Week: 50 van 11 tot en met 17 december 2011


Nieuws van Internet:
 • Project Vechtoevers klaar voor uitvoering
 • Sirenenetwerk werkt niet
 • Cliënten Philadelphia op bezoek bij brandweer Hoevelaken
 • Inspectie kan zich niet vinden in wijziging ambulancezorg Texel
 • Human factors in crisisbeheersing
 • Hoogleraren: 'Europese Raad, focus op stabiliteit en crisismanagement eurozone'
 • Opstelten; 'Verwachtingen Burgernet overtroffen'
 • Rampenoefening in Aalsmeer
 • Texel houdt twee ambulances - Rapid Responder voorlopig niet ingevoerd
 • Brandweer Utrecht controleert extra in zorginstellingen
 • 'Brandweer kost te veel'
 • Brede aanpak waterveiligheid noodzakelijk
 • KPN start onafhankelijk onderzoek naar gemnet.nl
 • Gemeenten in Midden-Brabant gaan samenwerken om criminaliteit te voorkomen
 • 'Jeugbendes teisteren Breda-Noord'
 • Hoge opkomst Openmiddag Veiligheidshuis Gouda e.o.
 • Eén loket en één telefoonnummer voor geweld in huiselijke kring
 • Doornse brandweerlieden bedankt voor hun werk
 • Jaarlijkse korpsavond Brandweer Woudenberg
 • ABCMeldpunt over constructieve fouten
 • Analyse: NAC heeft belang bij openheid over drugs
 • Aanpak agressie moet als olievlek gaan werken
 • 'Vechtoevers' economische impuls
 • Veiligheidshuis Kennemerland pakt Loverboys aan
 • Meer flexibiliteit bij sancties voor risicojongeren van 18 tot 23 jaar
 • Veiligheidsregio Zeeland onder preventief toezicht van de provincie
 • Alcoholovertreder meldt zich dronken op de zitting
 • Weber Shandwick lanceert de bekroonde crisis management tool FireBell in Nederland
 • Hennie Bunthof een 'Koninklijke spuitgast'


 • Onderwerp: Project Vechtoevers klaar voor uitvoering
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gedeputeerde Staten van Overijssel gaat inhoudelijk akkoord met de intentieverklaring Vechtoevers zoals deze op 14 december 2011 zal worden ondertekend.
  Waterschap Velt en Vecht, de gemeente Ommen en de provincie willen in het project Vechtoevers de komende jaren realiseren. Met 'Vechtoevers' wordt de waterveiligheid rondom Ommen verbeterd én worden economische impulsen en extra kansen voor natuur gerealiseerd.

  Onderwerp: Sirenenetwerk werkt niet
  Thema: vei;igheidsregio
  Datum: 11 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tijdens de behandeling van vragen uit de zaal na de presentatie van Ira Helsloot bij de opening van de Noordelijke Meldkamer op 28 november kwam het niet functioneren van het sirenenetwerk aan bod. Deze stelling haalde de Leeuwarder Courant als 'nieuws'. Voor de nuchtere Nederlandse burger was het echter helemaal geen nieuws zo bleek uit een mail die spontaan naar Crisislab werd gestuurd: de sirene is buiten en binnen slecht hoorbaar, de suggestie dat geluidswagens van de politie zouden helpen of dat de rampenzender meteen in de lucht komt wordt terecht niet geloofd en bij een ramp moet je sowieso voor jezelf zorgen. Hier de tekst van de e-mail:
  Met belangstelling las ik het artikel in de Leeuwarder Courant waarin een verslag staat van uw opmerkingen tijdens een congres in Drachten. U stelt dat de sirenes niet werken evenals een rampenzender. U hebt volkomen gelijk, en ik heb dit al meerdere malen aangekaart tijdens bijeenkomsten van 'dorpsbelang' waar ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn. Zelf wonen wij op hemelsbreed 50 meter vanaf de PTT Straalverbindingstoren in Spannenburg.De dichtstbijzijnde sirenes in Sloten en Sint Nicolaas ga staan op 4 kilometer afstand. Buiten zijn alleen hoorbaar als het stil is en de wind uit de goede richting komt. Binnenshuis zijn zehelemaal niet hoorbaar.
  Als reactie werd ik steeds met een kluitje in het riet gestuurd. Bijvoorbeeld zei men dat de politiedan met geluidswagens rondgaat (net of die dan niks anders te doen hebben) of dat de overheid de mogelijkheid heeft in te grijpen in alle radiozenders om ze te transformeren tot rampenzenders. Als dat al zou kunnen helpt het ons niet: vanwege de straalverbindingstoren is het onmogelijk hier ontvangst te krijgen op een draagbare radio. De sterke zenders die op de straalverbindingstoren (bijvoorbeeld radio 538) drukken alle andere zenders uit de ether. Wij zijn dan ook volledig aangewezen op de kabel. Echter als de stroom uit zou vallen, valt ook de kabel uit en hebben we niets meer. Wat misschien wel zou kunnen helpen is om in heel Nederland draadloos internet gratis beschikbaar te maken is tijdens rampen. Veel mensen hebben immers een laptop of mobiele telefoon die het wel een tijdje uit kan zingen zonder stroom. Sowieso geldt dat als er hier een ramp zou gebeuren dat we dan op ons zelf zijn aangewezen. De kans dat er hier iets kan gebeuren is niet ondenkbeeldig: we wonen op hemelsbreed honderd meter van het Prinses Margrietkanaal waar dagelijks tientallen tankers met gevaarlijke stoffen langsvaren. Tot dusver beperken zich ongelukken nog tot het rammen van een brugpeiler, en het kapotvaren van de stuurhut van de vrachtschepen. Ik moet er echter niet aan denken wat er gebeuren zou als twee tankers met gevaarlijke stoffen op elkaar botsen. Als men dan zegt dat je voorbereid moet zijn op een ramp door aanschaf van een noodpakket dan denk ik waarvoor dan? De meest onzinnige dingen zitten in zo'n noodpakket. Zelf hebben we een aggregaat zodat we onze vriezer een tijd lang door kunnen laten draaien, een waterput achter het huis waarvan het water na koken gedronken kan worden. Ook is dat water bruikbaar voor wassen en wc spoelen. Ook hebben we een paar volle accu's thuis met een omvormer waar we het licht op kunnen laten branden. Ik denk dat dit veel essentiëler dingen zijn dan wat men in het noodpakket aanraadt.

  Onderwerp: Cliënten Philadelphia op bezoek bij brandweer Hoevelaken
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 11 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOEVELAKEN - Onlangs zijn alle bewoners van Philadelphia locatie Middelaar uit Hoevelaken op bezoek bij de brandweer geweest. Locatie Middelaar is een woonlocatie van Philadelphia Zorg Utrecht, waar mensen met een licht verstandelijke beperking, zelfstandig en onder begeleiding, wonen. Dit bezoek was bedoeld om te ontdekken wat de brandweer en dan vooral de kazerne in Hoevelaken, allemaal doet. Naast het blussen van branden en het optreden bij verkeersongevallen heeft de brandweer een rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat de brandweer ook voorlichting en advies geeft over brandonveilige situaties weten de bewoners van Middelaar heel goed. Een week voor deze dag hebben namelijk alle bewoners en begeleiders een ontruimingsoefening op de locatie uitgevoerd.
  Met een leuke leerzame rondleiding hebben de bewoners de kazerne in Hoevelaken kunnen bezichtigen. Daarna mochten alle bewoners, in brandweeroutfit, drie oefeningen uitvoeren; een brand blussen, kijken door een warmtedetector en tegelijk een zuurstoffles dragen en het openknippen van een auto. Hiermee werd voor de bewoners van Middelaar nog duidelijker wat brandweermannen allemaal moeten doen. Tenslotte zaten alle brandweermannen in de grote brandweerauto om een rondje door Hoevelaken te rijden.
  Omdat iedereen goed zijn best heeft gedaan bij alle oefeningen ontving iedereen een écht `Spuitdiploma`, ondertekend door de commandant.

