Week: 04 van 22 tot en met 28 januari 2012


Nieuws van Internet:
 • Wetsvoorstel aanpassing waterschapsbelastingen gemiste kans
 • IOOV wordt Inspectie VenJ
 • Provincie Zuid-Holland: haast maken met dijkenbeleid
 • Benzine ontsnapt bij Odfjell
 • Boomkap moet dijk Vecht veiliger maken
 • Verzekeraars: brandveiligheid beter borgen
 • Mijnwerkers beschuldigen overheid van contractbreuk
 • Tweede bluswagen blijft in dienst
 • Inwerkingtreding Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
 • Ambulance Control Game
 • Zeeland wijst eigen bijdrage waterkeringen af
 • Samenwerking van 22 gemeeenten in Veiligheidsregio VNOG


 • Onderwerp: Wetsvoorstel aanpassing waterschapsbelastingen gemiste kans
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 24 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Eind 2011 zijn diverse belangenorganisaties, waaronder VEMW, gevraagd om commentaar te leveren op het wetsvoorstel (tot wijziging van de waterschapswet) inzake de aanpassing van de waterschapsbelastingen. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op voorstellen van de waterschappen. Deze voorstellen vloeien voort uit het Bestuursakkoord Water (2011) waarin de evaluatie van het belastingstelsel voor de waterschappen reeds werd aangekondigd.
  Uit een analyse van VEMW blijkt dat het wetsvoorstel nauw aansluit bij de voorstellen van de waterschappen. Alleen het voorstel van waterschappen om de naamgeving van de watersysteemheffing te wijzigen in een "waterveiligheids- en watersysteemheffing", wordt in het wetsvoorstel niet overgenomen.
  De aanpassingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen beperken zich tot het watersysteembeheer. Daarmee is in de ogen van VEMW de kans om te komen tot een werkelijke vereenvoudiging van het belastingstelsel gemist. Met name ten aanzien van het zuiveringsbeheer is namelijk sprake van goede mogelijkheden om het stelsel daadwerkelijk te vereenvoudigen.
  Met het wetsvoorstel wordt onder andere beoogd om de waterschapsbesturen meer ruimte te geven voor 'regionaal maatwerk' bij het vaststellen van de tarieven voor de verschillende groepen belastingplichtigen. Het bestuur kan binnen gegeven marges zelf bepalen "welke kostentoedeling de verhoudingen van de vier categorieën optimaal weergeeft". Ook nieuw is dat provincies de kostentoedeling van de waterschappen niet meer hoeven goed te keuren.
  Voor bedrijven is relevant dat het kostenaandeel van de categorie waarbinnen zij vallen een zeer ruime bandbreedte kent. VEMW is van mening dat deze ruime marge en de toegenomen ruimte voor regionaal maatwerk niet mogen leiden tot ongebreidelde en ongefundeerde kostenstijgingen voor bedrijven.
  Tot slot wordt niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de voorziene lastenstijging op langere termijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de doorwerking van de bijdrage die waterschappen leveren aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterveiligheid zal een steeds grotere component vormen van de verschillende kostensoorten die binnen de watersysteemheffing worden onderscheiden.
  VEMW pleit voor een zorgvuldige uitwerking en toepassing van het wetvoorstel en zal blijven inzetten op borging van de belangen van de zakelijke watergebruikers.

  Onderwerp: IOOV wordt Inspectie VenJ
  Thema: IOOV
  Datum: 24 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In 2012 gaan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Inspectie voor Sanctieptoepassing samen in één nieuwe, departementale Inspectie VenJ. Ze wordt, evenals andere rijksinspecties, direct onder de SG geplaatst. Ook de standplaats is al bekend: het hoogste kantoorgebouw in aanbouw (het wordt 146 meter) in het centrum van Den Haag moet de ministeries van BZK en VenJ gaan huisvesten. Voorjaar 2013 wordt het gebouw opgeleverd en worden de verschillende diensten qua personeel bij elkaar gevoegd.

