Week: 40 van 2 tot en met 8 oktober 2011


Nieuws van Internet:
 • Volgend jaar besluit over veiligheidscentrum
 • Alarmsirenes in Midden- en West-Brabant laten het afweten
 • Alternatieve aanpak groepsrisicoverantwoording
 • 'Zelfredzaamheid, concepten, thema's en voorbeelden nader beschouwd'
 • Schieten tijdens hitte geen punt
 • Drechterland aangesloten op netwerk Burger AED
 • Meer aandacht voor infectieziekten
 • Atsma: 75 miljoen voor uiterwaarden
 • Nationale crisisoefening met fictief kernongeval: oefening Indian Summer op 12 en 13 oktober
 • VRU beleidsplan: 'Stip aan de horizon'
 • Icoon waterveiligheid 25 jaar in gebruik
 • Broertjes en zusjes jeugdbendeleden uit huis plaatsen
 • Weer zware explosie bij BP in Lingen
 • Tweede Kamerlid Jeannine-Plasschaert op zoek naar veiligheid in Ede


 • Onderwerp: Volgend jaar besluit over veiligheidscentrum
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Uiterlijk in 2012 moet overeenstemming zijn bereikt over de vestiging van een Veiligheidscentrum in de Koegorspolder in Terneuzen. "Anders gaat het allemaal te lang duren", zegt burgemeester Jan Lonink van Terneuzen.
  Over zo'n centrum, dat zich voornamelijk zal richten op ondergronds bouwen, wordt al jaren gepraat. Door de economische crisis haakten particuliere ondernemingen echter af. Inmiddels is de belangstelling voor een gespecialiseerd test-, opleidings- en oefencentrum sterk toegenomen, vooral door bemoeiienis van verschillende ministeries. Lonink: "De provincie, de Veiligheidsregio en de gemeente trekken gezamenlijk de kar. Na de evaluatie van de Tunnelwet en andere ontwikkelingen wordt de roep om een speciaal centrum voor ondergrondse projecten - metrostations, tunnels en andere objecten - steeds luider. We praten nu met ministeries, maar ook met het Centrum Ondergronds Bouwen en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid."

  Onderwerp: Alarmsirenes in Midden- en West-Brabant laten het afweten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In heel Midden- en West-Brabant bleven de sirenes maandagmiddag om 12.00 uur stil. De maandelijkse test mislukte als gevolg van een technische storing in de meldkamer van de brandweer in Tilburg, van waaruit de sirenes in de regio worden bediend.
  Volgens woordvoerster Martine Wilms van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant had de storing waarschijnlijk te maken met de 'interne verhuizing van een aantal pc's'. Wilms herinnert zich niet of het eerder is voorgekomen dat de sirenes het in de hele regio lieten afweten. "Wel gebeurt het soms dat een alarm lokaal niet afgaat." De autoriteiten hebben maandag niet overwogen om de sirenes alsnog hun werk te laten doen, nadat de storing was verholpen. "Dat zou alleen maar chaos geven", aldus Wilms.
  Het alarm wordt eens per maand getest, op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Dat gebeurt om te controleren of de sirene overal werkt en te horen is, maar ook om het alarmsysteem bij het publiek in het bewustzijn te houden.

