Week: 03 van 15 tot en met 21 januari 2012


Nieuws van Internet:
 • Aanpak Moerdijk niet adequaat
 • 'Grote fouten bij Chemie-Pack en overheid'
 • Brand Chemie-Pack te wijten aan bedrijfsleiding
 • Waterschap Noorderzijlvest verstevigt Eemskanaalkade bij Woltersum
 • Sittard-Geleen zet pilot huisuitzettingen door
 • Benoemingen Brandweer Limburg-Noord
 • Dijk langs Eemskanaal verstevigd
 • Milieustraten in Súdwest-Fryslân moeten dicht
 • Ondersteuning Centrum externe veiligheid niet meer gratis
 • Publicatie rapport Chemie-Pack mag
 • Extra toezicht ambulance Zeeland
 • GGD Tiel en Nijmegen samen
 • 'Katwijk haalt truc uit met zeejachthaven'
 • Toezicht meldkamer Zeeland na overlijden
 • Weert naar Gouda voor tips aanpak jeugdbende
 • Be-Alert verbetert crisiscommunicatie
 • Helemaal geen ambulance ingezet in Middelburg
 • Geld voor taken De Schoor in Almere


 • Onderwerp: Aanpak Moerdijk niet adequaat
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid velt een hard oordeel over de gang van zaken rond de brand bij Chemie-Pack begin vorig jaar. Zowel het bedrijf, de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland Zuid lieten fikse steken vallen, staat in het conceptrapport dat in handen is van de NOS.
  Chemie-Pack zou zich niet aan de vergunning, het eigen beleid en de procedures hebben gehouden, waardoor de brand kon escaleren. De gemeente was volgens de raad bij het verlenen en het controleren van de vergunningen te laks.
  Volgens de onderzoeksraad faalde ook de communicatie rond de brand. Zo was de website crisis.nl ten tijde van de ramp onbereikbaar en opereerden de verschillende betrokken overheden langs elkaar heen. De communicatie zou teveel zijn uitgegaan van wat de overheid kwijt wilde, en niet van wat de burger wilde weten.
  Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid verschijnt eind deze maand. Chemie-Pack probeert in een kort geding publicatie te voorkomen. Volgens het bedrijf staat het rapport vol met fouten en is er meer tijd nodig om deze te weerleggen. De rechter in Den Haag doet woensdag uitspraak.
  In augustus oordeelde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid al dat de gemeente en de veiligheidsregio onvoldoende waren voorbereid op de risico's in hun eigen verzorgingsgebied. Zij zouden 'onvoldoende invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheden'. Ook bij de bestrijding van de brand waren fouten gemaakt.

  Onderwerp: 'Grote fouten bij Chemie-Pack en overheid'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Moerdijk - In een uitgelekt concept-rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is te lezen dat bij zowel Chemie-Pack zelf als bij de overheid grote fouten zijn gemaakt ten aanzien van de grote brand op 5 januari 2011. Dit meldt de NOS, die in het bezit is van het concept-rapport, zondag. Ten aanzien van Chemie-Pack komen in het rapport cruciale punten naar voren die door de OVV zijn onderzocht. 'De brand bij Chemie-Pack is ontstaan doordat, in strijd met de vergunning, met open vuur werd gewerkt. De brand kon escaleren doordat een grote hoeveelheid brandbare stoffen aanwezig was en omdat Chemie-Pack de beginnende brand niet beheerste'. 'Als achterliggende oorzaken van de brand is vastgesteld dat beheersing van de risico's door het bedrijf Chemie-Pack onvoldoende was. De brand heeft kunnen escaleren omdat er zeer veel containers (IBC's) gevuld met brandbare vloeistoffen op niet toegestane plaatsen waren neergezet. Chemie-Pack heeft de vooraf afgegeven waarschuwingen hiervoor van de eigen adviseur in de wind geslagen', meldt de OVV. Volgens het rapport van de OVV heeft ook de overheid fouten gemaakt in de vergunningverlening en handhaving daarvan. '' Het proces van aanvragen en afhandeling van de revisievergunning van Chemie-Pack door de gemeente Moerdijk duurde zeven jaar. Daarbij werden door de gemeente verschillende malen tekortkomingen in de aanvraag, waaronder gebrekkige informatie, geconstateerd. Dit was voor de gemeente Moerdijk geen signaal om het toezicht op Chemie-Pack aan te scherpen'. De overheid is in dit traject volgens de OVV traag en te coulant geweest. Bij de brand in Moerdijk was sprake van een regio overschrijdend incident met de betrokkenheid van twee veiligheidsregio's en meerdere gemeenten. Ook waren veel landelijke overheidspartijen actief betrokken. 'De betrokken partijen maakten op 5 januari geen afspraken over een gezamenlijk te volgen lijn of strategie in de communicatie met de bevolking. Het gebrek aan kennis over eigen en andermans taken en verantwoordelijkheden over onder andere de nieuwe Wet veiligheidsregio's en de onvoldoende rolvastheid hebben de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen bemoeilijkt', stelt de OVV. 'Dit had ook een negatieve invloed op de begrijpelijkheid en tijdigheid van de communicatie. Het gevolg was dat de gemeente Moerdijk, beide veiligheidsregio's, het Waterschap, het Nationaal Crisiscentrum, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteiten de departementen afzonderlijk van elkaar communiceerden'. 'De gemeente Moerdijk en veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die op basis van de wet verantwoordelijk waren voor de crisiscommunicatie, waren zich op 5 januari aanvankelijk niet bewust van de impact van de brand zowel qua omvang van het aantal betrokken partijen als qua gepercipieerde angst bij burgers als wat betreft de media aandacht die het incident kreeg', aldus het rapport.

