Week: 01 van 1 tot en met 7 januari 2012


Nieuws van Internet:
 • Burgemeester Moerdijk wil landelijk rampenfonds
 • Nederland machteloos bij cybercrisis
 • Misleidende cijfers over geweld tegen hulpverleners
 • Atsma kritisch over claim op landbouwgrond in Masterplan Maasplassen
 • Communicatie jaar na ramp nauwelijks verbeterd
 • 'Moerdijk' was een les voor de brandweer
 • Militairen paraat voor bijstand in Leek
 • Dijkdoorbraak dreigt bij Tolbert. Mensen en dieren geévacueerd
 • Geen gevaar voor hoogwater IJssel
 • Dijkbewaking in regio vanwege hoogwater
 • Crisisteam komt om middernacht bijeen
 • Hoge dijken en altijd droge voeten?
 • 20.000.000 kuub zand per jaar
 • Wateroverlast woningen in Dordrecht
 • Overlast regio Rotterdam door razende storm
 • F16 gaat inspectievluchten uitvoeren
 • Grootste gevaar water geweken
 • Evacués Groningen keren terug naar huis
 • Atsma ziet waterschappen zich bewijzen
 • 'Toekomst brengt meer evacuaties, minder dijkverzwaringen'
 • Handen af van het Waterschp
 • Hoogwater in Groningen. Rationele communicatie
 • Veiligheidshuis West-Friesland van start


 • Onderwerp: Burgemeester Moerdijk wil landelijk rampenfonds
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 januar1 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - Er moet een landelijk fonds komen om gemeenten te ontlasten die te maken krijgen met grote incidenten zoals de chemiebrand in Moerdijk van januari. Dat vindt burgemeester Jac Klijs van Moerdijk.
  De gemeente zou een herhaling van Chemie-Pack financieel niet aankunnen, zegt Klijs.
  De grote brand die bijna een jaar geleden woedde bij het chemische bedrijf op het industrieterrein van Moerdijk en de nasleep ervan hebben de gemeente veel geld gekost. Maximaal 9 miljoen euro, schat Klijs.
  Volgens de burgemeester vallen incidenten met een dergelijke omvang nooit uit te sluiten in Moerdijk. ''Dit is nu eenmaal een risicovolle gemeente'', zegt Klijs.
  Wel vindt hij dat het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van veiligheid in de regio. Maatregelen die al lange tijd hard nodig waren door het industriële karakter van het gebied en die door de Moerdijkbrand eindelijk ''politieke urgentie'' kregen.
  Het afgelopen jaar stond voor Klijs als burgemeester geheel in het teken van de Moerdijkbrand. Klijs, die in september de ambtsketen van Moerdijk overnam van tijdelijk waarnemer Jan Mans, was door zijn burgemeesterschap van Strijen al een bekende in de regio.
  Op 5 januari zag hij zelf de dikke rookwolken vanaf het industrieterrein van Moerdijk in de richting van zijn gemeente drijven.
  ''Moerdijk zelf bleef buiten de rook, maar Strijen, aan de overkant van het Hollands Diep, was de eerste 'effectgemeente'. Het is tot laat in de avond onduidelijk gebleven hoe gevaarlijk de wolk was die over Strijen trok'', aldus Klijs
  Chemie-Pack is nog steeds een maandelijks agendapunt in de Moerdijkse gemeenteraad. Naast de perikelen over de schoonmaak van het vervuilde Chemie-Packterrein heeft voor Klijs het verbeteren van de veiligheid voor zijn gemeente grote prioriteit.
  Uit kritische rapporten die de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Arbeidsinspectie in september publiceerden, bleek er veel mis te zijn in de regio op het gebied van crisisbestrijding.
  De burgemeester wil ook dat in het vervolg burgers goed geïnformeerd worden als er weer wat gebeurt op het industrieterrein. ''Zij moeten het vertrouwen terugkrijgen. We willen niet dat ze denken: zoiets kan nooit meer gebeuren. Want dat is niet waar."
  "Dat er brand uitbreekt bij een chemisch bedrijf, valt niet uit te sluiten. Maar we willen wel dat de burger erop vertrouwt dat de overheid er alles aan doet om te zorgen dat de regels rond veiligheid worden nageleefd en de schade zo veel mogelijk beperkt als zich toch een incident voordoet.''

