Week: 08 van 19 tot en met 25 ferbuari 2012


Nieuws van Internet:
 • Eén meldkamer voor alle hulpdiensten
 • Moderne concepten in waterveiligheid
 • Tweede Kamer akkoord met wijziging Wet veiligheidsregio's
 • Reclassering ontheemd door asbest
 • Handleiding voor betere beveiliging burgemeesters en wethouders
 • Nederland en VS werken samen tegen Cybercriminaliteit
 • Rampscenario in zuidelijke provincies
 • Verpleegtehuis was goed voorbereid op brand
 • Waterschap werkt mee aan procedure voor windpark Noordoostpolder
 • Opslag Driessens Logistics in Deurne weer op orde
 • Nieuw materieel bedrijfsbrandweer Lankhorst in Sneek
 • Helmonder vast voor vernielingen Veiligheidshuis
 • Meer geweld in Veiligheidshuis Utrecht
 • Solliciteren vanuit de gevangenis
 • Fouten bij brand Geinsche Hof
 • Dordrecht: Burgnet vervangt SMS-alert
 • Odfjell moet onder extern toezicht
 • Samenscholingsverbod Rietkampen verlengd


 • Onderwerp: Eén meldkamer voor alle hulpdiensten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten wil het aantal meldkamers terugbrengen. Er komt één nieuwe meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland. In de meldkamers komen de hulpmeldingen binnen voor de inzet van de hulpdiensten. Alle meldkamers gaan op dezelfde manier werken.
  In geval van een calamiteit krijgt de beller van het alarmnummer 112 in de nieuwe situatie iemand aan de lijn die zowel politie, brandweer en ambulance op weg kan sturen. Dat moet leiden tot een betere samenwerking, waardoor de gewenste hulp sneller op de juiste plaats komt. De huidige meldkamers zijn versnipperd georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze, organisatie en beheer. Hierdoor is er een gebrek aan samenwerking tussen meldkamers en een gebrek aan landelijke coördinatie.
  De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie moet er over vijf jaar zijn. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10. In 2015 zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties.

  Onderwerp: Moderne concepten in waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 20 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Grootschalige overstromingen volgen elkaar in rap tempo op (Pakistan, Australie, Brazilie, Thailand, etc.) en staan daardoor internationaal volop in de belangstelling. Overstromingen zijn extreme natuurgebeurtenissen, maar daarnaast is er altijd de invloed van de mens. Er kan sprake zijn van onverantwoord waterbeheer of ruimtelijke ordening.
  In deze cursus richten we ons op de moderne concepten van waterveiligheid in Nederland, zoals de risicobenadering (met de bijbehorende overstromingskans en de gevolgen van een overstroming), de meerlaagse veiligheid (preventie, ruimtelijke ordening en rampenbeheersing) en continu toetsen. De cursus is modulair van opzet. U ontvangt de meest recente wetenschappelijke inzichten, maar er is ook aandacht voor de praktische uitvoering en de beleidsmatige inpassing.

  Onderwerp: Tweede Kamer akkoord met wijziging Wet veiligheidsregio's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Tweede Kamer heeft 14 februari het wetsvoorstel tot wijziging van de wet veiligheidsregio's aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de oprichting van het Instituut fysieke veiligheid (IFV) en de volledige regionalisering van de brandweer.
  Er werden ook een aantal amendementen aangenomen. Deze worden hieronder toegelicht.
  In een amendement voor meer betrokkenheid van gemeenten wordt geregeld dat gemeenten eens in de vier jaar doelen moeten vaststellen op het gebied van brandveiligheid, de werkwijze en de kwaliteit van de brandweerzorg. Dit wordt onderdeel van het proces om tot een regionaal beleidsplan te komen. Dat beleidsplan dient ook met de gemeenteraad besproken te worden.
  Een ander amendement regelt dat het besluit om te regionaliseren binnen een jaar na inwerkingtreding moet zijn genomen. DIt moet per 1 januari 2014 zijn geëffectueerd en geregeld zijn in de gemeenschappelijke regeling. Dit is ook een eerder door de VNG ingebracht punt.
  Er zijn nog andere amendementen aangenomen:
  - een wettelijke bepaling om een evaluatie van het IFV na vijf jaar aan de Kamer te sturen
  - het invoeren en zichtbaar dragen van tekens voor bijzondere verdiensten binnen de brandweer (naast de rangen)
  - de zorg voor betrokkenheid van in de brandweerzorg werkzame professionals bij - besluitvorming in het IFV als verantwoordelijkheid maakt van het bestuur van het IFV. Bedoeling van dit amendement is te waarborgen dat beroepskrachten en vrijwilligers betrokken worden bij de eisen die gesteld worden aan het materieel waarmee ze werken.
  Er is een motie aangenomen die oproept aanvullende onderzoeken te doen naar verdere versterking van brandpreventiebeleid.
  Tot slot is een motie aangehouden die betrekking heeft op ICT in de rampenbestrijding. De motie verzoekt het beheer door de minister van V&J te laten doen totdat duidelijk is hoe inbedding daarvan het beste kan plaatsvinden.

