Week: 02 van 8 tot en met 14 januari 2012


Nieuws van Internet:
 • Fryslân weer veilig
 • Alle evacués Groningen zondag weer thuis
 • Info-avond over Burgernet en rampenplan
 • Atsma: waterschappen bewijzen nut
 • Voorschot voor Groningse veehouders
 • Roep om nieuwe norm dijken neemt toe
 • Groningers bedankt voor hulp bij hoogwater
 • 'LTO mogelijk in veiligheidsregio'
 • Strijd tegen water is al lang modern
 • Rijkswaterstaat moet waterproblematief met lef aanpakken
 • Nationaal Cyber Security Centrum geopend
 • Opstelten rechtvaardigt sluiting kazerne Lage Mierde
 • Aanrijtijden Vlietlandziekenhuis niet te lang
 • Ergernis over aanpak LPG verkoop in Terneuzen
 • Van GROOT naar GROOTER: taak van de gemeenten bij crisisbeheersing
 • Samenwerking tussen gemeente Zuidplas en Veiligheidshuis Gouda
 • Snelheid en vernieuwing nodig in waterveiligheid


 • Onderwerp: Fryslân weer veilig
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, Ferd Crone, heeft het evacuatieadvies van Yn 'e Lijte en De Burd opgeheven. Bewoners kunnen weer terug naar hun woning.
  Wetterskip Fryslân heeft opnieuw een uitgebreide risico-inschatting gedaan. Hieruit blijkt dat bezwijken van de kades door verweking en wateroverloop niet meer aan de orde is. Op diverse plaatsen zijn kades versterkt. De situatie in Boarnsterhim is weer veilig. Ook in de gemeente Tytsjerksteradiel is de afzetting bij camping Burgemermeer opgeheven. Hier loopt geen water meer over de weg. Uit onderzoek van Wetterskip Fryslân blijkt dat de waterstanden in heel Fryslân dalen en de situatie in de hele provincie en de waterdruk op de kades verbetert.
  Vanwege de hoge waterstand, de stormachtige wind en het gevaar van verweking van de kades besloot voorzitter van de Veiligheidsregio Crone op donderdag 5 januari over te gaan tot een evacuatieadvies voor de gebieden Yn 'e Lijte en De Burd. De veiligheidsregio wilde hiermee voorkomen dat er onveilige situaties in de geëvacueerde gebieden zouden ontstaan.

  Onderwerp: Alle evacués Groningen zondag weer thuis
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Uiterlijk zondag zijn de laatste bewoners uit Woltersum, Wittewierum en delen van Ten Boer en Ten Post weer thuis. Dat zei zaterdag een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen.
  De bewoners moest vrijdag hun huis uit omdat een dijk langs het Eemskanaal dreigde door te breken. Zaterdag mochten de eerste bewoners al terug naar huis. In totaal ging het om ongeveer 800 mensen.
  Volgens de woordvoerder loopt de gefaseerde terugkeer "prima". De actie gebeurt onder begeleiding van onder meer politie en leger. De terugkeer van de duizenden stuks vee duurt nog volgens hem nog wel een paar dagen.
  De waterschappen in Groningen meldden zaterdagochtend al dat het waterpeil in de provincie aanzienlijk was gedaald. Dat kwam omdat zij miljoenen liters water konden lozen in onder andere de Waddenzee. Daardoor is de dijk weer stabiel geworden.
  Door de hoge waterstand stroomde er water onder de dijk door, waardoor het gevaar bestond dat de dijk zou gaan schuiven. Dat risico bestaat inmiddels niet meer. Een inspectieronde met een F16 bracht aan het licht dat de dijk langs het Eemskanaal verschillende zwakke plekken heeft.
  De beelden toonden ook zwakke plekken die nog onbekend waren. De autoriteiten gaan kijken hoe ze dat kunnen versterken. De vlucht van de F16 krijgt nog een vervolg. Niet alleen worden de dijken opnieuw bekeken, het is ook een test om de techniek van dijkinspecties vanuit de lucht te verfijnen.