  Onderwerp: Nederland machteloos bij cybercrisis
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 02 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Nederlandse overheid is machteloos bij ernstige cyberincidenten zoals DigiNotar. Minister Opstelten wil voor de zomer "nieuwe aanvullende bevoegdheden" om sneller en harder te kunnen ingrijpen.
  Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Het ontbreekt de overheid op dit moment aan "een juridisch kader" om direct te kunnen ingrijpen bij zware cyberincidenten. Er moeten "nieuwe aanvullende bevoegdheden" komen waarmee de overheid "snel, kundig en niet vrijblijvend" kan optreden.
  Op dit moment is dat namelijk niet mogelijk. Als de nationale veiligheid in het geding is, kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing bijeen worden geroepen. Dat is dus ook het geval bij grote ict-incidenten bij infrastructurele werken of in de energievoorziening. "Maar in het geval van cybercrisis kan het zo zijn dat er geen tijd is om dit overleg af te wachten", schrijft de minister.
  In zo'n geval zou het wenselijk zijn verantwoordelijkheden van ministers over te dragen aan de minister van Veiligheid en Justitie, schrijft de minister van Veiligheid en Justitie zelf. Zo'n overdracht is nu alleen maar mogelijk bij een terroristische dreiging.
  Bij de crisis rond DigiNotar heeft het lang geduurd voordat de overheid de ernst van de zaak in kaart had gebracht. In eerste instantie werd zelfs ontkend dat het certificatenprogramma PKI Overheid in gevaar was gekomen. Die onterechte geruststelling is ook gegeven aan browsermaker Mozilla, die een geplande DigiNotar-ban toen in eerste instantie wat heeft afgezwakt.
  Later moest minister Donner van Binnenlandse Zaken op een persconferentie midden in de nacht toegeven dat er een crisissituatie was ontstaan. Hij kon dat pas zeggen nadat de directie van DigiNotar na zware druk 'vrijwillig' de leiding van het bedrijf had overgedragen aan de minister. Dat wil Opstelten voortaan sneller en dwingender regelen.
  Naast het wegnemen van obstakels voor overheidsingrijpen bij cybercrisis, wil Opstelten wettelijke ruimte creëren voor een andere ict-kwestie. Dit betreft de aangenomen motie van Jeanine Hennis, Tweede Kamerlid van de VVD, over een wettelijke meldplicht voor bedrijven die te maken hebben met cyberincidenten. Die motie is niet zomaar uitvoerbaar, schrijft Opstelten in zijn brief aan de Tweede Kamer.
  Ook daar ontbreekt een wettelijke basis. Of, zoals de minister schrijft, dat er "Binnen de huidige juridische kaders niet direct een wet voor handen is waarin de uitwerking van de wettelijke meldplicht kan worden opgenomen."
  Daarom wil de minister het onderzoek naar die aanvullende bevoegdheden combineren met de wettelijke meldplicht om zo tot de juiste juridische kaders te komen. Dat onderzoek moet voor de zomer zijn afgerond en dan worden ook de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Onderwerp: Misleidende cijfers over geweld tegen hulpverleners
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het thema geweld tegen hulpverleners staat flink in de belangstelling. Met onder andere een campagne van Stichting Ideële Reclame (SIRE) om dit soort geweld te voorkomen en een game van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt aandacht gevraagd voor het probleem. Toch tonen de cijfers aan dat het geweld tegen zorgverleners al jaren daalt.
  Rond de jaarwisseling trok een tv-spotje van SIRE veel bekijks. In het item wordt geweld tegen ambulancepersoneel en ziekenhuismedewerkers veroordeeld. Tienduizenden mensen tekenden naar aanleiding hiervan een petitie.
  De groeiende onrust over geweld tegen (zorg)hulpverleners lijkt niet in relatie tot een groeiend aantal incidenten te staan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzamelt sinds 2007 gegevens over geweld tegen hulpverleners. In dit 'Onderzoek voor Veilige Publieke Taak' staat dat het percentage slachtoffers de afgelopen jaren is gedaald van 66 procent in 2007 via 65 procent in 2009 naar 59 procent in 2011. Dat betekent dat het afgelopen jaar tienduizenden werknemers met een publieke functie minder vaak slachtoffer zijn geworden dan vier jaar geleden. Specifiek: voor ambulancepersoneel is het geweld tussen 2007 en 2011 met 10 procent gedaald. Voor ziekenhuispersoneel is tussen 2007 en 2011 geen significante verandering zichtbaar in het aantal slachtoffers
  Volgens directeur ambulancezorg Martin Smeekes van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft het rapport een vertekend beeld. De veiligheidsregio van Smeekes publiceerde onlangs een succesvolle game ter preventie van agressie tegen ambulancepersoneel. "De cijfers dalen doordat ambulancemedewerkers steeds minder melden. Ik merk in de dagelijkse praktijk dat mijn medewerkers niet meer opkijken van een scheldkanonnade of bespuging. Dat soort dingen komen gewoon niet in zo'n rapport terecht omdat het bijna gemeengoed is geworden. Wat wij merken is dat de normale burger het steeds vaker niet meer accepteert als de zaken anders lopen dan zij verwachten. Zo begrijpt men niet dat een ambulance een schaars goed is dat beperkt ingezet kan worden."

  Onderwerp: Atsma kritisch over claim op landbouwgrond in Masterplan Maasplassen
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 04 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In het Masterplan Maasplassen van de provincie Limburg en de betrokken gemeenten staat dat 2090 hectare landbouwgrond onttrokken zou moeten worden voor rivierverruimende maatregelen, natuur en projectontwikkeling. Daar staat het kabinet uiterst terughoudend tegenover. In het kader van de waterveiligheid is dat in deze omvang absoluut niet nodig, stelt staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Ruimte.
  Atsma reageert in een brief aan de Tweede Kamer op uitlatingen van wethouder Van Rey van de gemeente Roermond. Die gaf na afloop van de presentatie van het Masterplan Maasplassen door de provincie Limburg op 21 oktober aan te verwachten dat Rijkswaterstaat de plannen zo sterk zal tegenwerken dat er uiteindelijk niets van terecht zal komen. Van het tegenwerken van het Masterplan Maasplassen door Rijkswaterstaat is geen sprake, stelt Atsma. Rijkswaterstaat is inhoudelijk betrokken geweest bij het Masterplan en heeft beoordeeld of het plan straks realiseerbaar zal zijn vanuit het belang van de hoogwaterveiligheid en niet wordt gebaseerd op onvergunbare uitgangspunten.
  Wel is hij kritisch ten aanzien van de hoeveelheid landbouwgrond die volgens de opstellers van het Masterplan Maasplassen onttrokken moet worden. Het kabinet staat daar uiterst terughoudend tegenover, tenzij er vanuit het belang van de hoogwaterveiligheid geen adequaat alternatief voor handen is. In het Masterplan staat dat 2090 hectare landbouwgrond onttrokken zou moeten worden voor rivierverruimende maatregelen, natuur en projectontwikkeling. Atsma roept partijen op om bij de concretisering van de plannen het onttrekken van landbouwgronden tot een minimum te beperken. Hij gaat ervan uit dat deze insteek door partijen wordt gedeeld, gezien de afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt.

  Onderwerp: Communicatie jaar na ramp nauwelijks verbeterd
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 04 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - Tijdens en na de verwoestende brand op het industrieterrein van Chemie-Pack in januari 2011 werden veel klachten over de crisiscommunicatie waargenomen. Welke lessen daaruit zijn getrokken is nog steeds niet bekend.
  Dat is de uitkomst van gesprekken die NU.nl voerde met betrokken en gedupeerde partijen.
  Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand op het terrein van het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. De totale kosten van de ramp werden geraamd op ruim 71 miljoen euro. De grootste kritiek na de ramp was gericht op de communicatie vanuit de overheid en tussen hulpverlenende organisaties.
  "Mocht zich ooit een soortgelijk incident voordoen in Moerdijk, dan zal ik dicht op de media zitten", verklaart burgemeester Jac Klijs van Moerdijk. Klijs volgde in september 2011 oud-burgervader Wim Denie op. Denie trad kort na de ramp af.
  Volgens Klijs was de communicatie tijdens de ramp niet zorgvuldig genoeg, waardoor er foutieve informatie werd verstrekt en de geruchten te laat "ontzenuwd" werden.
  "Deze ramp was oefenmateriaal voor heel Nederland. We moeten meer rekening houden met moderne communicatie, helder zijn over alarmsignalen en feitelijk reageren op onzinberichten. Maar we zitten niet stil. In de regio wordt hard gewerkt aan de verbetering van de communicatie", aldus Klijs, die de vernieuwde samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de veiligheidsregio en het industrie- en havengebied als voorbeeld voor de aanstaande verbeteringen aanhaalt.
  Wat er precies gaat verbeteren zal Klijs verduidelijken nadat het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over de ramp in Moerdijk is gepubliceerd. Het rapport moet eind januari verschijnen, maar Chemie-Pack wil de publicatie tegenhouden. Het bedrijf stelt dat er feitelijke onjuistheden in de rapportage zouden staan en spande een kort geding aan, dat op 11 januari wordt behandeld.
  Na de brand was er niet alleen kritiek op de communicatie tussen hulpverlenende partijen, maar ook op het contact tussen de overheid en de plaatselijke landbouw.
  32 telers raakten hun groenten door neerslaande stoffen uit de enorme rookwolken niet aan hun afnemers kwijt. De overheid keerde vervolgens een schadevergoeding van 700.000 euro uit. Volgens Peter van Arkel van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) had de schade voor de telers in de omgeving van Moerdijk en de rest van Nederland beperkt kunnen worden.
  "De communicatie na de brand was niet accuraat. De boeren moesten bijvoorbeeld veel te lang wachten op de onderzoeksresultaten van het ministerie, terwijl de monsters van de sector al lang aanwezen dat de grond vrij van schadelijke stoffen was."
  Ook het Productschap Tuinbouw, dat de belangen van gedupeerde telers behartigde, hekelt de slechte communicatie en vraagt zich af wat er met de bezwaren wordt gedaan.
  "We hebben onze bevindingen bij de departementen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid neergelegd en aangegeven dat er geen rekening is gehouden met de land- en tuinbouwsector. De crisiscommunicatie heeft gefaald", legt woordvoerder Geert Pinxterhuis uit.
  Volgens Pinxterhuis is het zaak dat er snel duidelijkheid komt. "We hebben problemen met de onduidelijke structuur bij crisisbeheersing. We weten niet wie de regie heeft, wie de verantwoordelijkheid draagt en wie over beslissingsbevoegdheid beschikt." Net als burgemeester Klijs en LTO Nederland zal ook het Productschap Tuinbouw het rapport van de Onderzoeksraad moeten afwachten. Waarom er een jaar na de brand nog steeds geen duidelijk oordeel over de communicatie bestaat kan de raad verklaren.
  "Als wij een onderzoek doen naar dit soort incidenten, dan zie je vaak dat er veel tijd mee gemoeid is. Die tijd is onder meer nodig voor het toepassen van technische expertise", zegt Wim van der Weegen, hoofd communicatie van de Onderzoeksraad tegenover NU.nl.
  Toch ziet het Productschap Tuinbouw lichtpuntjes op het gebied van communicatie. "Tijdens de EHEC-crisis zijn onze onderzoeksresultaten wel meegenomen in de besluitvorming en die moeten ook in de toekomst een prominentere rol krijgen."