  Onderwerp: Reclassering ontheemd door asbest
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Zo'n driehonderd medewerkers van Reclassering Nederland en tachtig medewerkers van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond hebben maandag elders onderdak gezocht. Op diverse etages van het gebouw van twaalf verdiepingen aan de Marconistraat zijn asbestsporen aangetroffen. De werknemers zijn inmiddels geïnformeerd over hun nieuwe werkplek.
  In de lucht is geen asbest aangetroffen en de gezondheidsrisico's worden laag ingeschat, laat algemeen directeur Sjef van Gennip van Reclassering Nederland weten. "Toch willen wij alle risico's voor onze medewerkers en bezoekers uitsluiten. Het pand wordt nu eerst aan een nadere inspectie onderworpen."
  Reclassering Nederland heeft de Arbeidsinspectie ingeschakeld, die het besluit om het gebouw tijdelijk te verlaten steunt en nader onderzoek gaat doen. Naast Reclassering Nederland en het Veiligheidshuis huurde ook Bouman Reclassering een etage in het gebouw.
  Een onderzoeksbureau concludeerde woensdag dat op de tweede en derde verdieping asbestsporen aanwezig zijn. Hier waren een halfjaar geleden medewerkers van het Veiligheidshuis en Bouman Reclassering ingetrokken. Die verdiepingen werden woensdag al buiten gebruik gesteld
  De resultaten van vervolgonderzoek in de rest van het gebouw werden vrijdag bekend. "Het gaf geen aanleiding voor een acute ontruiming, maar er is wel sprake van een onwenselijke situatie", aldus Van Gennep.

  Onderwerp: Handleiding voor betere beveiliging burgemeesters en wethouders
  Thema: veiligheid
  Datum: 22 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Om agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders tegen te gaan hebben veel gemeenten beveiligingsmaatregelen genomen. Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede beveiligingsmaatregelen, hebben minister Spies van BZK en minister Opstelten van VenJ alle colleges een handreiking aangeboden. Daarin wordt beschreven welke maatregelen men het beste kan nemen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan draagt.
  De handreiking is tot stand gekomen in goed overleg met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besteedt specifiek aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de burgemeesters en wethouders heeft te maken met bedreiging en vijf procent met fysiek geweld.
  Vanuit het programma Veilige Publieke Taak zijn verschillende middelen aangereikt om lokale bestuurders te beschermen en te ondersteunen, zodat zij hun taak zonder drang en dwang kunnen vervullen. Samen met betrokken partijen is gewerkt aan een aantal praktische handvatten voor de aanpak van agressie en geweld en is een stappenplan ontwikkeld dat terug te vinden is op de website www.veiligbestuur.nl

  Onderwerp: Nederland en VS werken samen tegen Cybercriminaliteit
  Thema: veiligheid
  Datum: 23 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten had minister Opstelten een ontmoeting met Janet Napolitano, de Amerikaanse Minister van Binnenlandse Veiligheid. Beide bewindspersonen spraken over de aanpak van cybercriminaliteit en tekenden hierna een intentieverklaring over de samenwerking tussen Nederland en de VS en initiatieven voor het creëren van een veilige en veerkrachtige cyber omgeving.
  'De Verenigde Staten hechten aan een sterke samenwerking met internationale partners om bedreigingen tegen veiligheid en economische stabiliteit aan te pakken', aldus Napolitano. 'Deze intentieverklaring versterkt de samenwerking met de Nederlandse regering op gebied van cyber security om de veiligheid van burgers van beide landen te beschermen.'
  Voor minister Opstelten staat cyber veiligheid hoog op de internationale agenda. In januari werd het Nationaal Cyber Security Centrum geopend. Tactische en operationele kennis en expertise uit publieke en private hoek wordt hier bijeen gebracht om inzicht te geven in ontwikkelingen, dreigingen en trends, en ondersteuning te bieden bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid. 'Bilaterale veiligheidssamenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten is al sterk en de intentieverklaring zal vooral de samenwerking op het gebied van cyber veiligheid versterken', aldus Opstelten.
  Tijdens de ontmoeting werd ook gesproken over het belang van internationale verbanden en samenwerking in de aanpak van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit. Minister Napolitano was vorig jaar op bezoek in Nederland om zich te informeren over de Nederlandse aanpak van terrorisme. Daarbij kwam ook cyber security aan de orde en werd dit vervolgbezoek van minister Opstelten aan de VS afgesproken om ervaringen op dit terrein uit te wisselen.

