Week: 49 van 4 tot en met 10 december 2011


Nieuws van Internet:
 • Onderzoek naar risicocommunicatie in Veiligheidsregio Utrecht
 • Plannen waterveiligheid niet Zeelandproof
 • Rapporten waterveiligheid 21ste eeuw
 • Uitstel besluit brandweer Brandevoort
 • Weer storing P2000 en C2000
 • Atsma: Zeeuwen mogen niet onevenredig hoge rekening betalen voor waterveiligheid
 • Eén jaar Wabo: de stand van zaken
 • VROM wijst op missers
 • Brandweerpost Brandevoort dicht tenzij veiligheid in het geding komt
 • Wetgevingsoverleg Water legt prioriteit bij waterveiligheid
 • Aanpak multiproblems bij jeugd
 • Meer werk met meer mensen
 • 'Houding ziekenhuizen na Alphen irritant'
 • Inspectie: Texel moet twee ambulances houden
 • Delftse hulpdiensten zijn goed voorbereid
 • Wethouder Stella Efdé bezoekt veiligheidshuis Ede
 • Kamerbrede zorgen over financiering waterveiligheid
 • Drie minuten van Alphen
 • Regio gaat samenwerken in Veiligheidshuis Tilburg


 • Onderwerp: Onderzoek naar risicocommunicatie in Veiligheidsregio Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het onderzoek naar wat burgers écht verwachten van risicocommunicatie door de overheid, in opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht, is afgerond. De belangrijkste verwachting van de burger is dat overheden integer handelen en communiceren. Enigszins contra-intuïtief bedoelt de burger hier ook mee dat overheden weerstand zouden moeten bieden tegen het opportunisme dat de burger soms zelf vertoont. Overheden moeten het algemeen belang voor ogen houden en zullen daarom noodzakelijkerwijs soms het belang van een individuele burger schaden. Daar eerlijk over communiceren is de strenge norm die de burger de overheid oplegt.

  Onderwerp: Plannen waterveiligheid niet Zeelandproof
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 05 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Het is 'absurd' dat inwoners uit kleine dorpjes in Zeeland of bij de grote rivieren extra kosten moeten gaan maken voor de bescherming tegen het water.
  Dat vindt Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (ChristenUnie). Ze stelt dat waterschap Scheldestromen te veel geld gaat betalen aan het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met het HWBP wordt er voor gezorgd dat de dijken en waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen.
  Wiegman vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) waterschappen in de kustprovincies en bij de grote rivieren zwaarder gaat belasten door per project nog eens tien procent extra kosten te bereken voor de waterschappen waar het project plaats vindt. "De plannen van de staatssecretaris zijn schadelijk voor boeren en ondernemers in deze waterrijke gebieden. Dit is tegen alle afspraken dat plannen voor waterveiligheid 'Zeelandproof' moeten zijn."

  Onderwerp: Rapporten waterveiligheid 21ste eeuw
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 05 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In het kader van het Deltaprogramma wordt in 2014 besloten over een mogelijke actualisatie van de huidige normen voor waterveiligheid. Deltares heeft twee studies opgeleverd die tot doel hebben om de besluitvorming hierover te ondersteunen. Het gaat om een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een analyse van slachtofferrisico's. Deze rapporten kunnen hieronder, inclusief samenvatting, bijlagen en achtergrondrapportages, gedownload worden.
  De maatschappelijke kosten-batenanalyse en de analyse van slachtofferrisico's zijn op 29 november 2011 door de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief aan de Tweede Kamer wordt ondermeer geconcludeerd: 'De aanbeveling van de Commissie Veerman om het beschermingsniveau voor alle gebieden in Nederland met een factor 10 te verhogen, wordt door de uitkomsten van de MKBA en de slachtofferrisicoanalyses niet ondersteund. Wel duiden de analyses op drie aandachtsgebieden: het rivierengebied, delen van de regio Rijnmond-Drechtsteden en Almere.'

