Week: 09 van 26 februari tot en met 3 maart 2012


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidshuis Alkmaar succesvol naar nieuwe fase
 • Burgemeester Schmidt pleit voor behoud brandweer in Zegveld
 • Proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer beschikbaar
 • Gemeente Bergen op Zoom: 'Misdaad beter bestrijden'
 • Burgemeester Schmidt is tevreden
 • Verbod op samenscholen in Roosendaal uitgebreid
 • Veiligheidshuis voor de regio in de maak
 • Bevolkingszorg op orde
 • Opstelten bezoek veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Ondertekening Convenant Drinkwater in Limburg-Noord
 • Balanceren tussen dwang, drang en maatwerk voor mensen in de bijstand
 • 'Ma(a)sterclass' over hoogwater
 • Zorgen om veiligheid dijken
 • Drie Koninklijke brandweerlieden in Terneuzen


 • Onderwerp: Veiligheidshuis Alkmaar succesvol naar nieuwe fase
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 26 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Veiligheidshuis regio Alkmaar levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Alkmaar. Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie en organisaties die bij veiligheid en handhaving betrokken zijn, werken samen vanaf één locatie. Het Veiligheidshuis richt zich op overlastgevende jeugd, veelplegers, daders en slachtoffers van huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, risicoburgers, prostitutie en mensenhandel. Komend jaar zet het Veiligheidshuis nog sterker in op de ingezette koers.
  Vanaf de gezamenlijke werkplek worden persoonsgerichte en integrale interventieplannen gemaakt met als doel recidive te voorkomen en overlast en overtredingen te verminderen. Wethouder Martin Hagen (Trots op Nederland) van Integrale Veiligheid en voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord: "Het Veiligheidshuis regio Alkmaar draait nu drie jaar. In deze periode heeft het zich gemanifesteerd als een spin in het web om Alkmaar veiliger te maken. Een goed voorbeeld is de afgelopen jaarwisseling in Alkmaar. In het overleg 'Oud & Nieuw' zijn de risico's in beeld gebracht. Potentiële ordeverstoorders werden scherp onder de loep genomen en vooraf aangesproken op mogelijke recidive. Mede dankzij deze aanpak en de goede wil van wijkbewoners, is Oud en Nieuw in Alkmaar nu rustig verlopen. Deze werkwijze wordt ook de komende jaarwisseling toegepast. Het maatschappelijk effect van veel inspanningen is op termijn meetbaar, andere - zoals dit voorbeeld - laten direct resultaat zien."
  Uit het Jaarverslag 2011 blijkt dat vorig jaar 1500 plannen van aanpak zijn gemaakt, waarvan er inmiddels 1300 zijn afgesloten. "Door goede en directe samenwerking en met elkaar in gesprek zijn en blijven, wordt veel bereikt en worden dubbele acties voorkomen. Dat is waar het Veiligheidshuis voor staat en waaraan alle ketenpartners een belangrijke bijdrage leveren!" aldus wethouder Hagen.
  Het Veiligheidshuis regio Alkmaar gaat een belangrijke nieuwe fase tegemoet: het samengaan van de Veiligheidshuizen regio Alkmaar, Den Helder en West Friesland tot Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Dit in navolging van de landelijk tendens. Daarnaast gaat het nauwer samenwerken met het Centrum voor Jeugd en Gezin, zoekt het aansluiting bij de Veiligheidshuizen Zaanstad-Waterland en Kennemerland en blijft kwaliteitsverbetering een belangrijk aandachtspunt, zo staat beschreven in het Jaarplan 2012.

