder ligt het bedrijf DuPont ook regelmatig "onder vuur" van kritiek uit de media. Sommige inwoners van Dordrecht beweren dat als bij DuPont "de hel" uitbreekt, we in Dordrecht alvast een enkeltje hiernamaals kunnen gaan bestellen. De wijk Krispijn heeft veel last van "een chemische lucht" van Brenntag Zwijndrecht, een bedrijf dat zich ook met chemische stoffen bezighoudt.
  Kortom: Er zijn nogal wat risico's in Dordrecht en het is goed dat de gemeente eraan werkt om deze risico's'te minimaliseren.

  Onderwerp: Vrijwilligerspost Nieuw-Vennep gaat sluiten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nieuw-Vennep - De vrijwilligerspost van de brandweer in Nieuw-Vennep moet sluiten, zo heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer besloten. Dit besluit is gebaseerd op een advies van de Veiligheidsregio Kennemerland.
  De sluiting houdt verband met de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden bij de Veiligheidsregio en het ontbreken van een eigen uitrukgebied voor de vrijwilligerspost. Sluiting levert een besparing van ongeveer € 160.000 per jaar op.
  Burgemeester Weterings van Haarlemmermeer reageert als volgt: 'Ik heb de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met de vrijwilligers over de toekomst van de ploeg. In deze gesprekken zijn hun argumenten gehoord en hun vragen beantwoord. Ook is een door hen aangedragen alternatief onderzocht. Dit alternatief biedt echter geen soelaas, omdat de brandweerzorg er feitelijk mee op achteruit gaat. Ik waardeer het feit dat de vrijwilligers de afgelopen jaren hun motivatie hebben behouden en begrijp de moeite die zij hebben met dit besluit. Het is echter een noodzakelijk besluit. Er is ook een sociaal plan opgesteld voor niet-herplaatsbare vrijwilligers. Ik informeer de vrijwilligers vanavond over dit besluit."
  In Nieuw-Vennep zijn twee brandweerposten: de beroepskazerne aan de Noorderdreef en de vrijwilligerspost aan de Kalslagerring. De beide posten bedienen hetzelfde uitrukgebied. Bij de brandweer en de gemeente staat het principe voorop dat de burger recht heeft op de snelste brandweerzorg. De snelste hulp komt van de beroepsploeg.
  De afgelopen jaren was er sprake van dat de Westflank ontwikkeld zou worden. In dat geval zou de beroepsploeg verhuizen en kon een eigen uitrukgebied voor de vrijwilligers ontstaan. Doordat de Westflank vooralsnog niet doorgaat, is het uit financieel oogpunt niet meer haalbaar om de vrijwilligersploeg in stand te laten. Daarbij speelt ook een rol dat het aantal uitrukken de afgelopen jaren tussen de 20 en 30 per jaar bedroeg.

  Onderwerp: 'We willen Einstein zijn, maar hebben een onvoldoende voor natuurkunde'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 21 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - De oeverloze discussie over moderne waterveiligheid kabbelt voort. Dat bleek vandaag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer waar verwarring hoogtij vierde.
  Een derde van de Nederlandse dijken voldoet niet aan de norm die op zichzelf ook niet voldoet. Een faalmechanisme zoals piping wordt daardoor dikwijls over het hoofd gezien, weet Han Vrijling, hoogleraar constructieve waterbouw aan de TU Delft. Kortom er heerst een schijnveiligheid.
  Toch wil staatssecretaris Atsma pas in 2017 met nieuwe normen komen. Ondertussen heet zijn strijdmiddel: meerlaagse veiligheid. Niet allen dijken versterken is nodig. Ruimtelijke Ordening en rampenbestrijding is misschien wel net zo belangrijk.
  Werkt Atsma's aanpak? Of verlamt het de bouwplannen? Ter voorbereiding van een debat mochten deskundigen dinsdag hun mening geven. Vrijling, van de oude stempel, ergerde zich kapot aan de Kamerleden die hun oren lieten hangen naar rampenwetenschapper Elco Dykstra. De laatste adviseert Nederland zijn schaarse geld vooral in te zetten op evacuatie. Vrijling kon het niet aanhoren.