  Onderwerp: Alternatieve aanpak groepsrisicoverantwoording
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 03 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De besluiten externe veiligheid inrichtingen (Bevi), externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en over enige tijd het besluit transport externe veiligheid (Btev)vragen van het bevoegd gezag om bij het vaststellen van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning het groepsrisico te verantwoorden. Met deze verantwoordingsplicht wordt aan het bevoegd gezag de ruimte geboden om wijzigingen in de hoogte van het groepsrisico als gevolg van een gewenste/ beoogde (ruimtelijke) ontwikkeling af te wegen tegen andere aspecten van die betreffende ontwikkeling. De verantwoordingsplicht moet daarmee voorzien in een bestuurlijk gemotiveerd oordeel over de aanvaardbaarheid van de kans op een ramp met een bepaalde omvang door een risicovolle activiteit. Het doel van deze exercities is het op termijn beheersen van het groepsrisiconiveau en verbetering van het (ervaren) veiligheidsniveau in Nederland. De betreffende (concept) besluiten geven in verschillende artikelen aan wat minimaal onderdeel moet uitmaken van de, in de toelichting op het betreffende besluit opgenomen verantwoording. Het betreft:
  o Het aantal personen in het invloedsgebied;
  o Het berekende groepsrisico en/of de wijziging daarvan;
  o De mogelijkheden tot het nemen van risicoreducerende maatregelen;
  o De mogelijke ruimtelijke alternatieven;
  o De mogelijkheden ter beperking van de omvang van een ramp;
  o De mogelijkheden voor zelfredzaamheid;
  o Het advies van de regionale brandweer over het groepsrisico.
  Het adresseren van bovenstaande onderdelen leidt echter niet automatisch tot een verantwoording van het groepsrisico. Laat staan dat de (concept) besluiten enig houvast bieden als het gaat om de vraag hoe ruimtelijke kwaliteit en sociaal economisch wenselijke ontwikkelingen moeten worden gewogen tegen risico´s, (dodelijke) slachtoffers en de (on)mogelijkheid maatregelen te treffen. Het gevolg is dat sinds 2004 gemeenten worstelen met het fenomeen verantwoording groepsrisico.

  Onderwerp: 'Zelfredzaamheid, concepten, thema's en voorbeelden nader beschouwd'
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 03 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het boek onder redactie van Helsloot en Van 't Padje wil een overzicht geven van onderzoek naar en inzichten in de zelfredzaamheid van burgers. Hier bedoeld personen, die leken zijn op het gebied van veiligheid, ordehandhaving, rampbestrijding en hulpverlening. Zoals Helsloot c.s. terecht zelf schrijven, had dit boek enkele jaren geleden (nog) niet samengesteld kunnen worden, omdat te weinig auteurs en onderzoekers zich ermee bezig hielden. Des te meer staat het onderwerp anno 2010 - en zeker 2011 - hoog op de agenda. Helsloot c.s. beschrijven een zestal functies van zelfredzaamheid in onze huidige samenleving en een aantal veiligheidsdomeinen, zoals fysieke en sociale veiligheid. Daarnaast komen aspecten van veiligheid aan de orde, zoals zelfredzaamheid in diverse situaties en risicocommunicatie. Een drietal praktijkcases sluiten het boek af. In het kader van de thematiek van het tijdschrift Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid beperk ik me hier tot de recensie van teksten die betrekking hebben op fysieke veiligheid, zelfredzaamheid en risicocommunicatie.

  Onderwerp: Schieten tijdens hitte geen punt
  Thema: 03 oktober 2011
  Datum: bedrijfsbrandweer
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft geen moeite met schietoefeningen op het Artillerie Schietkamp tijdens warme perioden. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de ChristenUnie.
  Die partij vroeg zich in mei af waarom granaten vrijelijk over de heide van het schietterrein vlogen, terwijl de brandweer net code rood had afgegeven. Die status verbiedt roken en open vuur in de publieke ruimte. Het college is het niet met de partij eens, omdat de veiligheid tijdens de oefeningen is gewaarborgd. Zo wordt onder warme omstandigheden gebruik gemaakt van minder brandgevaarlijke munitie en staat de bedrijfsbrandweer van het ASK met vier eenheden paraat. Het terrein kent bovendien een bijzondere inrichting op het gebied van brandpreventie. Na de grote brand in 2003 is een Brandveiligheidsplan opgesteld, met afspraken over hoe te handelen in geval van droogte. Verder is bepaald dat bij extreme droogte met de brandweer wordt overlegd over de risico's van het niet doorgaan van schietoefeningen. De vragen van CU riepen destijds bij de VVD veel hoon op.

