Week: 51 van 18 tot en met 24 december 2011


Nieuws van Internet:
 • Motie Tweede Kamer stelt Valei & Eem teleur
 • Voorbereidingen Floriade 2012 liggen op koers
 • Masterclass 'Ontwerpen met Veiligheid'
 • Uitvoering sociale wetgeving grootste zorg PvdA voor 2012
 • Loos Alarm Zwols gevang
 • Magazine Nationale veiligheid en Crisisbeheersing (december 2011)
 • Evaluatierapport over Argostraat in Alpen aan den Rijn beschikbaar
 • Zes lintjes uitgereikt in brandweerkazerne Leersum
 • Gemeente Zwartewaterland gaat voor duurzame energie
 • Nieuw samenwerkingsverband in Actie Stalbranden
 • Even bellen met de burgemeester in Diemen
 • Veiligheidsregio Zeeland bekijkt sluiting kleine brandweerposten
 • Cybercrime in Nederland toegenomen


 • Onderwerp: Motie Tweede Kamer stelt Valei & Eem teleur
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EDE - Het Algemeen Bestuur van Vallei & Eem betreurt het dat de Tweede Kamer op 6 december de regering verzocht heeft om voor mei 2012 een onderzoek uit te voeren over de mogelijkheden waterschapstaken bij andere bestuurslagen onder te brengen, laat het waterschap in een persverklaring weten..
  In de Algemeen Bestuursvergadering van 14 december gaf het Algemeen Bestuur aan dat het jammer is dat de motie, ingediend door de leden Schouw (D66), Heijnen (PvdA) en Van Raak (S), is aangenomen omdat uit een recent onderzoek (COELO, augustus 2010) duidelijk blijkt dat opheffen van de waterschappen financieel gezien weinig oplevert en de bestuurlijke drukte minimaal vermindert.
  Nederland heeft een unieke positie in de wereld op het gebied van waterveiligheid, juist omdat deze kerntaak door de waterschappen als zelfstandige overheid uitgevoerd wordt. Daardoor is Nederland de best beveiligde Delta ter wereld. Andere landen doen regelmatig een beroep op deze Nederlandse expertise.
  Van de verschillende overheden stijgen de belastingen van de waterschappen de laatste jaren het minste. Ook waterschap Vallei & Eem werkt kostenbewust en zorgt ervoor dat de lastendruk voor burgers en bedrijven niet meer dan 5% stijgen in 2012. Zo betalen gezinnen met een eigen huis € 5,00 meer dan in 2011.
  Het bestuursakkoord van mei dit jaar gaat uit van een scherpe taakafbakening en een intensieve samenwerking. Dat doen de waterschappen samen met het Rijk (Rijkswaterstaat), gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven. Dat gaat concrete besparingen opleveren die richting 2020 oplopen tot € 750 miljoen per jaar.
  Waterschap Vallei & Eem heeft hierin al grote stappen gezet door doelmatiger samen te werken. Zo gaat het waterschap samen met veertien gemeenten een uitgebreid grondwatermeetnet opzetten. Hierdoor kan gezamenlijk tegen lagere kosten de zorg voor de beste waterstand om te wonen, werken en recreëren goed geregeld worden.
  Het Algemeen Bestuur is van mening dat het onderzoek vooral leidt tot meer ambtelijke drukte en is van mening dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. Het Bestuur ziet liever dat de energie ingezet wordt in de gestarte samenwerking, want dat leidt in ieder geval tot concrete besparingen voor de belastingbetalende inwoners.