  Onderwerp: Is onze waterveiligheid wel van deze tijd?
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 21 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het huidige waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op inzichten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het aantal mensen en het geïnvesteerde vermogen achter de dijken fors gegroeid.
  Ook is de kennis over waterkeringen verbeterd. De Adviescommissie Water staat daarom achter de keuze van het kabinet om het waterveiligheidsbeleid te actualiseren en dat te baseren op overstromingsrisico's.
  De kans op een overstroming is nooit nul. Daarom is de Commissie van mening dat het waterveiligheidsbeleid moet inspelen op zowel het voorkómen van overstromingen, als op het beperken van de gevolgen van eventuele overstromingen via ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Preventie moet daarbij wel voorop blijven staan, want dat is het meest kosteneffectief. Bovendien leiden overstromingen en bijna-overstromingen niet alleen tot materiële schade, maar ook tot psychologische schade voor betrokkenen en imagoschade voor Nederland als vestigingsland.
  De Commissie is van mening dat voor de inzet op preventie, voor ruimtelijke inrichting en voor rampenbeheersing afzonderlijke eisen moeten gelden, met een eigen toetsings- en handhavinginstrument.
  De primaire waterkeringen in Nederland moeten aan wettelijke normen voldoen. De Commissie is van mening dat zowel de hoogte van het beschermingsniveau als het type norm aan actualisering toe zijn. De AcW adviseert toe te werken naar nieuwe normen op basis van de overstromingskans. In die normen moet meer dan tot nu toe rekening worden gehouden met mogelijke slachtofferrisico's. De Commissie vindt dat niemand in Nederland er in veiligheid op achteruit moet gaan.
  Het Deltaprogramma werkt per regio een voorstel uit voor de aanpak van de waterveiligheid. De Commissie ondersteunt die gebiedsgerichte werkwijze en adviseert het Rijk dit proces te regisseren en de resultaten voortvarend te implementeren.

  Onderwerp: Nieuwe normen waterveiligheid sneler nodig
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 21 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Hoogheemraadschap van Delfland wil dat het Rijk snel besluit nieuwe normen voor dijken en duinen te ontwikkelen vanuit de kans op overstromen.
  Hierdoor kunnen waterschappen eerder investeren in het voorkomen van overstromingen en veel kosten besparen. Aanpassen van de huidige normen en onderzoek naar het beperken van de gevolgen van overstroming zorgen alleen voor uitstel en hogere kosten.
  De huidige normen voor dijken en duinen zijn opgesteld na de overstroming van 1953. Die normen zijn gebaseerd op de kans dat een bepaalde waterstand wordt overschreden. De dijk moet dan sterk genoeg zijn om die waterstand en bijbehorende golfcondities te weerstaan. Voor de kust treedt zo'n waterstand bijvoorbeeld gemiddeld eens in de 10.000 jaar op en in andere delen (bijvoorbeeld meren of rivierengebied) gemiddeld eens in de 2.500 of 4.000 jaar. Hierbij is gerekend met de economische waarde van het gebied achter een dijk. Slachtofferrisico's zijn in deze norm niet verwerkt.
  "We weten inmiddels veel meer over allerlei oorzaken waardoor een dijk kan falen", stelt hoogheemraad Adri Bom-Lemstra. "Deze nieuwe kennis moeten we gebruiken voor een nieuwe norm vanuit de kans op overstromen van een dijk. Ook de Adviescommissie Water vindt deze nieuwe benadering nodig. Het is daarom jammer dat het Rijk de keuze voor een nieuwe benadering steeds uitstelt. Uitstel leidt tot hogere kosten, zo gaf het Centraal Planbureau in augustus 2011 al aan."
  Aanscherpen van de bestaande norm betekent vertraging doordat er extra onderzoek nodig is. De aanscherping wordt bovendien gebaseerd op gebrekkige aannamen. Ook verder studeren op het beperken van de gevolgen van overstroming levert geen winst op. In Nederland is preventie, investeringen doen in de dijk, het meest kosteneffectief. Ruimtelijke planning en rampenbeheersing zijn vooral interessant wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn om het aantal slachtoffers te verminderen.
  Door sneller met nieuwe normen te werken kunnen waterschappen effectiever investeren in veiligheid voor bewoners in het gebied. Als er nu wordt gekozen voor de benadering vanuit de kans op overstromen, is er voldoende tijd om de Deltabeslissing goed voor te bereiden.
  De resultaten van het project Veiligheid Nederland in Kaart kunnen nu al gebruikt worden om per dijkringgebied de problemen daar aan te pakken waar het effect op de veiligheid het grootst is. Dat is altijd goedkoper en beter dan werken volgens de huidige norm. Daarbij wordt een dijkvak soms onnodig aangepakt.