  Onderwerp: Info-avond over Burgernet en rampenplan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeente Sittard-Geleen en de Veiligheidsregio Limburg-Zuid houden dinsdag een informatieavond over het rampenbestrijdingsplan Chemelot. Gesproken wordt over wat er kan misgaan en wie bij een groot incident welke taken uitvoert.
  Ook wordt deze avond het startschot gegeven voor Burgernet, een systeem waarbij inwoners van de politie berichten kunnen ontvangen (sms of e-mail) bij incidenten, waaronder bijvoorbeeld vermissingen. Belangstellenden kunnen zich deze avond aanmelden voor deelname aan het systeem.
  De bijeenkomst begint dinsdag 10 januari om 19.00 uur in de Elsenburgzaal in het gemeentehuis Geleen.

  Onderwerp: Atsma: waterschappen bewijzen nut
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 09 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Politiek staan de waterschappen ter discussie, maar niet bij staatssecretaris Joop Atsma (Waterveiligheid). Hij vindt dat telkens weer blijkt dat de waterschappen voldoende bestaansrecht hebben en dat ze dat nu ook bewijzen.
  De aanpak van de wateroverlast in met name Friesland en Groningen bevestigt volgens Atsma dat Nederland niet zonder waterschappen kan. 'Het is heel bijzonder dat het Nederlandse watersysteem zo fijnmazig is dat we dit kunnen regelen. De waterschappen zorgen er echt voor dat iedereen droge voeten houdt, ook als gebieden in verschillende provincies liggen. En gelukkig lukt het meestal.'
  Atsma wijst erop dat het Rijk verantwoordelijk is voor de dijken bij zee en bij de grote rivieren, de provincies en waterschappen gaan over de regionale waterkeringen.
  De in het Noorden oplaaiende discussie over de noodzaak van een extra gemaal, noteert Atsma niet op een wensenlijstje dat hij de komende tijd gaat afwerken. 'Die discussie speelt al jaren, maar moet echt in de provincies worden gevoerd. Die zijn verantwoordelijk.'

  Onderwerp: Voorschot voor Groningse veehouders
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenten Groningen, Ten Boer en Leek schieten de kosten voor die veehouders hebben gemaakt bij de evacuaties vanwege het hoge water.
  Later wordt bekeken wie definitief moet opdraaien voor de schade, zegt de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Rehwinkel van Groningen.
  Honderden mensen die in de buurt van het Eemskanaal wonen, werden vrijdag geëvacueerd, uit vrees voor een dijkdoorbraak. Ook hun vee werd uit het gebied weggehaald.
  Inwoners moeten eventuele schade melden bij hun verzekeraar. Extra kosten die zijn gemaakt, zoals voor het vervoer van vee, moeten ze melden bij hun gemeente.
  Volgens de brandweer is de terugkeer goedverlopen en is bijna iedereen weer thuis. Er zijn nog drie bedrijven waarvan de dieren nog niet zijn teruggekeerd.
  Omdat de kades nog verzadigd zijn met water, zullen die de komende dagen nog wel goed in de gaten gehouden worden. Zandzakken zullen pas opgeruimd worden als elke dreiging is verdwenen.
  In het Eemskanaal bij Woltersum zullen duikers bovendien extra zandzakken plaatsen om een kwelscherm extra te verstevigen. Dat moet de verzwakte dijk beschermen tegen golfslag van voorbij varende schepen.
  Volgende week zullen de bewoners van het gebied rond Woltersum worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