  Onderwerp: Burgemeester Schmidt pleit voor behoud brandweer in Zegveld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Burgemeester Hans Schmidt van Woerden, heeft bij de Veiligheidsregio Utrecht gepleit voor behoud van de brandweerkazerne in Zegveld. Aanleiding vormt het te maken dekkingsplan voor de brandweerkazernes. Volgens Schmidt is er vanuit de Veiligheidsregio nog geen sein afgegeven waaruit blijkt dat Zegveld met sluiting bedreigd wordt maar is het ook niet ondenkbaar.
  Schmidt heeft met zijn ambtsgenoot in Nieuwkoop overleg gepleegd over assistentie van de brandweer Zegveld in Nieuwkoop en omgekeerd. Bij de Veiligheidsregio heeft hij er op aangedrongen dat gegeven bij het maken van het dekkingsplan te betrekken. Daarvoor is het van belang dat de Veiligheidsregio Utrecht overleg pleegt met de Veiligheidsregio Hollands-Midden, waaronder Nieuwkoop valt.

  Onderwerp: Proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer beschikbaar
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 27 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Recentelijk is het kwalificatieprofiel manschap bedrijfsbrandweer vastgesteld. Dit betekent dat ook de proeve van bekwaamheid en de daarbij behorende toetswijzer en handleidingen gereed zijn. Deze documenten worden binnenkort op MijnNbbe gepubliceerd. Daarnaast kan de proeve van bekwaamheid worden afgenomen! De invoering vindt in twee stappen plaats:
  Vanaf 20 februari kunnen alle organisatoren hun kandidaten aanmelden voor de geslotenvragentoetsen brand en OGS.
  Vanaf 20 februari kunnen alleen de organisatoren van de pilot kandidaten aanmelden voor de praktijksimulaties brand en OGS. Zij zijn hiervan al telefonisch op de hoogte gebracht. De examens worden ingepland in overleg met het Nbbe en kunnen niet plaatsvinden op de data dat de beoordelaars worden getraind, te weten 21 en 22 maart. Dan worden zowel de beoordelaars die bij de pilot zijn geweest als de nieuwe beoordelaars getraind en moeten zij de vakkundigheidtoets afleggen.
  Vanaf 23 maart kunnen alle organisatoren kandidaten aanmelden voor de praktijksimulatie brand en OGS.
  Voor de verschillende proeven onderdelen gelden onderstaande tarieven, die in onze volgende tarievenlijst (april 2012) verwerkt worden.

  Onderwerp: Gemeente Bergen op Zoom: 'Misdaad beter bestrijden'
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 29 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom gaat zich meer inspannen om (zware) criminaliteit tegen te gaan. Bestrijden van misdaad is een speerpunt in de nieuwe nota Integrale Veiligheid 2012-2016, die het college van B en W heeft uitgebracht. "Vroeger dachten we: criminaliteit, dat is een zaak voor politie en justitie", zegt burgemeester Han Polman. "Maar ook de gemeente heeft hierin een rol. Want wij beschikken over informatie waarmee je criminaliteit kunt bestrijden. En we willen voorkomen dat we criminelen ongewild van dienst zijn, wat nu soms gebeurt."
  Met dat laatste doelt de burgemeester op bijvoorbeeld het afgeven van bouwvergunningen aan criminele netwerken, die via vastgoed met misdaad verdiend geld witwassen. Wanneer de diverse informatiestromen bij de gemeente beter aan elkaar worden gekoppeld en die gegevens uitgewisseld worden met bijvoorbeeld de politie en de fiscus, kan dat vermeden worden. Zo kunnen ook uitkeringsfraude, illegale kamerverhuur en de bendes achter wietkwekerijen beter worden aangepakt.
  Het is, wat de gemeente betreft, dus vooral een technische zaak: 'slimme' software aanschaffen waarmee je zulke zaken boven water kunt krijgen en waardoor je bovendien beter kunt communiceren met de gegevensbestanden bij andere instanties. Bergen op Zoom is in samenwerking met de vijf grote Brabantse steden bezig, zulke programma's te ontwikkelen, aldus burgemeester Polman.
  Een andere prioriteit in de nieuwwe nota is een uitgekiend draaiboek voor crisisbeheersing. Daarbij kan het gaan om gevaar door een ramp (denk aan de brand bij Chemie Pack), maar ook om sociale incidenten, zoals grote spanningen in een bepaalde wijk.
  Polman: "Door de nieuwe sociale media kan onrust gauw uitgroeien tot hype-achtige situaties. Dan moet je er staan." De gemeente wil, omgekeerd, in voorkomende gevallen ook gebruik maken van media als Twitter om ontstane spanningen te beteugelen.