  Onderwerp: Afvalbedrijf Hoek zet brandblusinstallatie uit
  Thema: bedrojfsbrandweer
  Datum: 21 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Indaver Gevaarlijk Afval in Hoek heeft van de provincie een dwangsom opgelegd gekregen voor een niet werkende brandblusinstallatie. Op 16 oktober vorig jaar onstond er brand in een put van chemisch afval. Het vuur kon worden geblust door de bedrijfsbrandweer. Indaver meldde de brand niet tijdig genoeg bij de provincie en kreeg een waarschuwing. Bij controle op 2 november bleek bovendien dat de automatische blusinstallatie sinds 30 augustus was uitgeschakeld voor werkzaamheden. Voor iedere verdere overtreding krijgt Indaver nu 5000 euro boete.

  Onderwerp: Daling overvallen en jeugdoverlast in Almere
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het aantal overvallen en bedrijfsinbraken, en de hoeveelheid jeugdoverlast in Almere is gedaald in de tweede helft van 2011. Dat blijkt uit een rapport van het college van Burgemeester en Wethouders.Woninginbraken en straatroven blijven onverminderd een punt van aandacht. Samen met politie en Openbaar Ministerie heeft de gemeente flink ingezet om heterdaadkracht te versterken. Dit wordt in 2012 verder voortgezet. Dat heeft college van B en W van de gemeente Almere uit het de tweede voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2011 vastgesteld. Als reactie hierop heeft B en W het Werkplan Toezicht en Handhaving 2012 vastgesteld.
  Ook is de jeugdcriminaliteit in de tweede helft van 2011 toegenomen, maar de jeugdoverlast en recidive gedaald. Het Veiligheidshuis, het Jeugd Interventie Team, de inzet van gezinsmanagers en straatcoaches vervullen daarin een belangrijke rol.
  Het aantal straatroven daalt door succesvol afgeronde onderzoeken door de politie en diverse aanhoudingen. Burgers kunnen zelf ook een positieve bijdrage leveren aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving door bijvoorbeeld het oprichten van buurtpreventieteams en het aanmelden voor Burgernet.
  In 2012 krijgt de bestuurlijke aanpak van hennepteelt in (on)bewoonde panden (wederom) bijzondere aandacht. Ook zal bijzondere aandacht uitgaan naar brandveiligheid, kinderopvang en de milieucontroles in verband met de voorbereidingen voor het operationeel worden van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
  De in 2011 ingeslagen weg om de handhaving nog meer op maat te sturen wordt dit jaar gecontinueerd. Daarbij wordt gekeken naar de kans dat ergens een bepaalde overtreding plaatsvindt en de risico's voor de omgeving bij het overtreden van bepaalde regels.

