Week: 47 van 20 tot en met 26 november 2011


Nieuws van Internet:
 • Brandweer in Utrecht in helft van de gevallen te laat
 • Externe veiligheid en RUD vorming
 • 'Code rood' voor plegers huiselijk geweld
 • Onderzoek hulpverlening Alphen openbaar
 • BNA: 'Slechte dienstverlening gemeenten vertraagt bouw'
 • Lot brandweerkzarne Brandevoort lijkt bezegeld
 • Atsma neemt maatregelen IJssel
 • Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland
 • Handhavingcontroles maken inventarisatie veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk (PGS 15 opslag)
 • Almere: situatie in de wijk is onhoudbaar
 • Speciale brandweerteams in oprichting voor scheepvaartincidenten
 • Bedrijven voldoen niet aan alle brandveiligheidsregels
 • Provincie controleert op brandveiligheid
 • Communicatieambtenaar van provincie Julie Clément gaf aanzet voor leidraad sociale media
 • Opstelten komt met maatregelen daderaanpak huiselijk geweld
 • Verstandig communicatiebeleid als basis voor voedselcrisiscommunicatie
 • IOOV: hulpverlening rond 'Ridderhof' snel, doeltreffend en professioneel
 • Evacuatieplan instellingen in Zeeland onder de loep
 • Politiemensen positief over komst Nationale politie
 • Minister torpedeert brandweerplannen
 • Zorgen over VRU


 • Onderwerp: Brandweer in Utrecht in helft van de gevallen te laat
  Thema: veilighedisregio
  Datum: 21 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De brandweer in de provincie Utrecht komt in bijna vijftig procent van de gevallen te laat bij de brand. Dat blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
  In achttien procent van de gevallen komt de brandweer zelfs meer dan twee minuten te laat en dat komt doordat veel gebieden te ver van de kazerne liggen.
  Het probleem is het grootst in de wijk Vathorst bij Amersfoort, Maarssenbroek, Houten en de wijk Polanen bij Woerden.
  Toch vindt de Veiligheidsregio Utrecht de lange aanrijtijden geen groot probleem. De VRU wil het probleem niet oplossen door meer kazernes te bouwen maar door mensen beter voor te lichten en meer rookmelders op te laten hangen.

  Onderwerp: Externe veiligheid en RUD vorming
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 21 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Per 1 januari 2013 moet er een landsdekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) zijn, dat is afgesproken in de packagedeal die in 2009 tussen Rijk, IPO en VNG is gesloten. In de RUD's moet minimaal het basistakenpakket ondergebracht worden. Hier vallen ook een aantal externe veiligheidstaken onder. Daarnaast zijn er natuurlijk taken op het gebied van externe veiligheid waarvoor het in de toekomst nodig zal zijn dat gemeenten afstemming zoeken met de RUD's. Momenteel krijgen de RUD's in alle provincies vorm, per regio is dat nog wel verschillend: in sommige provincies zijn er al omgevingsdiensten in werking, in andere komt er een netwerk-RUD tot stand. Daarnaast bestaan er de nodige verschillen in het takenpakket dat ondergebracht wordt bij de RUD: de een gaat voor het basistakenpakket, maar er zijn ook gemeenten die het hele Wabo-pakket overdragen. Wat je ziet is dat de huidige discussie over BRZO ook van invloed is op de RUD-vorming. Het heeft nogal grote consequenties als de BRZO-taken gecentraliseerd zouden worden zoals de Tweede Kamer lijkt te willen. In deze sessie geeft de VNG een toelichting op de huidige stand van zaken m.b.t. de RUD-vorming en gaan we graag met u de discussie aan hoe de taken van externe veiligheid zich verhouden tot de RUD-taken in de toekomst.

  Onderwerp: 'Code rood' voor plegers huiselijk geweld
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 november 21011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Minister Ivo Opstelten (Veligheid en Justitie) verscherpt de aanpak van plegers van huiselijk geweld. Hij kondigt maandag aan dat hij 'code rood' instelt voor daders die herhaaldelijk in de fout zijn gegaan of een huisgenoot terroriseren.
  Deze categorie daders wordt harder aangepakt en zal eerder een behandeling krijgen. De veiligheidshuizen worden betrokken bij het bepalen voor welke groepen 'code rood' gaat gelden. In zo'n veiligheidshuis werken onder meer gemeente, Openbaar Ministerie en politie samen om overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen.
  Opstelten zet ook in op betere bewijsvoering bijvoorbeeld door intensiever buurtonderzoek en forensisch onderzoek. Nu is het vaak nog moeilijk om op te treden omdat het gaat om zaken waarbij een ontkennende verdachte en een slachtoffer tegenover elkaar staan.
  Maandag begint ook weer een landelijke campagne die slachtoffers, getuigen, maar ook plegers van huiselijk geweld oproept hulp te zoeken. Tijdens eerdere campagnes klopten meer mensen aan bij de politie en de steunpunten huiselijk geweld.