  Onderwerp: Voorbereidingen Floriade 2012 liggen op koers
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Dinsdagavond 13 december kwamen de Colleges van de gemeenten vertegenwoordigd in de Regio Venlo en Rijkswaterstaat en Provincie Limburg bij elkaar om zich te laten informeren over de stand van zaken omtrent de voorbereidingen voor Floriade 2012. Conclusie: de noodzakelijke voorbereidingen liggen op schema om vanaf 5 april 2012 de bezoekers van de Floriade in de Regio Venlo welkom te heten.
  Burgemeester Bruls gemeente Venlo, tevens voorzitter van de Regio Venlo: "De Floriade is een unieke mega operatie die wij in deze orde van grootte in onze regio niet eerder hebben meegemaakt. Wij hebben daar dan ook met onze Regiopartners, de Floriade organisatie, de Veiligheidsregio Limburg Noord, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en niet te vergeten de omliggende bedrijven en omwonenden de schouders onder gezet. Iedereen heeft zijn kennis en kunde met enthousiasme ingezet om van de Floriade en alles wat daaromheen gerealiseerd moet worden tot een groot succes te maken. Vandaag, ruim drie maanden voor de opening, kunnen we met elkaar constateren dat we met de voorbereidingen van de Floriade goed op koers liggen. Met groot enthousiasme kunnen we zien hoe snel de bouw op het park vordert. De paviljoens en prachtige tuinen zullen de bezoekers dan ook een inspirerende dag bezorgen".
  Veiligheid en gezondheid spelen een cruciale rol in het welslagen van de Floriade. De gemeente Venlo, de Veiligheidsregio Limburg Noord, Politie Regio Limburg Noord en haar partners bereiden zich in het project Veiligheid Floriade voor op de veiligheidsaspecten rondom dit groots internationaal evenement met als missie: "wij zorgen samen met u voor een veilig bezoek aan de Floriade 2012!"
  Ook de bereikbaarheid van de Floriade en het gebied rondom de Floriade via de A67, de A73 en -in 2012- de A74/BAB 61, het onderliggende wegennet en de nieuwe Greenportlane, is voor de bezoekers en het woon-werkverkeer van groot belang. De Regio Venlo, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en vertegenwoordigers van Floriade zorgen er samen voor dat de Floriade voor bezoekers goed bereikbaar is en het woon-werk- en zakelijk verkeer daar zo min mogelijk hinder van ondervindt. Zo worden alle infrastructurele werken en bouwactiviteiten goed op elkaar afgestemd, met als doel zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omwonenden en een optimale doorstroming. De Regio Venlo, Rijkswaterstaat, de Floriade organisatie en de Provincie Limburg hebben een pakket aan vervoers- en verkeersmaatregelen uitgewerkt voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -doorstroming tijdens de Floriade. Ook de Openbaar Vervoer- en fietsverbindingen krijgen daarbij bijzondere aandacht.
  De Regio Venlo en de Provincie zien de Floriade niet als doel, maar als vliegwiel om de regio economisch een boost te geven. Zowel de gemeenten als Provincie zetten daarom tijdens de Floriade diverse programma's op om bedrijven en organisaties te koppelen en ze ook voor de toekomst aan deze regio te binden. Belangrijke internationale delegaties komen tijdens de Floriade naar de Regio Venlo, met in hun kielzog vertegenwoordigers van bedrijven. Dat biedt volop mogelijkheden om contacten te leggen, daarbij rekening houdend met de specifieke gebruiken en gewoonten van deze landen. Speciaal daarvoor zijn alle regiogemeenten bezig met een eigen programma rondom het evenement, waarvan onderdelen samengevoegd gaan worden in een regionaal programma.

  Onderwerp: Masterclass 'Ontwerpen met Veiligheid'
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 19 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In het nieuwe Bouwbesluit van 1 januari 2012 zijn specifieke regels opgenomen ten aanzien van veiligheidsaspecten in de ontwerpfase van gebouwen en nieuwbouwprojecten. Bijvoorbeeld maatregelen om veilig onderhoud te kunnen uitvoeren aan een gebouw, maatregelen tegen plasbranden veroorzaakt door transport van gevaarlijke stoffen, dienen verplicht geïntegreerd te worden in het ontwerp. Het nieuwe wettelijke kader vraagt om een zorgvuldig ontwerpproces. Op dit moment is er geen leidraad voorhanden die de integratie van veiligheid tijdens het ontwerp van dergelijke projecten mogelijk maakt.
  De Masterclass 'Ontwerpen met veiligheid' biedt een unieke kans om te leren ontwerpen met veiligheid. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen dienen op elkaar afgestemd te worden, zodat de ontwerper aan zijn verplichting kan voldoen: het ontwerp voorzien van het veilig en gezond kunnen bouwen en onderhouden van het gebouw in de meest gecompliceerde omgevingen. In de Masterclass wordt expliciet aandacht geschonken hoe veiligheidsgeïntegreerd ontworpen kan worden zoals in het bouwbesluit bedoeld wordt en afgesloten met een concrete praktijkcase waarin de opgedane kennis kan worden toegepast.

