Week: 39 van 25 september tot en met 1 oktober 2011


Nieuws van Internet:
 • Brandweer Epe nog altijd verontrust
 • Marinebrandweer gaat helpen bij calamiteiten
 • Nazorg voor ex-gedetineerden
 • Raad Epe spreekt zich uit over brandweer
 • Gemeente Terneuzen sommeert Veembedrijf de Rijke uit Sluiskil
 • Hoorzitting in Katwijk over veiligheid
 • Edenaren positiever over eigen gemeente
 • USAR.nl bemachtigt herclassificering Heavy Team
 • Eén rampenplan voor Zeeland
 • Brandweer geeft advies aan huis
 • Traceerbaarheid moet herhaling EHEC-uitbraak voorkomen
 • Nieuwe Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing
 • Meer samenwerking tussen overheid en veiligheidsbranche
 • Brandweer Limburg-Noord schendt Wet uitruktijden
 • Weinig animo voor baan brandweercommandant


 • Onderwerp: Brandweer Epe nog altijd verontrust
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EPE - De vrijwillige brandweermannen van het korps in Epe roepen de gemeenteraad op om donderdag niet in te stemmen met het voorstel van het college van B en W. Dat voorstel, waarin de eerder voorgenomen bezuinigingen van tafel worden geveegd en het budget voor de brandweer wordt neergelegd bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, zou volgens hen alsnog kunnen leiden tot het verdwijnen van het veelbesproken hulpverleningsvoertuig. ,,Dat gevoel hebben we nog steeds en dat is de reden dat we strijdlustig blijven'', zegt brandweerman Gerard van Elst.
  Het korps zet sowieso vraagtekens bij het voornemen van B en W om de verantwoordelijkheid bij de Veiligheidsregio neer te leggen. ,,Dan worden we een klein onderdeel van een grote organisatie en wordt er vanuit Apeldoorn aan de touwtjes getrokken. Weliswaar moet aan de basisbrandweerzorg voldaan worden, maar de vraag is of de politiek de handen er verder vanaf moet houden.''
  Vorige week liepen de emoties binnen het korps flink op toen het hulpverleningsvoertuig, kortweg 'hv' niet werd ingeschakeld bij het dodelijke kraan-ongeval in Heerde. ,,Zie je wel, hij staat al buiten bedrijf'', werd over het hv gezegd. ,,Maar dat bleek een misvatting bij de centrale. Zij hadden Nunspeet ingeschakeld. Vergelijkbaar met die brand in Marle destijds, toen Vaassen werd opgeroepen. Maar het is wel schrijnend om te zien dat er bijvoorbeeld in Heerde wel wordt geïnvesteerd in een mooi nieuw hulpverleningsvoertuig. Waarom kiest onze gemeente daar niet voor?''
  De brandweerlieden in Epe zijn er stellig van overtuigd dat het hv verdwijnt, als de zeggenschap bij commandant Michiel Verlinden van cluster Epe-Voorst-Apeldoorn (EVA) komt te liggen. ,,Maar hij baseert zich op feiten'', zegt Van Elst. ,,En voor het grootste gedeelte zijn dat theoretische aannames.'' Met het huidige voorstel van B en W zal de onzekerheid blijven. En dat geldt ook voor de vrijwilligers in Oene, die wat betreft de sluiting van hun kazerne geen garanties krijgen voor de toekomst.
  Donderdag zal Van Elst trachten in te spelen op de emotie. Het BOR-advies spreekt wat dat betreft boekdelen: ,,Tenslotte wijzen wij erop dat de achterban van brandweer Epe volledig tegen de plannen van onze bestuurder is. Zij willen zowel het hulpverleningsvoertuig als het korps Oene behouden. Dat leidt tot veel onbegrip. Geen enkele andere optie is voor hen bespreekbaar.''

  Onderwerp: Marinebrandweer gaat helpen bij calamiteiten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HELDER De Marinebrandweer gaat voortaan helpen bij calamiteiten en branden in de Kop van Noord-Holland.
  De civiele brandweer, de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Korps Marinebrandweer hebben hierover afspraken gemaakt.
  De Veiligheidsregio kan met deze samenwerking besparen op een aantal diensten. Het Marinepersoneel maakt gebruik van de opleidingen en trainingen van de veiligheidsregio en kan vaker oefenen. Er komen ook afspraken voor de bestrijding van scheepsbranden op de Noordzee.
  Het Korps Marinebrandweer is onderdeel van de Koninklijke Marine. Het korps bestaat uit zo'n 135 beroepsbrandweerlieden, die als burgerambtenaren in dienst zijn van Defensie. Het korps verzorgt de brandbestrijding op alle defensieterreinen en Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder.