  Onderwerp: Burgemeester Schmidt is tevreden
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WOERDEN - Het doel was 30% maar uiteindelijk is het aantal meldingen over jeugdoverlast teruggebracht met maar liefst 60%.
  De doelstelling uit het integraal veiligheidsplan 2006 is volgens de gemeente Woerden ruimschoots gehaald. En die forse daling is vooral dankzij goede samenwerking tussen politie, jongerenwerk, maatschappelijk werk en de gemeente in de persoon van Thomas Hoogendoorn, meldt burgemeester Hans Schmidt. "Het regelmatige overleg met het veiligheidshuis is een goed fenomeen." Hierin werken verschillende organisaties samen die bij veiligheid en handhaving betrokken zijn. "We wisselen informatie uit, betrekken de ouders erbij waardoor zorg- en risicojongeren meer op de hielen gezeten worden." Is het meer justitieel dan neemt de politie het voortouw, spelen er zaken die jeugd- of maatschappelijke organisaties kunnen aanpakken, dan nemen zij het initiatief. De daarbij gehanteerde Beke / Ferwedamethode werkt goed. "Die onderscheidt drie groepen om het niveau van overlast te bepalen: hinderlijk, overlastgevend en crimineel." In 2006 registreerde de politie nog 404 gevallen van jeugdoverlast, in 2011 waren dit nog maar 161. Hiervan kwamen er 53 meldingen van inwoners en registreerde de politie er zelf 108. "Denk aan de Lonsdalers van een aantal jaren geleden, hangjongeren, overlast met oud en nieuw. Het zijn bepaalde vaste groepen die we steeds beter in de kijker hebben en die we jaarlijks inventariseren." Melden van overlast via de wijkagent of 0900-8844. Spoed: 1-1-2 bellen.

  Onderwerp: Verbod op samenscholen in Roosendaal uitgebreid
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROOSENDAAL - Er gold voor het gebied op en rond het Roosendaalse winkelcentrum Lindenburg al een samenscholingsverbod. Maar dat verbod wordt, na de incidenten rond de C1000, vervroegd van 20 uur naar 17.30 uur. Op 17 februari werd de supermarkt door een groep van een twintigtal jongeren belaagd en sneuvelden enkele ramen. De uitbreiding van het samenscholingsverbod is een van de maatregelen die genomen zijn na de gebeurtenissen die door burgemeester Jacques Niederer overigens als een incident worden beschouwd.
  Niederer antwoordt dat op vragen van verschillende - geschrokken - raadsfracties. Zo stelt hij: 'Het zeer vervelende voorval van vrijdagavond 17 februari staat - zoals het er nu naar uitziet - los van de overlast die door bewoners werd ervaren in met name Lindenburg en de Evelindeflat.
  Uit eerste onderzoeken van de politie blijkt dat het naar alle waarschijnlijkheid om andere jongeren gaat dan de groep die voor overlast in de wijk zorgde cq zorgt'.
  Juist wat die 'reguliere' overlast betreft waren de laatste tijd, stelt Niederer, resultaten geboekt. 'Er zijn goede stappen gezet, er hangen mobiele camera's, er is een samenscholingsverbod en partijen werken nauw samen om de overlast terug te dringen. De resultaten zijn bemoedigend: het aantal meldingen is fors afgenomen en ook de bewoners hebben aangegeven duidelijke verbeteringen te zien'.
  Maar het probleem is zeker niet opgelost. Bewoners willen simpelweg meer 'blauw' zien rond en op Lindenburg. Meer repressie dus, zonder dat de preventie uit het oog wordt verloren. Wat dat laatste betreft zijn, zo voert Niederer aan, met verschillende jongeren inmiddels individuele trajecten uitgezet samen met bijvoorbeeld Just/Zuidwester, het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis en Loopbaan 24. Ook hun ouders zijn aangesproken.
  Wat de gebeurtenissen in de C1000 betreft wordt bekeken of en zo ja op welke jonge daders de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, de zogenaamde Voetbalwet, kan worden toegepast.
  Met die wet kan aan personen die zich binnen 13 maanden twee keer schuldig maken aan strafbare ordeverstoringen een gebiedsverbod worden opgelegd. Verder zullen, zo meldt Niederer, politie, gemeentelijke handhavers en straatcoaches extra aanwezig zijn rond Lindenburg en met name rond de tijd dat de winkels er sluiten.