  Onderwerp: Inspectie kan zich niet vinden in wijziging ambulancezorg Texel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio is van plan, ingegeven door bezuinigingen, één van de twee reguliere ambulanceteams te vervangen door een solistisch werkende ambulanceverpleegkundige. Deze wordt dan ingezet als een Rapid Responder, met beperkte vervoersmogelijkheden.
  De inspectie vreest nu dat deze verandering zal leiden tot tekortkomingen in de (spoedeisende) ambulancezorg op Texel. Hierover is gesproken met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarnaast heeft de inspectie gesproken met huisartsen, verloskundigen en de burgemeester en wethouder van Texel over de gevolgen, zoals risico's voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.
  In een brief aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat de inspectie weten dat zij zich op basis van geldende normen niet kan vinden in de voorgenomen wijziging. De inspectie verwacht van de Veiligheidsregio dat zij verantwoorde zorg blijft leveren die voldoet aan de wet- en regelgeving en vigerende richtlijnen.

  Onderwerp: Human factors in crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 12 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Volgens onderzoek naar ongevallen in de luchtvaart zijn menselijke factoren (human factors) in ruim 70% van de gevallen de oorzaak. Structureel onderzoek naar de invloed van human factors bij ongevallen en missers in de crisisbeheersing, hulpverlening en zorgsector ontbreekt vooralsnog.
  Analyses van evaluatierapporten van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid leveren sterke aanwijzingen dat het in die sectoren niet echt anders is. Binnenkort zal hierover een publicatie bij de SDU verschijnen.
  De as van de nationale crisisorganisatie is het deel waarin het proces van beeld-, oordeels-, advies- en besluitvorming plaatsvindt. Dat zou gebaseerd moeten zijn op situational awareness, een human factor waarbij het gaat om inzicht te hebben in wat er aan de hand is, wat er al gebeurd is, wat er staat te gebeuren en de beschikbare opties om de situatie aan te pakken. Deze factor is de basis voor beslissingen. Onvoldoende of onjuist omgevingsbewustzijn leidt tot verkeerde beslissingen en aantasting van effectiviteit en veiligheid.
  Volgens het evaluatierapport van de oefening Cyberstorm III vormt een actueel geïntegreerd beeld van de situatie het "startpunt van het proces van interdepartementale crisisbesluitvorming". Het bereiken van situational awareness is dus 'core business'. Tijdens Cyberstorm III deden zich daar problemen mee voor. Men leek te veel te zijn gericht op deelbeelden (het aaneenschakelen van incidenten en knelpunten). Er werd, volgens de onderzoekers, teveel vanuit verschillende sporen toegewerkt naar een ambtelijk advies. Volgens hen had "een meer integrale werkwijze meer kans gehad op het uiteindelijk te bereiken integrale beeld van de situatie".
  De werkwijze speelde een rol van betekenis. Vermoedelijk was hierbij een tweede human factor aan de orde namelijk het team resource management (TRM). TRM is gericht op het optimaal gebruik van alle ter beschikking staande bronnen binnen het team, zoals de genoemde mensen, uitrusting en procedures. Daarbij staat de invloed van human factors centraal. Vandaar dat bewust en goed TRM rekening houdt met de volgende human factors:
 • Professionele communicatie;
 • Leiderschap en het opvolgen van leiding;
 • Situational awareness bij het individu en het team;
 • Besluitvorming en evaluatie;
 • Stress, vermoeidheids- en workloadmanagement;
 • Verbetering van het team resource management is goed mogelijk door scholing in het vak menselijke capaciteiten en beperkingen (human performance and limitations) en zogenaamde TRM-trainingen.
  Human performance and limitations behandelt fysiologische, psychische en sociologische eigenschappen van de mens onder uiteenlopende bezwarende omstandigheden. Het menselijk functioneren wordt onder andere belemmerd door factoren zoals overload aan informatie, onduidelijke communicatie/informatie, tijdsdruk, vermoeidheid en stress. De overgedragen kennis leidt tot inzicht in het effect van deze factoren op menselijke eigenschappen en de wijze waarop men daar in de crisisorganisatie mee om kan gaan.
  Tijdens TRM-trainingen worden leden van crisisteams op realistische, veilige en gecontroleerde wijze in allerhande incidentsituaties en omstandigheden gebracht. Direct na afloop krijgen de leden individuele feedback op alle aspecten van belang bij TRM door middel van debriefings.
  Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Bij de crisisbeheersing kunnen die fouten ernstige gevolgen hebben. De luchtvaart heeft een cultuuromslag gemaakt en 'geaccepteerd' dat mensen fouten kunnen maken. De sector leert van die fouten om daarmee de kans op ongevallen en incidenten te reduceren. Resultaat: een veiliger luchtvaart. Bewuste aanpak van human factors maakt het verschil; ook in de crisisbeheersing.

  Onderwerp: Hoogleraren: 'Europese Raad, focus op stabiliteit en crisismanagement eurozone'
  Thema: crisismanagement
  Datum: 12 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Tilburgse hoogleraar Sylvester Eijffinger heeft, samen met zijn buitenlandse collega-hoogleraren Alberto Alemanno (HEC, Paris), Cillian Ryan (University of Birmingham) en Paul Welfens (University of Wuppertal), het Manifest van Jean Monnet Chairs, getiteld Stabilizing the Euro Area and the EU opgesteld dat op 7 december naar de Europese Raad is gestuurd. Hierin spreken ze hun vertrouwen uit in de kracht van de eurozone, maar roepen ze de Europese Raad tegelijkertijd op om snel het crisismanagement en het stabiliteitsbeleid voor de eurozone te verbeteren. Het manifest is in totaal door 83 hoogleraren wereldwijd ondertekend, die allemaal een Jean Monnet leerstoel van de Europese Commissie bekleden.