  Onderwerp: Provincie Zuid-Holland: haast maken met dijkenbeleid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 25 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - De provincie Zuid-Holland vindt dat staatssecretaris Atsma (water) haast moet maken met het updaten van 50 jaar oude normen voor waterveiligheid.
  Deltacommissaris Kuijken komt in 2013 met een voorstel. "Dat is rijkelijk laat", beoordeelt gedeputeerde Weber. "In de Drechtsteden en Rijnmond bekijken we nu hoe we de waterveiligheid kunnen verhogen. Dan moet je weten met welke opdracht je op pad wordt gestuurd."

  Onderwerp: Benzine ontsnapt bij Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM (ANP) - Bij het tankopslagbedrijf Odfjell in het Rotterdamse Botlekgebied is woensdag 1000 tot 2000 liter benzine ontsnapt uit een tank waarvan mogelijk door een defect een klep was blijven openstaan. Volgens een woordvoerster van DCMR Milieudienst Rijnmond ging het om een klein incident zonder veel gevaar voor de omgeving.
  Odfjell raakte vorig jaar in opspraak omdat het bedrijf onder meer een groot incident had verzwegen waarbij 200 ton brandgevaarlijk butaangas was ontsnapt uit een tank. Sindsdien staat het bedrijf onder verscherpt toezicht van DCMR, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rijnmond. Tegen Odfjell loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Bedrijven zijn verplicht incidenten onmiddellijk te melden bij de betrokken autoriteiten in het gebied. Vorig jaar kwamen er bij DCMR 292 meldingen binnen van grote en kleine incidenten.
  Volgens de woordvoerster is het meldgedrag van Odfjell inmiddels verbeterd. Ook dit incident was gemeld. Het bedrijf heeft het probleem zelf verholpen.
  Eerder deze week werd bekend dat het bedrijf van de Inspectie SZW tot eind deze maand de tijd heeft gekregen de veiligheid op het terrein in orde te brengen. Het bedrijf meldde de komende 5 jaar 100 miljoen euro te besteden aan de verbetering van milieu- en veiligheidsprestaties.
  GroenLinks en Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad zijn er niet gerust op. De partijen hebben eerder deze week een spoeddebat aangevraagd.

  Onderwerp: Boomkap moet dijk Vecht veiliger maken
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 26 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HARDENBERG - Bomen moeten langs de Vecht bij het centrum van Hardenberg wijken voor een veilige dijk. Het is de bedoeling dat de bomen vanaf 8 februari worden gekapt. Het gaat om 25 eiken en 15 populieren.
  Waterschap Velt en Vecht en de gemeente Hardenberg gaan de dijk langs de Vecht ter hoogte van de Kruserbrink in Hardenberg versterken. "Hiervoor is het ook nodig om bomen langs de dijk te verwijderen", aldus een gemeentelijke woordvoerster.
  In 2009 is uit onderzoek gebleken dat de dijk langs de Vecht ter hoogte van de Kruserbrink niet voldeed aan de door de provincie vastgestelde veiligheidsnormen. Met de herinrichting van het gebied rond de monding van de Oude Radewijkerbeek dit najaar is dit grotendeels opgelost. "De waterveiligheid is hier door het verleggen van de Oude Radewijkerbeek (Vechtpark, red) en versterken van de waterkering verbeterd en voldoet aan de norm. De dijk ter hoogte van de flats in de wijk Marsch Kruserbrink voldoet echter nog niet aan de veiligheidsnormen. Daarom wordt ook hier de waterkering verbeterd."
  Een woordvoerder van het waterschap laat weten dat het kappen van de bomen al eerder was voorzien. "We wisten dat het moest gebeuren. Het is niet zo dat na de realisatie van Vechtpark bleek dat de dijk ondanks de werkzaamheden nog niet veilig genoeg was.
  De waterkering ter hoogte van de flats in Marsch Kruserbrink wordt onder andere verbeterd door het talud te verflauwen. De bomen die in of langs het talud staan, zouden voor een onveilige situatie zorgen. "Wanneer bomen omwaaien, kan er een gat in het talud van de dijk ontstaan. Daarnaast kunnen wortels die door de dijk groeien voor een onstabiele situatie zorgen tijdens hoog water."
  De gemeente Hardenberg heeft daarom een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van de bomen langs de dijk. Een voorwaarde is dat binnen een jaar na het vellen van de bomen een groenplan wordt gemaakt voor het gebied tussen de dijk en de flats in de wijk Marsch Kruserbrink. Dit groenplan wordt door waterschap Velt en Vecht, gemeente Hardenberg en woningstichting Beter Wonen Vechtdal gezamenlijk opgesteld.
  Het verbeteren van de waterkering wordt in het voorjaar van 2012 uitgevoerd door waterschap Velt en Vecht.