  Onderwerp: Rampscenario in zuidelijke provincies
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 23 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg wordt met ingang van dinsdag, anderhalve week geoefend in crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit gebeurt onder de noemer Wake up. De landmacht werkt samen met civiele veiligheidspartners uit de regio om in crisissituaties gezamenlijk te zorgen voor de nationale veiligheid.
  Defensie is in Nederland een vaste partner bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarom werkt de Koninklijke Landmacht tijdens Wake up samen met politie, brandweer en ambulancediensten, maar bijvoorbeeld ook met Rijkswaterstaat, gemeentes en grote bedrijven.
  Door het kijkje in elkaars keuken leren de deelnemers van elkaar en trainen ze de noodzakelijke samenwerking. Het oefenscenario bevat onder meer terroristische dreiging tegen vitale objecten zoals energiecentrales, waarbij de politie militairen aanstuurt. Verder oefent veiligheidsregio Zuid- Limburg haar crisisplan voor hoogwater en test het Sint Jans Gasthuis in Weert haar calamiteitenplan.
  13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot organiseert de jaarlijkse 2-weken durende multidisciplinaire oefening. Een staf met leden uit verschillende organisaties regisseert Wake up vanuit conferentiehotel Koningshof te Veldhoven.
  Wake up loopt tot en met 9 maart.

  Onderwerp: Verpleegtehuis was goed voorbereid op brand
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het verpleeghuis De Geinsche Hof in Nieuwegein, waar in juni vorig jaar een grote brand woedde, was 'adequaat' voorbereid op calamiteiten. Dat meldde het COT Instituut voor veiligheids- en crisismanagement vandaag, dat door de gemeente Nieuwegein en de veiligheidsregio Utrecht was gevraagd onderzoek te doen.
  Door de brand raakten 52, merendeels demente bewoners van het zorgcentrum gewond. Alle ruim 150 bewoners moesten worden geëvacueerd. Zij zijn maandenlang op andere locaties in Amersfoort en Utrecht ondergebracht. De bewoners hebben doodsangsten uitgestaan, concluderen de onderzoekers.
  De brand ontstond op het dak van het complex. Dakdekkers waren daar naast de hoofdventilatieschacht aan het werk. De rook trok het ventilatiekanaal in, waardoor in het hele huis dikke rookwolken hingen. Dat, in combinatie met het doolhofachtige karakter van het gebouw, bemoeilijkte de hulpverlening in hoge mate. De brandweer reageerde in eerste instantie niet alert genoeg en had al eerder meer mensen moeten inzetten, aldus het COT.
  De brand ontwikkelde zich 'onvoorspelbaar en onvoorstelbaar'. Vrijwel alle bewoners van De Geinsche Hof hebben bijzondere zorg nodig, velen zijn bedlegerig. Bouwvakkers die te hulp schoten, droegen bewoners op hun rug naar buiten. Ook omwonenden en passanten schoten te hulp. De gemeente Nieuwegein en het zorgcentrum zijn daar dankbaar voor, anders hadden er makkelijk doden kunnen vallen, zeiden zij vandaag.