  Onderwerp: Drechterland aangesloten op netwerk Burger AED
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOGKARSPEL - De gemeente Drechterland is vorige week aangesloten op het netwerk Burger AED van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De wethouder plaatste donderdag de eerste buitenkast aan het gemeentehuis in Hoogkarspel. Tijdens de avond waren meer dan 100 burgerhulpverleners aanwezig.
  Wethouder Luzette Wagenaar-Kroon is zeer enthousiast: "Op die manier kunnen we dit netwerk écht goed opzetten, allemaal dankzij deze burgerhulpverleners."
  In april 2011 ging de gemeenteraad van Drechterland akkoord met het project Burger AED. Het project is een regionaal netwerk van AED's en burgerhulpverleners dat is opgezet door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in samenwerking met de gemeenten. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het oproepen en opleiden van burgerhulpverleners. Daarnaast zijn de AED's in beveiligde buitenkasten geplaatst en aangesloten op het netwerk.
  Tijdens de aansluiting heeft wethouder L. Wagenaar-Kroon de eerste AED in een beveiligde buitenkast, die bevestigd is aan het gemeentehuis in Hoogkarspel geplaatst. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio een presentatie gegeven over de werking van het netwerk. Onder de aanwezigen was ook de heer Arbouw. Als ervaringsdeskundige rondom lekenreanimatie heeft hij nogmaals het belang van het project burger AED toegelicht.

  Onderwerp: Meer aandacht voor infectieziekten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VENLO - De GGD gaat de komende jaren meer aandacht besteden aan het bestrijden van gezondheidsrisico's door infectieziekten. De reden daarvoor is dat de gevolgen van infectiezieken de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen.
  Dat meldt het beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, waarvan de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst deel uitmaakt.
  Ziekten als Q-koorts vormen volgens de GGD niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid, maar gaan tevens gepaard met maatschappelijke onrust vanwege de gevolgen voor de volksgezondheid en de agrarische sector.
  Volgens het rapport is het niet de vraag òf dierziekten overspringen op de mens, maar wanneer dat gebeurt en hoe ernstig de gevolgen zullen zijn.
  De focus van de GGD verschuift de komende jaren van 'algemeen' naar 'risicogericht'. Dat wil zeggen dat de gezondheidsdienst zich meer richt op kwetsbare groepen onder het motto 'gelijke kansen in de gezondheid'.

  Onderwerp: Atsma: 75 miljoen voor uiterwaarden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 04 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Staatssecretaris Joop Atsma (milieu) heeft vragen beantwoord over zijn project dat overmatige begroeiing in de uiterwaarden van de grote rivieren moet tegengaan.
  Het doel van dit project, waarmee 75 miljoen euro is gemoeid, is het garanderen van de waterveiligheid. Atsma stelt dat het budget afkomstig is uit een reservering voor uitvoering van waterveiligheidsprojecten van het infrastructuurfonds.
  Atsma zegt wel te kijken naar de mogelijkheid om de verkoop van biomassa te gebruiken als kostenverlagend middel. 'Rood voor groen' is dan weer geen optie. "Nieuwe bebouwing in de uiterwaarden met het oog op afvoer van rivierwater is niet gewenst," zo stelt de staatssecretaris in zijn antwoord aan de Tweede Kamer.
  De vegetatie in de uiterwaarden van grote rivieren is flink toegenomen sinds de jaren negentig van de vorige eeuw, betoogt Atsma. Hij noemt zijn voorstel dan ook een inhaalslag. Hierbij wordt wel extra aandacht besteed aan Natura 2000-gebieden, zoals Loevestein en Gelderse Poort langs de Rijntakken.
  Eerder werden al uiterwaarden verruimd door dijken verder landinwaarts te leggen. Nu wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om eigenaren van grondgebied in de uiterwaarden verantwoordelijk te maken voor het onderhoud. Onderzoek naar deze en andere opties neemt de staatssecretaris mee in een wetsvoorstel dat halverwege 2013 van kracht moet worden.