  Onderwerp: Onderzoek hulpverlening Alphen openbaar
  Thema: IOOV
  Datum: 21 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALPHEN A/D RIJN - Alphen aan den Rijn presenteert volgende week vrijdag het onderzoek naar de hulpverlening rond het schietdrama in winkelcentrum De Ridderhof. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente maandag desgevraagd laten weten.
  De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) deed het onderzoek in opdracht van de gemeente. De vraag die in het onderzoek centraal stond, was of de hulpverlening en de crisisorganisatie tijdens en na het incident adequaat en voldoende is geweest.
  De IOOV deed het onderzoek in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, het Openbaar Ministerie en de politie.
  Door het drama op 9 april kwamen zeven mensen, onder wie de dader, om het leven. Een groot aantal mensen raakte gewond.

  Onderwerp: BNA: 'Slechte dienstverlening gemeenten vertraagt bouw'
  Thema: wabo
  Datum: 21 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nederlandse architectenbureaus ervaren de dienstverlening van lagere overheden nog steeds als verre van optimaal. Na de onvoldoende die in 2008 werd uitgedeeld, scoort de overheid nu een magere 5,7. Door stroperige procedures heeft 58% van de architecten bij een recente aanvraag financiële schade geleden van gemiddeld 3700 euro. Ook duren bouwprojecten nodeloos lang.
  In 2008 onderzocht de BNA de dienstverlening bij lagere overheden voor het eerst. Deze werd als 'slecht' tot 'zeer slecht' beoordeeld. In 2010 voerde de overheid de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in (Wabo), die tot betere dienstverlening moest leiden. Nu heeft het EIB de ervaringen bij omgevingsvergunningen opnieuw onderzocht. 316 Bureaus hebben de enquête ingevuld. Vergunningverleners hebben volgens hen nog op grote schaal moeite met de digitale verwerking van vergunningsaanvragen. Ook de benodigde bestemmingsplannen zijn lang niet altijd goed op orde.
  Een 5,7
 • 85% van de architecten vraagt geregeld vergunningen aan via het Omgevingsloket online.
 • Bijna 60% vindt dat gemeenten digitaal ingediende vergunningsaanvragen niet goed kunnen verwerken.
 • Bij 1 op de 10 architecten vraagt de vergunningverlener nota bene ná een digitale aanvraag nog eens een schriftelijke versie.
 • Slechts 20% vindt dat de Wabo echt tot betere dienstverlening heeft geleid. 69% Twijfelt of vindt de Wabo geen verbetering. Bestemmingsplannen zijn ook een steen des aanstoots. 42% van de ondervraagde architecten stuit bij de vergunningsaanvraag op bestemmingsplannen die niet op orde zijn of die ouder zijn dan tien jaar. Als het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, vindt het merendeel dat de procedures niet soepel verlopen.
  In vergelijking met het eerdere onderzoek komen gemeenten hun afspraken beter na: het aantal tevreden architecten is gestegen van 19 naar 36%. Ook de mate waarin vergunningen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld is verbeterd. 65% van de architecten zegt dat vergunningen regelmatig of vaak op tijd gereed zijn. Dat was 45%.

  Onderwerp: Lot brandweerkzarne Brandevoort lijkt bezegeld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND - Het lot van de brandweerkazerne in Brandevoort lijkt bezegeld. De gemeenteraad van Helmond maakt zich wel zorgen over de gevolgen voor de veiligheid in delen van de wijken Mierlo-Hout, Stiphout en Brandevoort.
  Toch lijkt zich in de raad een meerderheid af te tekenen voor het voorstel van burgemeester Fons Jacobs om de kazerne per 1 juli 2012 te sluiten. Jacobs trok de coalitiepartijen VVD en SDOH/D66/HB over de streep met de toezegging dat brandweercommandant Van Hoef en de directie van de Veiligheidsregio garanties over de toekomstige veiligheid op papier zetten.
  De oppositie kraakte het voorstel dat een jaarlijkse bezuiniging van 240.000 euro moet opleveren. Jacobs benadrukte dat hij geen betere alternatieven ziet op de post veiligheid.