  Onderwerp: Opstelten; 'Verwachtingen Burgernet overtroffen'
  Thema: veiligheid
  Datum: 12 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  "Alle verwachtingen en prognoses rond de uitrol van Burgernet zijn overtroffen, Burgernet werkt!" Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag bij de in ontvangstname van de eindrapportage Burgernet in Utrecht. Burgernet heeft inmiddels ruim 600.000 deelnemers en is naar verwachting op 31 december operationeel in 280 gemeenten.
  Doel van het programma was dat Burgernet eind 2011 in minimaal 50 gemeenten zou zijn ingevoerd en de Burgernet applicatie beschikbaar zou zijn in alle politiemeldkamers. Die doelstelling is ruimschoots gehaald.
  Met Burgernet kan de politie het publiek vragen te helpen bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig of een vermist persoon. De politie stuurt deelnemers binnen een bepaalde straal een spraakbericht of sms. Hen wordt gevraagd uit te kijken naar een verdacht of vermist persoon of voertuig. Als mensen, die het bericht hebben gekregen, iets zien of horen dat interessant is voor de politie, bellen zij direct naar een gratis telefoonnummer. Zo kan de politie gerichter en sneller zoeken. Na afloop van de zoekactie krijgen alle deelnemers een bericht met informatie over het resultaat.
  Van de circa 400 Burgernetacties die maandelijks in gang worden gezet, leidt gemiddeld 10 procent rechtstreeks tot het aanhouden van de verdachte, of het oplossen van een vermissing. Daar komt nog bij dat circa 40 procent van de Burgernetacties een meer indirecte, maar zeker waardevolle bijdrage levert aan het opsporingsproces. Daarmee levert Burgernet een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de heterdaadkracht. De doelstelling voor 2012 is dat Burgernet is uitgerold in ten minste 300 gemeenten en er minimaal 800.000 burgers actief bij Burgernet betrokken zijn.
  In 2012 blijft het huidige programmabureau Burgernet in stand en zal Burgernet worden ingebed in de Nationale Politie.

  Onderwerp: Rampenoefening in Aalsmeer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een groot aantal medewerkers van gemeente Amsterdam, Aalsmeer en Amstelveen, politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en de hulpdiensten oefent volgens een fictief scenario hoe zij te werk gaat als zich een grote ramp voltrekt binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
  Het doel van de oefening is het testen van de organisatie van de crisisbeheersing. De regio kan te maken hebben met heel veel verschillende soorten rampen, bijvoorbeeld een grote brand, overstromingen of het uitvallen van stroom. De kans dat zich een ramp voltrekt is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat de verschillende organisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de rampenbestrijding goed met elkaar samenwerken.
  Door te oefenen leert iedereen beter wat zijn taak is en wat anderen doen. Op straat valt er weinig te merken van de oefening. Wel zal er volgens de reguliere kanalen gealarmeerd worden, bijvoorbeeld via het digitale communicatiesysteem C2000.
  De Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland is een samenwerkingsverband tussen de zes regiogemeenten, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten voor een effectieve rampenbestrijding. De zes regiogemeenten zijn Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouderamstel.

  Onderwerp: Texel houdt twee ambulances - Rapid Responder voorlopig niet ingevoerd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Inspectie voor de Volksgezondheid stemt niet in met de voorgenomen wijziging van ambulancezorg op Texel. Dit heeft tot direct gevolg dat de twee ambulances op Texel voorlopig zijn veilig gesteld. Francine Giskes, burgemeester van Texel is blij verrast met deze uitspraak."Deze nieuwe opvatting van de Inspectie is verlate steun in de rug bij onze pogingen de 2e ambulance te behouden en lijkt alsnog tot het gewenste resultaat te leiden. Wij zijn ons bewust van de bezuinigingstaakstelling voor de Veiligheidsregio en voelen ons daar mede verantwoordelijk voor. Een goede medische zorg op Texel heeft natuurlijk onze hoogste prioriteit. Wij houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten" aldus Giskes.
  De veiligheidsregio had de inspectie het plan voorgelegd om één ambulance op het eiland te vervangen door een Rapid Responder (een solo ambulance-eenheid). Het aanpassen van de ambulancezorg op Texel is door de veiligheidsregio ondermeer ingegeven door de van rijkswege opgelegde noodzaak tot bezuinigen. De uitspraak van de inspectie levert financiële problemen op voor ambulancezorg Noord-Holland Noord en de veiligheidsregio staat nu voor een lastige vraag hoe het bezuinigingsvraagstuk opgelost moet worden. De veiligheidsregio betreurt dan ook het standpunt van de inspectie. (Bron: Gemeente Texel)

  Onderwerp: Brandweer Utrecht controleert extra in zorginstellingen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Utrecht - In de komende periode voert de brandweer extra brandveiligheidscontroles in zorginstellingen uit. 'De brandweer doet dit omdat veel instellingen na het sinterklaasfeest hun pand versieren voor de feestdagen', meldt de Veiligheidsregio Utrecht maandag.
  Het is belangrijk dat dit op een brandveilige manier gebeurt. Tijdens de controles let de brandweer vooral op de hoeveelheid versiering, hoe deze bevestigd is en of de versiering niet te laag hangt.
  Daarnaast letten de inspecteurs op het vrijhouden van vluchtwegen. De controles worden uitgevoerd in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden en Woudenberg.
  OnaangekondigdDe medewerkers van de brandweer komen onaangekondigd bij de zorginstellingen langs. De inspecteurs krijgen zo een realistisch beeld van de situatie en kunnen daardoor gerichter adviseren.
  AdviesAlle zorginstellingen in de regio ontvangen voorafgaand aan de extra controles een folder met informatie. In de folder staan adviezen hoe het pand op een brandveilige manier versierd kan worden. Op www.brandveiligefeestdagen.nl is ook informatie te vinden.

  Onderwerp: 'Brandweer kost te veel'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WIJCHEN - Samenwerken is goed, maar zou geen extra geld moeten kosten. Met dat geld wordt een nieuwe brandweerorganisatie opgetuigd. Dat is niet nodig. Dat zegt de Wijchense VVD-fractievoorzitter Roel Boumans. Samen met het CDA uit die plaats heeft hij het voortouw genomen om te ageren tegen de hoge kosten van de zogenoemde regionalisering van de brandweer.
  In de Veiligheidsregio worden ambulance- en brandweerzorg in achttien gemeenten gecoördineerd. Het is de bedoeling dat de brandweerkorpsen zeer nauw gaan samenwerken. Dat gaat de gemeente Wijchen jaarlijks 350.000 euro meer kosten dan de brandweer nu kost. "En dat is gek", zegt Boumans. "Samen blussen, zou de zaak juist goedkoper moeten maken. In plaats daarvan moeten we meer gaan betalen. Dat klopt niet."
  Op initiatief van de VVD en het CDA is de Wijchense gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het idee om burgemeester Noordewier voor overleg op pad te sturen. Hij moet gaan praten met de zeventien andere burgemeesters, zij vormen samen het bestuur van de Veiligheidsregio, om na te gaan waarom die kosten zo hoog uitvallen. "Ons idee is dat het geld opgaat aan extra mensen en bestuurslagen. Dat lijkt ons helemaal niet nodig."
  De samenwerking tussen de korpsen is uitstekend, zegt Boumans. "Daar willen wij helemaal niet aan tornen. En evenmin aan het voornemen dat er meer aandacht moet komen voor de preventie van branden . Als er al iets geld mag kosten, is het dat."
  Eerder plaatste de gemeente Heumen al zijn vraagtekens bij de kosten van de samenwerking. Volgens Roel Boumans zullen meer gemeentes protest aantekenen. "Er bestaat veel onvrede over."