  Onderwerp: 'Moerdijk' was een les voor de brandweer
  Thema: IOOV
  Datum: 04 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Het is donderdag precies een jaar geleden dat een grote brand uitbrak bij Chemie-Pack in Moerdijk. De hevige brand werd gevoed door een cocktail van chemische stoffen en bewoners in de wijde omgeving vreesden voor hun gezondheid. Verscheidene instanties stelden een onderzoek in. Zo concludeerden de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Arbeidsinspectie afgelopen zomer dat er in de regio veel mis was bij de crisisbestrijding. Precies een jaar later rijst de vraag: Is het na Moerdijk veiliger geworden? "De brandweer heeft belangrijke lessen getrokken uit Moerdijk", zegt regionaal brandweercommandant en lid van de Raad van Regionaal Commandanten Paul Verlaan. Volgens de commandant was de brand een aanzet tot een nieuwe manier van werken bij korpsen in heel Nederland. "Sinds de Moerdijkbrand zijn we als brandweer ons eigen optreden veel beter gaan evalueren. Zo hebben we de leerarena opgericht. Dat betekent dat operationele functionarissen na een grote brand altijd bij elkaar komen om het verloop samen door te nemen".
  Sinds de brand bij Chemie-Pack is improvisatie het nieuwe toverwoord binnen de brandweer, zegt Verlaan. "Moerdijk liet zien dat een brand nooit verloopt zoals in een boekje staat. We kregen op hetzelfde moment te maken met meerdere scenario's: brandende vloeistoffen die wegstroomden, een tank met aceton op het terrein, die een gevaar vormde, en gevaarlijke stoffen die vrijkwamen. Op zo'n moment moet je beslissingen maken. We bereiden ons nu voor door beter in te spelen op dat soort scenario's".
  Niet alleen de brandweer heeft geleerd van Moerdijk, ook in het toezicht op de chemische sector is er sinds Moerdijk veel verbeterd, vindt Verlaan. "De overheid ziet er scherper op toe dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, een eigen bedrijfsbrandweer opzetten als de regels dat eisen."
  Zoals een chirurg bij iedere operatie meer leert en beter wordt in zijn vak, zo moet ook de brandweer leren uit eerdere ervaringen, zegt Verlaan. Toch is dat volgens de brandweercommandant juist lastig, want grootschalige incidenten zoals de brand in Moerdijk komen eigenlijk nauwelijks voor. "En dat is natuurlijk maar goed ook", zegt Verlaan.

  Onderwerp: Militairen paraat voor bijstand in Leek
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - 50 militairen zijn donderdagmiddag in Leek (Groningen) aangekomen. Zij staan daar paraat in afwachting van mogelijke inzet als de situatie met de dijk bij het dorp Tolbert daar om vraagt. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei dat de militairen worden ingezet als de veiligheidsregio Groningen dat verzoekt. Defensie stelt ook twee boten, twee ziekenauto's en een ongeveer 10 vrachtwagens ter beschikking. Het is volgens de woordvoerder aan de veiligheidsregio om te bepalen op welke wijze de militairen en het materieel worden ingezet.
  De militairen hebben zich verzameld aan de Leuringslaan in Leek.
  Tientallen bewoners van een polder bij het Groningse dorp Tolbert zijn geëvacueerd wegens een dreigende dijkdoorbraak als gevolg van extreem hoog water, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Op andere plaatsen worden de kust en rivierdijken bewaakt.
  Twee gaswinningslocaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) die in het geëvacueerde gebied liggen zijn volgens de krant buiten gebruik gesteld. In een paar weken tijd is de waterstand in de grote rivieren veranderd van extreem laag naar zeer hoog. Veel uiterwaarden en diverse kades zijn ondergelopen.

  Onderwerp: Dijkdoorbraak dreigt bij Tolbert. Mensen en dieren geévacueerd
  Thema: x
  Datum: x
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tolbert - In het zuidelijk Westerkwartier zijn de waterstanden nu dermate hoog, dat het water over de kades dreigt te stromen. Het gaat om de polder Tolberter Petten. Dat maakte de Groningse burgemeester Peter Rehwinkel, ook voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, donderdagmorgen bekend.
  De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hebben twee natuurgebieden in Groningen en Drenthe onder water lopen om het water te kunnen bergen. Ondanks deze maatregel daalt de waterstand nog onvoldoende. Inmiddels worden ook dijken versterkt met zandzakken. Eveneens heeft Rijkswaterstaat pompen beschikbaar gesteld om overtollig water weg te pompen.
  In verband met de hoge waterstand en de evacuatie in de polder 'Tolberter Petten' heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. In deze verordening staat dat het gebied van de 'Tolberter Petten' is afgesloten. De gemeente neemt deze maatregel om mensen die niks in het gebied te zoeken hebben te weren.
  In de provincie Groningen is in korte tijd veel regen gevallen. Daardoor zijn er zeer hoge waterstanden. In het zuidelijk Westerkwartier zijn de waterstanden nu dermate hoog, dat het water over de kades dreigt te stromen. Het gaat om de polder Tolberter Petten. Ook vreest men voor een dijkdoorbraak. Rond 11.00 uur is het kritieke moment.
  Inmiddels zijn tientallen bewoners, bedrijven en dieren geëvacueerd. Het gaat om een vrijwillige evacuatie van onder andere een aantal veehouderijen. De eigenaren van deze bedrijven worden door de hulpverleningsdiensten zo goed mogelijk geholpen om hun vee in veiligheid te brengen. Voor bewoners wordt opvang geregeld door de betrokken gemeenten.
  Ook het ministerie van Defensie houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Op verzoek van de Veiligheidsregio in Groningen heeft de landmacht zojuist vijftig militairen en een aantal voertuigen klaar om bijstand te verlenen bij de problemen met het hoge water, dat bevestigd een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