  Onderwerp: Uitvoering sociale wetgeving grootste zorg PvdA voor 2012
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOFDDORP - Afgelopen zaterdag heeft de PvdA in het Oude Raadhuis in Hoofddorp met haar leden samen teruggeblikt op het politieke jaar 2011. Fractievoorzitter Tom Horn gaf een overzicht van het politieke handwerk en liet zijn licht schijnen over de belangrijkste opdrachten voor het komende jaar.
  Hij liet er geen misverstand over bestaan dat de uitvoering van de sociale wetgeving door de gemeente zijn grootste zorg is. De nieuwe regels in de Wet werk en bijstand (WWB), die vooruitlopen op de invoering van de Wet werken naar vermogen een jaar later, noemde hij ronduit asociaal. "Ouders die weer afhankelijk worden van hun kinderen en het fors indammen van het minimabeleid, maken mij boos", aldus de fractievoorzitter.
  Ongeveer 35 leden waren in het sfeervolle Oude Raadhuis bijeengekomen om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar het jaar af te sluiten. Horn schetste voor hen waarvoor de fractie zich vooral heeft ingezet: naast een goede uitvoering van de sociale wetgeving, verantwoorde bezuinigingen op de Veiligheidsregio, vermindering van de overlast van Schiphol zowel van grondgeluid als de toegenomen geluidsoverlast in Floriande, minder verhoging van de tarieven van het OV in de stadsregio Amsterdam, bestrijding van de ernstige verontreiniging van water en bodem bij Schiphol en de totstandkoming van grootschalig groen zoals Park 21.
  In zijn toespraak maakte Horn duidelijk dat de PvdA-fractie in woord en daad ook is opgekomen voor de zwakkeren in de Haarlemmermeerse samenleving, zoals voor slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en pooierboys. En ook de inwoners die steeds meer in de knel komen verdienden aandacht, zoals de inwoners die te weinig verdienen om een huis te kopen, maar teveel om te huren en de gezinnen met een bescheiden middeninkomen wiens hypotheeklasten hen boven het hoofd groeien. Hij maakt zich zorgen dat door de stapeling van maatregelen, die vanuit het Rijk worden opgelegd, ook in Haarlemmermeer de nieuwe armoede vaste voet aan de grond krijgt.
  De fractievoorzitter herhaalde nogmaals het standpunt van de PvdA inzake het coffeeshopbeleid: een noodzakelijk kwaad voor de volksgezondheid en voor het reguleren van de verkoop. Ook verdedigde hij de toepassing van de inflatiecorrectie bij de OZB en de herinvoering van de hondenbelasting, vanwege het hondenbeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. "Belangrijk is dat we werken met een sluitende begroting, met dank aan onze wethouder Jeroen Nobel."
  Voor het nieuwe jaar staat bovenaan het lijstje, zo maakte Horn duidelijk, de wens om de polder sociaal te houden. Samen met coalitiegenoot CDA en haar wethouder Steffe Bak wordt dat een forse opgave, omdat het Rijk de komende jaren de beleidsvrijheid op dit terrein sterk terugdringt.
  Een ander speerpunt is 'Schoon, heel en veilig", waardoor kernen en wijken leefbaar blijven. ,,Het gaat goed als de bewoners zichzelf eigenaar voelen van hun directe omgeving. En onder veiligheid doen we veel aan fietsveiligheid, ondermeer als tegenwicht voor de toenemende autokilometers van de VVD."
  Als laatste noemde Horn duurzaamheid als thema, waarop zijn fractie coalitiegenoot D66 scherp zal houden. "Het mag dan in deze crisis geen sexy thema zijn, maar nog steeds heel belangrijk uit solidariteit met de volgende generaties, ook in onze mooie polder. En volgend jaar willen we resultaten zien!"