  Onderwerp: Nationale crisisoefening met fictief kernongeval: oefening Indian Summer op 12 en 13 oktober
  Thema: veiligheid
  Datum: 05 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 12 en 13 oktober oefenen bestuurders, hulpdiensten, partners in België en deskundigen met het systeem van Nationale Kernongevallenbestrijding. De rijksoverheid en de Veiligheidsregio Zeeland houden dan de nationale oefening 'Indian Summer', waarbij er met een fictief, nucleair scenario wordt geoefend.
  Wat er geoefend wordt, zijn de besluitvorming en activiteiten van de ministeries en de betrokken diensten om de situatie het hoofd te bieden, de dilemma's die zij moeten oplossen, de nationale en internationale informatie-uitwisseling en coördinatie en de (fictieve) crisisvoorlichting aan media en publiek.
  De buitenwereld zal weinig merken van de oefening. Wat wel zichtbaar zal zijn voor het publiek, zijn de meetwagens van onder andere brandweer en defensie. Deze zullen rondrijden in de omgeving van de kerncentrale in Borssele. Er wordt regelmatig geoefend met deze meetploegen, dus voor omwonenden is dit een min of meer bekend beeld. Het precieze scenario van de oefening wordt vooraf nooit bekend gemaakt, omdat de oefening anders weinig realistisch is.
  Doel van de oefening is om bestaande plannen, procedures en mogelijke maatregelen te oefenen die er zijn om de veiligheid en vitale voorzieningen te waarborgen. In de zomer van 2010 is gestart met de voorbereiding van de oefening. Door de contacten, ervaring en kennis die tijdens de voorbereidingen en tijdens de oefening worden opgedaan, zijn betrokken partijen niet alleen beter voorbereid op kernrampen, maar ook op rampen bij bijvoorbeeld grote bedrijven in de chemische industrie.
  Op basis van internationale regelgeving moet Nederland regelmatig de bestrijding van een stralingsongeval oefenen. De laatste oefening op dit terrein vond plaats in 2005. De rijksoverheid houdt ongeveer twee keer per jaar een crisisoefening.

  Onderwerp: VRU beleidsplan: 'Stip aan de horizon'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten en is belast met taken op het gebied van risicobeheersing bij rampen en crisissituaties. De Wet op de Veiligheidsregio's verplicht eens in de 4 jaar een beleidsplan op te stellen. Het algemeen bestuur van de VRU heeft daartoe een concept Beleidsplan 2012-2015 opgesteld wil in november dit plan definitief vaststellen. Voor het plan definitief vast te stellen wil de VRU de gemeenteraden de gelegenheid geven om hierover hun opvattingen kenbaar te maken. Vorige week werd het plan in de Wijkse raad besproken.
  De VRU is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie. Ook biedt zij ondersteuning aan de gemeenten op de voorbereiding van rampen en crises.
  Het nieuwe beleidsplan behandelt onder andere de versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing, crisiscommunicatie, zelfredzaamheid van burgers, aandacht voor nieuwe crisistypen (onrust, verstoring vitale functies) en nazorg na een ramp. In het beleidsplan wordt zwaar ingezet op preventie en risicobeheersing en daarmee komt ook het gevoelige onderwerp van de (vrijwillige) brandweer aan de orde. Het plan noemt hierbij de herijking van de responsorganisatie van de brandweer, de variabele voertuigbezetting, (afwijken van) normtijden, het regionale dekkingsplan en de toekomst van de vrijwilligheid.
  Verschillende fracties in de raad uitten hun zorg over de vitale rol van de vrijwilligers bij de brandweer en de mate waarin zij betrokken zijn en blijven.
  Portefeuillehouder Guus Swillens benadrukte dat het plan een beleidsstuk is, slechts 'een stip aan de horizon'. Pas bij verdere uitwerking van van het plan zal de rol van de vrijwilliger aan de orde komen. Dan zullen ook de vrijwilligersorganisaties worden betrokken.