  Onderwerp: Veiligheidshuis voor de regio in de maak
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenten Midden-Delfland en Westland doen mee met een initiatief voor een zorg- en veiligheidshuis. Die organisatie moet zich gaan bezighouden met gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen, zoals jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld en zorg voor ex-gedetineerden.
  Naast Midden-Delfland en Westland maken Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer deel uit van een stuurgroep die de organisatie moet gaan vormgeven. Op dit moment bevinden de partners zich in de oriënterende fase. Het zorg- en veiligheidshuis moet overheidsoptreden effectiever maken.

  Onderwerp: Bevolkingszorg op orde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Crisislab ondersteunt inhoudelijk het project Bevolkingszorg op orde dat in opdracht van het Veiligheidsberaad wordt uitgevoerd onder voorzitterschap van Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar en tevens voorzitter veiligheidsregio Noord Holland-Noord. Doel van het project is om outputeisen te formuleren die richting geven aan (de voorbereiding op) de bevolkingszorg, maar op een wijze dat zij aansluiten bij de werking in de praktijk van crisisbeheersing. In november 2011 vond daartoe een expertmeeting bevolkingszorg plaats.

  Onderwerp: Opstelten bezoek veiligheidsregio Limburg-Noord
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Tijdens het bezoek heeft hij zich laten bijpraten over het landelijke project implementatie Digitale Bereikbaarheidskaarten (i-DBK) waarvan de veiligheidsregio trekker is.
  Hij werd ontvangen door H. Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio, H. Gillissen voorzitter landelijke stuurgroep i-DBK en Piet Lucassen, directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  Doel van het project is om het proces van maken, beheren en gebruiken van bereikbaarheidskaarten te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is dat de informatie bij de bron wordt bijgehouden. De brandweer beheert alleen nog die gegevens waar ze ook zelf over gaat, alle andere benodigde gegevens worden aangeleverd. Daarvoor is natuurlijke wel een uniforme werkwijze nodig, hetgeen één van de doelstellingen van het project is. De uiteindelijke doelstelling van DBK is om de hele veiligheidsketen te bedienen.
  Het gebruik van de bereikbaarheidskaarten in de veiligheidsregio Limburg-Noord is mogelijk gemaakt door de inbouw van de mobiele data terminal (MDT) in de eerstelijns brandweer voertuigen. Hiermee kwamen ondermeer routenavigatie, 'crashrecovery', handboeken en bereikbaarheidskaarten digitaal beschikbaar.
  De minister toonde zich zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen en was vooral ook onder de indruk van de 'no nonsens' aanpak van het project. "Ik ben onder de indruk van hetgeen er ontwikkeld is", aldus Opstelten. Daarnaast bleek de Minister gecharmeerd van het uitgangspunt dat de informatie wordt beheerd bij de bron. "Een zeer nuttige en goede ontwikkeling", aldus Opstelten.

  Onderwerp: Ondertekening Convenant Drinkwater in Limburg-Noord
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Deze week hebben de Veiligheidsregio Limburg-Noord in samenwerking met de politie Limburg-Noord en de Waterleidingmaatschappij Limburg een regionaal convenant ondertekend.
  Het convenant heeft als doel een betere bescherming én adequaat optreden bij incidenten en calamiteiten, gericht op drinkwatervoorziening, te bewerkstelligen. In het convenant worden onder andere afspraken gemaakt ten aanzien van informatievoorziening, oefenen en participatie van de Waterleidingmaatschappij Limburg als partner in de regionale rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsstructuur.
  Landelijk is het thema 'uitval vitale infrastructuur' door het Ministerie van Veiligheid en Justitie als speerpunt benoemd. In dit kader wordt landelijk 'model-convenanten' met partners in vitale infrastructuur opgesteld. Deze convenanten zijn bedoeld om de samenwerking met partners te intensiveren.