  Onderwerp: Geen gevaar voor hoogwater IJssel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REGIO - De brandweer in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland krijgt veel meldingen als gevolg van de storm die dinsdag en in de nacht van woensdag op donderdag woedde. Toch is de schade volgens de meldkamer voornamelijk beperkt gebleven tot omgewaaide bomen en afgewaaide takken.
  ,,De brandweer heeft het vanochtend rond 8 uur heel druk gehad. Veel mensen worden dan wakker en zien wat de storm aan schade heeft aangericht'', aldus voorlichter Herma van Eijk. ,,Maar op zich zijn er geen schokkende of dramatische ongelukken gebeurd. In Elspeet waaide een dak van een kalverschuur.
  Bang voor wassend water hoeven we volgens Waterschap Veluwe niet te zijn. ,,De standen in de IJssel zijn voor winterse begrippen heel normaal'', zegt Erwin Spikkert van Waterschap Veluwe. ,,Wel houden we de vinger constant aan de pols. We hebben de zaak onder controle.'' Volgens Spikkert zijn de waterstanden in de IJssel in het zuidelijkse puntje bij Dieren op dit moment 8,49 meter hoog. In het noodelijkste puntje, nabij Zalk, is dat 1.69. De verschillen zijn volgens hem heel simpel te verklaren. ,,Water stroomt van hoog naar laag en bij Dieren is het hoogste punt. Een stand van 8,49 is een normale stand voor de tijd van het jaar en deze wijkt niet af van die van vorig jaar rond deze tijd. Wel is het zo dat we verwachten dat de waterstand nog verder zal stijgen. Dat heeft te maken met de grotere aanvoer van het water van de rivieren die uit het buitenland ons land instromen. Volgens de weersverwachting komt er nog meer regen en we houden het gebied goed in de gaten, maar we verwachten niet dat de stand alarmerend hoog zal worden.

  Onderwerp: Dijkbewaking in regio vanwege hoogwater
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GORINCHEM - De dijken in Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Groot-Ammers en Kinderdijk worden donderdag gedurende enkele uren bewaakt. Waterschap Rivierenland heeft dit besluit genomen omdat de voorspelde waterhoogtes vandaag sneller stegen dan normaal.
  De Veiligheidsregio en Politie Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben woensdagmiddag overleg gehad over de te verwachte waterstanden in de regio. Op basis van de voorspelde waterstanden, zal enige hinder ontstaan in onder meer het buitendijkse gebied van Zwijndrecht (Veerplein e.o.), Hendrik-Ido-Ambacht (o.a. Veerweg, einde Grotenoord, Rozand en buitendijkse deel Veersedijk), Alblasserdam/Papendrecht (Polder Nieuwland) en Dordrecht (historische binnenstad).
  Morgenochtend zijn nieuwe voorspellingen beschikbaar en wordt gekeken of maatregelen noodzakelijk zijn. Rijkswaterstaat laat weten dat voorspellingen, hoe nauwkeurig ook gemaakt, altijd fors kunnen afwijken. Afwijken van enkele tientallen centimeters tot halve meter zijn voor de regio niet ongebruikelijk. Inwoners wordt geadviseerd de berichtgeving van onder meer de eigen gemeente, de waterschappen en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te volgen. De dijk in Hardinxveld-Giessendam wordt overigens in de gaten gehouden vanwege de werkzaamheden aan het dijklichaam.

  Onderwerp: Crisisteam komt om middernacht bijeen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Groningen, dat is ingesteld in verband met de wateroverlast, komt straks bijeen. Dat meldt burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Groningen, die het crisisteam leidt. De bijeenkomst om 12 uur is op verzoek van de burgemeesters van Leek, Zuidhorn en Grootegast. Wat daar precies aan de hand is of wat er dreigt te gebeuren is nog niet bekend. Het Regionaal Beleids Team bestaat uit onder meer waterschappen, brandweer, politie en gemeenten.
  Van alle kanten komen nu waarschuwingen in verband met het verwachte noodweer. Rijkswaterstaat meldt dat een noordwesterstorm op de Noordzee voor hoog water langs de kust gaat zorgen. Er zullen mogelijk waarschuwingen worden gegeven voor de sectoren West-Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl.
  Rijkswaterstaat geeft in dit soort situaties 12 uur van te voren een waarschuwing of alarmering uit aan onder meer waterschappen, provincies en veiligheidsregio's. ,,Deze beheerders kunnen dan tijdig maatregelen nemen, zoals het sluiten van keringen'', aldus Rijkswaterstaat.
  Het waterschap in Friesland waarschuwt dat het water in de Friese kanalen, vaarten en sloten de komende 48 uur met gemiddeld 10 centimeter zal stijgen. Het Groninger Museum neemt morgenochtend om 8 uur een besluit over het al dan niet ontruimen. Op de foto's van Henk Tammens hieronder is goed te zien dat het waterpeil is gestegen tussen 15:00 en 23:30 uur en inmiddels vervaarlijk dicht bij de ramen is gekomen...

  Onderwerp: Hoge dijken en altijd droge voeten?
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 05 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De bodem daalt, de zeespiegel stijgt. Hoe houden we droge voeten? En verdrinkt de Waddenzee in de toekomst? Waterveiligheid en klimaat staan woensdag 18 januari 2012 centraal op de eerste 'oogstdag' van Deltaprogramma Waddengebied, in het PostPlaza te Leeuwarden.
  Het Deltaprogramma Waddengebied maakt deel uit van het nationale Deltaprogramma, waarin alle vragen voor de lange termijn rond de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland in kaart gebracht worden. In opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied zijn deskundigen van waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk samen met wetenschappers bezig mogelijke maatregelen in beeld te brengen hoe we om kunnen gaan met een stijgende zeewaterspiegel. Ook wordt gezocht naar kansen om waterveiligheid met wensen uit de regio te verbinden. Op de oogstdag presenteren zij hun eerste resultaten en kunnen bewoners, gebruikers en maatschappelijke organisaties met de deskundigen hierover van gedachten wisselen.
  "Hoewel we misschien veel nog niet weten, willen we stap voor stap de kennis die beschikbaar is delen met belanghebbenden en geïnteresseerden in de regio, en tegelijkertijd graag ook horen hoe zij aankijken tegen mogelijke oplossingen en maatregelen in de toekomst", aldus programmadirecteur Kees van Es.
  De oogstdag vindt plaats op woensdag 18 januari 2012 in Post-Plaza, Tweebaksmarkt 25-27 in Leeuwarden. De inloop, met een informatiemarkt en film, is vanaf 9.00 uur. Het officiële programma begint om 10:00 uur en wordt om 16:15 uur afgesloten met een hapje en drankje. De toegang is gratis.