  Onderwerp: Verzekeraars: brandveiligheid beter borgen
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 26 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op de 'brandborrel' van het Verbond van Verzekeraars vandaag, is de branchevereniging gekomen met een tiental concrete aanbevelingen om brandveiligheid binnen organisaties te borgen. Want daar schort het nog aan.
  Dagelijks worden mensen opgeschrikt door branden. Als er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid in en rond een gebouw, kunnen de gevolgen groot zijn. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid en hoe borg je die veiligheid optimaal?
  Zo'n honderd (brand) verzekeraars en externe partijen verzamelden zich bij het Verbond en bogen zich over taken en verantwoordelijkheden in het brandveiligheidsbeleid. Handig hulpmiddel hierbij was een actueel overzicht dat het Verbond verstrekte met daarop de top 10 van aanbevelingen bij de aanpak van branden, de status en welke partijen concreet invulling geven aan iedere aanbeveling
  Het rapport Grote branden, dat in 2002 verscheen, bevatte destijds belangrijke aanbevelingen om brandpreventie en -bestrijding steviger op de kaart te zetten. Het Verbond heeft die aanbevelingen onlangs tegen het licht gehouden en opnieuw op een rij gezet.
  De oorzaken van brand vormen een rode draad door deze aanbevelingen. Zo is brandstichting brandoorzaak nummer één en het Verbond komt in 2012 dan ook met een plan van aanpak voor de bestrijding van brandstichting. Hierbij zet het Verbond ook in op de module Brand van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook wordt onderzocht wat slim omgaan met camera's en andere moderne technieken op bedrijventerreinen en in winkelcentra kan opleveren.
  Een andere belangrijke oorzaak van brand, zowel bij particulieren als bedrijven, is een ondeugdelijke elektrische installatie of verkeerd en onveilig gebruik van elektrische apparaten. In de aanbevelingen worden installatie- en inspectiebureaus dan ook opgeroepen de controles te verbeteren en hun klanten voor te lichten over veilig gebruik.
  Het Verbond en UNETO-VNI ontwikkelen een gezamenlijke visie, voorlichtingsmateriaal en controle-instrumenten. De inzet en voortgang zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Andere betrokken partijen, zoals de brandweer, kennisinstituten en inspectiebureaus, zijn uitgenodigd hierover mee te denken en de resultaten via hun eigen achterbannen uit te dragen.
  Een andere aanbeveling is om automatische sprinklerinstallaties in een bedrijfsverzamelgebouw of een winkelcentrum toe te passen. De genodigden van de brandbijeenkomst hadden de mogelijkheid een presentatie van een sprinklerinstallatie te bezichtigen. Het Verbond ondersteunt de verdere ontwikkeling en de toepassing van (woning)sprinklers, zoals recent bepleit door de brandweer en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).