  Onderwerp: Atsma neemt maatregelen IJssel
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 22 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voor de waterveiligheid langs de IJssel zijn alle acht maatregelen die de rivier meer ruimte geven nodig. Dit blijkt uit de IJsselanalyse die staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Atsma heeft de analyse laten opstellen om inzichtelijk te krijgen of de maatregelen soberder en doelmatiger kunnen worden uitgevoerd. Dit blijkt mogelijk te zijn waardoor er 80 tot 130 hectare grond extra voor de landbouw behouden blijft. Daarnaast leidt de nieuwe aanpak tot een besparing van 20 miljoen euro.
  De IJssel moet bij hoogwater 16.000 m3 water per seconde kunnen afvoeren. Om dat te realiseren blijft het uitgangspunt 'meer ruimte geven aan de rivier'. Dijkversterking wil Atsma alleen op die plekken, waar rivierverruiming niet mogelijk is of waar dit veel kosten met zich meebrengt. Van de acht noodzakelijke maatregelen tussen Kampen en Zutphen zijn er al vier in uitvoering bij Deventer en Zwolle. Voor drie maatregelen wordt een projectbeslissing nog dit jaar voorbereid. Voor de maatregel bij Kampen is nog aanvullend onderzoek nodig en verwacht de staatssecretaris medio 2012 een projectbeslissing te kunnen nemen.
  Uit de analyse blijkt dat de hoogwatergeul noodzakelijk is om de vereiste waterstanddaling van Veessen tot Zutphen mogelijk te maken. Uit de analyse blijkt verder dat de geul niet vervangen kan worden door andere maatregelen zoals het verwijderen van vegetatie in de uiterwaarden of het aanleggen van een by-pass bij Kampen In het belang van een toekomstperspectief voor de boeren in dit gebied, gaat de provincie een plan uitwerken om de landbouwstructuur te versterken. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het voorkomen van hinder die tijdens het aanleggen van de geul kan ontstaan.
  Hoewel een dijkversterking op de korte termijn kosten bespaart, kiest staatssecretaris Atsma ook bij Cortenoever en Voorsterklei voor meer ruimte voor de rivier door het verleggen van de dijk. Het ontwerp is wel zodanig aangepast dat 30 hectare grond geheel voor de landbouwfunctie beschikbaar blijft. Dit levert bovendien 10 miljoen euro besparing op. Het gebied dat nog wel buitendijks komt te liggen behoudt eveneens zijn landbouwfunctie, maar zal naar verwachting eens in de 25 jaar bij hoogwater onder water lopen.
  De staatssecretaris heeft besloten om nu geen geul in de Tichelbeeksewaard aan te leggen, omdat de noodzaak voor deze maatregel er nu niet is en het ook niet meer goedkoper is om de geul nu al aan te leggen. Hiermee blijft nog eens 50 tot 100 hectare landbouwgrond beschikbaar en wordt 9,5 miljoen euro uitgespaard.
  Tijdens de integrale IJssel-analyse is gebleken dat de zomerbedverlaging negatief uitwerkt op natuurwaarden in het Natura-2000 gebied en een daling van het grondwater veroorzaakt. Dit kan leiden tot verontreiniging van drinkwaterputten in de omgeving van Zwolle. Een oplossing zou kunnen liggen in het verkorten van het gedeelte waarin het zomerbed van de rivier verdiept wordt (7 kilometer in plaats van 22 kilometer) in combinatie met een versnelde aanleg van de inlaat. Aangezien een alternatief pakket aan maatregelen op een aantal punten nog vraagt om nadere informatie en nader inzicht, verwacht de staatssecretaris over de zomerbedverlaging en de bypass bij Kampen pas medio 2012 een besluit te kunnen nemen.

  Onderwerp: Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: crisisplan
  Datum: 22 november
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Met het in werking treden van het Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011-2015 op 1 oktober 2011 zijn alle 13 Zeeuwse gemeentelijke rampenplannen vervallen. Conform de Wet veiligheidsregio's heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland het Regionaal Crisisplan vastgesteld.
  Het Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011-2015 is een generiek plan welke samen met de nieuwe Zeeuwse GRIP 2011 de basis vormt voor operationele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.
  Het crisisplan is een plan op hoofdlijnen en verwijst naar deelplannen van de politie, brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) en gemeente. Het doel van het crisisplan is het komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarmee wordt door regionale samenwerking, Zeeuwse verbondenheid, uitvoering gegeven aan crisisbeheersing op maat. Het crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder, wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zeeland op een zelfde manier met crisisbeheersing om gaan. Het crisisplan wordt met de buurregio's en met België afgestemd, hoe deze zich verhoudt tot de daar aanwezige (operationele) plannen en procedures op het gebied van crisisbeheersing.
  Op 1 oktober 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland ook het Rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties (en bijlagen) vastgesteld.
  Dit plan vervangt het rampbestrijdingsplan kernenergiecentrale Borssele 2007 en het rampbestrijdingsplan kernenergiecentrale Doel 2007.