  Onderwerp: Waterschap werkt mee aan procedure voor windpark Noordoostpolder
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Waterschap Zuiderzeeland heeft een definitief besluit genomen op de drie aanvragen die in het kader van de Waterwet en Keur zijn ingediend door de initiatiefnemers voor het realiseren van het Windpark Noordoostpolder. De aanvragen hebben betrekking op het binnendijks realiseren van 13 molens aan de Noordermeerdijk, 17 molens aan de Westermeerdijk en 8 molens aan de Zuidermeerdijk. Vanwege de waterveiligheid controleert Waterschap Zuiderzeeland tijdens de uitvoering van het project Windpark Noordoostpolder de naleving van de voorwaarden in de definitieve besluiten.
  De ontwerpbesluiten voor realisatie van het Windpark Noordoostpolder hebben 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn in totaal 38 zienswijzen naar voren gebracht. Deze ingebrachte zienswijzen zijn door het waterschap betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten wijken op enkele onderdelen af van het ontwerpbesluit. Bij de definitieve besluitvorming heeft Waterschap Zuiderzeeland ook de eerdere uitspraak van de Raad van State van 8 februari betrokken. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over uitvoerbaarheid van het Windpark Noordoostpolder en heeft alle bezwaren die betrekking hadden op de stabiliteit van de dijken, ongegrond verklaard. Ook heeft de Raad van State eerder beoordeeld dat het plan niet in strijd is met het waterschapsbeleid.
  De procedure rond het project Windpark Noordoostpolder valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Hierdoor coördineert het ministerie van Economische zaken Landbouw en Innovatie (EL&I) de vergunningverleningsprocedure. Het ministerie van EL&I heeft op 23 februari de definitieve besluiten gepubliceerd. Vanaf 24 februari liggen de besluiten 6 weken ter inzage. Tot en met 6 april kan beroep worden aangetekend tegen de definitieve besluiten. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
  De drie besluiten die Waterschap Zuiderzeeland heeft genomen voor het windpark Noordoostpolder zijn vanaf 24 februari aanstaande te raadplegen via de website van het ministerie van EL&I, www.bureau-energieprojecten.nl. De besluiten in het kader van de Waterwet en Keur betreffen de nummers twee, vier en vijf. Vanwege de waterveiligheid controleert Waterschap Zuiderzeeland tijdens de uitvoering van het project Windpark Noordoostpolder de naleving van de voorwaarden in de definitieve besluiten.

  Onderwerp: Opslag Driessens Logistics in Deurne weer op orde
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEURNE - Driessen Logistics heeft zijn veiligheidsrapport voor de opslag van gevaarlijke stoffen in Deurne volgens de regels aangepast. Het rapport voldeed vorig jaar niet aan de eisen op gebieden als arbeidsveiligheid, rampbestrijding, bedrijfsbrandweer en milieubeheer. Het bedrijf kreeg enkele maanden de tijd om orde op zaken te stellen.
  De Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waterschap Aa en Maas en de milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven vinden dat dit nu voldoende is gebeurd. De gemeente Deurne heeft dit bekend gemaakt.
  Driessen kwam vorig voorjaar in opspraak. Omwonenden hadden in een brief aan de gemeenteraad hun bezorgdheid geuit over het handhavingsbeleid van de gemeente. Het bedrijf zou meerdere keren illegaal gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen aan de Voltstraat in Deurne.

  Onderwerp: Nieuw materieel bedrijfsbrandweer Lankhorst in Sneek
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SNEEK - Om de vrijwillige bedrijfsbrandweer van Lankhorst Sneek op een verantwoorde manier in stand te houden, is onlangs besloten het verouderde materieel te vervangen. Sinds december 2011 beschikt de bedrijfsbrandweer, bestaande uit 14 personen, over een volledig uitgerust brandweervoertuig - een enorme verbetering en verrijking vergeleken met de uitrusting die tot voor kort nog in gebruik was.
  De bedrijfsbrandweer van Lankhorst Sneek oefent standaard twee keer per maand zodat er bij eventuele calamiteiten snel en adequaat gehandeld kan worden.

  Onderwerp: Helmonder vast voor vernielingen Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND - Een 31-jarige Helmonder zit nog altijd vast op verdenking van vernielingen die hij aanrichtte aan het pand van het Veiligheidshuis Helmond/Peelland aan de Smalstraat in zijn stad. De man sloeg daar twee keer kort na elkaar toe.
  De vernielingen zijn nog altijd zichtbaar aan de voorgevel van het pand. In de vroege morgen van 17 februari bracht de man zware beschadigingen toe aan drie grote glazen ruiten en de glazen voordeur met een kaartlezer. Dat deed hij met een steen. In de nacht van 14 op 15 februari was de boze cliënt van het Veiligheidshuis ook al bezig geweest zijn woede te koelen. Toen besmeurde hij de gevel met eieren, goot hij een fles vruchtensap in de brievenbus en brak hij de externe rookcel af.
  De gemeente, eigenaar van het pand, heeft twee keer aangifte gedaan van de vernielingen. Op basis van camerabeelden kon de man op 17 februari rond twee uur 's nachts worden aangehouden.
  In het Veiligheidshuis werken de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren sinds enkele jaren samen, voor veelplegers, dak- en thuislozen, jongeren die met de politie in aanraking kwamen, en ex-gedetineerden en personen die betrokken zijn bij relationeel geweld, en woonoverlast.