  Onderwerp: Uitstel besluit brandweer Brandevoort
  Thema: IOOV
  Datum: 05 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND - Hoogstwaarschijnlijk gaat de Helmondse gemeenteraad dinsdagavond nog geen kruis zetten door de brandweerkazerne in de wijk Brandevoort. De coalitiepartijen vinden het te vroeg voor een definitief besluit over het voorstel van burgemeester Fons Jacobs om de brandweerpost per 1 juli 2012 te sluiten.
  CDA, SDOH/D66/Helmonds Belang en VVD komen in de raadsvergadering van dinsdag met een gezamenlijke motie. Ze vinden dat besluitvorming 'ernstig wordt verstoord' door de brief die minister Ivo Opstelten van veiligheid onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.
  In de brief meldt Opstelten dat de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) momenteel onderzoek doet naar de dekkingsplannen van de brandweer in de 25 veiligheidsregio's. Hierin wordt specifiek gekeken naar de opkomsttijden. Dit onderzoek zou in februari klaar moeten zijn. Tot die tijd moet de Helmondse raad geen besluiten nemen, vindt de coalitie.

  Onderwerp: Weer storing P2000 en C2000
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De hulpdiensten hebben vanochtend weer last gehad van storingen in het alarmeringssysteem P2000. Dit keer lag ook het communicatiesysteem C2000 er uit.
  Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland begon de storing rond 10.10 uur. Alarmeren en communiceren was hierdoor lastig. Hulpverleners werden stand-by gezet om zo toch ingezet te kunnen worden bij calamiteiten.
  Eind oktober en eind november waren er ook al storingen met de netwerken van de hulpdiensten.

  Onderwerp: Atsma: Zeeuwen mogen niet onevenredig hoge rekening betalen voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 06 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De Zeeuwen mogen niet een onevenredig hoge rekening gaan betalen voor de bescherming tegen het water.
  Dat zei staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) maandagmiddag in de Tweede Kamer. ChristenUnie en SGP vrezen dat waterschap Scheldestromen te veel geld moet gaan betalen aan het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dat programma regelt dat de dijken en waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen. Atsma wil tien procent van de kosten van projecten neerleggen bij de waterschappen. Maar hij verzekerde de Kamer na te denken over de effecten in Zeeland.

  Onderwerp: Eén jaar Wabo: de stand van zaken
  Thema: wabo
  Datum: 06 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is alweer een jaar van kracht. Sindsdien zijn de eerste ervaringen opgedaan met de uitvoering van deze langverwachte wet. Tim Segers en Peter Huijbregts hebben voor het gezaghebbende tijdschrift 'De Gemeentestem' een overzichtsartikel geschreven over alle relevante jurisprudentie op het gebied van de Wabo. Uitspraken staan vaak niet op zichzelf. Belangrijke lijnen worden pas inzichtelijk als een uitspraak wordt afgezet tegen andere jurisprudentie. Op deze manier kunnen vernieuwingen of wijzigingen worden waargenomen. In 365 dagen na de inwerkingtreding van de Wabo zijn ook exact 365 uitspraken gepubliceerd waar de Wabo in meer of mindere mate een rol speelde. Al deze uitspraken zijn door ons beoordeeld en zo nodig verwerkt in het artikel. Met recht kan daarom worden gesproken over hét 'Wabo-overzichtsartikel' en de kans voor u als lezer om weer helemaal 'up to date' te geraken op het gebied van deze wet.
  Allereerst wordt uitgebreid stilgestaan bij het overgangsrecht. De voorheen geldende wet- en regelgeving moet namelijk zo vloeiend mogelijk overlopen in de nieuwe wet. Vooral in de periode direct na de invoering van een nieuwe wet kunnen op dit vlak vragen rijzen. De meeste jurisprudentie heeft betrekking op het toepassen van regels uit de Invoeringswet Wabo. De Invoeringswet Wabo bleek echter niet allesomvattend te zijn. De Afdeling heeft voor deze gevallen zelf in overgangsrecht voorzien, zoals blijkt uit een aantal belangwekkende uitspraken.
  Belangrijke vragen die voor de inwerkintreding van de Wabo al rezen, hadden onder meer betrekking op het belanghebbendenbegrip. Een omgevingsvergunning kan uit meerdere toestemmingen bestaan, zoals bijvoorbeeld een toestemming voor het kappen van een boom, het slopen van een gebouw en het bouwen van een nieuw bouwwerk. Welke personen kunnen echter tegen deze omgevingsvergunning opkomen? Kan iemand die door één van deze toestemmingen wordt geraakt ook bezwaar maken tegen de andere onderdelen waarvan deze persoon geen hinder ondervindt? De Afdeling heeft deze vragen duidelijk beantwoord in een tweetal uitspraken. Deze uitspraken zijn al veelvuldig besproken in de literatuur. In aanvulling hierop geeft het artikel een overzicht van de reacties die deze uitspraken hebben losgemaakt.
  Vervolgens gaat het artikel in op de verschillende toetsingskaders. Hoewel de wetgever geen inhoudelijke wijzigingen heeft beoogd, zijn deze in de jurisprudentie wel te bespeuren. In het artikel wordt stilgestaan bij de weigeringsgronden van de verschillende omgevingsvergunningen. Vragen als: "op welke gronden kan mijn omgevingsvergunning voor het bouwen worden geweigerd?" en "wanneer mag ik gronden gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan?" komen hier aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag wanneer verschillende toestemmingen samen moeten worden aangevraagd. Dit betreft het vraagstuk van de zogenaamde 'onlosmakelijke samenhang'.
  In de Wabo is een apart hoofdstuk opgenomen over handhaving. De eerste jurisprudentie over dit nieuwe hoofdstuk blijft zeker niet onbesproken. 'Welk bestuursorgaan mag handhavend optreden?' of 'onder welke omstandigheden mag onder de Wabo een vergunning worden ingetrokken?'. Deze, en nog vele andere vragen over handhaving worden beantwoord aan de hand van de jurisprudentie van het afgelopen jaar.