  Onderwerp: Icoon waterveiligheid 25 jaar in gebruik
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 05 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NEELTJE JANS - De vlaggen wapperen net als 25 jaar geleden. Alleen die ene ontbreekt. Op 4 oktober 1986, bij de ingebruikstelling van de Oosterscheldekering, was Neeltje Jans volgezet met vlaggen waarop het geruststellende Zeeland Veilig prijkte. Achter zo'n vlag drukte koningin Beatrix op de knop om de schuiven van de pijlerdam te sluiten. Geen Zeeuw die de symboliek daarvan misverstond.
  Vlag of geen vlag, staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu laat er geen twijfel over bestaan dat de veiligheid van Zuidwest-Nederland nog altijd op de eerste plaats staat. Met de zoetwatervoorziening. Die laatste baart de bewindsman enige zorgen. Het is hollen of stilstaan met dat zoete water.
  Soms heb je er te veel van en soms te weinig. Met de landen die aan de Rijn grenzen wordt goed overleg gevoerd over maatregelen in tijden dat de rivieren grote hoeveelheden water afvoeren. De aanpak in perioden van droogte is tot dusver evenwel onderbelicht gebleven. Atsma kenschetst de situatie in mei en juni van dit jaar als nijpend. De droogte en de geringe beschikbaarheid van rivierwater dreigde fnuikend te worden voor de landbouw en de industrie. "Daar moeten we het in Europees verband echt eens over hebben."
  Veiligheid en zoet water dus. Die pijlers onder het eerste Deltaplan zijn ook de fundamenten van wat in de terminologie van nu het Deltaplan 2.0 heet. Atsma onderstreept dat andere wensen om de natuur en de economie te stimuleren daaraan ondergeschikt zijn. "De veiligheid en de zoetwatervoorziening mogen nooit ter discussie staan."
  In de paneldiscussie pleit oesterkweker Ko Prins voor een bescheiden pijpleiding om zoet, voedselrijk rivierwater in de Oosterschelde te laten. Een simpele manier om de oester- en mosselbranche een steun in de rug te geven. Maar directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers en Deltacommissaris Wim Kuijken zijn onverbiddelijk. Alles wat in het Deltagebied gebeuren gaat moet in een totaalbeeld passen.
  Een totaalbeeld niet alleen voor Zuidwest-Nederland maar een plan om heel Nederland van veiligheid en zoet water te verzekeren. Goede plannen kosten tijd. Kuijken denkt dat pas in 2015 of 2016 duidelijk is welke maatregelen kunnen worden getroffen. En Dronkers in de richting van Prins met diens smeekbede om een zoetwaterpijp: "We gaan niet aan de verkeerde kant van de knoop trekken."
  Atsma is al vertrokken wanneer gespreksleidster Tracy Metz zegt dat het haar is tegengevallen dat de staatssecretaris geen cadeautje heeft meegebracht. Iets in de sfeer van instemming van het kabinet met de plannen om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken bijvoorbeeld. Maar Atsma is met lege handen gekomen.
  De viering van 25 jaar Oosterscheldekering, het icoon van ontwikkelingen in de waterveiligheid, is trouwens toch een sober feestje. In deze tijd van bezuinigingen zijn de budgetten voor dit soort festiviteiten beperkt. De gasten op de herdenkingsbijeenkomst krijgen wel een mooi boek mee over de bouwers van de stormvloedkering.
  En dan is daar als besluit een uitvoering van Vuil & Glass door het gezelschap Conny Janssen Danst en het Cello Octet Amsterdam in de grote hal van het Topshuis. Toch een geschenk. Van de provincie Zeeland voor Rijkswaterstaat. Tenslotte is Zeeland dankzij de inspanningen van deze overheidsinstantie veilig. Al 25 jaar.

  Onderwerp: Broertjes en zusjes jeugdbendeleden uit huis plaatsen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 05 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De politie in Den Haag wil nog harder optreden tegen overlastgevende jeugdbendes. Een van de maatregelen die de politie onderzoekt, is het uit huis plaatsen van broertjes en zusjes van bendeleden. Dat zou moeten gebeuren in samenwerking met justitie, jeugdzorg en de gemeente.
  Broertjes en zusjes van bendeleden kunnen al onder toezicht worden gesteld. Om er sterker voor te waken dat zij niet hetzelfde pad zullen bewandelen als hun criminele familielid, wil de politie een stap verder gaan. De partijen die samenwerken in het Haagse Veiligheidshuis, zoals de politie, denken aan meer maatregelen om strenger op te treden tegen jeugdbendes. Zij onderzoeken of ouders die profiteren van het geld dat hun kind op criminele wijze verkrijgt, harder aangepakt kunnen worden, door hen te berechten voor heling. Tot nu toe wordt vaak alleen de jongere in kwestie gekort op zijn uitkering. De Haagse politie zegt negen notoire jeugdbendes in het vizier te hebben.