  Onderwerp: Brand Chemie-Pack te wijten aan bedrijfsleiding
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 16 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De schuld van de brand bij Chemie-Pack is volledig te wijten aan de bedrijfsleiding. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het onderzoek naar de oorzaak van de brand.
  De NOS heeft het rapport in haar bezit, waarvan binnenkort de definitieve versie uitkomt. "Chemie-Pack hield zich niet aan de vergunning, niet aan het eigen beleid en niet aan de procedure. Zo overtrad Chemie-Pack bij de werkzaamheden op 5 januari de vergunning en nam geen enkele veiligheidsmaatregel om het risico op brand te beheersen", concludeert de raad.
  Bij het bedrijf werd gewerkt met open vuur terwijl dat in strijd was met de vergunning. "De brand escaleerde doordat een grote hoeveelheid brandbare stoffen aanwezig was en omdat Chemie-Pack de beginnende brand niet beheerste. De brandende hars stroomde uit in de nabijheid van ongeveer 100, in strijd met de vergunning geplaatste en met brandbare vloeistoffen gevulde kunststof containers." Vooraf afgegeven waarschuwingen hiervoor van de eigen adviseur werden in de wind geslagen, stelt de raad. De risicobeheersing van het bedrijf had niet het niveau, zowel technisch als organisatorisch en qua competenties van 'de leiding', dat verwacht mag worden van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen mengt, opslaat en verpakt.
  Ook de gemeente Moerdijk krijgt er in het conceptrapport van langs. Bij de aanvraag naar vergunningen constateerde de gemeente volgens de raad regelmatig tekortkomingen, maar dit leidde niet tot het aanscherpen van het toezicht, laat staan tot sluiting van het bedrijf. Ook stelde de gemeente regelmatig overtredingen vast, zoals indicaties van een gebrek aan veiligheidsvoorzieningen en overtredingen van de voorschriften. Niets van dit alles leidde tot actie. De overheid was bij het ongedaan maken van de overtredingen door Chemie-Pack te coulant en traag, stelt de raad.
  Tenslotte schortte het bij alle andere instanties die met de brand te maken hadden aan een goede communicatie naar pers en publiek. Die was chaotisch omdat er onder meer te veel overheden bij betrokken waren. GroenLinks wil snel een debat met minister Ivo Opstelten (Veiligheid) over de rol van de verschillende overheden bij de crisisaanpak.