  Onderwerp: EVO: 'Geen Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen zonder basisvereisten'
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 22 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vandaag hebben minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer het wetsvoorstel Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen besproken. Het doel van het Basisnet is om een einde te maken aan het spanningsveld tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Het bedrijfsleven vreest echter dat het Basisnet Spoor onvoldoende toekomstbestendig is.
  Daarom hebben EVO en andere belangenorganisaties in de sector, vertegenwoordigd in de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, de Kamer schriftelijk gewezen op de vier basisvereisten voor een robuust Basisnet Spoor. De partijen willen graag op korte termijn toezeggingen van het kabinet om de toekomst van de (petro)chemische sector in Nederland zeker te stellen.
  In het Basisnet Spoor maken de spooremplacementen vreemd genoeg geen deel uit van het wetsvoorstel, terwijl die grote bottlenecks kunnen vormen in de logistieke keten. Doordat de vergunningsruimte voor emplacementen blijft liggen op lokaal niveau, kunnen gemeenten op bepaalde punten in de logistieke keten toch de vrije doorgang van spoorvervoer belemmeren.
  EVO wijst erop dat de robuustheid van het Basisnet valt of staat met de implementatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Volgens de organisatie is er nog onvoldoende garantie of de bouw van nieuwe spoorinfrastructuur als gevolg van de implementatie van PHS (tijdig) kan worden gerealiseerd. Het bedrijfsleven wil de steden langs de Brabantroute graag ontlasten door over de Betuweroute te rijden, maar dan zijn juiste aftakkingen naar het zuiden, met de toegezegde spoorboog bij Meteren wel essentieel. Ook de Sloeboog is onmisbaar voor veilig spoorvervoer van Zeeland naar Antwerpen.
  Verder is het van belang dat er een overgangstermijn gaat gelden voor het bedrijfsleven omdat het Basisnet spoorvervoer omvangrijke logistieke veranderingen met zich meebrengt. De sector moet voldoende tijd hebben om jaardiensten en capaciteitsverdelingen te kunnen plannen en doorvoeren.
  Ten slotte is het noodzakelijk dat verladers en vervoerders een formele inspraakmogelijkheid krijgen voor de bepaling en/of wijziging van zogeheten risicoplafonds. Nu ligt er een te grote beslissingsbevoegdheid bij de minister, waardoor het betrokken bedrijfsleven geen inspraak heeft.

  Onderwerp: 'Dupont trekt al een zeer zware wissel'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SLIEDRECHT - 'Hoe creëren we een Chemie Pack in het centrum van Sliedrecht!?' Leo van Andel, voorzitter van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, mailde afgelopen week deze onheilstijding naar landelijke, lokale en provinciale politici. Ditmaal niet vanwege de veelbesproken afvalstortplaats, maar omdat Dupont, ook gevestigd aan de andere zijde van de rivier, haar vergunning wil herzien. De werkgroep wil productie-uitbreiding van het chemische concern voorkomen en pleit hoe dan ook voor een hoorzitting.