  Onderwerp: Weer zware explosie bij BP in Lingen
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 6 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op de raffinaderij van BP in Lingen zijn dinsdagochtend 4 oktober twee medewerkers gewond geraakt na een explosie. Een medewerker ligt met zware verwondingen in het brandwondencentrum van Bochum. Het is de tweede explosie dit jaar. Op 28 maart ontplofte de binnenvaarttanker Alpsray (79,81 x 8,20 meter, 1125 ton) bij de raffinaderij tijdens het laden van superbenzine.
  Volgens bedrijfsleider Andreas Mohr van BP Lingen bluste de bedrijfsbrandweer het vuur in ongeveer 20 minuten met blusschuim. Het door de explosie getroffen onderdeel van de raffinaderij moest buiten bedrijf worden gesteld. Het was na een revisie nog maar net opnieuw in gebruik genomen.
  Commissaris Karl-Heinz Brüggemann, chef van de politie-inspectiedienst Emsland/Grafschaft uit Lingen uitte gisteren kritiek op de manier van werken van BP. 'Wij vinden dat de samenwerking met BP niet goed verloopt.', aldus de onderzoeksleider. 'Er is niet op een vertrouwenwekkende manier samengewerkt. Een dergelijke raffinaderij brengt een zeker risico met zich mee. Wanneer men zo'n bedrijf leidt vind ik dat men verplicht is om te zorgen voor een transparante informatiepolitiek, niet alleen richting politie en andere betrokken autoriteiten, maar ook en vooral naar de mensen toe die in de omgeving wonen. Het ontbreekt de raffinaderij aan transparantie en daarom treden wij BP Lingen met een behoorlijke portie scepsis tegemoet.' De precieze oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie is nog bezig met het onderzoek.
  Twee dagen voor de explosie, op zondag 2 oktober, vond er een door een brand gevolgde explosie plaatst op de BP raffinaderij in het Spaanse Castellon. Deze brand kon volgens BP snel worden geblust en er raakte niemand gewond. De vele incidenten van de laatste tijd en de ramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico vorig jaar, zorgen voor twijfel bij deskundigen over de veiligheidsprocedures bij BP. Volgens algemeen directeur Robert Dudley staat veiligheid echter centraal bij BP.

  Onderwerp: Tweede Kamerlid Jeannine-Plasschaert op zoek naar veiligheid in Ede
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 8 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EDE - Tweede Kamerlid van de VVD Jeanine Hennis-Plasschaert komt maandag 24 oktober naar Ede voor een werkbezoek. Voor de VVD fractie heeft zij ondermeer veiligheid en politie in haar portefeuille.
  Voordat ze kamerlid werd, was ze Europarlementariër en heeft ze zich sterk gemaakt voor de bescherming van persoonsgegevens. Ze is een liberaal in hart en nieren en realiseert zich dat het concept van 'vrijheid, veiligheid en welvaart' geenszins vanzelfsprekend is.
  Jeanine brengt op 24 oktober vanaf ongeveer 13.30 uur allereerst een bezoek aan het Veiligheidshuis. Hier zullen diverse medewerkers haar informeren over de disciplines binnen het Veiligheidshuis en zal ze een kort gesprek hebben met de burgemeester.
  Vanaf 15.45 uur gaat ze met een deel van de Edese VVD-fractie en de gebiedsagenten van de wijken Maandereng en Rietkampen een bezoek brengen aan de Rietkampen om te spreken met wijkbewoners en andere betrokkenen over het leefklimaat in de wijk.
  Haar werkbezoek aan Ede eindigt met een politiek / cultureel cafe in Cultura. Zij opent dit cafe om 19.30 uur: hier zal ze terugkomen op haar werkbezoek en tevens de aanwezigen informeren over de actuele situatie in politiek Den Haag.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.