  Onderwerp: Brede aanpak waterveiligheid noodzakelijk
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Tweede Kamercommissie heeft de stand van zaken rond het waterveiligheidsbeleid in Nederland besproken. Uit de rapporten die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, blijkt dat er aanleiding is om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.
  De provincie Noord- Brabant en de waterschappen ontwikkelen samen met andere partners een nieuwe visie op de waterveiligheid.
  Voor het rivierengebied, waaronder de Maas, ligt er voor de toekomst een dubbele opgave. Er valt meer regen in de winter, daardoor moet er meer water door de Maas worden afgevoerd. De rivier heeft meer ruimte nodig en de dijken moeten aangepast worden om de veiligheid op peil te houden. Aanvullend geldt dat de veiligheidsnormen voor het rivierengebied de komende jaren aangescherpt moeten worden. De dijken beschermen nu immers meer mensen en welvaart dan vroeger. Om óók in de toekomst droge voeten te houden, is er méér nodig dan alleen het verstevigen van onze dijken. Waterschappen en Provincie Noord-Brabant ontwikkelen samen met andere partners hiervoor een nieuwe visie. In het pilotproject 'Waterveiligheid in Noordoost Brabant' zijn al verschillende strategieën uitgewerkt. Dit gaat ook gebeuren voor de Zuidwestelijke Delta.
  Binnen het Deltaprogramma werken waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant aan een visie die de waterveiligheid in de toekomst vergroot. Lambert Verheijen, dijkgraaf waterschap Aa en Maas: "Nieuw is dat deze visie niet alleen ingaat op het versterken van de primaire keringen maar ook naar andere maatregelen kijkt. Hierbij wordt gekeken hoe maatregelen aan de dijk, gekoppeld kunnen worden met de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Alleen gezamenlijk kunnen we Brabant in de toekomst optimaal beschermen tegen hoogwater."
  Ook in de Zuidwestelijke Delta wordt volop ingezet op de integrale aanpak van de waterveiligheid. Johan van Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: "We gaan investeren in de Zuidwestelijke Delta om ervoor te zorgen dat de waterveiligheid ook in de toekomst blijft gewaarborgd. Tegelijkertijd moeten die investeringen zijn gericht op regionale ruimtelijke ontwikkelingen die de economie stimuleren. Op die manier levert elke geïnvesteerde euro extra rendement op. De Brabantse partners leveren hieraan hun bijdrage, maar ook het Rijk zal een deel voor zijn rekening moeten nemen."
  Op dit moment werkt Waterschap Aa en Maas nog aan een aantal dijkvakken. Een aantal jaren geleden bleek dat de Maasdijk rond het eiland Keent, het dijktraject Grave-Overlangel en een klein deel bij Boxmeer niet volledig voldoen aan de nieuwe normen van de Waterwet. Het gaat het om 6,2 km dijk die verstevigd moet worden. De verbeteringen bestaan voornamelijk uit verbreding en ophoging van de berm aan de teen van de dijk of verbetering van het voorland. Afgelopen juni is gestart met de dijkverbetering op het traject Grave-Overlangel. Dit wordt volgend jaar afgerond. Dan starten naar verwachting ook de andere dijkverbeteringstrajecten.
  Waterschap Brabantse Delta werkt in het kader van het Rijksprogramma 'Ruimte voor de Rivier' aan het omvormen van de Overdiepse polder tot een waterbergingsgebied ten tijde van extreme hoogwaterstanden. De agrarische functie van de polder blijft behouden dankzij terpen. Daarnaast wordt gewerkt aan diverse dijkverbeteringswerken naast de Maas. In het kader van de Zuid Westelijke Delta wordt door het waterschap Brabantse Delta gewerkt aan de voorbereidingen voor grootschalige waterberging in het Volkerak Zoommeer.

  Onderwerp: KPN start onafhankelijk onderzoek naar gemnet.nl
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  KPN-dochter Gemnet heeft een extern bureau opdracht gegeven een audit uit te voeren naar de veiligheid van gemnet.nl. Op 7 december haalde Gemnet de site uit voorzorg offline, na berichten dat op deze website ingebroken zou zijn. Inmiddels is uit intern onderzoek gebleken dat een inbraak uitsluitend openbare, algemene informatie betrof. Deze openbare informatie heeft geen relatie met individuele, specifieke klantinformatie, maar over bereikbaarheidsinformatie over diensten voor bedrijven en overheden. Gemnet en KPN hebben het externe onderzoek gelast om mogelijke zwakheden in de beveiliging uit te kunnen sluiten. Tot die tijd blijft de site niet toegankelijk. Het onderzoek is inmiddels van start gegaan en zal naar verwachting de tweede helft van volgende week zijn afgerond.

  Onderwerp: Gemeenten in Midden-Brabant gaan samenwerken om criminaliteit te voorkomen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RIJEN - Acht gemeentes in Midden-Brabant, waaronder Dongen en Gilze en Rijen, gaan intensief samenwerken om criminele vergrijpen te voorkomen, het aantal draaideurcriminelen terug te dringen en de slachtoffers betere zorg te verlenen.
  De gemeentes hebben hiervoor maandag een intentieverklaring voor toetreding tot het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant getekend. In dit initiatief werken gemeentes, politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming samen. Het Veiligheidshuis is als het ware een netwerk, waarbij diverse zogeheten procesregisseurs de controle hebben over een of meerdere gemeentes.

  Onderwerp: 'Jeugbendes teisteren Breda-Noord'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Breda-Noord zucht onder een groep zeer actieve jonge criminelen, die ook contacten hebben met 'figuren uit de zwaardere, meer georganiseerde criminaliteit.'
  Dat staat in de Stadsscan Breda, onderzoek naar criminaliteit en overlast in onder meer deze gemeente, uitgevoerd door Politie & Wetenschap. In het recent gepubliceerde rapport staat dat er momenteel een 'zeer actieve criminele jeugdgroep' opereert in Breda-Noord, voornamelijk bestaande uit allochtone jongvolwassenen van rond de twintig. 'Ze doen van alles, tot berovingen toe. Maar ook heling, productie van hennep en drugshandel. Personen waarvan nu al met bijna honderd procent zekerheid te zeggen is dat ze over pakweg tien jaar behoren tot de criminele crème de la crème van Breda'.
  Vooral in Breda-Noord, stellen de onderzoekers vast, zijn geregeld incidenten waarbij bewoners doelwit of slachtoffer zijn van intimidatie en bedreiging door groepen jongeren, maar ook door asociale bewoners/families en/of personen met psychische stoornissen. Het beleid dat de gemeente, politie en woningbouwverenigingen nu voeren is nog sterk gericht op concrete incidenten.
  Het verdient volgens de onderzoekers aanbeveling om in breder verband te inventariseren welke wijken, buurten of straten met dit verschijnsel te maken hebben. Daarbij zou de stadsmarinier betrokken moeten worden. Vervolgens zou een lijst, inclusief persoonsdossier, opgesteld moeten worden van personen, of adressen, die veelvuldig in beeld komen in verband met overlast, bedreiging en intimidatie. Daarin wordt de 'geschiedenis van wangedrag' van de jeugdige crimineel vastgelegd. Daarmee kan volgens de deskundigen systematischer en sneller opgetreden worden. Deze integrale aanpak, zegt Politie & Wetenschap, moet ook zichtbaar worden voor wijkbewoners.
  De onderzoekers pleiten er in dit verband ook voor dat bij de inventarisatie van jeugdgroepen niet rigide wordt vastgehouden aan de maximale leeftijdsgrens van achttien jaar. "Het Veiligheidshuis dient óók soepel om te springen met die grens en zijn scope standaard uit moeten breiden tot circa 25, 26 jaar'", luidt de aanbeveling.