  Onderwerp: VROM wijst op missers
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Geertruidenberg - De gemeente Geertruidenberg moet het asbestverwijderingsbeleid verbeteren. Ook de aansturing van de Veiligheidsregio en brandweer moet beter. Dat stelt de VROM-inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De inspectie geeft Geertruidenberg een onvoldoende op dat vlak.
  De inspectie deed onderzoek aan de hand van vier thema's die invloed hebben op de leefomgeving. Naast de asbestverwijdering en de kwaliteit en veiligheid van gebouwen waren dat bodemverontreiniging en bestemmingsplannen.
  De inspectie heeft kritiek op het feit dat het verlenen van een vergunning voor asbestverwijdering, en het toezicht daarop, door slechts één medewerker wordt uitgevoerd.
  Verder zou de aansturing van de brandweer en de Veiligheidsregio te versnipperd zijn, wat volgens de inspectie leidt tot inconsequentie en onduidelijkheid. Ten slotte zou de gemeente volgens het rapport vaker het veld in moeten gaan, om beter op de hoogte te zijn van wat er speelt.
  Burgemeester Meijer erkent dat er verbeterpunten zijn. Volgens hem moeten de problemen worden opgelost met de komst van een Regionale Uitvoeringsdienst: "We gaan bepaalde zaken van lokaal naar regionaal niveau tillen. Een RUD kan bepaalde kwetsbare thema's op zich nemen zoals de uitvoering van asbestverwijdering. Omdat een RUD regionaal is en de Veiligheidsregio ook, zou dat meteen ook het probleem van de versnipperde aansturing moeten verhelpen." De RUD moet begin 2013 operationeel zijn.

  Onderwerp: Brandweerpost Brandevoort dicht tenzij veiligheid in het geding komt
  Thema: IOOV
  Datum: 07 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND - De brandweerpost Brandevoort gaat op 1 juli 2012 dicht, tenzij onderzoek van het IOOV (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) aantoont dat de veiligheid door sluiting in het geding komt.
  Het Helmondse college nam dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een amendement met deze strekking over van de coalitiepartijen. Deze partijen, SDOH/D66/Helmondse Belangen, CDA en VVD, hadden een motie voorbereid waarin opgeroepen werd tot uitstel van sluiting. Na een pleidooi van een zichtbaar geïrriteerde burgemeester Jacobs (de portefeuillehoudeer) besloten ze om de motie niet in te dienen maar daarvoor in de plaats met een afgezwakt amendement te komen. Dat bracht de SP en PvdA ertoe om die motie alsnog in stemming te brengen. De bedenkers ervan stemden tegen, zagen ook de nodige brandweermannen op de publieke tribune.
  De uitslag van het IOOV-onderzoek in 25 veiligheidsregio's wordt in februari verwacht.