  Onderwerp: Handhavingcontroles maken inventarisatie veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk (PGS 15 opslag)
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 23 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De brand bij Chemie Pack in Moerdijk is voor veel gemeenten en provincies aanleiding om handhavingcontroles uit te voeren bij bedrijven met een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt voornamelijk gecontroleerd of de opslagvoorziening voldoet aan de veiligheidsvoorschriften uit de milieurichtlijn PGS 15.
  Bedrijven denken vaak dat het beschikken over een Omgevingsvergunning (voorheen Milieuvergunning) automatisch betekent dat een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Dit is echter een misvatting. Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, voorheen Wet milieubeheer) is een bedrijf hiervoor zelf verantwoordelijk. De overheid heeft hierin slechts een toezichthoudende taak.
  In de praktijk blijkt dat de leiding van bedrijven vaak niet op de hoogte is van het feit dat - als gevolg van wijziging van regelgeving en/of wijziging van bedrijfsactiviteiten - de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen niet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Pas bij een eventuele handhavingcontrole komen deze gebreken en tekortkomingen aan het licht.
  Via een aanschrijvingstraject zal de gemeente of een provincie, zo nodig onder dreiging van een dwangsom, een bedrijf dwingen snel maatregelen te treffen. Bij ernstige tekortkomingen zijn de gestelde termijnen soms zodanig, dat een nader onderzoek naar alternatieven niet meer mogelijk is.
  Om onaangename verrassingen tijdens een handhavingcontrole te voorkomen, is het voor een bedrijf van belang om te weten of een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen voldoet aan de veiligheidsvoorschriften uit de PGS 15. Wanneer blijkt dat niet aan alle veiligheidsvoorschriften wordt voldaan, biedt dit een bedrijf de mogelijkheid zelf een plan van aanpak op te stellen met een bijbehorende realistische planning. Onnodige kosten kunnen zodoende worden voorkomen.
  Cauberg-Huygen heeft een scanmethodiek ontwikkeld waarmee snel kan worden vastgesteld of een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen voldoet aan de veiligheidsvoorschriften uit de PGS 15. Hierbij worden alle veiligheidsaspecten (bouwkunde, installatietechniek en gebruik) in relatie tot opgeslagen stoffen integraal beoordeeld. Cauberg-Huygen beschikt over alle expertise die noodzakelijk is om de scan uit te kunnen voeren.
  De nadere uitwerking van de eventueel voorgestelde oplossingsrichtingen valt buiten het kader van de scan, maar Cauberg-Huygen kan ook in het vervolgtraject adviseren over de te nemen maatregelen. Hierbij wordt eerst gekeken of een oplossing binnen de voorschriften van de PGS 15 mogelijk is. Als dit niet haalbaar is dan zal op basis van gelijkwaardigheid naar een maatwerkoplossing worden gezocht

  Onderwerp: Almere: situatie in de wijk is onhoudbaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 22 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Met hun naam willen de buurtbewoners niet in de krant. ,,Wie weet wat er kan gebeuren", aldus een bewoonster van de J.G. Suurhoffstraat in Staatsliedenwijk. Al jaren voelt zij zich onveilig in de buurt. ,,De situatie is onhoudbaar. Ik wil hier weg, net als heel veel andere buurtbewoners, maar we kunnen geen kant op."
  De politie erkent dat er overlast is in de wijk, maar niet specifiek veroorzaakt door jongeren. De overlast is volgens agenten inherent aan de omgeving: er is een daklozenopvang in de buurt en er is veel beweging van het openbaar vervoer. Ook de gemeente kent de problemen. ,,We zijn bekend met deze groepen en de overlast", laat Mirjam Boon, woordvoerder van burgemeester Jorritsma weten. ,,Samen met onze partners zijn er maatregelen genomen om de overlast van deze groep aan te pakken. De politie houdt ze extra in de gaten, de straatcoaches houden toezicht vanaf 22.00 uur en de toezichthouders overdag. Voor de harde kern jongeren wordt vanuit het Veiligheidshuis een persoonsgerichte aanpak uitgevoerd."
  Een dochter van één van de buurvrouwen is uitgescholden voor 'blanke hoer' terwijl zij voor de deur stond te wachten, er vlogen van de zomer stoeptegels door de straat en er was een grote vechtpartij voor de deur waarbij gebruik gemaakt werd van stokken. ,,Moeten er eerst doden vallen voordat hier wat aan gedaan wordt?"
  Haar buurvrouw windt zich op over de uitspraken van de burgemeester bij de presentatie van de resultaten van het cameratoezicht in de stad. ,,Er werd door haar gesuggereerd dat de problemen niet waren uitgewaaierd naar omliggende wijken. Nou, ze heeft het mooi mis. Het probleem staat nu voor mijn deur."
  De buurvrouwen hebben regelmatig de politie gebeld. ,,Het helpt niets", vertelt de één. ,,De straatcoaches zijn één keer langs geweest, dat was geweldig. Helaas, heb ik ze maar één keer gezien", zegt de ander.
  Jongerenwerk houdt zich met de jongeren bezig en ook de moskee is betrokken bij de aanpak van de overlast, aldus Boon. ,,Er gebeurt veel en we merken wel dat het beter gaat, al zal de overlast nog niet helemaal verdwenen zijn en dat is natuurlijk vervelend voor omwonenden. Het is belangrijk dat mensen de overlast blijven melden."