  Onderwerp: Roep om nieuwe norm dijken neemt toe
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Met de hoogwaterstanden en de evacuatie van vorige week barst de discussie over nieuwe normen voor waterveiligheid vooral in de Randstadprovincies weer los. "Atsma is te afwachtend." Tal van Nederlandse dijken voldoen niet aan de normen.
  In de praktijk kan dat leiden tot dijkdoorbraken en bijbehorende evacuaties. Maar is het tijdelijk verplaatsen van mensen eigenlijk wel zo erg als? Jan Nieuwenhuis, plaatsvervangend dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland vindt van niet. Hij houdt er rekening mee dat een evacuatie in de toekomst vaker zal voorkomen. Zeker in gebieden waar betrekkelijk weinig mensen wonen, zullen autoriteiten daar extra op inzetten. Andersom denkt hij dat de norm voor dijken in drukbevolkte gebieden omhoog gaat. Of Nieuwenhuis gelijk krijgt, hangt vooral af van staatssecretaris Atsma (water). Hij denkt momenteel nog na over nieuwe normen voor waterveiligheid. Eigenlijk zou de staatssecretaris in 2011 een standpunt innemen, maar Atsma wil langer de tijd om na te denken.

  Onderwerp: Groningers bedankt voor hulp bij hoogwater
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Veiligheidsregio Groningen heeft woensdag de inwoners van de provincie in een advertentie in het Dagblad van het Noorden bedankt voor hun inzet tijdens de problemen met het hoogwater vorige week. Ook LTO Noord, die het vervoer van vee coördineerde, ontvangt een pluim. In de hele provincie Groningen waren problemen als gevolg van hoogwater. In Woltersum en Tolbert dreigden dijken door te breken. Meerdere dorpen werden geëvacueerd.
  Zelfs mensen die huis en haard moesten verlaten, schoten de hulpverleners te hulp, schrijft Peter Rehwinkel, voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Groningen, in zijn dankwoord. Zo gingen tientallen inwoners van Woltersum in het holst van de nacht samen met brandweer en waterschap Noorderzijlvest aan de slag om de dijk langs het Eemskanaal te verstevigen.
  "De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat er heel veel mensen zijn die ons willen helpen. Die hulp en medewerking is onmisbaar en zeer gewaardeerd", aldus Rehwinkel.

  Onderwerp: 'LTO mogelijk in veiligheidsregio'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LTO kan mogelijk als partner dienen in de veiligheidsregio's. Dat zegt LTO Noord-voorzitter Hilbrand Sinnema na een gesprek met Peter Rehwinkel, voorzitter van de veiligheidsregio Groningen. Ze gaan hier verder op in tijdens de evaluatie.
  Er zijn 25 regio's die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme.
  In deze regio's werken brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.
  'De combinatie van een private sector samen met de transportsector is een hele goede geweest. Daardoor heeft de evacuatie kunnen slagen', zegt Sinnema.

  Onderwerp: Strijd tegen water is al lang modern
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In Trouw (7 januari) pleit hoogleraar Toine Smits voor een modernere omgang met wateroverlast. De ontwikkelingen in het hoogwaterbeleid van Nederland de afgelopen decennia zijn blijkbaar aan diens zicht voorbijgegaan. Na de wateroverlast begin jaren negentig is een enorme omslag gemaakt.
  Sinds eind vorige eeuw werkt Rijkswaterstaat samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan het programma 'Ruimte voor de rivier'. In het belang van droge voeten voeren we de Maaswerken uit en zijn de zwakke schakels langs de kust aangepakt. En inmiddels heeft het tweede Deltaprogramma het daglicht gezien. Kortom, we zijn effectief en toekomstgericht bezig ons land voor te bereiden op een stijgende zeespiegel en extreme waterstanden, zowel hoog als laag.
  Zo worden ruim dertig werken uitgevoerd die waterveiligheid combineren met recreatie en natuur. De dijkteruglegging bij Nijmegen bijvoorbeeld. De Waal wordt ter hoogte van het stadscentrum verbreed, er komt een eiland in de Waal voor woningbouw en recreatie en aan de oevers ontstaat ruimte voor natuurontwikkeling. Een ander voorbeeld is de herintroductie van de boerderijterp in de Overdiepsepolder (Noord-Brabant). Rijkswaterstaat legt met aannemers en de boeren in het gebied terpen aan die de gebouwen en het vee beschermen bij hoog water. Zodra de weilanden onder lopen, wordt het vee op de terp gestald. Oud idee, nieuwe uitvoering.
  Deze aanpak typeert de moderne, toekomstgerichte manier waarop we werken aan onze waterveiligheid. Projecten waar we terecht miljarden euro's voor uittrekken. Onze waterveiligheid is en blijft een prioriteit.