  Onderwerp: 20.000.000 kuub zand per jaar
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 05 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De strijd tegen het water wordt steeds intensiever. De zeespiegel stijgt, maar de Nederlandse kust kan dat via natuurlijke processen bijbenen, als de mens flink meehelpt. Dit 'bouwen met de natuur' is een van de adviezen van de Deltacommissie, die nu al in praktijk wordt gebracht.
  Met z'n paraplu tekent Jan Mulder in het natte zand. De senior kustspecialist bij Deltares schetst de ene na de andere tekening: dwarsdoorsnedes van duinen en dijken, stijgend water en dalende bodems. Om te laten zien wat de gevolgen van klimaatverandering betekenen voor de vaderlandse kustverdediging. Zijn schetsblok is zo'n 250 voetbalvelden groot; we wandelen over de uitgestrekte en vrijwel verlaten zandmotor bij Ter Heijde, een paar kilometer ten zuiden van Den Haag.
  De zandmotor is een in 2011 opgespoten, gekromd schiereiland. Deze 'smurfenmuts', zoals Mulder het gekscherend noemt, is twee kilometer breed en steekt anderhalve kilometer in zee. De gemiddelde hoogte is drie meter boven NAP, maar er is flink wat hoogteverschil aangebracht, met een laaggelegen duinmeer en een lagune. Er is 21,5 miljoen kubieke meter zand aangevoerd. Aanlegkosten: ongeveer 50 miljoen euro. Mulder: 'Om je een idee te geven van de omvang: dat is vijfentwintig keer de Rotterdamse Kuip tot de nok toe gevuld met zand.'
  Dit pilotproject is een voorbeeld van 'bouwen met de natuur': zandschepen storten hun lading vlak onder de kust en wind en water zorgen ervoor dat strand en duinenrij gaan groeien - in feite korrel voor korrel. Die aanpak is precies zoals de Deltacommissie het in 2008 voorstelde in een van twaalf aanbevelingen over hoe Nederland moet omgaan met klimaatverandering en zeespiegelstijging. De Deltacommissie adviseerde zelfs om de totale hoeveelheid zand op te voeren naar 85 miljoen kubieke meter per jaar, zodat de Nederlandse kust de komende eeuw zelfs stevig kan aangroeien. (…)
  Het moet leiden tot vijf grote Deltabeslissingen die in 2014 aan de politiek worden voorgelegd. Bijvoorbeeld over verhoging van het waterpeil van het IJsselmeer, de kustverdediging, versterking van dijken en het opvangen van veranderingen in de rivierafvoer. Tot 2020 wordt er nog geen extra geld uitgetrokken, doordat het al eerder gereserveerde geld voor waterveiligheid en watervoorziening wordt overgeheveld naar het Deltafonds. Pas na 2020 moet minimaal 1 miljard per jaar extra in het fonds worden gestort.
  We lopen terug naar de strandopgang over een glooiende schelpenvlakte - het losse zand verwaait, maar de schelpen blijven liggen. Mulder: 'Er moet de komende jaren eerst een visie worden ontwikkeld, die niet alleen de komende vijftig jaar omvat, maar ook vooruit kijkt naar de vijftig jaar daarna. Je begrijpt dat dat veel discussie oplevert over hoe je dat het beste kunt vormgeven.' Tegen de tijd dat het nieuwe Deltaplan echt wordt uitgevoerd, is de kust bij Ter Heijde waarschijnlijk weer toe aan een tweede zandmotor.

  Onderwerp: Wateroverlast woningen in Dordrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tientallen woningen in vooral Dordrecht, maar ook Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben in de nacht van donderdag op vrijdag last gehad van wateroverlast. De brandweer begint bij daglicht met het leegpompen van deze kelders en woningen.
  Dat meldde vanmorgen een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De overlast ontstond toen in Dordrecht het water naar het hoogste punt steeg, rond de 2,35 meter boven NAP. Op sommige punten steeg het water tot 2,40 meter boven NAP.
  Bij de meldkamer in Dordrecht kwamen toen tientallen meldingen binnen over wateroverlast in de woningen. 'Het had toen weinig zin om te gaan pompen. Nu het waterpeil weer zakt, gaat een brandweerploeg deze mensen helpen. De ploeg wordt daar straks over gebrieft', aldus de woordvoerster.
  Nu de waterdruk weer afneemt, vindt er vandaag een schouw plaats. Ambtenaren inventariseren waar het hoogwater schade heeft aangericht aan straten en kades. Vooral verzakkingen worden zo snel mogelijk gerepareerd, aldus de woordvoerster.
  Bedrijven in Polder Nieuwland bij Papendrecht en Alblasserdam bereidden zich gisteren al voor op een evacuatie vanwege extreem hoog water. De Dordtse binnenstad werd in opperste paraatheid gebracht. Inwoners van de Dordtse binnenstad sleepten vanwege de verwachte extreme waterstand met zandzakken om hun panden te beschermen. Op veel plekken was er extra dijkbewaking.

  Onderwerp: Overlast regio Rotterdam door razende storm
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op verschillende plaatsen in de steden Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht zijn vandaag kades afgezet omdat het water over de rand spoelt. Dat hebben woordvoerders van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid gemeld.
  Volgens een woordvoerder van Zuid-Holland Zuid is het niet ongewoon dat in de regio kades onderlopen en zijn burgers dit gewend.
  De gemeente Dordrecht heeft op drie verschillende plaatsen in de stad pallets met zandzakken neergezet. De zandzakken zijn vooral bedoeld voor bewoners van de buitendijkse huizen.
  Niet alleen het hoge water, maar ook de storm heeft voor overlast in de Zuid-Hollandse regio's gezorgd. In Schiedam lag het tramverkeer donderdag enige tijd stil omdat er een boom op de bovenleiding was gewaaid. Rond 17.00 uur waren de problemen opgelost. (ANP/Redactie)

  Onderwerp: F16 gaat inspectievluchten uitvoeren
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Een F16 van de luchtmacht gaat inspectievluchten uitvoeren boven de provincie. Dat heeft burgemeester Rehwinkel als voorzitter van de Veiligheidsregio vrijdagochtend bekend gemaakt.
  De burgemeester maakte verder bekend dat het water in het Eemskanaal in de ochtend gezakt is, doordat het gemaal Rozema bij Termunterzijl water weg heeft kunnen pompen. Ook de verdere inzet van waterbergingsgebieden heeft daaraan bijgedragen.
  Volgens Rehwinkel wordt met man en macht gewerkt aan versterking van de dijk bij Woltersum en omgeving. Iedereen is inmiddels uit het gebied gehaald omdat de situatie daar kritiek is.