  Onderwerp: Loos Alarm Zwols gevang
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 20 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE; - Geen intimidatie, geen mismanagement, geen vriendjespolitiek in de Zwolse gevangenis. Het Bureau Integriteit & Veiligheid van het ministerie van Justitie komt tot die conclusie in een onderzoek naar de Penitentiaire Inrichting(PI) Zwolle. Dat externe onderzoek werd dit najaar ingesteld nadat een klokkenluider naar het ministerie was gestapt vanwege vermeende misstanden in de Zwolse gevangenis, veroorzaakt door de gevangenisdirectie.
  Het personeel van de PIZwolle heeft vorige week dinsdag in een mail van gevangenisdirecteur Bert van Rijkom - in bezit van de Stentor - de voornaamste conclusies uit het onderzoek al te horen gekregen.
  Toch wil het ministerie van Justitie de uitkomsten van het onderzoek nog niet publiek maken. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen stelde vorige week vragen over de kwestie en de Kamer moet, volgens het ministerie, eerst geïnformeerd worden.

  Onderwerp: Magazine Nationale veiligheid en Crisisbeheersing (december 2011)
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 20 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Onderwerpen in de uitgave van december 2011:
  Witte kolom en bestuur - bouwen aan een hechte samenwerking (column DG Volksgezondheid Paul Huijts)
  Bestuurders gaan over de witte kolom (gesprek met Marianne Donker en Ruth Clabbers)
  Het Calamiteitenhospitaal: rampen en grootschalige opvang als routine
  Zorg en nationale veiligheid: een Europees perspectief (Marc Sprenger, directeur European Centre for Disease Prevention and Control)
  MD traject Leiderschap in publieke gezondheid
  Roel Coutinho (RIVM): "We moeten niet op elkaars stoel gaan zitten"
  Evenwichtskunst - Over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid (Marjolein van Asselt, WRR)
  Nationale crisisoefening kernongeval in Borssele
  Het tiende GOVCERT.NL symposium: in vertrouwen kennis delen
  Eindelijk op de agenda, na 10 jaar (column Bart Jacobs)
  Publieke en private samenwerking Natuurbranden: fundament gelegd
  Handreiking Evenementenveiligheid biedt kader voor professionals
  Terrorismebestrijding en ethiek: een fundamentele relatie
  Minder kwetsbaar worden voor rampen (UNISDR)
  Stripalbum Strijd tegen het Water
  Voedselonzekerheid - World Disaster Report symposium 2011
  Bisfenol A: dilemma's van wetenschappelijke onzekerheid
  Regionaal gekwetter: ervaringen met Twitter bij incidentbestrijding
  MODEX.EU: eerste lessen voor modulaire 'EU Rapid Response Capability'
  CENS2: Het gaat niet om oefenen, het gaat om trainen
  Vier vragen aan Ed d'Hondt, voorzitter GGD Nederland en GHOR Nederland

  Onderwerp: Evaluatierapport over Argostraat in Alpen aan den Rijn beschikbaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALPHEN AAN DEN RIJN - De rol van de gemeente na de explosie in een flat aan de Argostraat in Alphen aan den Rijn is onderzocht. Het evaluatierapport is beschikbaar gemaakt.
  Op 6 december 2010 vond een explosie plaats in een woning in de flat. Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn, de gemeentelijke rol geëvalueerd. De gemeente Alphen aan den Rijn wil naar eigen zeggen leren van elk incident, om de organisatie van de gemeentelijke crisisbeheersing en daarmee de hulpverlening aan de betrokkenen te verbeteren.
  Voor de meeste aanbevelingen geldt dat deze vooral gericht zijn op het verduidelijken van afspraken en procedures en op het aanpassen van crisisplannen. Twee aanbevelingen zijn meer fundamenteel van aard en kunnen ook voor andere gemeenten van belang zijn, dit betreft het proces van schaderegistratie en de uitwerking van een nazorgplan. Deze twee aanbevelingen zijn ook direct in de praktijk gebracht bij de crisisoperatie van De Ridderhof.
  Het evaluatierapport wordt beschikbaar gesteld aan de functionarissen uit de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie om de leerpunten te implementeren. Het evaluatierapport wordt ook aangeboden aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, aangezien momenteel de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen op regionaal niveau worden herzien. Daarnaast ontvangen de brandweer, politie, GHOR, wonenCentraal en de huismeester van de flat aan de Argostraat het rapport.
  Na de explosie op 6 december om 13.00 uur kwamen geruchten op gang over de oorzaak en mogelijke opzet van de gebeurtenis. Vijftig woningen werden ontruimd na de explosie. De woningbouwverenigingen bood de getroffen bewoners na het incident andere woonruimte aan. Met kerst konden de meeste bewoners terecht in een nieuwe woning. Vanuit de gemeente zijn meubels en andere benodigdheden geregeld voor de bewoners. Ook slachtofferhulp werd aangeboden. Op 18 januari werd een bijeenkomst gehouden voor getroffenen over het politie-onderzoek. De explosie was veroorzaakt door de bewoner. Hij had de gaskraan opengedraaid en losgekoppeld van het fornuis. Hij heeft daarbij zelfmoord gepleegd.