  Onderwerp: Rijkswaterstaat moet waterproblematief met lef aanpakken
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Er is blijvende aandacht nodig voor de waterveiligheid en er moet sneller gehandeld worden om zwakke plekken aan te passen.
  Dit schrijft Ir. Peter de Jong woensdag op de opiniepagina in de rubriek van NLingenieurs. "Er is behoefte aan versnelling in de uitvoering, waarbij we onconventionele oplossingen niet uit de weg gaan. Ingenieursbureaus hebben de vindingrijkheid en integrale aanpak om nieuwe oplossingen toe te passen." De voorzitter van de Commissie Water, Deltatechnologie & Klimaat van NLingenieurs doet een oproep aan de beleidsmakers (met name Rijkswaterstaat en de Waterschappen) om met lef en vernieuwend de waterproblematiek aan te pakken.

  Onderwerp: Nationaal Cyber Security Centrum geopend
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 11 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 12 januari in Den Haag het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) officieel geopend. De oprichting van het centrum is volgens de minister een belangrijke stap om de weerbaarheid van Nederland tegen ICT-verstoringen door hackers, cybercriminelen en andere kwaadwillenden te versterken.
  In het centrum, dat al op 1 januari van start ging, worden kennis en expertise ontwikkeld op het gebied van cybersecurity. Op basis van die expertise kunnen organisaties en instanties maatregelen nemen om te voorkomen dat hackers, computercriminelen en andere kwaadwillenden geheime bedrijfsinformatie verkrijgen of de vitale infrastractuur van Nederland beschadigen of platleggen. Het centrum zal ook ondersteuning bieden bij incidenten en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid.

  Onderwerp: Opstelten rechtvaardigt sluiting kazerne Lage Mierde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LAGE MIERDE - De sluiting van de brandweerkazerne in Lage Mierde in 2011 is rechtvaardig gebeurd. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoord op vragen van SP-kamerlid Nine Kooiman. Het SP-kamerlid diende vorig jaar begin december kamervragen in naar aanleiding van de ophef rond de sluiting van de kazerne.
  "Als overheid heb je een taak om de veiligheid voor de inwoners te waarborgen, ook voor brandveiligheid", zei ze toen.
  De antwoorden van de minister bevreemden bestuurslid Arie Muller van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) niet. "Het antwoord van de minister is ons bekend en voor een deel te verwachten. Zeker omdat hij geen oordeel doet op basis van eigen onderzoek maar die van de Veiligheidsregio en de gemeente." Volgens Muller zijn de uitspraken van Opstelten echter gebaseerd op onjuiste informatie. "De VBV beschikt over andere, zorgvuldig gecontroleerde, gegevens. Die geven een ander beeld dan zowel de regio als de gemeente doet voorkomen. Er wordt gemarchandeerd met de waarheid."