  Onderwerp: Grootste gevaar water geweken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Het grootste gevaar door het stijgende water in Drenthe en Groningen lijkt geweken. De situatie blijft nog wel kritiek, maar is minder nijpend dan gisteren, aldus burgemeester Peter Rehwinkel, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.
  Gisteravond is besloten op verschillende plaatsen in de provincie Groningen om kades te versterken met zandzakken. Dat gebeurde onder meer in Hoogezand en langs het Noord-Willemskanaal. In de Bornholmstraat in Groningen werd een nooddijk aangelegd.
  Bij Midlaren aan het Zuidlaardermeer bedreigen zwakke punten in een dijk recreatiepark De Bloemert. Als het water verder stijgt, lopen het restaurant en enkele bungalows vol water.
  Het waterschap heeft echter de grootste zorgen over het Lauwersmeergebied. Daar is nog steeds niet het hoogste waterpeil bereikt. Het hoogste peil zal volgens berekeningen zo rond vrijdagmiddag 12.30 uur worden bereikt.
  Op meerdere plaatsen in het gebied zijn zandzakken gelegd. Onder meer langs de provinciale weg de N361 en rond defensieterrein De Marnewaard. De autoriteiten houden bungelowpark Suyderoogh, naast het nationaal park Lauwersmeer, nauwlettend in de gaten. De vakantievilla's worden bedreigd door het wassende water. Rehwinkel vertelde dat 70 van de 220 huisjes zijn verhuurd aan vakantiegangers. Vooralsnog hoeven die niet geëvacueerd te worden.
  Bij de Tolberter Petten was het de hele dag spannend of een dijk langs de Matsloot zou bezwijken. In de loop van de dag stabiliseerde de situatie en leek het gevaar geweken. Hoewel nog steeds met een mogelijke dijkdoorbraak rekening wordt gehouden.
  "De situatie bij de Tolberter Petten is nog wel ernstig. We weten nog niet precies hoe het zich ontwikkelt'', zei Rehwinkel, die benadrukte dat de kans op een dijkdoorbraak wel minder is geworden. Het waterschap waakte de hele nacht bij de meest kritieke punten.
  Vrijdag wordt geprobeerd, als de omstandigheden het toelaten, om overtollig water op de Waddenzee te lozen. Dat is een tijd onmogelijk geweest door de noordwestenwind. Tegen het middaguur wordt er voor eerst gespuid. " Daar verwachten we trouwens nog niet veel van", vertelt directeur Wim Brenkman van waterschap Noorderzijlvest.
  Meer hoop is gevestigd op het tweede moment, twaalf uur later om middernacht, vrijdag. Het spuien van water zou enige verlichting met zich mee moeten brengen voor het Groninger achterland.
  Om Delfzijl te beschermen sloot Noorderzijlvest gistermiddag de zogeheten coupures, omdat het water stijgt naar 3,40 meter boven NAP. Coupures zijn dijkopeningen waar de weg een dijk kruist. Ook komt er dijkbewaking op de zeekeringen rond Delfzijl.
  Het KNMI zegt dat het weer in de komende drie dagen kalmer wordt. Viel de afgelopen vijf dagen gemiddeld 80 millimeter regenwater in Groningen, daar komt tot en met zondag nog zo'n kleine tien millimeter bij, weet Harry Geurts.
  De wind blijft, volgens Geurts, wel een probleem. Vandaag blijft die uit noordwestelijke richting komen. Morgen draait de wind enigszins naar westelijke richting.
  Directeur Harm Kupers van waterschap Hunze en Aa's meldt dat twee van de zes bergingspolders zijn ingezet. Het gaat om de Westerbroekstermapolder en de aangrenzende Kropswoldebuitenpolder. Gisteravond is een extra gat gemaakt in beide dijken, omdat het water te langzaam de polders inliep. Het laten vollopen van deze gebieden moet de druk op het stedelijk gebied van Winschoten, Hoogezand en Groningen wegnemen. Hoewel de situatie volgens Kupers onder controle is, heeft Hunze en Aa's voor de zekerheid wel honderden zandzakken gevuld.