  Onderwerp: Wetgevingsoverleg Water legt prioriteit bij waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 08 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vandaag vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water van de commissie van Infrastructuur en Milieu (I&M) plaats. Op de agenda stond de begroting van het Ministerie van I&M en het Infrastructuurfonds.
  De Unie van Waterschappen is tevreden over het gevoerde debat tussen Kamerleden en staatssecretaris Joop Atsma.
  De woordvoerders Water van de fracties stelden vragen over diverse thema's in het waterdossier, zoals de financiering, de gevolgen van het kabinetsbeleid op de waterkwaliteit, de beschikbaarheid van voldoende zoet water en de lastenontwikkeling bij de waterschappen. Kabinet en Kamerleden onderstrepen het belang van waterveiligheid en een adequate financiering daarvan.
  Tijdens het debat uitten diverse Kamerleden hun zorgen over de financiering van de wateropgave. De Unie van Waterschappen deelt de zorgen over de voorgenomen bezuinigingen; er moet voldoende geld beschikbaar blijven voor de zorg voor droge voeten en voldoende, schoon water. De staatssecretaris vindt dat er een grote stap gemaakt is om de financiering veilig te stellen.
  "Er is met een bedrag van 12 miljard tot en met 2028 een substantieel bedrag vrijgemaakt voor de waterportefeuille. De waterschappen spelen hierin een belangrijke rol met de structurele bijdrage die is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water. Een groot deel van de ambities is gedekt,"aldus staatssecretaris Atsma.
  Naar aanleiding van de discussie van de afgelopen weken over het voortbestaan van de waterschappen merkt de staatssecretaris op: "Dankzij de waterschappen zijn we eruit gekomen. U uit uw zorgen over de financiering van de wateropdracht. Zonder de waterschappen wordt het gat alleen maar groter."
  De Kamerleden verzoeken de staatssecretaris om duidelijkheid over de context van de normering van de dijken. De Unie van Waterschappen meent dat beheerders hier een sterke rol in hebben. De staatssecretaris benadrukt dat waterveiligheid voorop staat. "Waterveiligheid heeft prioriteit en daar gaan we niet verder op bezuinigingen."
  De Unie van Waterschappen meent ook dat de financiering op korte termijn goed geregeld is, maar benadrukt dat er grote opgaven en beperkte middelen liggen voor de lange termijn. Diverse Kamerleden vrezen dat de voorgenomen bezuinigingen en het Natuurakkoord gevolgen zullen hebben voor de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  De staatssecretaris blijft ernaar streven de doelen te halen, maar neemt er meer tijd voor dan aanvankelijk de bedoeling was. Hij benadrukt dat er nog geen conclusies te trekken zijn over de gevolgen van het Natuurakkoord voor de waterkwaliteit.
  De Unie van Waterschappen pleit ervoor bij de herijking van het natuurbeleid heel nadrukkelijk rekening te houden met de gevolgen voor de doelen van de KRW. Door slimme lokalisering van middelen kunnen de gevolgen van de bezuinigingen voor de waterkwaliteit worden beperkt.

  Onderwerp: Aanpak multiproblems bij jeugd
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant werkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Om dit te bereiken, zijn de krachten van 21 organisaties gebundeld. Zij streven naar een gezamenlijke aanpak vanuit straf en zorg met als motto: één gezin - één plan. Het Veiligheidshuis doet dit al geruime tijd in Tilburg en gaat dat ook doen voor Oisterwijk. In Oisterwijk gaat het om multiproblem situaties waar jeugd bij betrokken is.
  De persoonsgerichte aanpak van genoemde doelgroepen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis is een belangrijke factor voor het succesvol terugdringen van overlast. In het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Afhankelijk van de persoon kan het bijvoorbeeld gaan om begeleiding naar een woning, werk of scholing, schuldhulpverlening, begeleiding in het afkicken van een verslaving, hulp bij het verkrijgen van sociale vaardigheden of het omgaan met agressie. In een aantal trajecten zorgt justitie voor een stok achter de deur.
  Het Veiligheidshuis gaat met de gemeente Oisterwijk samenwerken waarbij het doel is multiproblem situaties op een zo effectief mogelijke manier te ondersteunen, zodat de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving wordt vergroot.