  Onderwerp: Hoge opkomst Openmiddag Veiligheidshuis Gouda e.o.
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  "Kom binnen, denk mee en pak gezamenlijk aan" was de openingszin van de uitnodiging voor de Open Middag van het Veiligheidshuis. Op 24 november heeft het Veiligheidshuis haar deuren geopend voor de professionals van allerlei organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van jeugdproblematiek, overlast en criminaliteit. Die oproep leidde ertoe dat meer dan 100 (!) geïnteresseerden zijn binnen gekomen om te horen wat het Veiligheidshuis en de betrokken organisaties doen.
  Vooraf kun je alleen maar hopen op zo'n grote opkomst en waren we naast inhoudelijke dingen ook druk met het regelen van praktische zaken: 'hebben we genoeg stoelen (nee), koffie en hapjes (ja)?' Iedereen heeft zijn beste beentje voor gezet in de dagen naar de Open Middag, met de dag zelf als hoogtepunt. Wat een opkomst, wat een enthousiasme en wat een mooie kans om in één klap heel veel professionals te bereiken!
  Eerst is nog eens kort uitgelegd waar het Veiligheidshuis voor staat: door samenwerking van de verschillende organisaties wordt een plan van aanpak gemaakt voor een persoon om ervoor te zorgen dat iemand een positieve gedragsverandering kan realiseren en overlast en criminaliteit bestreden wordt. Als een persoon voor overlast zorgt of een strafbaar feit pleegt, zijn er veel organisaties bij betrokken. Denk aan gemeente, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, jongerenwerk, leerplicht, gezondheidszorg, Reclassering, Openbaar Ministerie, e.d. Al deze organisaties hebben eigen taken en mogelijkheden om begeleiding te bieden of criminaliteit aan te pakken. Door die verschillende organisaties met elkaar om de tafel te zetten en informatie uit te wisselen over een persoon en diens gedrag, kunnen afspraken worden gemaakt en wordt 'maatwerk' geleverd. Dit kan extra begeleiding zijn, maar ook een stevige strafeis van justitie. Dus: ondersteuning bieden, maar streng zijn waar nodig.
  Na deze opening heeft de Hoofdofficier van Justitie van Hollands Midden, Kitty Nooy, gesproken over landelijke en regionale ontwikkelingen in 'Veiligheidshuizen-land' en het belang van samenwerking in het Veiligheidshuis benadrukt. In Gouda - en inmiddels ook een aantal omliggende gemeenten - wordt goed samengewerkt en worden resultaten geboekt. Het is belangrijk om daar met z'n allen voor te blijven knokken en creatieve nieuwe manieren te vinden om de problemen aan te pakken.
  In verschillende workshops hebben medewerkers van het Veiligheidshuis verteld wat zij vanuit hun eigen organisatie doen en bijdragen aan die samenwerking. De eerste ronde had als thema 'preventief'; drie organisaties die met name een rol spelen bij jongeren waar zorgen om zijn, hebben deze workshops verzorgd. Halt en het Jeugdpreventieteam (JPT) hebben uitgelegd hoe zij te werk gaan aan de hand van voorbeelden. Jongerenwerkers van Factor G en Stichting Jong hebben samen met de stadsmarinier verteld hoe zij in contact treden met jongeren, activiteiten opzetten en omgaan met dilemma's in het werk. Wist u bijvoorbeeld dat Halt naast de reguliere Halt-afdoening ook een groepsaanpak heeft? En dat JPT en Halt ouders nadrukkelijk betrekken in hun aanpak?
  Na een korte pauze was het thema 'repressief' aan de beurt. Organisaties die vooral vanuit de controle en het toezicht optreden, hebben hun werkwijze uitgelegd. Jeugdreclassering, Reclassering Nederland en Palier Forensische Zorg hebben verteld over de begeleiding van jongeren en volwassenen binnen een strafrechtelijke maatregel. Wist u dat Jeugdreclassering ook trainingen aan ouders verzorgt? En dat Reclassering Nederland en Palier een uitgebreid aanbod van interventies hebben, zoals gedragstrainingen en woonbegeleiding? Politie Hollands Midden en de gemeente Gouda hebben uitleg gegeven over de aanpak van jeugdgroepen en het stappenplan 'grenzen stellen'. Door toezicht en controle wordt overlast tegen gegaan van rondhangende personen. Er worden bekeuringen uitgedeeld voor overlast, maar ook wordt met jongeren én hun ouders het gesprek aangegaan over het vervelende gedrag.
  Al deze organisaties werken samen in het Veiligheidshuis. De meerwaarde van het Veiligheidshuis zit hem in de zogenaamde 'korte lijnen' tussen de verschillende betrokkenen. De kracht zit in de gezamenlijkheid: door die samenwerking gaan deuren open die normaal gesloten blijven en is simpelweg méér mogelijk. Samen zijn we sterk!

  Onderwerp: Eén loket en één telefoonnummer voor geweld in huiselijke kring
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling gaan 1 loket vormen met 1 landelijk telefoonnummer. Met 1 loket wordt het eenvoudiger voor slachtoffers, omstanders en professionals om hulp te vragen, een signaal te melden of te vragen om advies. Elk signaal dat verkeerd of te laat binnenkomt is er 1 te veel. De kans daarop wordt met deze nauwe samenwerking verder verkleind. Dat schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer in de brief 'Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties'.
  In deze brief beschrijft de staatssecretaris de kabinetsvisie op alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties:
 • partnergeweld,
 • kindermishandeling,
 • ouderenmishandeling,
 • eergerelateerd geweld en
 • vrouwelijke genitale verminking.
 • Het kabinet pakt geweld tegen deze verschillende groepen kwetsbare mensen aan met 1 benadering: voorkomen, signaleren, stoppen (inclusief opvang) en schade beperken. Het kabinet zet zoveel mogelijk in op een algemene aanpak voor alle kwetsbaren, waar nodig aangevuld met specifieke acties voor specifieke groepen. De rol van burgers, professionals en gemeenten wordt versterkt.
  Slachtoffers van geweld in huiselijke kring hebben steun nodig omdat de afhankelijkheid die zij voelen ten opzichte van de geweldspleger zo diep geworteld is dat zij zich daar moeilijk aan kunnen onttrekken. De eigen kracht van slachtoffers van geweld in huiselijke kring wordt daarom versterkt door in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hun positie vast te leggen. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil de Wmo hierop aanpassen. Gemeenten moeten straks aan slachtoffers een passend arrangement bieden van hulp, ondersteuning en bescherming, afhankelijk van de vraag en de behoefte van het slachtoffer.
  Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor alle groepen kwetsbare burgers die te maken kunnen krijgen met geweld in huiselijke kring, ongeacht de geweldsproblematiek. De huidige centrale pilots voor mannenopvang en slachtoffers van eergerelateerd geweld worden voortgezet tot en met 2014. Vanaf 2015 moeten gemeenten de opvang van deze groepen regelen en ook de opvang van mogelijke andere nieuwe groepen inpassen. De staatssecretaris heeft de VNG en de Federatie Opvang hiervoor een voorstel gevraagd.
  Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten trekt voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties de komende jaren meer geld uit. Het budget loopt op van €22 miljoen in 2012 tot meer dan €34 miljoen in 2014.