  Onderwerp: Aanrijtijden Vlietlandziekenhuis niet te lang
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ziet voorlopig geen problemen met de aanrijtijden voor het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam door de werkzaamheden begin volgende maand. Daarbij wordt de afrit Schiedam-Noord op de A20 gesloten.
  Tijdens de werkzaamheden worden voorbereidingen getroffen voor de verlenging van de A4 richting Delft.
  Het Vlietland Ziekenhuis is bang dat door de afsluiting ambulances er te lang over doen om het ziekenhuis te bereiken. Maar de Veiligheidsregio denkt dat dat wel meevalt. Wel worden de omrijroutes nog eens goed onderzocht.
  Ook Rijkswaterstaat zegt dat de aanrijtijden naar het Schiedamse ziekenhuis niet in gevaar komen. Vanavond is er een bewonersbijeenkomst over de sluiting van de op- en afrit en de andere werkzaamheden rond de A4 en de A20.

  Onderwerp: Ergernis over aanpak LPG verkoop in Terneuzen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Het gevaar is even afgewend. De firma Martens Brandstoffen en Bloemen in de Nieuwstraat in Koewacht mag voorlopig lpg blijven verkopen. De veiligheidsregio Zeeland had B en W van Terneuzen geadviseerd die gasverkoop te verbieden, omdat het tankstation in een woonomgeving is gevestigd, in de buurt van een school en een zorgcentrum.
  Het college nam het advies over en verwerkte het in een bestemmingsplanwijziging. Maar die stuitte in de raadscommissie Omgeving op verzet, met name van D66'er Charles ten Hengel. Die sprak schande van de handelwijze van met name Frank van Hulle (ruimte) en diens ambtenaren. "Het is onacceptabel dat de poten onder de stoel van een ondernemer worden weggezaagd door een gemeentebestuur. En dit, zonder dat die ondernemer daar schriftelijk, op fatsoenlijke wijze, van op de hoogte was gesteld."

  Onderwerp: Van GROOT naar GROOTER: taak van de gemeenten bij crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 13 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij rampen en crises hebben gemeenten een taak op het gebied van 'bevolkingszorg'. Bijvoorbeeld opvang en verzorging van slachtoffers en schadeafhandeling. In het project GROOT (2010) zijn diverse producten gemaakt voor het opleiden van gemeentefunctionarissen die een leidinggevende rol hebben bij die bevolkingszorg. Zo zijn kwalificatieprofielen voor deze functies ontwikkeld, kaders vastgesteld voor de functiegerichte opleidingen en proeven van bekwaamheid ontwikkeld. PLATO was een van de partners in het project GROOT, vanuit haar opleidingskundige expertise.
  Als vervolg op het project GROOT is nu het project GROOTER van start gegaan. Ook hierbij zorgt PLATO voor de opleidingskundige inbreng. In GROOTER staan de specifieke gemeentelijke (bevolkingszorg)processen bij de rampen en crises centraal. Het gaat om:
  - crisiscommunicatie;
  - publieke zorg;
  - omgevingszorg;
  - nafase;
  - informatiemanagement

  GROOTER moet input geven aan het kunnen opzetten van procesgerichte opleidingen en toetsing bij de processen van bevolkingszorg. Daarnaast richt GROOTER zich op enkele specifieke functies in deze processen. Het gaat om functies waarbij gemeentefunctionarissen een rol moeten vervullen die sterk afwijkt van hun reguliere werkzaamheden. GROOTER moet daarom ook input geven aan het kunnen opzetten van functiegerichte opleidingen en toetsing voor deze functies.