  Onderwerp: Waterschap Noorderzijlvest verstevigt Eemskanaalkade bij Woltersum
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het waterschap Noorderzijlvest start op 17 januari met de aanleg van een kleilaag aan de waterzijde van het Eemskanaal bij het Groningse dorp Woltersum. Deze erosiebestendige en weinig waterdoorlatende laag klei wordt achter de damwand aangelegd en reikt tot aan de kruin van de kade. De aanleg van deze kleilaag maakt onderdeel uit van een permanente versteviging van de kade. Voor 1 oktober dit jaar voert het waterschap verdere versterkingswerkzaamheden uit. Dat deelde het waterschap mee op 16 januari tijdens een bewonersbijeenkomst in Ten Boer die was belegd voor de inwoners van Woltersum, Wittewierum, Ten Post en een deel van Ten Boer die op 6 januari moesten evacueren.
  Veiligheidsregio Groningen besloot tot evacuatie omdat de veiligheid van de bewoners van het gebied niet meer gegarandeerd kon worden. Reden was mogelijke afschuiving van de Eemskanaalkade bij Woltersum. Tijdens de bijeenkomst lichtten vertegenwoordigers van gemeente Ten Boer en waterschap Noorderzijlvest toe hoe de situatie is ontstaan, hoe er is gehandeld en welke verbeterwerkzaamheden gaan plaatsvinden. De focus van de avond lag op het beantwoorden van vragen van bewoners uit het gebied.
  In de nacht van 5 op 6 januari steeg het water in de Eemskanaalkade snel door hevige regenval. Er sijpelde steeds meer water door de kade. Het kwelwater nam uiteindelijk ook zand mee. Hierdoor ontstonden kleine pijpjes in de kade waardoor de kans bestond dat de kade uiteindelijk zou gaan afschuiven. De veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden. Daarom besloot de Veiligheidsregio over te gaan tot evacuatie.
  Door deze situatie is aan het licht gekomen dat het stuk kade bij Woltersum zwakker is dan verondersteld. Het waterschap legde tijdens de bewonersbijeenkomst uit welke maatregelen het gaat nemen om de kade te versterken. Op 17 januari wordt begonnen met de aanleg van een kleikist aan de waterzijde van het Eemskanaal. Het gaat om een erosiebestendige en weinig waterdoorlatende laag klei die achter de damwand wordt aangelegd. De laag reikt tot aan de kruin van de kade. De maatregel maakt onderdeel uit van een permanente versteviging van de kade. Voor 1 oktober voert het waterschap verdere versterkingswerkzaamhedenvan de kade bij Woltersum uit.

  Onderwerp: Sittard-Geleen zet pilot huisuitzettingen door
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 17 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeente Sittard-Geleen gaat zo veel mogelijk samenwerken met ketenpartners om huisuitzettingen nog meer te voorkomen. "Om in de toekomst een succesvol en betaalbaar sociaal beleid te kunnen blijven voeren."
  Hiervoor worden onder meer structurele afspraken gemaakt met woningcorporaties, Partners in Welzijn, de Kredietbank Limburg, het Veiligheidshuis en de gemeente Sittard-Geleen. "Om in de toekomst een succesvol en betaalbaar sociaal beleid te kunnen blijven voeren maken we nu met alle ketenpartners afspraken om te voorkomen dat mensen in uitzichtloze situaties belanden, aldus wethouder Berry van Rijswijk (o.a. sociaal beleid).
  Huisuitzettingen zijn meestal een gevolg van hoog opgelopen huurschulden, woningvervuiling en overlast. Vroegtijdige probleemsignalering met daaraan gekoppeld een hulpverleningsaanbod kan in veel gevallen huisuitzettingen voorkomen. Woningstichtingen hebben hierin primair een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de grote maatschappelijke impact van huisuitzettingen zijn er samenwerkingsafspraken tussen verschillende ketenpartners gemaakt.
  Dit gebeurde sinds 2009 in het kader van de pilot Voorkoming Huisuitzetting al op kleinere schaal en wordt dus nu structureel vastgelegd in samenwerkingsafspraken tussen de partijen. Op deze manier wordt het proces beter ingericht waardoor aan het voorkomen van huisuitzettingen een structureel karakter wordt gegeven. Wethouder Berry van Rijswijk: "Deze integrale ketensamenwerking is ook hard nodig om de bijkomende gevolgen van de landelijke kabinetsmaatregelen ten aanzien van onder meer de WWB de komende tijd zo goed mogelijk op te vangen. Schrijnende gevallen worden op die manier snel gesignaleerd waardoor gedwongen huisuitzettingen zo veel mogelijk worden beperkt."
  In Sittard-Geleen vertoont het aantal huisuitzettingen de laatste jaren een dalende trend. In 2010 kwam het 52 keer voor dat een huurder gedwongen uit huis werd gezet. Een daling van 12% ten opzichte van 2009. Deze daling is mede te verklaren door de pilot voorkomen huisuitzettingen die vanaf nu dus een structureel karakter krijgt in Sittard-Geleen. Het project heeft geen betrekking op sluiting van panden in het kader van drugshandel (bevoegdheid burgemeester op grond van13b Opiumwet) en de uitvoering van de Wet tijdelijk Huisverbod, waarbij de overtreder tijdelijk de woning moet verlaten.