  Onderwerp: Meer werk met meer mensen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  IJMOND - De Milieudienst IJmond, die de wettelijke milieutaken verricht voor de gemeenten in de IJmond, wordt in de huidige vorm opgeheven. De dienst gaat op in een zogeheten Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), maar blijft wel grotendeels hetzelfde werk doen.
  De grootste verandering is dat een aantal andere gemeenten aanschuift in de RUD, en dat een dertigtal milieuambtenaren van de provincie Noord-Holland bij die RUD gaat werken. De kans bestaat dat ze in het MDIJ-kantoor in Beverwijk gaan werken.
  De gemeenten in de IJmond en de provincie zijn met elkaar in botsing gekomen over de inrichting van de nieuwe uitvoeringsdienst. De rijksoverheid wil dat deze grote diensten op het gebied van handhaving en milieu hetzelfde gebied bestrijken als een veiligheidsregio, wat in het geval van de IJmond zou betekenen dat de RUD van Uitgeest tot Nieuw-Vennep bevoegdheden zou krijgen. Maar een andere opzet wordt voorzien, waarbij de RUD's van de veiligheidsregio's Waterland-Zaanstreek, Amsterdam en IJmond gaan samenwerken in een soort RUD voor het Noordzeekanaalgebied. Met kantoren in Waterland en Kennemerland (Beverwijk).
  Hoe een en ander in elkaar wordt geschoven, is nu onderwerp van erg veel overleg. In 2015 moeten de nieuwe RUD's overal zijn opgericht. Waarbij grote vraagstukken moeten worden opgelost. Prijsverschillen
  Zo hanteert de milieudienst van Amsterdam een uurtarief van 102 euro, en de MDIJ hetzelfde klusje doet voor 58 euro per uur. De gemeenten in de IJmond willen er niet op achteruit gaan; dat hebben ze met de veiligheidsregio al een keer meegemaakt, waar de gemeentelijke brandweerkorpsen in op zijn gegaan.
  De MDIJ spant zich er dan ook voor in dat de werkwijze zoveel mogelijk hetzelfde blijft, voor dezelfde tarieven. Dat de professionaliteit van de Milieudienst IJmond wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat de MDIJ contracten heeft afgesloten met een flink aantal gemeenten die helemaal niet in de IJmond liggen. Ook Haarlem wil diensten afnemen van de MDIJ.

  Onderwerp: 'Houding ziekenhuizen na Alphen irritant'
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 09 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeente Alphen aan den Rijn had vlak na de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof te lang geen overzicht van het aantal doden en gewonden. Ook wist burgemeester Bas Eenhoorn niet welke gewonde zich waar bevond. Dit kwam door een gebrek aan informatie vanuit de ziekenhuizen, schrijft Eenhoorn in zijn boek 'Drie minuten...'. Het boek wordt vandaag gepresenteerd in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.
  De formele houding van ziekenhuizen heeft burgemeester Eenhoorn geïrriteerd, blijkt uit het boek over zijn ervaringen na de schietpartij. "De ziekenhuizen beriepen zich op de privacy van hun patiënten en wilden geen mededelingen doen", schrijft de burgemeester. "Ik vind dat eigenlijk te gek voor woorden. Vanuit het beleidsteam probeerden we de gevolgen van het schietdrama onder controle te krijgen en op het zeer belangrijke punt van de doden en gewonden was er grotendeels een witte vlek."
  Eenhoorn vindt dat er veel te lang gewacht is met het geven van informatie over dodelijke slachtoffers aan de nabestaanden. "Een schrijnend voorbeeld daarvan is de situatie rond het eerste dodelijke slachtoffer, meneer Youssef. Zijn stoffelijk overschot lag buiten op de parkeerplaats en werd door zijn familie onmiddellijk herkend. Formeel hebben we pas om half elf 's avonds de familie op de hoogte gesteld."
  "Het is echt een idioot voorbeeld hoe dat dus gaat. De familie weet wie het is, maar als overheid moeten we kennelijk eerst het paspoort tien keer omdraaien om het echt zeker te weten."
  Ook de bijstand door Slachtofferhulp is niet altijd even adequaat geweest, schrijft de burgemeester. "Slachtofferhulp is een heel goede club, maar tegelijkertijd zijn de mensen die slachtofferhulp bieden, getraind als amateur en niet professioneel geschoold. In die zin heb ik een aantal zaken meegemaakt, waarvan ik vind dat we daarvan moeten leren."
  Waar de overheid bij volgende crisissituaties ook van moet leren, is de invloed van sociale media als Twitter, vindt Eenhoorn. Het gemeentelijke beleidsteam had ervoor gekozen om geen namen te noemen zonder toestemming van de familie. Dat werd op een gegeven moment onhoudbaar.
  "Op dinsdagochtend pas hebben we, nadat via de sociale media alle namen al rondgingen, de namen formeel vrijgegeven. Ik denk dat we veel sneller moeten zeggen over wie het gaat en niet in vage bewoordingen als 'een oudere dame van 91' moeten blijven steken."
  Vlak na de schietpartij gingen de zorgen van Eenhoorn en zijn beleidsteam niet alleen uit naar de doden en gewonden, maar ook naar de ouders van de dader, Tristan van der Vlis.
  "We kregen berichten binnen dat de ouders wel eens bedreigd zouden kunnen worden. Er is toen een schuiladres voor hen gevonden; dat ging allemaal heel erg snel. Vanuit de politie waren er twee familierechercheurs bij de ouders aanwezig."
  In het boek vertelt Eenhoorn ook hoe bekend werd dat Van der Vlis de schutter was. "Zijn vader hoorde van het incident en hij belde zijn vrouw met de vraag: 'Welke kleren heeft Tristan aan?' De beschrijving die hij hoorde van zijn vrouw over de kleren van zijn zoon, was precies de beschrijving die hij via radio, berichten van vrienden en Twitter had gehoord. De vader van Tristan had onmiddellijk begrepen: Ja, dat is mijn zoon!"
  "Hij is vervolgens naar De Ridderhof gegaan om zich daar te melden. Mevrouw Van der Vlis had overigens ook al vrij snel met de gemeente contact opgenomen om te zeggen dat het om haar zoon ging."
  Hoewel burgemeester Eenhoorn positieve reacties vanuit de hele wereld kreeg over zijn daadkrachtige optreden na de schietpartij, heeft hij in zijn boek wel enige zelfkritiek. Hij was onvoldoende voorbereid. Zoals alle burgemeesters onvoldoende zijn voorbereid, vindt hij.
  "Burgemeesters worden te veel in een afgeschermde omgeving getraind in crisisbeheersing. Maar waar het echt om gaat, is communicatie. Het is helemaal niet zo interessant om te weten hoe je met een beleidscentrum omgaat. Voor de burgemeester is het allereerst van belang om te weten hoe hij met de situatie omgaat, waar hij in is beland en hoe hij hierover naar buiten communiceert."