  Onderwerp: Speciale brandweerteams in oprichting voor scheepvaartincidenten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Stuurgroep van het Interreg 2 Zeeënprogramma heeft haar goedkeuring gegeven over het projectvoorstel voor het samenstellen en opleiden van specialistische brandweerteams ter bestrijding van scheepvaartincidenten.
  Dit betekent dat Veiligheidsregio Zeeland, samen met de provincie Zeeland, vanaf 1 januari 2012 samen met partners uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan de slag gaat om in de vier betrokken landen specialistische brandweerteams op te richten.
  De specialistische brandweerteams teams worden opgeleid en geoefend om op een adequate wijze een scheepvaartincident te bestrijden. Door het uitwerken van een eenduidige internationale werkwijze zijn de teams, na afronding van het project, in staat om elkaar tijdens grootschalige en langdurige scheepvaartincidenten bij te staan en af te lossen. Binnen de regio Zeeland zal het team in eerste instantie worden ingezet bij incidenten in de havengebieden en de gemeentelijk ingedeelde wateren.

  Onderwerp: Bedrijven voldoen niet aan alle brandveiligheidsregels
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 24 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Vier van de vijf Zeeuwse bedrijven die verpakte gevaarlijke stoffen opslaan op hun terrein voldoen niet aan de regels die daarvoor gelden.
  Dat blijkt uit een controle door de provincie. De bedrijven hebben tot eind dit jaar gekregen om de zaken op orde te krijgen. In een aantal gevallen ging het om administratieve onregelmatigheden en moet de vergunning worden aangepast. In een enkel geval moet een aparte opslag gebouwd worden. Het gaat om bedrijven die een eigen bedrijfsbrandweer hebben.

  Onderwerp: Provincie controleert op brandveiligheid
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 24 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De afgelopen maanden heeft Provincie Zeeland meegewerkt aan een onderzoek van de VROM-inspectie, onderdeel van het ministerie Infrastructuur en Milieu. Hierbij werd de brandveiligheid onderzocht bij bedrijven met een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
  De bedrijven die in aanmerking kwamen voor het onderzoek hebben een zogenaamde PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) opslag op hun terrein en beschikken over een bedrijfsbrandweer. Het uitgevoerde onderzoek betrof de opslag van meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen.
  Er zijn vijf bedrijven in Zeeland onderzocht. Hierbij is geconstateerd dat bijna alle maatregelen voor brandpreventie volgens de PGS 15 richtlijn inmiddels zijn getroffen. Bij vier bedrijven is geconstateerd dat de praktijk niet helemaal aansluit op de verleende vergunning. Provincie Zeeland heeft met deze bedrijven de afspraak gemaakt dat 1 januari 2012 aan de richtlijnen en vergunning wordt voldaan.
  Bedrijven met een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op hun terrein moeten voldoen aan de zogenaamde PGS 15 richtlijn. In die richtlijn is bepaald welke maatregelen voor de bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen moeten worden getroffen en wat de eisen zijn voor brandwerendheid, branddetectie en brandbestrijding.