  Onderwerp: Evacués Groningen keren terug naar huis
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De inwoners van Woltersum, Wittewierum en delen van Ten Boer en Ten Post mogen weer terugkeren naar hun woning.
  Het gaat om circa 800 mensen die hun huizen verplicht moesten verlaten, omdat een dijk langs het Eemskanaal dreigde door te breken.
  Dat heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen zaterdag gemeld.
  De inwoners mogen onder begeleiding van de politie terugkeren. Het vee blijft nog wel even uit het gebied. Ook het vaarverbod blijft gehandhaafd.
  De waterschappen in Groningen meldden zaterdagochtend al dat het waterpeil in de provincie aanzienlijk was gedaald. Dat kwam omdat zij miljoenen liters water konden lozen in onder andere de Waddenzee.
  Daardoor is de dijk weer stabiel geworden. Door de hoge waterstand stroomde er water onder de dijk door, waardoor het gevaar bestond dat de dijk zou gaan schuiven. Dat risico bestaat inmiddels niet meer.
  Een inspectieronde met een F16 bracht aan het licht dat de dijk langs het Eemskanaal verschillende zwakke plekken heeft. De beelden toonden ook zwakke plekken die nog onbekend waren. De autoriteiten gaan kijken hoe ze dat kunnen versterken.
  De vlucht van de F16 krijgt nog een vervolg. Niet alleen worden de dijken opnieuw bekeken, het is ook een test om de techniek van dijkinspecties vanuit de lucht te verfijnen.
  Het waterpeil in de provincie Groningen daalde vrijdagnacht al flink . Er werd zoveel mogelijk water afgevoerd naar zee, waardoor het waterpeil op sommige plaatsen tot tachtig centimeter daalde. Dat meldt de brandweer.
  Bij Lauwersoog kon waterschap Noorderzijlvest in 4,5 uur tijd zo'n 28 miljoen kubieke meter water spuien. Het peil in het Lauwersmeer zakte daardoor aanzienlijk.
  Waterschap Hunze en Aa's verwerkte bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl zo'n vijf miljoen kubieke meter water.
  Volgens het waterschap is de kritieke fase wat betreft de waterstanden voorbij. "De sluizen konden in totaal zo'n vijf miljoen kuub water wegsluizen. Het waterpeil mag nu geen probleem meer zijn."
  De dijken en kades blijven nog wel een zorg. Veel waterkeringen zijn dusdanig verzadigd dat er nog steeds gevaar op verzakking of een doorbraak is. Zo is vrijdagnacht een dijk bij het Groningse Vriescheloo met behulp van zandzakken verstevigd om te voorkomen dat de waterkering het begeeft.
  De dijk was over een lengte van vijftig meter zo verweekt dat er een gat dreigde te ontstaan. Daardoor kon een daarachter gelegen landbouwgebied onderlopen.
  Medewerkers van waterschap Rivierenland zijn afgereisd naar het noorden van het land om daar te helpen met de inspectie en controle van de dijken. De waterschappen in Friesland en Groningen hadden dringend om assistentie gevraagd, aldus het schap in Tiel.
  Waterschap Rivierenland beheert vrijwel het hele stroomgebied van de grote rivieren in Nederland. Het schap heeft veel ervaring met dijkbewaking wegens hoogwater. De inspecteurs van Rivierenland blijven in elk geval het hele weekend meehelpen in de noordelijke provincies.
  Ook op andere plekken in Groningen en Friesland zijn zwakke dijken verstevigd met onder meer kwelschermen en nooddijken. De hele nacht hielden de waterschappen extra dijkinspecties. Het vaarverbod in Groningen blijft voorlopig nog van kracht. Het scheepvaartverkeer ligt in ieder geval nog tot maandag stil.
  De ongeveer achthonderd inwoners van de Groningse dorpen Woltersum, Wittewierum, Ten Boer en Ten Post die vrijdagochtend zijn geëvacueerd, hebben de nacht elders doorgebracht. Een enkeling deed dat in een sporthal of hotel, anderen gingen naar familie en vrienden.
  Het peil van de Maas bij meetpunt St. Pieter (Maastricht) daalt zaterdagochtend licht. Deze langzame daling van afvoer en waterstand zal zondag verder doorzetten, maakte Rijkswaterstaat zaterdag bekend.
  De Maas steeg de afgelopen dagen als gevolg van de overvloedige regenval. Vrijdagavond om 9 uur bereikte de Maas bij St. Pieter een hoogste stand van 45,61 meter boven NAP bij een afvoer van 1679 kuub per seconde. Deze waterstand zorgde niet voor problemen.

  Onderwerp: Atsma ziet waterschappen zich bewijzen
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 07 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Aan het weer kun je niets veranderen. Maar de gevolgen die de combinatie van harde wind, hoogwater en regenval in het hoge noorden heeft, geven aan dat de vele inspecties van de dijken nut hebben en hard nodig zijn.
  Dat stelt staatssecretaris Joop Atsma (Waterveiligheid). Hij vindt dat de waterschappen zich dezer dagen bewijzen.
  Atsma trok vrijdag de laarzen aan en nam de situatie op in Friesland en Groningen waar in Woltersum, Wittewierum en delen van Ten Boer en Ten Post mensen zijn geëvacueerd. ''Het is buitengewoon ernstig en serieus'', aldus de bewindsman.
  De oproep van de burgemeesters om rekening te houden met het ergste, was er niet voor niets, vindt Atsma die alle betrokken diensten goed zag samenwerken en er weinig commentaar op hoorde. ''De afwegingen geschieden vooral lokaal en dat moeten we zo laten.''
  Hij wijst erop dat het Rijk verantwoordelijk is voor de dijken bij zee en bij de grote rivieren, de provincies en waterschappen gaan over de regionale waterkeringen. ''Wij zetten de komende tijd vanwege de waterveiligheid wel in op een grotere spuicapaciteit in de Afsluitdijk. Bij het Lauwersmeer was goed te zien hoe snel spuien kan werken.''
  Vrijdagavond constateerde Atsma dat ''de maatregelen en het systeem tot nu toe gelukkig goed hebben gewerkt. De situatie is nog wel kritiek, maar stabiel.''
  Politiek staan de waterschappen ter discussie, maar niet bij Atsma. Hij vindt dat telkens weer blijkt dat de waterschappen voldoende bestaansrecht hebben en dat ze dat nu ook bewijzen.
  ''Dit voorjaar was het heel lang heel droog. En nu dit. Extreem weer is vaak een combinatie van factoren en dat heb je niet in de hand. Maar dit laat zien dat we wel veel aankunnen. Het bevestigt opnieuw dat Nederland niet zonder waterschappen kan."
  "Het is heel bijzonder dat het Nederlandse watersysteem zo fijnmazig is dat we dit kunnen regelen. De waterschappen zorgen er echt voor dat iedereen droge voeten houdt, ook als gebieden in verschillende provincies liggen. En gelukkig lukt het meestal'', aldus Atsma.
  De in het Noorden oplaaiende discussie over de noodzaak van een extra gemaal, noteert hij niet op een wensenlijstje dat hij de komende tijd gaat afwerken. ''Die discussie speelt al jaren, maar moet echt in de provincies worden gevoerd. Die zijn verantwoordelijk.''

  Onderwerp: 'Toekomst brengt meer evacuaties, minder dijkverzwaringen'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 07 januari 21012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Het evacueren van inwoners na problemen met dijken zal in de toekomst vaker voorkomen, verwacht Jan Nieuwenhuis, plaatsvervangend dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland in Flevoland.
  Hij gaat ervan uit dat de normen voor dijken in gebieden waar veel mensen wonen omhoog gaan. Dat zal daar extra waterbouwplannen opleveren. In gebieden waar de aantallen slachtoffers bij een overstroming stukken lager zijn, zal het accent juist meer komen te liggen op reddingsplannen, zoals evacuaties denkt hij.
  Of Nieuwenhuis gelijk krijgt, hangt af van staatssecretaris Atsma (water). Hij bepaalt uiteindelijk hoe de nieuwe normen voor waterveiligheid er uit komen te zien. Nieuwenhuis noemt Atsma "afwachtend" in zijn keuzes over normering. "Ik heb het gevoel dat hij ervoor wegloopt. Ik denk dat hij het lastig vindt om te vertellen dat er in de toekomst regionale verschillen zullen zijn als het gaat over de eisen die aan dijken worden gesteld." Extra investeren in sterke dijken in drukbevolkte gebieden is juist prima te verantwoorden, vindt Nieuwenhuis. "Daar wordt immers ook de meeste belasting opgehaald." Het kind van de rekening zullen dan met name de inwoners in Oost- en Zuid-Nederland zijn.
  Uit een rapport van Deltares blijkt overigens dat waterschap Zuiderzeeland rekening moet houden met ongeveer 500 slachtoffers als dijkring 8 overstroomt. Nieuwenhuis wordt er niet zenuwachtig van. "Vooruitlopend op wat Atsma doet, houden wij al rekening met strengere normen. Bij de reconstructie van de dijk bij Almere Poort betekent het dat de dijk één meter hoger wordt dan eigenlijk nodig is." Met projectontwikkelaar Amvest heeft Almere vergevorderde plannen om bebouwing in en op de dijk over een lengte van 3 kilometer toe te staan. Zo zal de muur van een parkeergarage tegelijkertijd fungeren als dijkwand en zal ook de fundering van gebouwen opgaan in de kering.
  De dreiging van het hoge water in het Noorden van Nederland blijkt intussen enorm, maar wie een rapport van Deltares bestudeert, ontdekt dat er betrekkelijk weinig slachtoffers in Friesland of Groningen vallen als er daadwerkelijk een dijk overstroomt. 'Hooguit' 67 mensen zullen om het leven komen, concludeert het kennisinstituut voor water. Elke dode is er natuurlijk een te veel, maar vergeleken met slachtofferaantallen per dijkring in andere delen van Nederland is het aantal van 67 beperkt te noemen. Begeeft dijkring 14 in Zuid-Holland het bijvoorbeeld dan gaat het om bijna 3000 slachtoffers extra. Ook wanneer de dijkringen 16, 15 en 8 overstromen is het aantal slachtoffers in theorie veel hoger dan in Groningen.