  Onderwerp: Meer geweld in Veiligheidshuis Utrecht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIJDRECHT - Voor aanvang van de commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken/financiën op 16 februari was er een korte presentatie over de doelstellingen en het functioneren van het Veiligheidshuis Utrecht.
  Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen justitie, gemeente en andere partijen uit de zogeheten veiligheidsketen als politie, jeugdzorg en reclassering.
  Het doel is het vroegtijdig signaleren en het voorkomen van criminele activiteiten en overlast tegengaan. Doelgroepen zijn daarbij de problematische jeugd van 12+, groepsaanpak, veelplegers van 18+, nazorg van ex-gedetineerden en huiselijk geweld. Door middel van afstemming met de diverse partijen probeert men tot een snelle oplossing te komen. Omdat gebleken is dat in veel gevallen schoolverzuim leidt tot criminaliteit is er ook veel contact met leerplichtambtenaren. Als het gaat om veelplegers (jongeren die een strafblad hebben) waarbij sprake is van een complex geval, wordt ook het Centrum voor Jeugd en Gezin erbij betrokken. Niet alle jongeren zijn bekend in het Veiligheidshuis. Pas als een delict gepleegd is wordt dit besproken in het Veiligheidshuis. De aanpak daarvan is moeilijk omdat er gekeken moet worden naar de verschillende oorzaken en soms hulp op psychiatrisch gebied noodzakelijk is. Maar ook de mate van straf is belangrijk. Hoe komt de zorg tot stand en hoe moet je iemand corrigeren? Een jongen van 16 jaar kan bijvoorbeeld veel spijbelen maar wil wel graag bij een groep horen. Via de rechtbank wordt dan Bureau Jeugdzorg ingeschakeld om te zorgen dat die jongen niet verder afzakt. Bij huiselijk geweld (20 zaken per twee weken) is er vooral veel zorgoverleg waarbij ook de zorg voor de slachtoffers een belangrijk aandachtspunt is. De strafrechtelijke afwikkeling vindt dan plaats in het Veiligheidshuis. Er is gebleken dat het huiselijk geweld is toegenomen.