  Onderwerp: Zes lintjes uitgereikt in brandweerkazerne Leersum
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LEERSUM - Burgemeester Frits Naafs heeft op dinsdag 20 december een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan zes brandweermannen van de brandweerkazerne in Leersum.
  De gedecoreerden staan hieronder vermeld, met toelichting van de gemeente.
  Martin van Brenen (Leersum) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1987 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Leersum en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ook ingezet als oefencoördinator.
  Arie Stijn (Leersum) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1981 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Leersum en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als hoofd materieel.
  Lourens Stijn (Leersum) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1985 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Leersum en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak is hij verantwoordelijk voor de ademluchtwerkplaats.
  Jan Hoogland (Leersum) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1988 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Leersum en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet bij brandweerwedstrijden en voor de brandweervereniging.
  Wim van der Neut (Leersum) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  Vanaf 1980 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Leersum en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht.
  Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als postcommandant van Leersum.
  Martijn Raymaekers (Cothen) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1990 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Leersum en Cothen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht.
  Naast zijn repressieve taak is hij commandant geweest van de post Leersum.

  Onderwerp: Gemeente Zwartewaterland gaat voor duurzame energie
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 22 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWARTEWATERLAND - Wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Zwartewaterland wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzame energie. Daarom worden er op het gemeentehuis in Hasselt, de gemeentewerf in Genemuiden en het Veiligheidshuis in Zwartsluis 436 zonnepanelen geplaatst. Kosten: twee ton.
  De zonnepanelen zullen jaarlijks 85.000 kilowattuur aan duurzame energie opwekken, ongeveer net zoveel als wat 25 huishoudens per jaar verbruiken. De zonnepanelen kunnen niet al het energie dat de drie gebouwen nodig hebben opwekken, maar de gemeente verwacht wel een stuk minder af te nemen. "De energieopbrengsten van de zonnepanelen zijn over twee jaar hoger dan de wat we moeten aflossen in verband met de investering. We verwachten dat we de aanschaf van de zonnepanelen over tien jaar hebben terugverdiend", aldus woordvoerder Alieke Landsman.
  Het project komt voort uit de duurzaamheidsnotitie die de gemeente dit jaar heeft vastgesteld, provincie Overijssel subsidieert het project met 85.000 euro.

  Onderwerp: Nieuw samenwerkingsverband in Actie Stalbranden
  Thema: veiligheid
  Datum: 22 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), het Verbond van Verzekeraars en de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de handen ineengeslagen om de hoeveelheid stalbranden en dierlijke brandslachtoffers fors te verminderen. Daartoe hebben zij het Actieplan Stalbranden 2012-2016 opgesteld.
  Het actieplan geeft gehoor aan de wens van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, veehouders en politiek, namelijk dat er een actievere inzet nodig is om stalbranden te voorkomen en dieren beter te beschermen tegen de gevolgen van brand in een stal. Het actieplan moet het aantal stalbranden en dieren dat daarbij omkomt verlagen. Acties uit het plan richten zich op een brandveiligere bedrijfsvoering, brandveiligere stallen voor mens én dier en een verbeterd inzicht in de oorzaken van stalbranden en hun beheersbaarheid. Preventie is daarbij een sleutelwoord en op dat gebied vinden acties plaats zoals het organiseren van themabijeenkomsten voor onder andere veehouders en het opstellen van een lesmodule brandveiligheid voor het groene onderwijs. De initiatiefnemers van het plan vinden dat veehouders zich meer bewust moeten zijn van brandrisico's. Hierin moeten zij worden bijgestaan door gemeenten, brandweer, verzekeraars, dierenartsen, financiers, stallenbouwers en overige adviseurs. Zij hebben tenslotte ook een eigen verantwoordelijkheid bij de totstandkoming en het onderhoud van een brandveilige stal en bedrijfsvoering.
  Daarnaast wordt door Wageningen UR onderzocht hoe de naleving van de huidige regelgeving is én wat de mogelijkheden zijn om dieren beter tegen brand te beschermen door bijvoorbeeld nieuwe regelgeving. Hierop aansluitend worden halverwege 2012 adviezen met betrekking tot de regelgeving geformuleerd. Ook vindt op basis van dit onderzoek binnen een jaar een herijking van het Actieplan stalbranden plaats en wordt de uitvoeringsagenda bepaald voor de periode 2013 - 2016.