  Onderwerp: Handen af van het Waterschp
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 07 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het is prachtig om te zien hoe soepel de vaderlandse waterschappen ons door de wateroverlast leiden. Een lekker stevig klusje, de dijkgraaf spuugt vergenoegd in de handen en trotseert als een vorst de natuurelementen.
  En wat een prachtige taal waait onze geest binnen: balgstuw, dijkbewaking, kwelwaterpompen, stuwen, gemaal, overloopgebied, waterbergingsgebied. En niet te vergeten dat plompe maar o zo poëtische woord: zandzak.
  Het water geeft ons onze identiteit terug. Dit is Nederland. Droog gepolderd om daarna waakzaam te blijven voor het periodiek terugslaande water. Het ziet er naar uit dat wij ook dit keer overeind blijven. De nuchterheid waarmee de mensen in het noorden met de malheur omgaan spreekt boekdelen: in de oorlog stond het water hoger, meneer. De man uit Dordrecht die stoïcijns uit zijn raam naar het wassende water kijkt - foto in alle (sociale) media - staat symbool voor ons allen. Niet omver te krijgen, dit volk. Gewoon rustig blijven, vertrouwen en als het moet op tijd handelen en elkaar helpen.
  De mensen van de waterschappen wrijven zich ondertussen ook om een andere reden in de handen. Het kabinet had wilde plannen. Dat schapje moest maar eens goed gereorganiseerd worden, bestuurlijk elders ondergebracht - de provincie is het idee - en financieel anders geregeld. En - toegegeven - die periodieke waterschapsverkiezing was folklore. Beetje overdreven om het bestuur door onwetende en onverschillige burgers te laten kiezen. Dat kan net zo goed indirect door gemeenteraden gebeuren.Kortom, de regering rook een paar euro bezuinigingsgeld. Ons liet het koud, want tja zo'n waterschap.Het zal wel. Wij zijn vergeten waarom we de meeste tijd droge voeten hebben. De natuur pepert het ons nu mooi in. We kunnen helemaal niet zonder die geoliede, gestaag in stilte werkende waterschappen. Door de waterschappen blijft het besef levend wie we zijn. Niks aan veranderen.

  Onderwerp: Hoogwater in Groningen. Rationele communicatie
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 07 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De afgelopen dagen stonden in het noorden van het land in het teken van de overvloedige regenval, evacuatie en doorweekte dijken. Van afstand beschouwd lijkt de communicatie en evacuatie van de gebieden rond Tolbert en Woltersum goed te zijn verlopen.
  In crisiscommunicatie is de laatste jaren de teneur ontstaan dat een burgemeester de situatie vooral moest duiden en moest aanhaken bij de emoties van de bevolking. Dat is een passende strategie in situaties waarin een gemeenschap emotioneel van de kaart is (zoals na een gezinsdrama of andere schokkende gebeurtenis).
  Communicatie-adviseurs willen in de crisisbeheersing nog wel eens doorschieten en vinden dat de burgemeester bij crises vooral 'de emoties moet beteugelen'. Dat was hier nauwelijks nodig. In déze crisis was immers al vrij snel duidelijk dat het met de emoties wel meeviel. Inwoners van het gebied reageerden behoorlijk laconiek op de hele situatie. De nuchterheid vroeg vooral om rationele communicatie: informatie over het hoe-en-waarom (hoe lang gaat dit nog duren, wat zijn de verwachtingen, waar zijn we aan toe) en concrete instructies (wat moeten we doen en laten om de crisis niet groter te maken dan deze al is?).
  Het moge duidelijk zijn dat crisis management méér is dan alleen emotie-management. Als er emoties zijn, is het aan een burgemeester om deze te 'duiden'. Maar als het qua emoties zo'n vaart niet loopt, ligt er op andere vlakken nog voldoende werk voor een burgemeester. Zoals de zwaarwegende besluiten om al dan niet te evacueren en noodbevoegdheden in te zetten. Diegenen die de burgemeestersrol bij crises reduceren tot 'boegbeeld en burgervader' doen de functie van de burgemeester in de crisisbeheersing tekort.

  Onderwerp: Veiligheidshuis West-Friesland van start
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 09 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 1 januari 2012 startte het Veiligheidshuis West-Friesland. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec werken samen met andere veiligheidspartners rond de thema’s jeugdoverlast en –criminaliteit, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, veelplegers en multi-probleemgevallen waarbij veiligheid in het geding is.
  Het Veiligheidshuis is een verregaande samenwerking tussen de gemeenten en veiligheidspartners. Deze partners zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, Reclassering en de Centra voor Jeugd en Gezin.
  De ketenregisseur van het Veiligheidshuis zorgt ervoor dat de juiste partijen bij elkaar komen om bepaalde personen, gezinnen of groepen te bespreken en samen één plan van aanpak opstellen. Het gaat dan om een juiste balans tussen preventie, zorg en repressie. De essentie van de aanpak is om de betrokkene(n) te helpen om herhaling en/of afglijden te voorkomen. Waar nodig zorgt justitie voor een ‘stok achter de deur’.
  Burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Hoorn is enthousiast over de komst van het Veiligheidshuis West-Friesland. ‘We organiseren ons nu vanuit het individu en niet vanuit het systeem. Dit leidde tot langs elkaar heen werken. Dit is echt anders en beter voor iedereen,’ aldus de burgemeester. ‘Als het om criminaliteit en overlast gaat is samenwerken de sleutel. Er is nooit één enkele partij die de oplossing heeft. En als we allemaal een stukje van de puzzel hebben, is het logisch dat je bij elkaar komt om die puzzel samen op te lossen. Dat levert resultaat.’


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.