  Onderwerp: Benoemingen Brandweer Limburg-Noord
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De directie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft besloten om Paul van Mullekom te benoemen tot districtcommandant van het brandweerdistrict Venray. Walter van Hoek is benoemd tot postcommandant van de brandweerpost in Venray.
  Het brandweerdistrict Venray maakt vanaf 1 januari 2012 deel uit van de regionale brandweer. Dit betekent dat al het brandweerpersoneel van de brandweerposten Venray, Bergen, Mook en Middelaar, en Gennep vanaf 1 januari niet meer in dienst zijn van de gemeenten, maar van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Walter van Hoek is benoemd tot postcommandant van de brandweerpost in Venray. Daarnaast is besloten dat Paul van Mullekom, die al actief is als districtcommandant van het brandweerdistrict Venlo, ook districtcommandant wordt in het district Venray.

  Onderwerp: Dijk langs Eemskanaal verstevigd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De dijk langs het Eemskanaal wordt dinsdag verstevigd met een kleilaag. Dat meldde het waterschap Noorderzijlvest maandagavond tijdens een bewonersbijeenkomst. Hierbij werd aan de aanwezigen spijt betuigd voor de overlast van het hoge water.
  Maandag controleerde een F-16 van de luchtmacht de staat van de dijken en kades van het Eemskanaal en het Winschoterdiep. Twee weken geleden, toen honderden mensen werden geëvacueerd vanwege hoogwater, werd ook al een F-16 ingezet. Die bracht toen het gebied in kaart met infraroodbeelden. De Veiligheidsregio vergelijkt de beelden van maandag met die van twee weken geleden.
  Begin deze maand moesten zo'n achthonderd inwoners van de Groningse dorpen Woltersum, Wittewierum, Ten Boer en Ten Post worden geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Door de storm die vorige week over Nederland raasde en de overvloedige regenval kampte vooral het noorden van het land met hoogwater.

  Onderwerp: Milieustraten in Súdwest-Fryslân moeten dicht
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 18 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De milieustraten van Koudum en Heeg moeten wat het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân betreft al op 1 maart dicht. Alle vier milieustraten in de gemeente voldoen volgens onderzoek door een externe partij niet aan de eisen op het gebied van veiligheid, arbo en milieu.
  In Koudum en Heeg zijn dermate grote investeringen nodig, dat die volgens de bestuurders niet opwegen tegen de dienstverlening. De milieustraten zijn verouderd en volgens de gemeentebestuurders is de veiligheid van burgers en medewerkers er nu al in het geding.
  Een tijdelijke oplossing voor het vloeistofdicht maken van de vloeren zou al zeventigduizend euro kosten. Een structurele oplossing gaat volgens wethouder Leo Pieter Stoel richting een miljoen.
  In de milieustraten van Bolsward en Sneek is maar voor een paar duizend euro aan maatregelen nodig om aan de eisen te voldoen.
  Als compensatie voor de grotere reisafstanden naar de milieustraat voor de inwoners ten zuiden van Koudum zal de gemeente het grof vuil, takken en wit- en bruingoed daar vaker afhalen. In Hemelum, Molkwerum, Warns, Stavoren, Scharl en Laaxum zal de gemeente zes in plaats van drie keer per jaar langs komen. De milieustraat in Sneek krijgt ruimere openingstijden.
  ,,In deze financieel moeilijke tijden kunnen wij investeringen in deze milieustraten, die leiden tot hogere afvalstoffenheffingen, niet verantwoorden", zegt Stoel.
  Ook met de inzameling van klein chemisch afval in Heeg stopt de gemeente zo snel mogelijk, in verband met de veiligheid. Het inzamelschema aan huis blijft wel gehandhaafd. De gemeenteraad moet 23 februari beslissen over de voorstellen.