  Onderwerp: Communicatieambtenaar van provincie Julie Clément gaf aanzet voor leidraad sociale media
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 24 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>


  GENT - De vzw Kortom, de vakvereniging van 750 communicatieprofessionals van verschillende overheidsniveaus, overhandigt vandaag een leidraad voor het gebruik van sociale media in crisiscommunicatie aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom. '
  We waren bij de provincie deze zomer zelf al bezig om onze crisiscommunicatieplan bij te sturen door integratie van sociale media, en we zaten al in het stadium dat we dat met de gouverneur zouden bespreken. Maar na Pukkelpop vond ik dat we niet alleen ons eigen plan moesten verbeteren op basis van de analyses en inzichten die verschenen waren over gebruik sociale media, maar dat het beter was om dat op Kortom-niveau te doen. Op die manier zouden we een groter draagvlak en een grotere impact hebben.' vertelt Julie Clément, die bovenop communciatieambtenaar bij de provincie Oost-Vlaanderen, ook voorzitter is van de vzw Kortom.
  'De raad van bestuur van Kortom reageerde daar enthousiast op, en toen zijn we van start gegaan. Op het moment van het Pukkelpopdrama was ik thuis, en het is niet zo dat mijn kinderen er bij betrokken waren, maar ik heb die avond het gebeuren wel gevolgd via tv en twitter. Ik heb die avond zelf ook een en ander getwitterd, vooral over het gebrek aan communicatie.'
  Steven De Smet, hoofdcommissaris bij de politie Gent en ook bestuurder van de vzw Kortom _ op Twitter bekend als @DeFlik _ zat in één van de werkgroepen die de leidraad samenstelden: ,Alle lof gaat hier naar de daadkracht van Julie Clément. Nog geen vier dagen na het Pukkelpopdrama heeft ze dit verhaal in gang gestoken. Er is snel gewerkt, en op een breed niveau, met heel veel mensen uit verschillende disciplines.'
  De leidraad 'Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie' wil een antwoord bieden op de vraag van velen hoe sociale media daadwerkelijk gebruikt kunnen worden in crisiscommunicatie, en is in de eerste plaats geschreven voor alle hulpverlenende organisaties. Maar de leidraad kan evenzeer helpen voor al wie verantwoordelijk is voor crisisbeheersing: de minister van binnenlandse zaken, gouverneurs, burgemeesters.'
  De handleiding is een eerste aanzet, maar is heel praktisch opgevat: hoe en in welk stadium er moet gecommuniceerd worden met wie.
  Steven De Smet: ,We mogen niet onderschatten welke mogelijkheden de sociale media bieden. Vanuit de crisiscentra kunnen de hulpdiensten de twitterberichten volgen, en als daar meldingen zijn van bijvoorbeeld massale verplaatsingen van groepen mensen, kunnen ze daar op inspelen.'
  Julié Clément: ,Omgekeerd kunnen mensen die in een crisissituatie zitten via hun status op facebook laten weten dat ze ongedeerd zijn. Dan weten hun facebookvrienden dat ook.'
  Kortom organiseert vanaf volgend jaar opleidingen in het gebruik van sociale media. Op die manier wil de vzw communicatieverantwoordelijken en hulpverleners ondersteunen. De leidraad is terug te vinden op de site van Kortom.

  Onderwerp: Opstelten komt met maatregelen daderaanpak huiselijk geweld
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het terugdringen van geweld in huiselijke kring is een belangrijke doelstelling van dit kabinet. Het strafrecht biedt de beste mogelijkheid voor een stevige daderaanpak, omdat dan dwang kan worden toegepast. Daarnaast is ook het huisverbod een goede oplossing, omdat een huisverbod immers altijd gepaard gaat met hulpverlening voor het hele gezin.
  Om de daderaanpak in strafrechtelijke zin te verbeteren, scherpt Opstelten de opsporing en vervolging van geweld in huiselijke kring verder aan.
  Opstelten kondigt drie maatregels aan. De minister zet in op verbeterde bewijsvoering en dossiervorming in zaken van geweld in huiselijke kring. Nog voor de zomer van 2012 zullen alle mogelijkheden hiertoe worden verkend; daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de inzet van forensisch onderzoek, intensiever buurtonderzoek en meer getuigenverhoor.
  Verder acht Opstelten een verscherpte aanpak noodzakelijk voor recidiverende daders en daders van 'intimate terrorism'. Daders van 'intimate terrorism' gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met 'code rood'. Opstelten gaat met een aantal veiligheidshuizen een gerichte aanpak ontwikkelen, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg.
  Om zicht te houden op de recidive zal het WODC geweld in huiselijke kring opnemen in de recidivemonitor. De eerste resultaten zullen eind 2012 bekend zijn, waarna de ontwikkelingen periodiek gevolgd zullen worden.