  Willem Buitelaar, woordvoerder van Dupont, zegt niet te begrijpen waar alle commotie vandaan komt: ,,Dat er een vergelijking wordt gemaakt met de brand in Moerdijk en de vuurwerkramp in Enschede is misschien wel te begrijpen, maar anderzijds niet omdat wij een volstrekt andere onderneming zijn. We zijn ons ervan bewust dat we in een dichtbevolkte omgeving zitten. De bedrijfsvoering is gericht op veilig werken, zowel binnen als buiten de poort." Een uitbreiding, zoals Van Andel stelt, is het volgens hem niet: ,,De vergunningaanvraag is eerder een modernisering en sluit aan op de verbeterprocessen die na de vergunningverlening in 1998 hebben plaatsgevonden en waarvoor we deelvergunningen hebben gehad van de provincie. In deze nieuwe vergunning wordt alles samengebracht. We gaan meer produceren, dat klopt, maar doordat de manier van werken is gemoderniseerd worden minder afvalstoffen uitgestoten. Met andere woorden: een hogere productie met lagere emissies. Omdat we niet aan de emissielimieten komen die in de vergunning staan vermeld is het beter de vergunning aan te passen aan de praktijk. In feite vragen we juist een krapper jasje aan." Van Andel steekt een pessimistischer verhaal af. Hij haalt aan dat Dupont vier keer zoveel containers met gevaarlijke brandbare stoffen wil opslaan. Daarvoor dienen nieuwe opslagtanks te worden geplaatst. Ook nieuw is de aanvoer van gevaarlijke stoffen als methanol en chloroform per schip. Hij vindt deze 'uitbreiding' niet kunnen: ,,Op de afgelegen Tweede Maasvlakte wel, maar niet in een dichtbevolkt gebied. Dupont trekt al een zware wissel op de veiligheid in deze regio. Ik maak me ernstig zorgen. Uit advies van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid/ Regionale Brandweerzorg blijkt dat de hele bebouwde kom van Sliedrecht in het effectgebied ligt. Bij een ramp (gaswolk en/of ontploffing, red.) is het leed niet te overzien. De veiligheidsvoorschriften zijn enorm streng, maar dat is geen garantie. De mens is de zwakste schakel. Een operator kan met zijn gedachten thuis zitten en BAM!, het is gebeurd."
  De provincie is voornemens de herziening van de vergunning te honoreren. Het ontwerp-besluit ligt sinds 1 maart ter inzage in onder andere het Sliedrechtse gemeentekantoor. Van Andel vindt dat te karig en heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, die de aanvraag toetst in opdracht van de provincie, dringend verzocht een hoorzitting te houden. Die gaat er komen. ,,Op donderdag 19 april in Dordrecht en drie dagen daarvoor, maandag 16 april, in Sliedrecht, in De Lockhorst", vertelt Marcel Rietberg. Hij is hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen. Rietberg noemt het een openbare gedachtewisseling. Het programma heeft echter veel weg van een hoorzitting. Dupont en de omgevingsdienst houden een toelichting, Leo van Andel krijgt een podium namens de werkgroep. Het publiek mag opmerkingen maken en vragen stellen en wordt ook in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen.
  Gevraagd hoe het bedrijf tijdens de 'hoorzitting' gaat uitleggen dat de inwoners van Sliedrecht zich geen zorgen hoeven maken, laat Willem Buitelaar weten dat Dupont plaatjes laat zien van de veiligheidscirkel op haar eigen terrein. ,,De contouren daarvan zijn niet veranderd. Als je het risicoprofiel onder de loep neemt is dat niet anders onder de nieuwe vergunning dan onder de oude vergunning. De risico's nemen dus niet toe. Op het hele terrein zijn veel veiligheidsmaatregelen. Het rampscenario dat de Veiligheidsregio schetst is alleen sprake van als wij zelf niet meer kunnen ingrijpen. Dat is een kans van één op tien miljoen." Hij wijst erop dat de aanvraag kritisch is getoetst. Marcel Rietberg van de omgevingsdienst beaamt dat: ,,In het ontwerp-besluit wordt expliciet verwezen naar het advies van de Veiligheidsregio." De CDA-fractie in Sliedrecht zegt bezorgd te zijn en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen zijn voorgelegd aan milieuadviseur Johan Vollenbroek. Of de gemeente zienswijzen indient hangt van zijn beoordeling af. Vollenbroek buigt zich hier nog over.