  Onderwerp: Mijnwerkers beschuldigen overheid van contractbreuk
  Thema: bedrifjsbrandweer
  Datum: 26 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LEOPOLDSBURG/ BERINGEN - Een groep ex-mijnwerkers stapt naar de Raad van State. Volgens hen pleegt de Vlaamse overheid contractbreuk met betrekking tot hun pensioenen. Ze eisen dat hun statuut behouden blijft.
  Stefan Onraedt (52) uit Leopoldsburg roept op tot actie. Hij werkte van '82 tot '96 in de mijn van Beringen en Zolder als assistent-veiligheidschef en als diensthoofd van de bedrijfsbrandweer. 'Eind jaren 80 hebben we een contract afgesloten met de Vlaamse regering, waarin zwart op wit stond dat wij alle rechten van onze loopbaan als mijnwerker behielden voor de berekening van ons pensioen. Dat blijkt nu plots niet meer het geval. Wij eisen dat ons statuut behouden blijft.'
  'Tot nog toe moesten de ondergronders 25jaar werken. De werknemers van de kolenwasserij moesten werken tot hun 55ste en de bovengronders tot 60jaar. Voor de ondergronders zal er waarschijnlijk niets veranderen, maar voor de mensen van de kolenwasserij wordt het 65 en voor de bovengronders 62. Als ik 45jaar moet werken, zal er voor mij dertien jaar bijkomen, tot mijn 65ste. Deze zomer nog heb ik de pensioendienst gecontacteerd en die zei me dat ik op mijn 55ste zou kunnen stoppen. Het kan niet dat er nu plots andere regels worden gehanteerd voor de 370nog actieve mijnwerkers, terwijl de 27.000 die al met pensioen zijn hun statuut behouden.'
  Stefan Onraedt heeft in zijn protest de steun van Danny Praets uit Beverlo en Johan Engelen uit Beringen. Ze proberen nu alle ex-mijnwerkers op te sporen. Het trio roept hen samen voor een bijeenkomst nu vrijdag 27januari om 20uur in café De Lindeboom aan de kerk in Heppen. Ook zij die niet meer actief zijn, zijn welkom: voor hen is een reünie gepland. Op de samenkomst wordt een toelichting gegeven over de mogelijke afbouw van het statuut. 'We gaan uitleggen dat het om eenzijdige contractbreuk gaat die het gelijkheidsbeginsel schendt. En als we niet snel schriftelijke garanties krijgen, stappen we naar de Raad van State. We moeten wel nog afspreken hoe we de kosten van de rechtszaak onderling gaan verdelen. Deze week hoop ik ook antwoord te krijgen van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maar tot nog toe heb ik niets ontvangen.'

  Onderwerp: Tweede bluswagen blijft in dienst
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 janauri 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WEESP - De tweede tankautospuit van Weesp verdwijnt voorlopig toch nog niet. Dat heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek gisteren besloten in een gesprek over de bezuinigingen bij de brandweer. Het plan was om de tankautospuit 837 per 31 maart uit dienst te nemen.
  Er wordt gewacht op nieuwe landelijke richtlijnen bij de brandweer. Ook komt er een onderzoek naar de effecten op de brandweerorganisatie. Dit na klachten vanuit de korpsen over de maatregelen. Burgemeester Horseling(Weesp) en burgemeester Roest (Laren) gaan met een externe deskundige kijken naar de klachten.
  Voorlopig is dus besloten om de tankautospuit 837 van Weesp in dienst te houden. Ook in Hilversum en Blaricum gaat het weghalen van de wagens niet door. Eind 2012 moet er een nieuw dekkingsplan voor de regio komen, en aan de hand daarvan worden nieuwe maatregelen getroffen. Dan kan het zijn dat de wagen alsnog verdwijnt.

  Onderwerp: Inwerkingtreding Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Burgemeester en wethouders van Schinnen maken hierbij bekend dat per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio zuid Limburg in werking is getreden. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze nieuwe Gemeenschappelijke Regeling is de bij besluit van 20 november 2008 vastgestelde gemeenschappelijke regeling Brandweer - GHOR Zuid-Limburg ingetrokken.
  Genoemde mutaties zijn op 25 januari 2012 verwerkt in het register, als bedoeld in artikel 27, van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