  Onderwerp: Ondersteuning Centrum externe veiligheid niet meer gratis
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 18 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gemeenten en provincies kunnen met vragen over risico's op het gebied van externe veiligheid terecht bij het Centrum Externe Veiligheid (CEV) van het RIVM. Tot nu toe was de ondersteuning gratis. Maar vanaf 2012 brengt het CEV kosten in rekening.
  Het eerste kwartaal is het CEV flexibel en brengt vragen waar weinig tijd mee gemoeid is, nog niet in rekening.
  Het CEV ondersteunt gemeenten en provincies bij het beoordelen van de risico's verbonden aan de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Met name bij de vergunningverlening en voor de toetsing van ruimtelijke of infrastructurele plannen.

  Onderwerp: Publicatie rapport Chemie-Pack mag
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid mag het rapport over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk publiceren. De rechter in Den Haag heeft dat beslist.
  Chemie-Pack wilde in kort geding de publicatie voorkomen of op zijn minst meer tijd krijgen voor een inhoudelijke reactie, maar beide eisen zijn afgewezen.
  Chemie-Pack vindt dat het onderzoek door de raad is uitgevoerd in strijd met de wet. De rechter is het daar niet mee eens. Ook zouden er veel fouten in staan, maar die klacht vindt de rechter onvoldoende onderbouwd.
  De rechter geeft Chemie-Pack wel gelijk met het betoog dat de onderzoeksraad had moeten kijken naar de rol van de brandweer bij de preventie en bestrijding van de brand. Dat onderzoek is nu gedaan door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van minister Opstelten. Maar de rechter toont begrip voor het besluit van de onderzoeksraad om dat aan de IOOV over te laten.
  De onderzoeksraad geeft Chemie-Pack tot volgende week woensdag de tijd om met een inhoudelijke reactie te komen. Het definitieve rapport verschijnt kort daarna.
  Zondag lekten via de NOS de belangrijkste conclusies al uit. De onderzoeksraad velt een hard oordeel over de rol van het bedrijf, de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio's.
  De raad concludeert onder meer dat de laatsten "telkens naar bevind van zaken handelden, waardoor de indruk kon ontstaan dat de overheid geen duidelijk verhaal had".

  Onderwerp: Extra toezicht ambulance Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De meldkamer van de ambulancedienst van de Veiligheidsregio Zeeland staat sinds woensdag onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat meldt de Veiligheidsregio donderdag.
  Waarom de meldkamer onder verscherpt toezicht is gesteld, is nog onduidelijk. De Veiligheidsregio houdt donderdagmiddag een persconferentie over de kwestie.
  Medio 2007 werd de Veiligheidsregio ook al eens onder verscherpt toezicht gesteld. Dat verscherpte toezicht bleef een klein jaar van kracht. Volgens de IGZ was door personeelstekort een goede geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en rampen destijds niet gegarandeerd.

  Onderwerp: GGD Tiel en Nijmegen samen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - De besturen van de GGD Regio Nijmegen en de GGD Rivierenland hebben besloten te gaan fuseren. Eind dit jaar moet de samensmelting een feit zijn. De wet schrijft sinds 1 januari 2012 voor dat de grenzen van GGD'en en veiligheidsregio's samen moeten vallen. In deze regio gaat het dan om Gelderland-Zuid.
  Hoofddoel van de fusie is gezamelijke rampenbestrijding: één aanspreekpunt in regionale noodgevallen. De kantoren in Nijmegen en Rivierenland blijven gehandhaafd. De burger zal nauwelijks iets merken van de samengang. De komende maanden wordt een fusieplan geschreven. Daarna moeten alle 18 gemeenten hun oordeel vellen.

  Onderwerp: 'Katwijk haalt truc uit met zeejachthaven'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 19 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  KATWIJK - Katwijk heeft een zeejachthaven nog steeds niet uit zijn hoofd gezet. Dat concludeert de plaatselijke SGP uit de inbreng van de gemeente op een congres over waterveiligheid. Volgens de oppositiepartij is dat in strijd met het raadsbesluit om te stoppen met de actieve ontwikkeling van de haven.
  SGP-raadslid Gerard van Delft vindt dat Katwijk op het congres van 12 april aanstaande in Nieuwegein ten onrechte goede sier maakt met een afgeschoten plan. Ook noemt hij het opmerkelijk dat directeur Albers van de Nederlandse Zeejachthaven Ontwikkelingsmaatschappij onder de vlag van Katwijk een bijdrage levert, getiteld 'Verkenning van een Zeejachthaven'.