  Onderwerp: Solliciteren vanuit de gevangenis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gedetineerden in Vught mogen op internet een baan zoeken, om recidive te voorkomen. 'Directeur, zo'n salaris willen ze allemaal.' Een reportage van verslaggeefster Nanda Troost.
  Met de muis klikken op 'tip een vriend' kan niet. F. en H. kunnen er wel om lachen. Want dat je in de gevangenis van Vught via de computer kan studeren en solliciteren wil niet zeggen dat je daarmee ook onbeperkt via het web de wereld in kan. Bovendien, nog even en dan zijn ze vrij. Als het meezit mét een baan, want ze kunnen al vanuit de gevangenis solliciteren.
  F. en H. doen mee aan dit Nazorg-programma, waarmee Justitie, gemeente Eindhoven, maar ook werkgevers, UWV en ROC's proberen de recidive terug te dringen. Op de computer deden F. en H. een beroepskeuzetest en stelden ze hun eigen portfolio samen: ZOOOmeee (spreek uit: zoemie). 'Via Zooomeee vertel je over jezelf aan jezelf, en zo kom je uit bij wat je kan en wat haalbaar is. F-16-piloot worden, of directeur, zo'n salaris willen ze allemaal. Maar het moet realistisch zijn', zegt Jos, hoofd CoördinatieBureau Terugdringen Recidive Brabant.
  In Vught zijn achthonderd plaatsen, van extra beveiligde gevangenis tot psychiatrie en van huis van bewaring tot gevangenis. Sommige gedetineerden volgen op het gevangeniscomplex een opleiding tot schilder of hovenier, andere zijn bezig met een diploma boekhouden. 'Er zijn er ook genoeg die nog leren lezen en schrijven, of rekenen', zegt Jos.
  De gemeente Eindhoven heeft in 2009 het initiatief genomen om met solliciteren te beginnen voordat de gedetineerden vrijkomen. De tijd zo optimaal mogelijk gebruiken, heet dat. In de regio Eindhoven keren jaarlijks twaalfhonderd mensen terug uit detentie. De meesten zijn jonger dan 30 jaar en hebben korter dan zes maanden in de gevangenis gezeten. Van de ex-gedetineerden komt 70 procent binnen zes jaar weer in contact met justitie. Bijna 50 procent krijgt binnen zes jaar weer een gevangenisstraf opgelegd. Die cijfers moeten omlaag, vinden ze niet alleen in Eindhoven.
  'Ex-gedetineerden moeten we als dat maar enigszins kan zo snel mogelijk aan werk helpen. Ze moeten meedoen in de samenleving, niet in de laatste plaats om te voorkomen dat ze weer voor overlast gaan zorgen', zegt Koby van het Veiligheidshuis Regio Eindhoven, van waaruit de aanpak en nazorg van veelplegers maar bijvoorbeeld ook risicojongeren worden gecoördineerd. Er is een database opgebouwd van ruim vierduizend ex-gedetineerden. Daarmee kan het Veiligheidshuis zonodig interventies doen.
  Dat de gedetineerden via de computer kunnen solliciteren, is uniek, zegt Jan-Paul, leraar en schoolloopbaanbegeleider van unit 6 en 7 in een van de schoollokalen op het gevangenisterrein. Langs het sportveld achter het hek wandelen een paar gevangenen. In de verte staat een cellencomplex, herkenbaar aan - inderdaad - de tralies voor de ramen. Deuren en sluizen gaan pas open als de vorige deur in het slot is gevallen. Ook in het gebouw met de schoollokalen gaan de deuren, tot en met die van de wc, alleen open met een sleutel van het personeel. Om de hoek houdt, achter glas, een zoveelste bewaker de beelden van de beveiligingscamera's in de gaten.
  Vught is in samenwerking met het Veiligheidshuis in Eindhoven drie jaar bezig geweest om de computers in de schoollokalen te krijgen. Daarna duurde het anderhalf jaar voordat er internet op zat. Jos: 'Internet en gevangenis gaan niet samen. De voorwaarden zijn heel streng. De lijst met sites die toegankelijk zijn, is meer dan uitgebreid getest. Internetten mag alleen onder toezicht.'
  F. (35 jaar, in Japan veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens drugssmokkel) en H. (45 jaar, twee jaar cel na huiselijk geweld) horen bij de tien gedetineerden die meedoen aan het nog kleinschalige project. Er is een wachtlijst van twintig medegedetineerden. 'Deelname moet verdiend worden', zegt Jos.
  Andere belangrijke voorwaarde is dat de deelnemers tegen het einde van hun detentie zitten. 'Het heeft geen zin te solliciteren als je toch niet kan beginnen', zegt F. Hij vroeg vanuit de gevangenis in Alphen aan den Rijn overplaatsing aan, omdat Vught een lasopleiding heeft. H., die binnenkort vrijkomt, wacht met smart op de datum waarop hij Vught kan verlaten. 'Dan kan ik eindelijk op zoek naar iets passends', zegt H., die vanuit de cel een hbo-opleiding marketing heeft gevolgd.
  De gedetineerden solliciteren op vacatures die werkgevers alleen voor hen beschikbaar stellen. 'Als ze moeten concurreren met niet-gedetineerden wordt het lastig voor ze', zegt Koby van het Veiligheidshuis. 'Zeker in sectoren waar een tekort aan personeel dreigt, zijn werkgevers bereid deze mensen een kans te geven; bijvoorbeeld in de bouw, metaal en techniek. Maar er zijn grenzen. Een transportbedrijf zal iemand die er met een beladen vrachtwagen vandoor is gegaan, niet weer op een vrachtwagen laten rijden. Die zal echt iets anders moeten zoeken.'
  'Oorbel uit en maandag beginnen.' Met die opmerking kon ex-gedetineerde Cees (nu 41 jaar, 105 dagen gezeten wegens geweldpleging) een jaar geleden aan de slag bij De Regionale Huismeester in Eindhoven. 'Het ging me natuurlijk niet om die oorbel, maar om hoe gemotiveerd iemand is', zegt Ed Kooijmans, directeur van Bouwbedrijf Van Asperdt en man achter de huismeesters.
  De Regionale Huismeester houdt complexen voor verenigingen van eigenaren, woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties in de regio leefbaar. De woningbouwverenigingen betalen een klusserstarief, voor hang- en sluitwerk repareren, kapotte lampen vervangen, onkruid tussen de stoeptegels weghalen. Kooijmans begon in januari 2011 met het project. Hij kwam erop doordat hij binnen zijn eigen bedrijf al acht jaar twee oudere werknemers, die door ziekte dreigden uit te vallen, op deze manier inzet. Zij begeleiden inmiddels acht 'huismeesters', allen met afstand tot de arbeidsmarkt. 'We laten zien dat werken leuk kan zijn en zorgen ervoor dat de mensen productief zijn.' Met een eigen investering en een krediet van de Start Foundation voor materiaal, betaalt het project zichzelf.
  Cees is de eerste ex-gedetineerde die Kooijmans in dienst heeft. Iemand een kans gunnen, heet dat in de bewoordingen van de ondernemer. 'Wat hij heeft gedaan, is geweest.'Cees is een van de honderd ex-gedetineerden die vorig jaar met hulp van het Veiligheidshuis een baan heeft gevonden. 'Ik heb dit niet met twee, maar met zes handen aangepakt. Toen ik uit de gevangenis kwam, was niks geregeld. Ik was een 39-jarige dakloze, was alles kwijt. Gelukkig kon ik bij mijn ouders terecht en kwam ik bij toeval in contact met het Veiligheidshuis.'
  Wat Kooijmans beweegt? Hij haalt laconiek zijn schouders op. 'Stel dat het mij was overkomen, vraag ik me weleens af. En we worden er als bedrijf niet slechter van. We werken heel de dag in Eindhoven en omgeving. Op deze manier doen we iets terug. En maatschappelijk verantwoord ondernemen is een hot item. Dat levert ons ook weer werk op.'