  Onderwerp: Doornse brandweerlieden bedankt voor hun werk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DOORN - In de brandweerkazerne aan de Kampweg in Doorn heeft burgemeester Frits Naaf maandagavond koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan verschillende inwoners van Doorn. De volgende mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
  Marcel Geluk. Vanaf 1990 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ook ingezet als plaatsvervangend postcommandant. En is betrokken als coördinator bij het opleiden en oefenen in Zweden.
  Wim van Eden. Vanaf 1987 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet bij brandweerwedstrijden en als specialist redvoertuig.
  Gerrit Hardeman. Vanaf 1985 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als postcommandant voor Doorn, Officier van Dienst, voor de brandweerverenging en als jurylid bij het AWBC.
  Huib de Zeeuw. Vanaf 1976 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en heeft inmiddels afscheid genomen. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als lid van het Collegiaal Opvangteam voor de eerste opvang bij traumatische gebeurtenissen.
  Charles van Nimwegen. Vanaf 1987 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als instructeur bij de brandweer Doorn, maar ook voor Zweden en Engeland.
  Wim van der Gaag. Vanaf 1985 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet voor diverse werkgroepen die zich bezighouden met de uitrusting, materiaal en logistiek.
  Willem Stoltenkamp. Vanaf 1987 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet binnen de brandweervereniging.

  Onderwerp: Jaarlijkse korpsavond Brandweer Woudenberg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op dinsdag 13 december 2011 heeft de brandweer Woudenberg zijn jaarlijkse korpsavond gehouden. Op deze avond werd door de postcommandant René Mulder teruggekeken op het jaar 2011. Het eerste jaar als onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht.
  In 2011 werd 145 keer een beroep gedaan op de brandweer Woudenberg, bijzondere uitrukken waren de bijstand bij de grote duinbrand in Bergen (Noord Holland) waar naast een ploeg uit Woudenberg meerdere voertuigen uit de Regio Utrecht zijn ingezet. Ook in november werd een beroep gedaan op de Woudenbergse collega's om te assisteren bij een zeer grote brand in de gemeente Laren (Noord Holland).
  Naast het wekelijkse oefenprogramma, reisde er in maart 2011 een ploeg van acht brandweerlieden samen met nog vier andere posten af naar Zweden om daar onder realistische omstandigheden een trainingsweek brandbestrijding te volgen.
  Het korps heeft een nieuwe taak binnen de natuurbrandbestrijding van de Veiligheids Regio Utrecht geadopteerd. Hiervoor heeft men de beschikking gekregen over een terreinvaardig haakarm-voertuig waarmee een grote pompeenheid kan worden vervoerd. Deze eenheid zal worden ingezet bij natuurbranden op de Utrechtse Heuvelrug, met als taak om uit een van de 50 aanwezige bronnen bluswater te onttrekken, en daarmee de blusvoertuigen te kunnen voorzien van bluswater. Op dit moment wordt het personeel hier voor opgeleid. De planning is om de eenheid in het voorjaar van 2012 operationeel te hebben. Ook wordt begin 2012 een nieuw voertuig geleverd voor de Vee-red-takel waarmee het korps regionaal deze specialistische taak kan blijven vervullen.
  Burgemeester van Bergen was aanwezig en bedankte de brandweerlieden voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het korps beschikt momenteel over 33 fanatieke brandweermannen en vrouwen welke naast hun dagelijks werk veel tijd steken in opleiden en oefenen, waardoor zij professioneel op kunnen treden bij calamiteiten.
  Burgemeester van Bergen reikte diploma's uit aan: Leen Donkersteeg hij behaalde het diploma voor bevelvoerder en werd hiervoor bevorderd in de rang van brandmeester. Cees de Jong ontving de diploma's Brandweerchauffeur en Voertuigbediener, Gert Hardeman ontving het diploma Voertuigbediener, Rutger van der Kroef en Peter de Kok behaalden hun basisopleiding voor manschap A en zijn tevens bevorderd naar brandwacht 1e klasse.
  Als laatste werden de twee jubilarissen Cees de Jong en Sjaak Weima gehuldigd met hun 12½ jaar dienstverband.
  De avond werd afgesloten met de presentatie van de nieuwe website van de brandweer Woudenberg www.brandweerwoudenberg.eu Naast het besloten deel voor de leden, kan men hier terecht voor algemene informatie over de brandweer Woudenberg en informatie over brandveiligheid.

  Onderwerp: ABCMeldpunt over constructieve fouten
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 14 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TNO en CUR hebben drie jaar geleden het ABCMeldpunt opgericht. Bij dit meldpunt kunnen constructieve fouten in de bouw worden gemeld. Sinds de oprichting zijn 190 bouwfouten gemeld. TNO en CUR gaan ervan uit dat dit slechts een fractie van het daadwerkelijke aantal fouten is.
  Uit evaluatie blijkt dat het ABCmeldpunt, naast diepteanalyse van schades en externe controle wordt gezien als meest effectieve initiatief met betrekking tot de verbetering van constructieve veiligheid. Continuering van ABCmeldpunt op basis van een brede bekendheid en participatie geeft inzicht in de meest voorkomende bouwfouten en geeft aanbevelingen ter voorkoming van deze fouten. De aanbevelingen van ABCmeldpunt zijn openbaar, zodat iedereen daarvan kan profiteren.

  Onderwerp: Analyse: NAC heeft belang bij openheid over drugs
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - De echte voetballiefhebbers hebben er belang bij dat door hooligans veroorzaakte risico's benoemd en aangepakt worden. Een avondje NAC moet een feest blíjven. Een analyse:
  Een van de belangrijkste uitdagingen voor het veiligheidsbeleid in Breda vormt de aanpak van drugscriminaliteit en de daarmee gepaard gaande overlast. Dat staat in een studie, uitgevoerd in opdracht van het instituut Politie & Wetenschap, onder verantwoordelijkheid van vijf gemeenten waaronder Breda en drie Brabantse politiekorpsen.
  De studie schetst de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. En het was niet 'de straat' die de input leverde, maar de belangrijkste spelers op het gebied van veiligheid, onder wie wijkagenten, recherche en specialisten van het Openbaar Ministerie en het Veiligheidshuis.
  Brabant vormt het speelveld van diverse criminele groeperingen die zich hebben toegelegd op de productie van en de handel in drugs. De belangrijkste groep, ongeveer tien familiaal georganiseerde groeperingen, veelal van Marokkaanse komaf, heeft men in beeld. Bekend is waar ze inkopen en wie hoeveel verhandelt.
  Opvallend is dat zij in de veiligheidsscan veel minder aandacht krijgen dan de NAC-hooligans. Dat is de tweede met name genoemde groep die zich volgens de onderzoekers met de verkoop en productie van harddrugs bezighoudt. Geen NAC-supporters dus, die zich ook altijd van de hooligans distantiëren. En het gaat ook niet om álle hooligans. In het kader van 'Hooligans in beeld' heeft de politie de namen van ongeveer 250 NAC-supporters. Ongeveer zeventig van hen zijn te beschouwen als risicogroep. Een aantal van hen, vijftien man, wordt nu al consequent gevolgd.
  Ze vormen blijkens de studie de echte harde kern van hooligans die altijd een risico blijft in termen van overlast en geweld, óók buiten de wedstrijden. Er wordt al veel gedaan om problemen vóór te blijven. Dat vergt een enorme inzet, financieel en materieel, van gemeente, politie en niet in de laatste plaats de club zelf. Zo wordt door de politie vooral geïnvesteerd in de nieuwe lichting NAC-hooligans. Inzet is te voorkomen dat ze de tweede (of derde) generatie hooligans van NAC worden. De aanpak, die deels landelijk wordt gecoördineerd, bestaat uit een mix van maatregelen gericht op het nauwlettend volgen van deze groep. Bij wangedrag wordt direct ingegrepen.
  Maar er dient volgens de onderzoekers méér te gebeuren om er voor te zorgen dat de sfeer bij NAC zo gemoedelijk blijft als die nu volgens de échte supporters al sinds jaar en dag is. Er dient, zeggen zij, onder meer geïnvesteerd te worden in het consequent monitoren van de harde kern hooligans. Het voorstel is persoonsdossiers op te stellen en iedere maand een uitdraai te maken met in die periode gepleegde strafbare feiten.
  De échte supporters hebben alle belang bij die maatregelen. Hoe voorspelbaar ook en begrijpelijk misschien ook wel dat enkelen van hen in de gordijnen vliegen omdat de clubnaam op negatieve wijze in het nieuws komt: het is goed dat dreigende risico's niet onbenoemd blijven en dat de politie er bovenop zit en blíjft zitten.