  Onderwerp: Even bellen met de burgemeester in Diemen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DIEMEN - Elke week belt de redactie van De Echo met burgemeester Amy Koopmanschap. Allerlei actuele zaken worden dan besproken. Deze keer over het risico profiel, handhavingsbeleid en de veiligheid rondom de jaarwisseling.
  Afgelopen week is het regionaal risico profiel tijdens de informatieve raadsvergadering besproken. De burgemeester legt uit: 'Dat is een rapport van de veiligheidsregio, waarbij inzicht wordt verkregen in risico's bij standaard zaken als infrastructuur, wegen en waterwegen, bij evenementen als Sail Amsterdam en Koninginnedag, maar ook bij calamiteiten. Het gaat er om dat er inzet vanuit de hele regio wordt gevraagd, zodat je weet of je goed bent voorbereid.'
  Ook is er gesproken over veiligheid. Koopmanschap: 'Volgend jaar wordt Burgernet.nl ingevoerd in onze gemeente. Burgers kunnen dan de politie een handje helpen met het pakken van criminelen.' 'Horen, zien en bellen', zo luidt de instructie voor Burgernet.nl. De burger meldt zich aan op de website en wordt gebeld wanneer er iets in de buurt aan de hand is. Als de burger een bijdrage kan leveren omdat hij/zij het getuige is, is een gratis telefoontje met details over de gebeurtenis zo gepiept en meer dan welkom.
  'Verder zijn de afspraken die we met politie, brandweer en de beveiliging hebben wat betreft de veiligheid terug te vinden in het uitvoeringsplan', aldus Amy Koopmanschap. 'Bij Diemen-Zuid wordt extra beveiliging ingezet, omdat daar in het verleden regelmatig wat gebeurde. Door het treffen van veiligheidsmaatregelen is het aantal straatroven afgenomen.'
  Daarnaast is het handhavingsbeleid besproken met de raad. 'Dat gaat over prioriteiten die we hanteren bij het handhaven van de spelregels. Die zaken vragen altijd veel inzet van onze toezichthouders. Ter sprake komt bijvoorbeeld een aantal aspecten van het veiligheidsbeleid, maar ook hondenpoepcontrole, controle bij fietsverlichting en parkeren bij de scholen.'
  Wat de veiligheid rondom de jaarwisseling betreft maakt Koopmanschap zich geen zorgen. 'Wij treffen altijd goede maatregelen in die periode. Alle losse containers op straat worden weggehaald, de brievenbussen afgesloten zodat die niet in brand kunnen gestoken. We hebben een programma voor de jeugd in sporthallen en een inleveractie voor niet afgestoken vuurwerk en kerstbomen waarbij iedereen die iets inlevert kans maakt op een prijs. Dat doen we elk jaar en dat gaat al een aantal jaren goed. Dus dat zetten we gewoon voort.'
  Maandag 9 januari houdt de gemeente Diemen de nieuwjaarsreceptie. 'Dat is altijd een leuke activiteit en een goede mogelijkheid om weer eens met bewoners te praten. Deze week krijgen alle bewoners nieuwjaarsgroet met de uitnodiging voor de receptie. Dat is altijd een volle bak en veel gezelligheid.'