  Onderwerp: Fouten bij brand Geinsche Hof
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 24 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De brand in zorgcentrum De Geinsche Hof in Nieuwegein had eerder opgeschaald kunnen worden. Dat is een van de conclusies van het onderzoek dat het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT deed naar de brand in juni vorig jaar. Negen bewoners kwamen op de intensive care terecht doordat ze rook en roet hadden ingeademd.
  Volgens de onderzoekers had het zorgcentrum bij de telefonische brandmelding aan de meldkamer kunnen inschatten dat een grote inzet van de brandweer nodig was. "Een betere melding en intake hadden de opschaling van de hulpverlening bij dit incident kunnen versnellen", schrijft het instituut in een rapport.
  De brand bij het zorgcentrum aan de Vuurscheschans brak uit door werkzaamheden door dakdekkers. In totaal werden ongeveer vijftig gewonden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Alle circa 150 bewoners moesten tijdelijk elders worden ondergebracht.
  Het COT noemt de brand 'atypisch' en 'uitzonderlijk', omdat de rook zich op een andere manier verspreidde dan bij andere branden. De rook op het dak werd opgezogen door het ventilatiesysteem, waardoor die het gebouw in werd geblazen.
  Volgens de onderzoekers was de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en het zorgcentrum effectief. In de uitvoering van de werkzaamheden zijn weliswaar knelpunten geconstateerd, maar die hadden volgens het COT een gering effect op het uiteindelijke resultaat.

  Onderwerp: Dordrecht: Burgnet vervangt SMS-alert
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 februari
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DRECHTSTEDEN - Helpt u mee uw eigen en ieders veiligheid te vergroten? Sinds een paar weken is Burgernet operationeel in onze regio. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen bewoners, de politie, gemeenten en de Veiligheidsregio om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet vervangt het bekendere SMS-Alert.
  Burgernet gebruikt spraakberichten, e-mail en SMS en biedt zo meer mogelijkheden dan het 'oude' SMS-Alert. Burgernet is op zoek naar deelnemers die wonen en/of werken in Zwijndrecht die willen helpen om de veiligheid in de gemeente te vergroten. U kunt een belangrijke bijdrage leveren om uw woon- en leefomgeving prettig en veilig te houden. Gewoon door de ogen en oren open te houden en te reageren op berichten van Burgernet als u iets verdachts ziet. Zo kunt u helpen. Wilt u deelnemen aan Burgernet, dan kunt u zich aanmelden via http://www.burgernet.nl/. U kunt zelf aangeven op welke wijze u berichten zou willen ontvangen en op welke tijdstippen.
  Neemt u deel aan Burgernet, dan wordt u persoonlijk via Burgernet gealarmeerd bij calamiteiten en incidenten in uw buurt. Bijvoorbeeld een grote brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Of een inbreker die op de vlucht is of als er een kind wordt vermist. U kunt ook denken aan een preventieve waarschuwing via Burgernet als in een wijk opeens opvallend veel inbraken of fietsendiefstallen zijn. Zo'n bericht is maatwerk, voor deelnemers in een bepaald postcodegebied.
  Deelname aan Burgernet is gratis. Helpt u mee de veiligheid in de Drechtsteden te vergroten? Via http://www.burgernet.nl kunt u zich aanmelden.
  Met ingang van 1 oktober 2011 is SMS-Alert overgegaan in Burgernet. Was u reeds deelnemer aan SMS-Alert dan hebt u inmiddels automatisch een SMS ontvangen om uw abonnement op Burgernet te activeren. Daarvoor moet u inloggen met uw 06-nummer en het meegestuurde wachtwoord (let op de hoofdletters). U kunt zich niet als nieuwe deelnemer aanmelden, omdat uw 06-nummer al bekend is in het systeem.