  Onderwerp: Balanceren tussen dwang, drang en maatwerk voor mensen in de bijstand
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Mensen met een bijstandsuitkering moeten -over het algemeen- solliciteren. Maar de helft zegt die verplichting niet zo te ervaren, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW. "Dat ze de plicht hebben om te solliciteren en daarbij iedere vorm van werk dienen aan te pakken, ervaart slechts een klein deel van de bijstandsontvangers. Dit is onaanvaardbaar", schreven minister Kamp en staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer. De Krom komt daarom met een wetsvoorstel, waardoor gemeenten inwoners in de bijstand die niet of onvoldoende meewerken om aan werk te komen, beter kunnen aanspreken. Mensen zouden dan hun uitkering kunnen verliezen als ze een baan weigeren
  Divosa, vereniging van managers van gemeentelijke sociale diensten, is het ermee eens dat meer mensen aan het werk moeten. "Maar "dwang en drang" werken niet voor iedereen", stelt de vereniging in een verklaring op haar website. Een effectief gebruik van dwang "vergt evenwichtskunst." "Mensen die echt niet willen, redden het ook met dwang en drang zelden bij werkgevers. Mensen die, na talloze afwijzingen op sollicitatiebrieven, elk geloof in het eigen kunnen kwijt zijn, worden niet op andere gedachten gebracht door een sanctie. Dwang en drang is dus geen haarlemmerolie en kan zelfs averechts werken." Divosa wijst erop dat het probleem minder groot is dan op het eerste gezicht lijkt. Van de mensen in de bijstand heeft 40 procent een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor die groep kijken sociale diensten naar zorg en vrijwilligerswerk, stelt Divosa. Verder geldt voor een derde van de mensen in de bijstand geen sollicitatieplicht. "Dat is de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt: de mensen met fysieke en psychische problemen; mensen met kapotte ruggen en knieën. Deels zijn het groepen die van deze regering niet hoeven te solliciteren: de alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar."
  Maar bij 10 tot 20 procent van het totaal (eind 2011 ontvingen 316.000 mensen een bijstandsuitkering) is nog wel wat werk te verzetten, vindt ook Divosa. Op dat punt dreigt een ander probleem roet in het eten te gooien: bezuinigingen, ook op re-integratiebudgetten, zetten projecten onder druk.

  Onderwerp: 'Ma(a)sterclass' over hoogwater
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg verzorgt woensdag, samen met het Waterschap Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat, een 'ma(a)sterclass' hoogwater in het Maastrichtse Maasdorp Itteren.
  Het programma start om 10.00 uur in dorpscentrum De Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat 71 in Itteren. Er worden presentaties verzorgd door de brandweer, het waterschap, Rijkswaterstaat, de gemeente Maastricht en Defensie.
  Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de afdeling communicatie van de brandweer (06-50889802). Hier is tevens meer informatie verkrijgbaar.