  Onderwerp: Toezicht meldkamer Zeeland na overlijden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Het verscherpte toezicht dat is ingesteld bij de meldkamer ambulancezorg van de Veiligheidsregio Zeeland komt voort uit een klacht over een patiënt die is overleden nadat eerder mogelijk een onjuiste inschatting is gemaakt over de inzet van een ambulance.
  Dat is vanmiddag bekend gemaakt tijdens een ingelaste persconferentie. De burgemeesters van Middelburg (Koos Schouwenaar) en Goes (René Verhulst) gaven vanuit hun respectievelijke hoedanigheid als voorzitter van het bestuur van Veiligheidsregio Zeeland en portefeuillehouder meldkamer een reactie op de onder toezichtstelling door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
  Op 6 april 2011 werd de alarmcentrale gemeld met het verzoek om een ambulance. Deze werd niet ingezet. Wel werd geadviseerd een huisarts te raadplegen. Die vroeg later echter toch om ambulance-inzet. De patiënt overleed op 23 april. Of dat het direct gevolg was van de verlate ambulance-inzet is volgens Schouwenaar niet duidelijk. Wel betreurt hij het overlijden zeer. Of deze verlate ambulance-inzet slechts een incident is of regelmaat, is volgens hem niet te zeggen.
  Over de zaak werd een klacht ingediend bij de IGZ en die stelde een nader onderzoek in. Uit het IGZ-onderzoek kwam naar voren dat er bij de ambulancemeldkamer een aantal zaken niet op orde waren. Een aantal van deze punten kan volgens Verhulst per direct worden aangepakt, een aantal andere zaken heeft meer tijd nodig maar zal binnen de gestelde termijn van vier maanden aangepakt kunnen worden.
  Tijdens het onderzoek kwam onder meer naar voren dat niet alle 112-meldingen worden aangenomen door gecertificeerde, opgeleide, bevoegde en bekwame verpleegkundig centralisten. De veiligheidsregio gaat er voor zorgen dat deze situatie per direct veranderd.
  Volgens de IGZ werd de triage (beoordeling) van hulpbehoevenden niet altijd volgens een vast protocol uitgevoerd. Ook bleek dat ambulances niet altijd snel werden ingezet. De veiligheidsregio gaat er zorg voor dragen dat er altijd adequate hulp wordt verleend. Dat houdt concreet in dat er altijd binnen twee minuten na een melding een ambulance gaat rijden.
  De situatie die door de IGZ is geconstateerd, heeft volgens de inspectie onder meer kunnen ontstaan doordat er te weinig tijd wordt gestopt in het controleren van de kwaliteit van de meldkamer. Deze kwaliteit zal voortaan middels een vaste cyclus worden getoetst en geëvalueerd.
  Ook zou er te weinig worden teruggekeken op meldingen die worden afgehandeld. Dit resulteerde er in dat er ook geen maatregelen konden worden genomen om zaken in de toekomst aan te passen. Er werd bijvoorbeeld wel gelogd hoe triage werd uitgevoerd, maar hier werd onvoldoende meegedaan.
  Volgens Verhulst hebben allerlei personeelswisselingen ook bijgedragen aan de problemen. "Dit zorgde voor een gebrek aan expertise en dit had zijn weerslag op het functioneren van de meldkamer."
  Om de situatie weer op peil te brengen is besloten om de meldkamer onder verscherpt toezicht te stellen. Dat houdt in dat de inspectie aangekondigd en onaangekondigd onderzoekt of de situatie verbeterd. Volgens Verhulst zijn de conclusies hard, maar geeft de veiligheidsregio zonder meer toe dat de situatie voor verbetering vatbaar is. Er komt zodoende ook snel een plan van aanpak om de problemen op te lossen.