  Onderwerp: Aanpak agressie moet als olievlek gaan werken
  Thema: veiligheidsregio / veiligheidshuis
  Datum: 15 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL - Vrijwel elke instelling heeft er wel eens mee te maken: klanten die over de schreef gaan en medewerkers bedreigen.
  Variërend van scheldpartijen tot aan persoonlijke bedreigingen en fors fysiek geweld toe. Vooral medewerkers in het openbaar vervoer, op de ambulance en in het ziekenhuis hebben er veel last van. Het aantal incidenten is de laatste jaren zo toegenomen, dat de landelijke overheid een pakket maatregelen bedacht om de agressie te beteugelen. Dat mondde afgelopen jaar uit in de regionale pilots Veilige Publieke Taak, onder meer in de veiligheidsregio van Midden- en West-Brabant. Een aantal werkgevers rond Bergen op Zoom en Roosendaal liep eigenlijk al een beetje voor de West-Brabantse muziek uit. Zij hielden op 'subregionaal' niveau conferenties om te bekijken of ze samen grenzen konden bepalen. Grenzen aan klantengedrag, maar ook manieren om daar op te reageren. Deelnemers aan die subregionale bijeenkomsten maakten hun afspraken gisteren definitief. In het Veiligheidshuis op Plein XIII in Bergen op Zoom zetten ze onder toeziend oog van burgemeester Han Polman van Bergen op Zoom en burgemeester Jacques Niederer (zelf ooit bedreigd, red.) hun handtekening onder een overeenkomst. Daarmee haken ze aan bij de mogelijkheden van de veiligheidsregio om geweld tegen werknemers sneller en strenger aan te pakken. Zo worden meldingen binnen het project Veilige Publieke Taak met voorrang behandeld door de politie. Als het vervolgens tot een zaak komt, eist het Openbaar Ministerie een twee keer zo hoge straf als gewoonlijk. Deze aanpak moet als een olievlek werken: steeds meer werkgevers die aansluiten. En uiteindelijk: steeds minder agressie. Onder de deelnemers zijn GGZ WNB, Jan Tinbergen College, Sterk In Welzijn, verslavingszorgorganisatie Novadic-Kentron, Stichting Dag- en Woonvoorzieningen, ziekenhuizen Franciscus en Lievensberg, Kellebeekcollege, Bureau Jeugdzorg en Traverse.

  Onderwerp: 'Vechtoevers' economische impuls
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 15 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OMMEN - Met een kort, maar vrolijk boottochtje over de rivier ging het project Vechtoevers gistermiddag officieel van start.
  Wethouder Ilona Lagas, gedeputeerde Bert Boerman en aftredend dijkgraaf Willem Wolthuis staken vanuit hotel De Zon de Vecht over om het projectbord te onthullen. 'Investeren, Beleven, Behouden: een veilige Vecht,' zo viel er op het metershoge bord te lezen.
  De oevers van de Vecht in Ommen - vanaf iets voor de brug tot aan het Ommerkanaal - ondergaan de komende jaren een flinke metamorfose. Het begrip waterveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol, omdat de Vecht bij Ommen van oudsher een knelpunt kent. ,,Het waterpeil wordt gemiddeld met vijftien centimeter verlaagd, wat de kans op overstromingen natuurlijk verkleint" zo liet Jan Bosman, dagelijks bestuurslid van waterschap Velt en Vecht weten. Dit wordt bereikt door de rivier ter hoogte van het centrum te verbreden en door de aanleg van een nevengeul van 900 meter lengte. Mede door deze geul en de verlaging van het waterpeil, is er binnen het project tevens ruimte voor natuurontwikkeling.
  Een derde belangrijke pijler is het vergroten van de recreatiemogelijkheden op en rond de Vecht, en de koppeling van de rivier met het centrum. Zo komt er door de aanleg van een schiereiland een inham in het water, die als haven voor plezierbootjes dienst zal doen. Onder meer de verhuur van bootjes moet een stimulans voor de lokale economie vormen. Daarnaast wordt de rivier via enkele wandelpaden toegankelijker voor bezoekers van het stadscentrum. ,,Ommen, de Vecht en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden," aldus gedeputeerde Boerman. ,,Met het project Vechtoevers vestigt Ommen zich definitief als hart van het Vechtdal. We geven de regionale economie een impuls, zonder de rust en de ruimte van dit gebied aan te tasten."
  Zowel Boerman als Bosman namen de aanwezigen in hun toespraak mee terug in de tijd. Zo memoreerde de gedeputeerde bijvoorbeeld dat de brug in Ommen al ruim 500 jaar bestaat. Bosman liet weten dat de brug aanvankelijk enkele honderden meters verderop lag, maar dat deze in 1936 werd verplaatst naar de huidige locatie.
  Vechtoevers is onderdeel van het grotere project 'Vecht voor het Centrum', waarbij het centrum van Ommen grotendeels opnieuw ingericht wordt. De kosten voor dit deel bedragen 5,1 miljoen euro.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Kennemerland pakt Loverboys aan
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 15 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Kennemerland - In januari 2012 wordt in Kennemerland een digitaal meldpunt geopend waar professionals uit onderwijs en zorg signalen van loverboypraktijken kunnen melden. Loverboyproblematiek is een vorm van mensenhandel en verdient veel aandacht van hulpverleners, politie en justitie.
  Tienermeisjes die met loverboys te maken hebben, zijn zich in de beginfase vaak niet bewust van de problemen waarin ze terecht zijn gekomen. De grens tussen enerzijds het experimenteren en het zoeken van spanning, geld en seks en anderzijds uitbuiten en prostitueren is niet altijd duidelijk te herkennen voor deze meisjes.
  Slachtoffers van loverboys zijn vaak meisjes die regelmatig in contact zijn met verschillende hulpverleners. Denk hierbij aan zorgcoördinatoren op scholen, jeugdbeschermers, leerplichtambtenaren en medewerkers van bureau Halt en Brijder Verslavingszorg. Veiligheidshuis Kennemerland wil deze professionals graag informeren over mogelijke signalen van problemen met loverboys bij met name tienermeisjes.
  Een zogenaamde signalenkaart moet de professionals hierbij helpen. Wanneer zij vermoedens of twijfels hebben over hun cliënten, kunnen zij een melding maken bij het digitale meldpunt loverboys. Deze meldingen worden door politie, het Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg en andere lokale hulpverleningsorganisaties besproken in het Veiligheidshuis. De meldingen worden beoordeeld en er wordt een aanpak afgesproken. Deze kan bestaan uit onderzoek naar eventuele verdachten door de politie en uit zorg voor het mogelijke slachtoffer. Op dinsdag 13 december 2011 zijn alle professionals uit Kennemerland die zich bezighouden met jeugd uitgenodigd voor een themabijeenkomst over loverboys, waar de signalenkaart geïntroduceerd wordt en ervaringen van partners uit andere regio's worden gedeeld.
  Als de betrokken partijen na een proefperiode tevreden zijn over de samenwerking en de resultaten, wordt onderzocht hoe de aanpak verder uitgebreid kan worden. Marije van Barlingen, ketenmanager van Veiligheidshuis Kennemerland: "Met het meldpunt hopen we zo veel mogelijk slachtoffers van loverboys te helpen door ze de zorg te bieden die ze nodig hebben. Nog liever willen we preventief ingrijpen waar dat mogelijk is. Hiervoor is het belangrijk om bij professionals in onderwijs en zorg het bewustzijn te vergroten van de signalen van loverboyproblematiek. Onze signalenkaart helpt daarbij." In januari 2012 vindt het eerste casusoverleg loverboys plaats bij Veiligheidshuis Kennemerland.