  Onderwerp: Inspectie: Texel moet twee ambulances houden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TEXEL De Inspectie voor de Gezondheidszorg haalt een streep door plannen om een van de twee ambulances op het eiland Texel weg te bezuinigen.
  De inspectie heeft dat vrijdag bekendgemaakt. De veiligheid van patiënten komt hierdoor in gevaar, vindt de inspectie.
  De Veiligheidsregio Noord-Holland, een organisatie die de noodzorg in de regio regelt, wilde de ambulance uit kostenoverwegingen schrappen. In plaats van de ambulance zou een ambulanceverpleegkundige worden aangesteld die zou worden ingezet als 'rapid responder'.
  De gemeente Texel is blij met de steun van de inspectie. De burgemeester is weliswaar vertegenwoordigd in de veiligheidsregio, maar had het bezuinigingsplan toch niet kunnen stoppen. Welke maatregelen de veiligheidsregio nu gaat treffen, is niet bekend.

  Onderwerp: Delftse hulpdiensten zijn goed voorbereid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De hulpdiensten hebben vrijdag in Delft een calamiteitenoefening uitgevoerd op het bouwterrein van Spoorzone Delft. Na een officiële melding bij de alarmcentrale rukten de brandweer en ambulance met groot materieel uit om te hulp te schieten bij een in scene gezet ongeval aan de Phoenixstraat ter hoogte van het Bagijnhof en de Schoolstraat. De oefening speelde zich grotendeels af onder het dak van de spoortunnel. "De samenwerking met de hulpdiensten verliep voorspoedig. Het is goed om jaren van voorbereiding in de praktijk te zien", aldus Martin Poth, projectleider Risicomanagement Veiligheidsregio Haaglanden.
  De calamiteitenoefening zorgt ervoor dat de brandweer en de ambulance bij een daadwerkelijke calamiteit op het bouwterrein van Spoorzone Delft goed zijn voorbereid. Daarnaast is het een middel om te zien of wat er tussen diverse partijen afgesproken is ook in de praktijk werkt. Alle doorgenomen procedures boven- en onderdeks zijn geoefend.
  Aan de Phoenixstraat wordt de spoortunnel onderdeks ontgraven. Tijdens het ontgraven zijn allerlei veiligheidsprocedures van toepassing. Met de brandweer en ambulance zijn afspraken gemaakt wat er moet gebeuren als zich op het bouwterrein een ongeval voordoet of brand ontstaat.
  Sinds de start van de onderdekse werkzaamheden in juli 2011 aan de Phoenixstraat, hebben diverse brandweer- en ambulanceploegen regelmatig werkbezoeken aan de spoortunnel gebracht. Op deze manier hebben de hulpdiensten zich uitvoerig op de hoogte gesteld van de situatie onder het dak van de spoortunnel. Ook zijn er tussen de hulpdiensten en Spoorzone Delft afspraken gemaakt over logistiek en veiligheidsmaatregelen.
  De oefening heeft vanaf het moment van de melding om 13.30 uur circa een uur geduurd. Ter plaatse waren voorlichters van Spoorzone Delft herkenbaar aanwezig om vragen van omstanders te beantwoorden. Omwonenden hebben van tevoren een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd zijn over de calamiteitenoefening.