  Onderwerp: Weert naar Gouda voor tips aanpak jeugdbende
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Om de jeugdbende in Weert beter aan te kunnen pakken, bezoeken twee ambtenaren en een agent uit Weert eind deze maand Gouda voor een werkbezoek. De gemeente Gouda kampte eerder met grote problemen rond overlastgevende en criminele jongeren. Dat leidde tot veel aandacht in de media en politiek Den Haag.
  In Gouda wordt een bezoek gebracht aan het veiligheidshuis en een overleg bijgewoond tussen justitie, gemeente en politie. De bedoeling is dat de ambtenaren en de agent uit Weert hierbij ideeën opdoen voor de aanpak van de voornamelijk allochtone jeugdbende die al jaren in Weert actief is. De ervaringen uit Gouda worden dan mogelijk verwerkt in het beleid van de gemeente Weert, aldus een woordvoerder.
  Verder zegt burgemeester Jos Heijmans - in navolging van de vorige burgemeester Wim Dijkstra - in gesprek te willen gaan met leden van de bende en hun familie. De jeugdbende in Weert krijgt het predicaat bende vanwege de structuur en hiërarchie.

  Onderwerp: Be-Alert verbetert crisiscommunicatie
  Thema: crisisplan
  Datum: 20 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BRUSSEL - De overheid heeft lessen getrokken uit het Pukkelpopdrama, toen ongeruste familieleden de festivalgangers op de weide niet konden bereiken. 'Be-Alert' moet in de toekomst soelaas bieden.
  Tijdens het onweer op het Pukkelpopfestival op 18 augustus 2011 vielen niet alleen vijf dodelijke slachtoffers te betreuren, ook de paniek op de weide zinderde nog lang na. De meer dan 60.000 festivalgangers bleven urenlang van de buitenwereld afgesloten toen het gsm-netwerk niet opgewassen bleek tegen de massa noodoproepen.
  Daarop zaten de ministers Annemie Turtelboom (toen Binnenlandse Zaken) en Vincent Van Quickenborne (toen Telecommunicatie) samen met de operatoren om een crisisplan uit te werken. Huidig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil verder aandacht besteden aan de kwaliteit, snelheid en efficiëntie van de massacommunicatie en wel onder de naam 'Be-Alert'. Het Crisiscentrum werkt de komende jaren een communicatieplan uit dat de Belgische bevolking in staat moet stellen om snel en adequaat op een crisissituatie te reageren. België spiekt daarvoor bij de noorderburen die met NL-Alert een gelijkaardig plan op poten zetten.
  'Onder de naam Be-Alert wordt de komende jaren een pakket van alarmeringskanalen uitgewerkt dat de overheden in staat moet stellen om de betrokken bevolking zo adequaat mogelijk te verwittigen', zegt Peter Mertens, woordvoerder van het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. 'Op termijn zal het aantal alarmeringskanalen uitgebreider zijn dan vandaag: van sirenes tot signalisatieborden boven de snelwegen. De verschillende kanalen moeten makkelijk aangestuurd kunnen worden zodat zo weinig mogelijk tijd verloren gaat.
  Nieuw binnen Be-Alert is dat de toolkit uitgebreid zal worden met communicatiemiddelen zoals sociale media, sms en 'cell broadcasting'. 'Bij het Pukkelpopdrama zag je de kracht van sociale media als Twitter: mensen boden elkaar spontaan een slaapplaats of een lift aan. In het nieuwe crisiscommunicatieplan zal dit opgenomen zijn zodat overheden ook sociale media kunnen inzetten voor verwittigingen of aanbevelingen.'
  Via 'cell broadcasting' kan iedereen in de buurt van de ramp een bericht ontvangen met informatie of aanbevelingen over de ramp en hoe ze snel geholpen kunnen worden. 'In Nederland werken ze al vijf jaar aan het systeem van cell broadcasting', zegt Mertens, 'de ontwikkeling vergt dus wel enige tijd.' Mertens hoopt evenwel dat met de Nederlandse ervaringen de ontplooiing ervan in België sneller kan verlopen.
  'Bij het Be-Alert-plan zal ook een sensibiliseringscampagne horen', zegt Mertens, 'iedereen moet bijvoorbeeld weten dat hij bij het horen van een sirene radio en televisie moet opzetten en niet nodeloos de telecommunicatiemiddelen overbelasten.' Ook de bestaande middelen worden daarvoor geherevalueerd: zo zijn nationaal bijvoorbeeld zo'n 540 sirenes ingesteld, voornamelijk rond de nucleaire en Seveso-sites.
  Een crisisplan uitwerken in tijden van financiële crisis is budgettair geen lachertje. Er zal gebruik gemaakt worden van bestaande middelen, onder meer omdat elk jaar een aantal risicovolle ondernemingen een bijdrage moeten leveren aan een fonds voor veiligheidsinvesteringen. 'Er zal geen extra budget gevraagd worden maar door de herschikking van bestaande fondsen gespreid over een aantal jaren, moet dat lukken.' Over welk bedrag het precies gaat, wil Mertens niet kwijt, maar het gaat over 'aanzienlijke sommen'.