  Onderwerp: Verstandig communicatiebeleid als basis voor voedselcrisiscommunicatie
  Thema: veiligheid
  Datum: 25 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voert Crisislab onderzoek uit naar de vormgeving van crisiscommunicatie als beleidsinstrument op het terrein van voedselveiligheid. Doel van het onderzoek is om de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over crisiscommunicatie, in het bijzonder met betrekking tot voedselveiligheidsincidenten, bijeen te brengen op een wijze die bruikbaar is voor een beleidsverantwoordelijke afdeling en de directie Communicatie.

  Onderwerp: IOOV: hulpverlening rond 'Ridderhof' snel, doeltreffend en professioneel
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 25 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Inspectie OOV heeft vandaag de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd naar het schietincident in winkelcentrum de Ridderhof op 9 april 2011 in Alphen aan de Rijn. De Inspectie deed onderzoek naar het optreden en de coördinatie van de hulpverlening tijdens en vlak na het incident. De Inspectie concludeert dat het optreden van de politie en ambulancediensten bij 'De Ridderhof' snel, doeltreffend en professioneel is verlopen.
  Het onderzoek heeft als doel lessen te trekken waardoor het optreden van de hulpverleningsdiensten en de coördinatie daarop bij dergelijke incidenten verder kunnen worden geoptimaliseerd. Het onderzoek focust zich op de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het optreden en de hulpverlening ter plaatse en de leiding en coördinatie. Het onderzoek is op verzoek van de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie en de korpschef van politie van de regio Hollands Midden gemaakt.
  De Inspectie heeft ook gekeken naar de tijdigheid van het optreden van de hulpdiensten bij De Ridderhof. Uit het onderzoek blijkt dat de eerste politie-eenheid vijf minuten nadat zij door de meldkamer is gestuurd aanwezig is bij De Ridderhof. De eerste ambulance is na 6 minuten ter plaatse. De eerste eenheden zijn daarmee ruimschoots binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse.
  Bij het incident in Alphen aan den Rijn blijkt wederom een knelpunt rond de slachtofferinformatie. Het ontbreekt nog steeds aan sluitende afspraken tussen ziekenhuizen, (regionale) crisisorganisaties en het Openbaar Ministerie. Eerdere onderzoeken van de Inspectie zoals die naar Koninginnedag in Apeldoorn en naar Turkish Airlines nabij Schiphol (2009) lieten dezelfde knelpunten op dit gebied zien. Daarom beveelt de Inspectie OOV aan op zeer korte termijn tot werkzame afspraken te komen onder welke omstandigheden informatie over slachtoffers kan worden gedeeld, uiteraard met inachtneming van huidige wet en regelgeving.

  Onderwerp: Evacuatieplan instellingen in Zeeland onder de loep
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zeeland gaat strenger toezien op adequate evacuatieplannen bij verzorgingsinstellingen.
  Niet dat de mensen van de Veiligheidsregio meteen bij alle Zeeuwse instellingen op de stoep zullen staan. Eerst is er aanstaande maandag een bijeenkomst voor bestuurders en medewerkers van de instellingen over dat onderwerp. Later zal de Veiligheidsregio nagaan of die plannen ook bijgehouden worden.
  Overigens heeft Ronald de Meij, directeur publieke gezondheid van de Veiligheidsregio, niet de indruk dat er van alles aan de plannen schort. Volgens hem staat het onderwerp wel goed op het netvlies bij de instellingen. Hij merkt ook dat de instellingen coöperatief zijn als gevraagd wordt mee te denken over rampenscenario's. Meestal zijn er ook wel rampen- of evacueringsplannen. Alleen schiet het er wel eens bij in, die plannen up-to-date te houden. De bijeenkomst van maandag is dan ook bedoeld om de instellingen bij de les te houden.
  De Meij kan zich wel voorstellen dat het lastig kan zijn om te oefenen met patiënten, zeker als die aan bed gebonden zijn. Maar het is hem opgevallen dat instellingen daar heel creatief mee omgaan. Zo worden wel eens studenten ingezet als er geoefend moet worden.
  Hij geeft aan dat ook instellingen zo maar getroffen kunnen worden door calamiteiten of problemen zoals een stroomstoring of een brand.
  "Als de stroom uitvalt, werken de liften niet meer. Dat heeft grote gevolgen bij een evacuatie", zegt De Meij. Instellingen hoeven ook niet meteen alles uit de kast te trekken als ze willen oefenen, vertelt hij. "Je kunt zogenaamde table top-oefeningen houden met bijvoorbeeld poppetjes, of papieren oefeningen waaraan alleen de leidinggevenden meedoen."