  Onderwerp: Samenwerking tussen gemeente Zuidplas en Veiligheidshuis Gouda
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, justitie, reclassering en verschillende zorgaanbieders met als doel het terugdringen van criminaliteit, overlast door jongeren en het verlenen van zorg.
  De korte lijnen in deze samenwerking zorgen ervoor dat snel kan worden ingegrepen als iemand is ontspoord of dreigt te ontsporen. Doordat veel organisaties rond de tafel zitten, wordt tevens voorkomen dat de verschillende organisaties langs elkaar heen werken.
  Door middel van het stappenplan "grenzen stellen" wordt het overlastgevend gedrag door jongeren teruggedrongen.
  Dit stappenplan komt kortweg op neer dat er door politie en gemeentelijke BOA/bikers eenduidig en direct gereageerd wordt op overtredingen. Jongeren die zich schuldig maken aan overlast zullen consequent door de politie en de BOA/bikers worden bekeurd.
  Bij de 2e bekeuring aan dezelfde jongere binnen een bepaalde termijn zal de wijkagent een huisbezoek brengen en indien deze jongere zijn/haar gedrag niet verandert kunnen uiteindelijk bestuursrechterlijke handhavingmaatregel worden toegepast. Denk aan bijvoorbeeld gebiedsontzegging.
  Naast het uitschrijven van bekeuringen is het stappenplan ook opgesteld om meer acties te ondernemen richting de jongere en eventueel zijn/haar ouders: informeren, waarschuwen, zorgkant in kaart brengen en zorg bieden.
  Ook zijn in het Veiligheidshuis de justitiële partners een goede bron van informatie als het gaat om de wettelijke verplichting die op gemeenten rust om nazorg te bieden aan ex-gedetineerden. Dit houdt in dat de gemeente op een aantal gebieden moet zorgen voor een goed verloop van detentie naar terugkeer in de vrije samenleving. Uitgangspunt in al deze zorg is steeds weer het terugdringen van recidive: het terugvallen van een ex-gedetineerde in zijn oude criminele gedrag.

  Onderwerp: Snelheid en vernieuwing nodig in waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Met de evacuaties in Groningen op het netvlies is de discussie weer losgebarsten. Was het wel nodig, had dit niet kunnen worden voorkomen? Want overstromingen en evacuaties, dat mag toch niet in Nederland?
  Laten we vooral de Hollandse nuchterheid niet verliezen: inderdaad, het water kwam hoog, want er was wel erg veel regen gevallen en de noordwestenwind hinderde het spuien. Het is goed om te constateren dat de waterschappen en gemeenten hun calamiteitenteams snel hebben gemobiliseerd en met inzet van wat zandzakken en een sporthal echte problemen hebben voorkomen. Geen sensationele calamiteiten; jammer voor de journalisten, maar gelukkig voor de inwoners. Dit heeft weer het belang van een geoliede organisatie aangetoond. Het blijft belangrijk om de kwaliteit van onze dijken in hoogwatergevoelige gebieden in de gaten te houden, bijvoorbeeld langs het Eemskanaal. Juist naar de toekomst toe, met de verwachte stijgende zeewaterpeilen en intensieve regenperioden, gaan dit soort situaties zich vaker voordoen.
  Over de afloop kunnen we tevreden zijn, maar er is wel blijvende aandacht nodig voor de veiligheid en er dient sneller gehandeld te worden om zwakke plekken aan te passen. Discussies over organisatorische veranderingen, zoals het opheffen van de waterschappen, leveren jaren vertraging op, terwijl de vermeende baten wat ons betreft dubieus zijn. Laten we ons sterke waterstelsel effectiever en efficiënter maken en ons niet verliezen in structuurdiscussies.
  Er is behoefte aan versnelling in de uitvoering, waarbij we onconventionele oplossingen niet uit de weg gaan. Ingenieursbureaus hebben de vindingrijkheid en integrale aanpak om nieuwe oplossingen toe te passen. Waterveiligheid kan worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkeling, ecologie en energie. Daar is wel een ander beleid voor nodig, daarom roept NLingenieurs de verschillende semi-overheden op om hun aanpak te veranderen. Durf andere oplossingen te vragen voor de bebouwing (amfibisch bijvoorbeeld) en beheer van de omgeving. Zorg voor draagvlak van de maatregelen. Samen bouwen aan vernieuwende plannen, is goed voor Nederland en haar bewoners, maar ook internationaal kunnen wij hier goede sier mee maken. Ik doe een oproep aan de beleidsmakers (met name Rijkswaterstaat en de waterschappen) om met lef en vernieuwend de waterproblematiek aan te pakken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.