  Onderwerp: Wethouder Stella Efdé bezoekt veiligheidshuis Ede
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 10 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In het kader van de Week van de Jeugdzorg heeft wethouder mevrouw Stella Efdé (PvdA) van Wageningen stage gelopen in de regio Veluwe van Lindenhout, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. De aandacht ging vooral uit naar het gezinsmanagement zoals dat in de gemeente Ede door Lindenhout wordt uitgevoerd in Ede.
  Donderdag 17 november werd mevrouw Efdé ontvangen op het regiokantoor, waar zij een inleiding kreeg over de inhoud van het boeiende werk van de gezinsmanager. In de middag vergezelde mevrouw Efdé de gezinsmanager Sanne Jansen tijdens een gezinsgesprek met een Marokkaanse moeder in Ede.
  Over het bezoek vertelt Sanne Jansen dat mevrouw Efdé "gladjes" aansloot bij het gezin. Niet alleen moeder was aanwezig, maar ook de volwassen zoon en dochter. Mevrouw Efdé heeft op een ongedwongen manier interesse getoond, vragen gesteld en was oprecht geïnteresseerd in hoe het met dit gezin gaat.
  Uit de voorlichting en het gesprek werd mevrouw Efdé goed duidelijk op welke manier de gezinsmanager in het gezin werkt; het gezin wordt op de verschillende leefgebieden in haar kracht gezet.
  Later die middag werd deelgenomen aan het 'Groot Overleg" in het Veiligheidshuis in Ede.
  Tijdens het Groot Overleg werd casuïstiek besproken: hoe loopt het met alle gezinsleden en hoe gaat men met de bestaande problematiek aan de slag. Ieder vanuit zijn eigen expertise, zoekend naar oplossingen die passend zijn voor het gezin en dus soms buiten de kaders gezocht moeten worden.
  Mevrouw Efdé heeft zich hierin als toehoorder opgesteld. Het werd duidelijk dat veel partijen bij een gezin betrokken kunnen zijn en dat het gezin centraal wordt gezet.
  Achteraf vertelt mevrouw Efdé de dag als boeiend te hebben ervaren. Veel in de praktijk gezien; goed beeld gekregen van gezinsmanagement. Zij is groot voorstander van "Een Gezin Een Plan" en neemt haar ervaringen van deze dag mee naar Wageningen, waar voor sommige gezinnen regievoering ook een goed perspectief zou kunnen bieden.

  Onderwerp: Kamerbrede zorgen over financiering waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Kamerbreed zijn er zorgen over de financiering voor het beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen op middellange termijn. Dit bleek tijdens het Wetgevingsoverleg dat de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu maandag voerde met staatssecretaris Joop Atsma. Geld wordt naar voren gehaald, maar wat betekent dit voor de waterveiligheid na deze kabinetsperiode?
  De staatssecretaris was minder somber en zei dat er voor de uitvoering van maatregelen voor de korte en middellange termijn maatregelen voldoende geld beschikbaar is. Begrotingstechnische aanpassingen zijn volgens hem niet nodig.
  Het eerder op aandringen van de Kamer toegezegde principebesluit over nieuwe normering van de primaire waterkeringen is nog niet genomen. Verschillende partijen, waaronder de VVD, SP en D66, sporen de staatssecretaris aan om vaart te maken bij het vernieuwen van de normen. Atsma heeft nog geen 'goed gevoel' bij dit onderwerp. Hij wil eerst met alle regionale partijen praten en naast de beschikbare analyses nog een aantal andere vragen beantwoord zien, zodat hierover in 2014, op voorstel van de Deltacommissaris, een besluit kan worden genomen.
  De Kamer nam geen genoegen met deze repliek en had een batterij van 29 moties klaar staan, waaronder een VVD-motie die Atsma vraagt nog in 2012 met de contouren van het uiteindelijke besluit te komen. Het besluit zou volgens deze motie niet op een overstromingskans, maar op een risico- en meerlaagsveiligheidbenadering moeten worden gebaseerd. Atsma ontraadde de motie in deze vorm.
  CU en SGP vroegen aandacht voor de lastenstijging voor de burger door medefinanciering door de waterschappen van de verbetering van de primaire water-keringen. Het solidariteitsbeginsel moet uitgangspunt zijn en de wijze van financiering moet Zeeland-proof zijn. De oppositie wees erop dat niet alleen de waterveiligheid, maar ook de waterkwaliteit aandacht vraagt. Maar volgens VVD en PVV moet de natuur de waterveiligheid niet in de weg staan.