  Onderwerp: Politiemensen positief over komst Nationale politie
  Thema: veiligheid
  Datum: 25 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten heeft laten onderzoeken wat 'de agent op straat' vindt van de invoering van de nationale politie. De uitkomsten van het onderzoek zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
  Doelstelling van het onderzoek was inzicht te krijgen in de verwachting onder politiemensen over de komst van de Nationale Politie. Daartoe is een enquête gehouden onder alle politiemedewerkers, die door 3652 respondenten is ingevuld.
  Bijna 70% van de politiemedewerkers staat neutraal (24%) tot positief (45,6%) ten opzichte van nationale politie. Iets meer dan 30% (30,4%) van de politiemedewerkers staat in meer of mindere mate negatief ten opzichte van nationale politie.
  In meerderheid verwacht men minder bureaucratie, simpeler regels en procedures, opereren als één korps en een sterk verbeterde informatievoorziening/ICT.
  De positieve houding gaat gepaard met negatieve gevoelens ten aanzien van de ICT en de bureaucratie in het huidige bestel. Effecten van de nationale politie op vergroting van de flexibiliteit, meedraaien van leidinggevenden en meer gezag op straat worden met twijfel benaderd, maar spelen een beperkte rol in de totale verwachting.

  Onderwerp: Minister torpedeert brandweerplannen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Veiligheidsregio's die uitruktijden van de brandweer in grote delen van hun gebied oprekken, handelen in strijd met de wet. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een nog niet openbare brief aan de Tweede Kamer.
  Het is de eerste keer dat Opstelten zich duidelijk uitlaat richting Veiligheidsregio's, die elk hun eigen invulling geven aan een eind vorig jaar ingevoerde wet. Die verplicht de brandweer binnen tien minuten ter plaatse te zijn, terwijl dat voorheen een richtlijn was. De wet biedt de mogelijkheid die tien minuten te verruimen naar maximaal achttien. Opstelten stelt in zijn brief expliciet dat oprekken alleen mag voor afgelegen gebouwen, maar niet voor hele gebieden.
  De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft voor het platteland een uitruktijd van vijftien minuten vastgesteld. Peel en Maas wil al kazernes sluiten. Zowel voorzitter Hubert Bruls van de Veiligheidsregio als burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas liet eerder weten groen licht van het ministerie te hebben. De Veiligheidsregio dacht haar beleid te kunnen verantwoorden met het argument dat er anders kazernes bij moeten, wat kapitalen kost.
  De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, die blij is met de brief, heeft zich steeds fel verzet tegen de wijze waarop sommige Veiligheidsregio's de wet interpreteren. "Onze grote zorg was van meet af aan dat gemeenten de uitzonderingsmogelijkheden in de wet gebruiken als een bezuinigingsmaatregel", zegt bestuurslid Ronald Kraan.
  Opstelten meldt dat hij het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid afwacht en op basis van de uitkomsten actie onderneemt. Hubert Bruls laat weten de brief niet te kennen.

  Onderwerp: Zorgen over VRU
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RENSWOUDE - Tijdens zijn vergadering op 15 november sprak de commissie AEZ over de ontwikkelingen binnen de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU). In eerdere vergaderingen hebben leden zich zeer kritisch geuit over de ontwikkelingen binnen de VRU. De kosten worden steeds hoger en de VRU gebruikt oude gegevens in het risicoprofiel. Dit profiel is een overzicht van mogelijke risico´s in de gemeente en bevat bereikbaarheidskaarten en plattegronden van belangrijke gebouwen. De Renswoudse brandweercommandant Bert van Voorthuizen: ,,Onze vrijwilligers zijn expert in eigen dorp. Zij hebben ontzettend veel lokale kennis en weten van de hoed en de rand. Als er een groter incident is, werken we heel goed samen met de VRU.'' Van belang is wel dat de bereikbaarheidsinformatie ook bij de VRU klopt. Arie Schimmel (CDA): ,,We dringen er normaals op aan dat deze informatie spoedig actueel wordt.'' Volgens de heer Roumans van de VRU zit de meerwaarde van die organisatie in het delen van informatie: ,,We kunnen zo brandweerkorpsen gericht opleiden voor risico´s in hun gebied. De lokale informatie delen we met korpsen uit de regio.'' Roumans gaf verder een toelichting op de ontwikkelingen binnen de VRU. De organisatie draait nu anderhalf jaar. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen de brandweerdistricten. De organisatie is nu erg intern gericht, maar volgend jaar geeft de VRU meer aandacht aan informatie voor bewoners. Dit zal met name gericht zijn op preventie.


 • Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.