  Onderwerp: Meer flexibiliteit bij sancties voor risicojongeren van 18 tot 23 jaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Met het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht komt staatssecretaris Teeven met een breed pakket aan maatregelen om de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aan te kunnen pakken. Het adolescentenstrafrecht biedt een samenhangend sanctiepakket voor 15- tot 23-jarigen. Hierin staat een dadergerichte aanpak van risicojongeren centraal. Het wetsvoorstel biedt meer flexibiliteit bij het opleggen van sancties rond de leeftijdsgrens van 18 jaar. Teeven heeft het wetsvoorstel aan diverse partijen ter consultatie aangeboden.
  Het adolescentenstrafrecht biedt de mogelijkheid om bij de sanctionering niet alleen rekening te houden met de ernst van de strafbare feiten, maar meer dan voorheen ook met de ontwikkelingsfase van jongvolwassenen. De staatssecretaris stelt hiervoor een breed en samenhangend sanctiepakket beschikbaar voor adolescenten in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. De strafrechtelijke aanpak van 18-minners en 18-plussers zal daarbij beter op elkaar aansluiten.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland onder preventief toezicht van de provincie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) staat volgend jaar onder preventief toezicht van de provincie.
  Het bestuur, dat grotendeels bestaat uit de burgemeesters van de dertien gemeenten, slaagt er niet in op tijd de ruim 23 miljoen euro omvattende begroting vast te stellen. De gemeenten zijn onderling verdeeld over de kosten van het samenwerkingsverband.
  De voorgenomen regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen gaat wel gewoon door, benadrukken bestuursvoorzitter Koos Schouwenaar en waarnemend algemeen directeur Ronald de Meij. Consequentie van het toezicht is dat de VRZ voor iedere substantiële uitgave toestemming van de provincie moet vragen.

  Onderwerp: Alcoholovertreder meldt zich dronken op de zitting
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROERMOND - De politie heeft vrijdagmorgen bij het Veiligheidshuis aan Buitenop de bestuurder van een brommobiel aangehouden. De 58-jarige man uit Roermond meldde zich bij het Veiligheidshuis omdat zich bij een officier van justitie moest verantwoorden vanwege rijden onder invloed. Hij arriveerde in zijn brommobiel terwijl zijn rijbewijs vanwege de eerdere zaak al was ingevorderd. Bovendien was hij opnieuw onder invloed. De politie hield de man aan en maakt proces-verbaal op. De zitting die voor de man gepland stond is uitgesteld. Binnenkort moet hij zich opnieuw verantwoorden.

  Onderwerp: Weber Shandwick lanceert de bekroonde crisis management tool FireBell in Nederland
  Thema: crisismanagement
  Datum: 16 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 15 december lanceert Weber Shandwick Nederland de crisis management tool FireBell. Het is een internationaal bekroonde software-applicatie die 2.0 crisissituaties en reputatie-aanvallen op meerdere social media platforms nabootst en bedrijven klaarstoomt om adequaat, authentiek en snel te handelen als hun online reputatie bedreigd wordt.
  Firebell is een internationaal bekroonde software-applicatie die 2.0 crisissituaties en reputatie-aanvallen op meerdere social media platforms nabootst en bedrijven klaarstoomt om adequaat, authentiek en snel te handelen als hun online reputatie bedreigd wordt.
  In een tijd van realtime informatieverspreiding, worden bedrijven meer dan ooit blootgesteld aan virale aanvallen waarbij onmiddellijke reactie cruciaal is. FireBell kan geloofwaardige crisisscenario's nabootsen van virale aanvallen op Facebook, Twitter, YouTube, blogs en andere social media kanalen.
  Het FireBell "Drill-Team" bouwt de offline versies van social media kanalen na en creëert externe anti-fan pagina's en blogs. Met behulp van deze tools kan FireBell beelden tonen die lijken op de social media profielen van deze organisatie. Zo wordt de klant meegenomen in een echte digitale crisissituatie die de theoretische strategieën, policies en verantwoordelijkheden aan een test onderwerpen.
  De unieke FireBell applicatie werd eind 2010 ontwikkeld door Weber Shandwick in Noord-Amerika en omvat nu online eigenschappen, trends, en gedragingen die uniek zijn voor de Nederlandse en Europese markt. Hierbij valt te denken aan marktspecifieke social media kanalen als Hyves en Netlog, die een hoge impact kunnen hebben tijdens een online crisis.
  "Steeds meer sociale media kanalen geven organisaties de eerste waarschuwingssignalen voor een potentiele crisissituatie ", aldus Annick Boyen, Managing Director van Weber Shandwick Nederland. "Het is cruciaal om te begrijpen hoe deze situaties het best online gemanaged kunnen worden binnen bedrijven om reputatieschade te beperken. FireBell biedt onze klanten de kans om de virtuele crisiservaring zo reëel mogelijk na te bootsen, vooral in een situatie waarin elke seconde telt. Bedrijven kunnen naar aanleiding van deze FireBell drill hun team's protocollen, processen en middelen analyseren en waar mogelijk bijsturen".
  FireBell werd bekroond met verschillende prijzen in Noord-Amerika, inclusief de 2011 "PR Innovation of the Year Award" van PRWeek en de belangrijkste prijs voor "New Digital Service / Product/App" op de 2010 PR News Digital Awards.


  Onderwerp: Hennie Bunthof een 'Koninklijke spuitgast'
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 17 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OSS - Hennie Bunthof is vrijdagmiddag voor zijn jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Wobine Buijs reikte de onderscheiding uit. Van 1976 tot nu zette Bunthof zich in als lid van de vrijwillige brandweer van Oss. Ook was hij jarenlang actief bij de bedrijfsbrandweer van Organon. Bunthof is een echte man van de praktijk, en jarenlang instructeur.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.