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland bekijkt sluiting kleine brandweerposten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Sluiting van een aantal kleinere brandweerposten valt mogelijk niet te voorkomen.
  De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) moet de komende vier jaar drie miljoen euro bezuinigen. Zonder de veiligheid geweld aan te doen, kan dat doel volgens waarnemend directeur Ronald de Meij alleen worden bereikt door efficiënter te werken.
  De gemeentelijke brandweerkorpsen gaan per 1 januari over naar de veiligheidsregio. De 68 kazernes blijven evenwel eigendom van de betreffende gemeenten. Een voordeel uit verkoop van de gebouwen valt er daarom voor de organisatie niet te halen, zegt De Meij. Anders is het volgens hem met de inzet van materieel en manschappen. Een logische stap, vindt ook brandweercommandant André Willemstein. "We moeten goed tegen het licht houden of we ons werk nog wel op meest slimme manier doen." Het bezuinigingsplan moet in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar klaar zijn.

  Onderwerp: Cybercrime in Nederland toegenomen
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: x
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Digitale spionage en digitale criminaliteit zijn de grootste digitale dreigingen waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd. 'In 2011 is een toename van deze incidenten geconstateerd', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag.
  Zowel overheden als private organisaties zijn regelmatig doelwit van digitale spionage geweest. Deze cyberaanvallen zijn gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van economische of politieke waarde, of op direct geldelijk gewin.
  Dat staat in het eerste cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vrijdag - mede namens zijn collega's van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Buitenlandse Zaken - naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het CSBN vloeit voort uit de Nationale Cyber Security Strategie die eerder dit jaar door het kabinet is vastgesteld. De Cyber Security Raad onderschrijft het geschetste beeld.
  Digitale criminaliteit behelst het merendeel van alle cyberincidenten en is het meest voelbaar voor de samenleving. De overheid, het bedrijfsleven maar ook individuele burgers lopen een reëel risico om slachtoffer te worden van digitale criminaliteit. De dreiging is het hoogst waar het gaat om bedrijven en burgers. Deze hoge en zich snel ontwikkelende dreiging brengt hoge kosten met zich mee en groeit nog steeds.
  Digitale criminaliteit is voor de dader zeer aantrekkelijk. Met een investering van beperkte middelen is de winstgevendheid groot en de pakkans laag. Hightech cybercriminelen lopen voorop in het verbeteren van aanvalsmethoden om hun aanvallen minder zichtbaar en gerichter te maken. Cybercriminelen zijn goed georganiseerd en hebben specialisaties die zij als dienstverlening aanbieden. Zij voeren hun aanvallen uit in tijdelijke samenwerkingsverbanden die zij op internetfora aangaan.
  De problematiek die in het CSBN wordt geschetst sluit goed aan op de aanpak die het kabinet eerder dit jaar al in de Nationale Cyber Security Strategie heeft geformuleerd. Zo is op het terrein van digitale spionage en sabotage een pakket maatregelen ontwikkeld. Voor bedrijven is er bijvoorbeeld een handleiding Kwetsbaarhedenanalyse beschikbaar gesteld waarmee zij hun digitale weerbaarheid kunnen vergroten.
  Ook wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in het versterken en ontwikkelen van cybercapaciteiten om ook de militaire dreiging die uitgaat van digitale spionage en sabotage het hoofd te kunnen bieden. Op het terrein van digitale criminaliteit neemt het kabinet gepaste actie door onder meer het team high tech crime te versterken. In het kader van de Onderzoeksagenda Cyber Security wordt door publieke partijen, private partijen en wetenschap onder andere gefocust op nieuwe ontwikkelingen en de risico's die daarmee verbonden zijn.
  In januari 2012 gaat het NCSC van start. Het centrum richt zich op het ontwikkelen en aanbieden van expertise en advies, het ondersteunen en uitvoeren van response bij dreigingen of incidenten en de versterking van crisisbeheersing. De overheid investeert in het NCSC door de inbreng van Govcert.nl, de ICT Response Board (waarin experts van zowel de overheid als van private partijen deelnemen) en een vertegenwoordiging van verschillende relevante overheidspartijen (onder andere AIVD, Politie, OM, Defensie en NFI).
  De komende tijd zal het aantal samenwerkingspartners worden uitgebreid, om te beginnen in 2012 met een selectie van de vitale sectoren in de infrastructuur, zoals telecom en energievoorziening. Ook vindt het Informatie Knoooppunt Cybercrime en de daartoe behorende Information Sharing and Analysis Centers, volgend jaar aansluiting bij het NCSC.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.