  Onderwerp: Katwijk wil niet in Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 22 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  KATWIJK - Te duur en niet nodig voor het oplossen van de problemen waarmee Katwijk te maken heeft. Dat zijn de belangrijkste redenen voor de kustplaats om niet deel te nemen aan het Veiligheidshuis in Leiden. In deze organisatie werken vertegenwoordigers uit het strafrecht, de veiligheid (politie) en de zorg met elkaar samen om overlast, onveiligheid en criminaliteit aan te pakken.
  Het Veiligheidshuis richt zich sinds december 2009 met name op jeugdige overlastgevers en criminelen, veelplegers en ex-gedetineerden. Het is ondergebracht in het multifunctioneel gebouw Nieuwe Energie in Leiden, waar onder meer ook de redactie van het Leidsch Dagblad is gevestigd. De leiding is in handen van een manager en tot het personeelsbestand behoren verder onder anderen een beleidsmedewerker, een informatiemanager en secretariaatsmedewerkers. De praktische uitvoering van allerlei taken gebeurt nog gewoon door de deelnemende partijen.

  Onderwerp: Moerdijk betaalt één miljoen extra voor Brand Chemie-Pack
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZEVENBERGEN - Moerdijk is donderdagavond met tegenzin akkoord gegaan met een extra krediet van bijna 1 miljoen euro als gevolg van de brand bij Chemie-Pack. Hoewel een groot deel van de gemeenteraad het principieel onjuist vindt dat de inwoners van Moerdijk opdraaien voor de kosten van de brand haalde een motie van coalitiepartij CDA om alle rekeningen naar Den Haag te sturen het niet. Het ging de raad wel te ver om Den Haag te bedanken voor de bijdrage die tot dusver is geleverd aan de kosten na de enorme brand in januari 2011.
  De raad ging akkoord vanwege inspanningen die burgemeester Jac Klijs toezegde om in Den Haag te gaan praten over een calamiteitenfonds en de uitkering uit het gemeentefonds.
  Inzet van personeel en opruimen na de brand kost de gemeente netto minimaal 4 miljoen euro. De rijksoverheid betaalt 3,5 miljoen euro. "Nog zo'n brand en we zijn failliet", waarschuwde CDA-raadslid Hans Moerland donderdagavond in een extra raadsvergadering waarin het college van Moerdijk en de veiligheidsregio zich verantwoordden voor het handelen tijdens en na de brand. De raad steunt het initiatief om de regering te vragen om de oprichting van een calamiteitenfonds.
  Burgemeester Jac Klijs legde uit dat het niet meer mogelijk is om een minimum verzekeringsbedrag op te nemen in een milieuvergunning. Hij gaat desgevraagd wel andere mogelijkheden onderzoeken om te voorkomen dat risicovolle bedrijven onderverzekerd zijn. De gemeente gaat niet failliet, verzekerde hij.
  De gemeenteraad beslist pas later over het voorstel om voor 2,4 miljoen euro een publiek-private brandweerorganisatie op het gevaarlijke industrieterrein in Moerdijk te vestigen.
  Peter van der Velden, de vice-voorzitter van de veiligheidsregio was ook aanwezig. Een aantal raadsleden namen het hem kwalijk dat hij destijds niet duidelijk heeft gecommuniceerd dat hij niet als burgemeester van Breda maar vanuit de veiligheidsregio handelde.
  "Bij de burgers is onduidelijkheid ontstaan. Het leek alsof Breda het had overgenomen", doelt raadslid Wim de Pijper op de persconferentie in de eerste uren na de brand. Die werd gehouden in Breda. Ook verschenen er persberichten van de veiligheidsregio op briefpapier van de gemeente Breda.
  Burgemeester Van der Velden snapt de frustratie, maar vindt die niet terecht. "Ik heb altijd aangegeven dat ik fungeerde als vice-voorzitter van de veiligheidsregio."

  Onderwerp: 'Calamiteitenfonds moet er komen'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZEVENBERGEN - "Nog zo'n brand en de gemeente is failliet." CDA' er Hans Moerland was stellig tijdens de gemeenteraadsvergadering waar het college van B en W gisteren verantwoording aflegde over de handelwijze tijdens en na de brand bij Chemie-Pack. "De burgers van Moerdijk mogen niet opdraaien voor de kosten, ook al is het maar voor een deel." Middels een motie wilde de partij het college opdracht geven alle gmaakte en nog te maken kosten te verhalen op het Rijk. Tegelijkertijd zou er aangedrongen moeten worden op het instellen van een calamiteitenfonds waar in de toekomst een calamiteit als de brand bij Chemie-Pack uit betaald zou kunnen worden.
  De motie haalde het niet omdat de raad vond dat burgemeester Jac Klijs voldoende toezeggingen had gedaan. "We maken ons hard voor een calamiteitenfonds en we doen er alles aan om de kosten voor Moerdijk te beperken", stelde de burgemeester. Maar de verwachting van Klijs is wel dat Moerdijk uiteindelijk 4 miljoen euro moet ophoesten.
  Naast de kosten ging het gisteren ook over mentaliteit en regelgeving. "De grootste en eerste verantwoordelijk van de brand ligt bij Chemie-Pack", stelde Klijs nog maar eens. "Het ontbrak bij het bedrijf aan de juiste cultuur." Om mentaliteitsverandering bij bedrijven te stimuleren worden er nu ook onaangekondigde controles uitgevoerd. "En we gaan cultuurscans maken van de bedrijven. Bij goed gedrag minder controles."
  Onafhankelijk Moerdijk hamerde erop dat ook binnen het gemeentehuis een cultuuromslag wenselijk is. Marco Weda doelde daarmee op de afdeling vergunning en handhaving. "Regelgeving leidt nu tot schijnveiligheid en dat moet veranderen."
  Vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Peter van der Velden werd nog even onder vuur genomen. Hij zou te veel geopereerd hebben als burgemeester van Breda en niet als lid van de veiligheidsregio. Dat zorgde volgens de raad voor veel onduidelijkheid bij de bevolking.
  De politiek hekelde het feit dat de gemeente al jaren gekort wordt op het gemeentefonds vanwege het industrieterrein Moerdijk. Dat heeft volgens de politiek miljoenen gekost. "De extra inkomsten uit ozb ziet het Rijk als een plus. Maar een groot industrieterrein brengt veel extra kosten met zich mee voor preventie en regelgeving. Daar zou extra geld voor moeten komen", stelden diverse partijen. Klijs beloofde ook dat onderwerp bij het Rijk aan te snijden.