  Onderwerp: Odfjell moet onder extern toezicht
  Thema: extrne veiligheid
  Datum: 25 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Rotterdamse olieterminalbedrijf Odfjell moet onder extern toezicht grondig gerenoveerd worden. Alleen zo kunnen de voortdurende lekkages worden gestopt. Dat zegt hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale vrijdag in Eenvandaag.
  "De overheid zou een toezichthouder moeten aanwijzen die erop toeziet dat het bedrijf gerenoveerd wordt. Sluit gedeelte voor gedeelte, breek het af en bouw het opnieuw op tot je het hele bedrijf gehad hebt", stelt Ale.
  Odfjell kwam in de afgelopen maanden diverse keren in opspraak toen bleek dat er al vele jaren incidenten en overtredingen zijn geconstateerd. Door lekkages kon onder meer benzeen en butaangas ontsnappen.
  Ale noemt de situatie rond Odfjell ernstig. "Een bedrijf dat op deze manier voortdurend lekkages heeft, vliegt vroeg of laat een keer in brand", denkt hij.
  Odfjell zegt zelf hard te werken aan het verbeteren van de olieterminal. Het bedrijf trekt daar enkele tientallen miljoenen voor uit.

  Onderwerp: Samenscholingsverbod Rietkampen verlengd
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 25 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EDE - Het samenscholingsverbod in de wijk Rietkampen wordt verlengd tot 1 november. Burgemeester Cees van der Knaap heeft dit besloten naar aanleiding van ongeregeldheden, vernielingen en overlast die in de afgelopen dagen in de wijk voorkwamen. Samen met de twee autobranden van afgelopen nacht heeft dit tot genoemd besluit geleid. Het samenscholingsverbod zou aanvankelijk op morgen aflopen.
  Naast het samenscholingsverbod wordt de inzet van de gemeentelijke toezichthouders en de politie geïntensiveerd. Dit alles om de rust in de wijk zo snel mogelijk terug te laten keren. ,,Het zou jammer zijn om het juist opgebouwde vertrouwen van de inwoners te verliezen, net nu het in de Rietkampen een stuk beter ging. Daarom is het zaak nu snel in actie te komen en te laten merken dat het ons ernst is met het terugdringen van de overlast'', aldus Van der Knaap.
  Aan inwoners wordt gevraagd om zelf ook waakzaam te zijn. Mochten mensen iets verdachts zien of horen dan kan contact worden opgenomen met de politie op telefoonnummer 0900 - 88 44. Anonieme meldingen kunnen doorgegeven worden op Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Ook via twitter kan het nodige gemeld worden of gevolgd, bijvoorbeeld via het twitter account van de wijkagent @GLM_N_Kooy.
  Het verbod houdt in dat het niet is toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan wanneer zij overlast veroorzaken, dit ter beoordeling van de politie of de toezichthouder. Het samenscholingsverbod is gebaseerd op artikel 2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening en is een extra maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te waarborgen, de overlast en criminaliteit terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven.
  Het verlengen van het samenscholingsverbod is één van de maatregelen die worden genomen. Daarnaast bestaat de aanpak uit repressieve maatregelen om overlast snel terug te dringen. Notoire overlastgevers krijgen daarbij extra aandacht van de politie en vanuit het Veiligheidshuis.
  Het gebied waarin het samenscholingsverbod van kracht is, wordt omsloten door Dr. W. Dreeslaan, inclusief winkelcentrum Stadspoort en aangrenzende openbare ruimtes; Laan der Verenigde Naties, Pennstate, Coornhertstate, Comeniusstate, Langeweideweg, Erasmusstate, Bertrand Russelstate, Sartrestate, Spinozastate, Statepad (tot Rijksweg A12); geluidswal gelegen ten noorden van Rijksweg A12 tot de Dr. W. Dreeslaan.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.