  Onderwerp: Helemaal geen ambulance ingezet in Middelburg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - In tegenstelling tot wat de Veiligheidsregio gisteren bekend maakte, is er helemaal geen ambulance ingezet voor de patiënt die uiteindelijk overleed en die aanleiding was voor het onderzoek dat leidde tot verscherpt toezicht op de ambulancemeldkamer.
  Gisteren maakte de Veiligheidsregio bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat verscherpte toezicht per direct had ingesteld. Tijdens een persconferentie werd gemeld dat aanleiding voor het onderzoek een incident was waarbij te laat een ambulance was ingezet. In eerste instantie zou die zijn geweigerd, maar later alsnog zijn gestuurd.
  Gisteren lieten nabestaanden ons al weten dat deze informatie niet correct was, maar de Veiligheidsregio kon dat toen niet bevestigen. "Onze dochter is niet per ambulance vervoerd, maar mijn echtgenote heeft haar in de auto naar Goes gebracht."
  Rond 15.25 uur is vandaag alsnog bekend gemaakt dat er inderdaad geen ambulance is ingezet bij het bewuste incident. "De huisartsenpost (HAP) heeft geen ambulance naar de betrokken patiënt gestuurd." De patiënt zou zelf door familieleden naar het ziekenhuis zijn vervoerd.
  De Veiligheidsregio heeft vandaag ook nog een nadere toelicht gegeven op de de mededeling dat er altijd binnen twee minuten na een melding een ambulance gaat rijden. "Als de triage, de beoordeling door de verpleegkundig centralist, langer dan twee minuten duurt, dan zal altijd een ambulance worden uitgestuurd", zo laat een woordvoerder nu weten.

  Onderwerp: Geld voor taken De Schoor in Almere
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Welzijnsstichting de Schoor rekent er op dat de gemeente Almere 80 miljoen euro van het Rijk extra beschikbaar krijgt. Het geld moet worden ingezet voor participatie van Almeerders op het gebied van arbeid, zorg, onderwijs en buurt vorm te geven.
  De gemeente Almere is de opdrachtgever van De Schoor en krijgt geld van het Rijk voor het overnemen van rijkstaken. Het gaat daarbij om decentralisatie van taken op het gebied van AWBZ, jeugdzorg en arbeid. Directeur-bestuurder Han Jetten van De Schoor ziet de verwachte toekenning van het extra geld als kans, maar wijst erop dat de welzijnsorganisatie er ook taken bij krijgt. ,,Naar verwachting komt er 80 miljoen extra beschikbaar, maar we krijgen er voor 100 miljoen extra taken bij.''
  De Schoor en de gemeente zetten in op integrale samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties en gemeente op wijkniveau. Het strategisch beleidsplan 2012-2015 van De Schoor heeft als motto Kiezen voor Kansen meegekregen. In het 'koersdocument' zoals Jetten het noemt, legt De Schoor accenten op het ontwikkelen van eigen kracht en actief burgerschap, het verbinden van talenten van inwoners aan vragen uit de samenleving, komt de organisatie op voor kwetsbare (veelal oudere) Almeerders en jongeren.
  Bij het ontwikkelen van eigen kracht en actief burgerschap is het de ambitie van De Schoor om in 2015 procentueel meer actieve burgers in de stad te hebben dan nu het geval is. Een ander ambitie is het vergroten van het veiligheidsgevoel in de wijken, door samenwerking met Jeugd Interventie Teams, Veiligheidshuis en burgers.
  Met ingang van dit jaar heeft het welzijnswerk de organisatie aangepast. De Schoor kreeg in de afgelopen jaren voor het eerst te maken met krimp. Bezuinigingen lopen op tot een half miljoen euro in 2015.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.