  Onderwerp: Op weg naar een veiliger Limburg
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 23 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De uitvoering van het Provinciale externe veiligheidsbeleid ligt op schema. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die in Gedeputeerde Staten (GS) is gebracht. Bij externe veiligheid gaat het om de beheersing van risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.
  Het programma externe veiligheid 2011-2014 is bedoeld om de uitvoering van veiligheidstaken van gemeenten, brandweer en Provincie, zoals preventie, vergunningverlening en handhaving, blijvend te verbeteren.
  Met het uitvoeringsprogramma ondersteunt de Provincie gemeenten en brandweer door te zorgen voor voldoende deskundigheid en een goede informatievoorziening. Ook wordt gestimuleerd dat veiligheidsaspecten tijdig worden meegenomen in de besluitvorming en dat alle instanties goed samenwerken. Het uiteindelijke doel is een veiliger Limburg.

  Onderwerp: Teleurstelling over fusieaanbod
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALMERE - De besturen van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben met teleurstelling kennis genomen van de beschikking van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De uitspraak komt neer op een verbod van de voorgenomen versnelde samenvoeging van de politiemeldkamers van beide regio's op één locatie.
  Dat heeft Sven van der Burg namens politie Flevoland laten weten. De samenvoeging hield in dat een aantal politiemedewerkers van standplaats Lelystad naar Naarden zou verhuizen. De besturen van de veiligheidsregio's gaan niet in cassatie. Er zal zo spoedig mogelijk worden onderzocht op welke wijze de vereiste kwaliteitsverbetering van de meldkamerfunctie bij rampen en crisissituaties wel gestalte kan krijgen. De korpschef van de politieregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreekmaakt nu een uitwerking met de partners, brandweer en de RAV.

  Onderwerp: Gebiedsbenadering van waterveiligheid overtuigt Kamer
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 24 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het IPO heeft bij monde van de gedeputeerde Co Verdaas gepleit voor een gebiedsgerichte aanpak bij bescherming tegen de gevolgen van overstromingen. Co Verdaas sprak namens het IPO tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over waterveiligheid. Het pleidooi van Verdaas behelst een 'meerlaagse' benadering waarbij niet alleen naar de risico's, maar ook naar de lokale en regionale gevolgen wordt gekeken. De aanwezige Kamerleden konden deze aanpak waarderen.
  In de hoorzitting stonden twee benaderingen van waterveiligheid tegenover elkaar: de huidige technische preventiebenadering en een gebiedsgerichte benadering. In de preventiebenadering wordt met name naar de risico's gekeken en wordt gewerkt met nationaal vastgestelde uniforme faalkansen van dijkringen. De benadering richt zich op de kwaliteit van de dijken en waterkeringen. Bij de gebiedsgerichte benadering wordt meer gekeken naar de gevolgen (voor de infrastructuur en de economie) van een eventuele overstroming. Zo lichtte Co Verdaas toe dat het van belang is dat je, in tegenstelling tot in de huidige situatie, bij de bescherming van een stedelijk gebied andere maatregelen moet kunnen treffen dan bij een natuurgebied.
  In de komende jaren werken provincies samen met de Deltacommissaris aan gebiedsgerichte deelprogramma's voor waterveiligheid. De vraag die echter voorligt is binnen welke bandbreedte van veiligheid onze gebiedsgerichte aanpak zich mag bewegen. Ook staatssecretaris Atsma zoekt naar antwoorden die meer bieden dan de traditioneel technische preventie zoals dijken op Deltahoogte brengen. Bovendien is het voortzetten van deze uniforme benadering, door zeespiegelstijging en bodemdaling, onbetaalbaar geworden.
  Zowel de Deltacommissaris, de VNG als de UvW konden het pleidooi van het IPO ondersteunen. De UvW gaf daarbij wel aan dat ze zich met name op haar traditionele taak, de preventieve maatregelen, blijft concentreren. Verdaas gaf daarbij aan dat een nieuwe benadering niet betekent dat we nu niet de goede dingen doen. Er is "nuchter maatwerk" nodig in zowel de normering als de bijbehorende maatregelen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.