  Onderwerp: Ambulance Control Game
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Stuur je wel of geen ambulance? Voor die afweging staan spelers van de online game Ambulance Control zelf. Ze zitten op de stoel van een meldkamercentralist, nemen 112-meldingen aan en moeten door de juiste vragen te stellen erachter komen of een melding de inzet van een ambulance rechtvaardigt. De spelers leren dat het aantal inzetbare ambulances niet oneindig is en dat ambulancezorg levens redt door verstandig om te gaan met de capaciteit. Deze ambulancegame is voor iedereen met een pc te spelen via www.ambulancecontrol.nl.
  Het spel kreeg onder andere aandacht in Hart van Nederland. De game is vlak voor Oud en Nieuw gelanceerd, om meer begrip te kweken voor de werkwijze van ambulancehulpverleners. Er wordt veel over Ambulance Control getwitterd. Spelers ervaren de game niet alleen als leerzaam, maar ook als erg leuk om te doen. Een greep uit de tweets: 'verslavend', 'wat een spannende game', 'echt een cool spel', 'wauw, al 4 levens gered'. De game wordt door verschillende leeftijdsgroepen in alle delen van Nederland gespeeld.
  Ambulancecontrol.nl is een initiatief van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, dat mogelijk is gemaakt door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ambulancezorg Nederland ondersteunt het initiatief.

  Onderwerp: Zeeland wijst eigen bijdrage waterkeringen af
  Thema: 27 januari 2012
  Datum: waterveiligheid
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De provincie Zeeland stemt niet in met de afspraken die het Rijk in het Bestuursakkoord Water heeft gemaakt met het Interprovinciaal Overleg (IPO) , de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De reden daarvoor volgens de provincie is het op termijn loslaten van het zogenaamde solidariteitsbeginsel. Dit houdt in dat de kosten voor waterveiligheid straks vooral zullen neerslaan in provincies die veel dijken en duinen hebben.
  In het nieuwe akkoord Bestuusrakkoord Water uit het voorjaar van 2011 is vastgelegd dat het Rijk op den duur niets meer bijdraagt aan waterkeringen die in beheer zijn bij de waterschappen. Alle kosten zijn dan voor rekening van de waterschappen. Voor nu is afgesproken dat de waterschappen 50 procent van de kosten voor hun rekening nemen. Die 50 procent is door het Rijk en UvW uitgewerkt in een solidariteitsdeel (via verevening verdeeld over alle waterschappen in Nederland) en een deel dat een waterschap bijdraagt aan 'eigen projecten'. De staatssecretaris geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij uitgaat van een aandeel eigen projecten van 10 procent. Voor provincies met veel primaire waterkeringen en weinig inwoners zoals Zeeland kan dat zeer ongunstig uitpakken.
  De provincie Zeeland vindt de bescherming tegen hoogwater een zaak van nationaal belang. Nationale kwesties vragen nationale financiering die niet op ongelijke wijze afgewenteld mag worden op de regio. Provinciale Staten van Zeeland heeft daarom besloten om niet in te stemmen met het Bestuursakkoord Water, tenzij ook in de toekomst 100 procent solidariteit tussen alle waterschappen bij de financiering van de versterkingen uitgangspunt blijft. Bovendien moet de passage over de totale overdracht van primaire waterkeringen aan de waterschappen op langere termijn worden geschrapt dan wel aangepast. Dit standpunt is in een brief van Gedeputeerde Staten aan staatssecretaris Atsma neergelegd.

  Onderwerp: Samenwerking van 22 gemeeenten in Veiligheidsregio VNOG
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De 22 gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken samen om hun procedures te uniformeren.
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de wetgeving aangepast om beter te kunnen reageren op complexe rampen. Gemeenten kiezen steeds vaker voor samenwerkingsverbanden om hiermee om te gaan. Een van de uitdagingen is dan om de verschillende procedures van gemeenten te uniformeren.
  In De Stentor noemt Ron de Groot, Hoofd Regionaal Veiligheidsbureau van de VNOG, een voorbeeld: stroomuitval. "Vroeger vielen er dan wat lampen uit in een straat, en de koelkasten gingen uit. Nu is er dan plotseling veel meer aan de hand. Heel veel communicatiemiddelen werken bijvoorbeeld op elektriciteit."
  Bij een brand zoals die in Moerdijk vraagt om meer dan het uitrukken van de brandweer. Verschillende gemeentelijk diensten moeten ook in actie komen, en de ramp hoeft zich ook niet beperken tot de gemeentegrenzen.
  Ook verschillende functies krijgen dezelfde naam, wat nog niet het geval is. Dit is belangrijk voor de communicatie tussen ambtenaren.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.