  Onderwerp: Drie minuten van Alphen
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 10 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vandaag presenteerde Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, zijn persoonlijke terugblik op het schietincident in Alphen aan den Rijn. In verschillende media werd aandacht besteed aan het boek. Zo bracht het Reformatorisch Dagblad een mooi interview waarin werd teruggeblikt op zaterdag 9 april 2011.
  In een interview met RTV West legt Eenhoorn uit waarom hij het boek geschreven heeft. Hij wilde zijn eigen lessen meegeven aan collegaburgemeesters en communicatieadviseurs. Daarnaast wilde hij zijn eigen verhaal doen en wilde hij het ook kunnen delen met geinteresseerden.
  De openhartige manier waarop Eenhoorn een inkijkje geeft in zijn eigen beleving van de crisis lijkt op de verhalen die destijds zijn opgetekend in het kader van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. In dat initiatief van Jan Mans kwamen ook burgemeesters aan het woord over crises die zij van nabij hadden meegemaakt. De tips en ervaringen die zij aan collega's wilden meegeven stonden altijd centraal in de interviews. Het waren geen oordelen over goed of fout, zoals een Inspectie of Onderzoeksraad die velt. Het waren ervaringen uit de eerste hand, verteld door mensen die het crisisvak graag een stap verder wilden brengen.
  Als belangrijk aandachtspunt geeft Eenhoorn in zijn boek "3 minuten" mee dat een crisisteam de crisiscommunicatie centraal moet stellen. Naar zijn idee kan het oefenen op crisiscommunicatie een impuls krijgen, omdat het verreweg het belangrijkste instrument voor een burgemeester bij crises is. Het beheersen van de crisis staat of valt bij goede communicatielijnen met de buitenwereld. Ten tweede brengt hij de strubbelingen onder de aandacht over de namen van slachtoffers, die door ziekenhuizen en OM niet zo snel konden worden vrijgegeven als hij wenselijk achtte. Stuk voor stuk begrijpelijke procedures, die in hun samenhang tot te veel vertraging en onduidelijkheid bij nabestaanden leidden.
  In de interviews gaat hij helaas niet in op de psychosociale zorg. Maar afgaande op een persbericht dat vandaag door Slachtofferhulp naar buiten is gebracht, lijkt het erop dat de vrijwilligers van Slachtofferhulp in Eenhoorns boek worden beschreven als 'amateurs die niet professioneel geschoold zijn'. Hij doet daarmee - als klopt wat Slachtofferhulp zegt - de goed opgeleide vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland inderdaad tekort.
  Ik kan mij er zelf weinig bij voorstellen, omdat crisissituaties zich juist kenmerken door het feit dat iedereen zijn of haar uiterste best doet. Niet voor niets stijgen mensen in crisissituaties vaak boven zichzelf uit. Niet alleen de vrijwilligers van Slachtofferhulp maar ook andere medewerkers in de crisisorganisatie lopen de benen uit hun lijf. Tijdens de eerste dagen en weken, maar ook maanden later. Als alle zwaailichten weg zijn, zijn velen nog steeds betrokken bij het wel en wee van getroffenen en nabestaanden.
  Misschien hebben mensen in de uitwerking hier en daar steken laten vallen. Maar ik twijfel er niet aan dat ieders professionele intentie goed was. Die van de medewerkers van Slachtofferhulp incluis.

  Onderwerp: Regio gaat samenwerken in Veiligheidshuis Tilburg
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 10 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TILBURG - Acht gemeenten in Midden-Brabant gaan samenwerken binnen het Zorg en Veiligheidshuis. Afspraken daarover worden maandag 12 december ondertekend aan de Spoorlaan in Tilburg. Vanaf dat moment krijgt het de naam 'Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant'.
  De gemeenten die het betreft zijn Tilburg, Waalwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Dongen, Gilze en Rijen, Oisterwijk en Loon op Zand. Binnen het Zorg en Veiligheidshuis werken 21 organisaties, waaronder Novadic-Kentron, politie, Justitie, gemeenten en Steunpunt Huiselijk Geweld, samen aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.