  Onderwerp: Zorgen om veiligheid dijken
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 03 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Waterschappen zijn bezorgd over de gevolgen van de nieuwe omgevingswet van minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu). Zij vrezen straks hun bevoegdheid te verliezen om bouwprojecten, die de waterveiligheid bedreigen, stop te zetten. Schultz wil de bureaucratie terugdringen door de verantwoordelijkheid voor het afgeven van bouw- en waterveiligheidsvergunningen bij één loket onder te brengen. Naar verwachting krijgen gemeenten deze taak. Waterschappen zijn bang dat de dijkveiligheid het onderspit zal delven tegen economische belangen, aangezien gemeenten veel geld verdienen met de verkoop van bouwgrond.
  De wet zou een verdere uitholling betekenen van de bestuurlijke macht die de waterschappen nog hebben. Het is namelijk nu al lastig voor de waterschappen om onveilige projecten te stoppen. Gemeenten mogen op dit moment de veiligheidsadviezen van een waterschap naast zich neerleggen. Zo werd in 2004 op de Maasdijk van het Limburgse Tegelen een appartementencomplex gebouwd. Hierdoor kan het waterschap de dijk nu niet versterken tot deze voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm.
  Bij het Friese Grouw spoelde afgelopen januari bijna een recreatiepark weg omdat het waterschap essentiële kaden niet kon versterken. Volgens het waterschap waren de eigenaren van recreatiewoningen bang dat een hogere kade 'het uitzicht zou bederven'.
  Sybe Schaap, VVD-senator én buitengewoon hoogleraar waterbeheer aan de Technische Universiteit Delft, is kritisch. "Als je waterbeheer naar een ander bestuur overhevelt, zoals de provincie of gemeente, dan komen ruimtelijke ordening en waterveiligheid in één hand. Dan kan ik wel voorspellen wat er gaat gebeuren: dan wint de ruimtelijke orde."
  Peter Glas, voorzitter van de overkoepelende Unie van Waterschappen, vindt het een goed idee om de bureaucratie te verminderen. "Maar waar wij tegen zijn, is dat het principe 'je gaat erover of niet' nu geforceerd wordt ingevuld." Hij benadrukt dat de instantie waar de kennis zit, de waterschappen dus, ook de uiteindelijke zeggenschap moet hebben.
  Een woordvoerder van minister Schultz laat weten dat de waterschappen de eerstverantwoordelijke blijven voor de waterveiligheid. Of de waterschappen straks ook nog tanden hebben om de veiligheid van dijken af te dwingen, laat ze in het midden.

  Onderwerp: Drie Koninklijke brandweerlieden in Terneuzen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Drie scheidende brandweerlieden van de vrijwillige brandweer Terneuzen zijn koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Lonink reikte de bijbehorende versierselen gisteren uit tijdens de jaarlijkse zogeheten bindingsavond van de brandweer in de brandweerkazerne aan de Koegorsstraat bij Terneuzen. De gedecoreerden zijn Ko de Bruijn (59) uit Terneuzen, René Bode (57) uit Sas van Gent en Ronald Martens (52) uit Koewacht. Ko de Bruijn is sinds 1974 bij de vrijwillige brandweer en is nu bevelvoerder bij de blusploeg Terneuzen. Vanaf 1969 is hij beroepsbrandweerman bij de bedrijfsbrandweer van Industrial Park Vlissingen.
  Daarnaast is hij instructeur en examinator brandweeropleidingen bij de vrijwillige brandweer van Goes en Terneuzen.
  René Bode was vanaf 1984 tot april vorig jaar lid van de vrijwillige brandweer in Sas van Gent, laatst als bevelvoerder. Jarenlang voerde hij het onderhoud van de voertuigen op de post Sas van Gent uit
  Vanaf 1998 was hij instructeur en examinator brandweeropleidingen bij de brandweer Terneuzen.
  Ronald Martens was van 1979 tot begin 2011 lid van de brandweer, blusploeg Koewacht. Voorts is hij vanaf 2001 tot heden lid en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Koewacht.
  Tijdens de als vanouds druk bezochte bindingsavond in de brandweerkazerne, werden 29 medailles uitgereikt voor langdurig dienstverband bij de brandweer.
  Verder kregen nog eens dertig mensen die al vele jaren vrijwiligger openbare orde zijn een medaille opgespeld. Burgemeester Jan Lonink zei blij te zijn dat de Terneuzense brandweer negen nieuwe leden welkom kon heten bij het korps. Daar stond wel tegenover dat de brandweer afscheid moest nemen van dertien leden. De meeste leden moesten afscheid nemen vanwege het bereiken van de brandweerpensioenleeftijd. Die is vastgesteld op 55 jaar.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.