  Onderwerp: Nazorg voor ex-gedetineerden
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 26 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE - Zwolle krijgt ruim 105.000 euro van het Rijk om ex-gedetineerden in deze regio in 2012 en 2013 nazorg te bieden.
  Dat blijkt uit de septembercirculaire van het Rijk die de Nederlandse gemeenten deze week hebben ontvangen. Zwolle biedt als centrumgemeente MaatschappelijkeOpvang sinds 2007 hulp aan mensen die net een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Doel is hen helpen bij een goede terugkeer in de maatschapij en het voorkomen van recidive. Aanvankelijk stelde het Rijk dat de regio's de nazorg vanaf 2012 zelf moesten financieren; inmiddels zijn echter afspraken over verlenging van die steun gemaakt tussen minister Opstelten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  In het gebied van centrumgemeente Zwolle (Noord-Veluwe en Noordwest-Overijssel) komen jaarlijks zo'n 500 mensen na hun detentie op straat te staan, waarvan ongeveer 200 in Zwolle. Het regionale coördinatiepunt voor nazorg is gevestigd in het Veiligheidshuis IJsselland bij de Veligheidsregio in Zwolle. Ruim zes op de tien gedetineerden keert nu nog binnen zeven jaar terug in de gevangenis. Velen van hen komen snel na vrijkomst weer in de problemen omdat ze geen identiteitsbewijs, huisvesting of inkomen hebben. De 43 Nederlandse centrumgemeenten krijgen gezamenlijk zes miljoen euro voor de nazorg.

  Onderwerp: Raad Epe spreekt zich uit over brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EPE - De raadscommissie in eerste instantie en vervolgens de gemeenteraad spreken zich de komende weken uit over het organisatieplan brandweer en huisvesting brandweerpost Epe. Daarbij gaat het om verplaatsing van de brandweer naar een nieuwe lokatie in Epe, waarschijnlijk aan de Oenerweg, en het al dan niet handhaven van de brandweerpost Oene. De brandweer treft voorbereidingen voor nieuwbouw in overleg met vrijwilligers en gemeentelijke adviseurs. De medewerkers van de brandweer Epe komen in dienst bij de veiligheidsregio en werken op clusterniveau samen met Voorst en Apeldoorn. Het is een complexe materie gelet op de gemeentelijke bezuinigingen. Die hebben hun weerslag op de organisatie. Er liggen voor Epe drie scenario's die qua bezuiniging oplopen van 61.100 tot 224.400 euro. Het college heeft gekozen voor het mildste scenario. De gemeenteraad nam een amendement aan waarin is aangegeven dat de vrijwilligers in dienst blijven van de gemeente Epe. Nu ligt er een wetsvoorstel waarin verplichte regionalisering van de brandweer is opgenomen. Het brandweerbudget van 752,982 euro wordt overgedragenh aan Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Overschrijding van de aanrijtijd vindt met name in Wissel plaats. De brandweer moet binnen de eigen begroting 61.000 euro opvangen aan extra structurele uitgaven en daarnaast zijn middelen nodig voor de nieuwbouw/verbouw van de kazerne in Oene. Het college stelt dat sluiting van de post Oene leidt tot bezsuiniging op ondersteunend personeel. Daarnaast heeft het effect op de verplichte extra uitgaven.; Vanuit Oene werd vorig jaar 22 keer uitgerukt. Sluiten van de post heeft volgens onderzoeksbureau Save geen gevolgen voor de basisbrandweerzorg. Maar wel neemt het overschrijdingspercentage licht toe. Er is voor de sluiting geen draagvlak bij de vrijwilligers. Bovendien ontstaat een negatief effect op het veiligheidsgevoel van de inwoners van Oene omdat de opkomsttijd van de brandweer in de kern Oene toeneemt.

  Onderwerp: Gemeente Terneuzen sommeert Veembedrijf de Rijke uit Sluiskil
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SLUISKIL - Het veembedrijf De Rijke in de Mercuriusstraat bij Sluiskil moet snel orde op zaken stellen.
  De logistieke dienstverlener (transport, opslag, assemblage) overtreedt de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat is gebleken uit gezamenlijke controle door de Veiligheidsregio Zeeland, de Arbeidsinspectie, de provincie en de gemeente Terneuzen.
  Afgelopen zomer werd de situatie bij De Rijke onderzocht. Dat bracht onder meer aan het licht dat het bedrijf in één van de loodsen teveel gevaarlijke stoffen opslaat. Er was bovendien geen actueel veiligheidsrapport beschikbaar.
  De gemeente wil dat De Rijke snel zorgt dat het aan alle wettelijke regels voldoet. Het bedrijf heeft inmiddels een aanschrijving ontvangen. Het krijgt een aantal weken de tijd de naleving van de richtlijnen aan te scherpen. Gebeurt dat niet, dan kan een dwangsom worden opgelegd.

  Onderwerp: Hoorzitting in Katwijk over veiligheid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Katwijk - De raadscommissie Bestuur houdt op 6 oktober 2011 een hoorzitting Veiligheid. Veiligheid en leefbaarheid staan hoog op de agenda van de gemeente Katwijk. De raadscommissie heeft daarom enkele (ervarings) deskundigen uitgenodigd om informatie te geven over de veiligheidsbeleving van burgers en over de rol van de gemeente ten aanzien van veiligheid.
  In mei/juni is er door de raad een enquête veiligheid gehouden waar aan burgers gevraagd werd om hun mening te geven over de veiligheid en leefbaarheid in hun omgeving,
  De gehouden enquête dient niet verward te worden met de op dit moment gehouden enquête veiligheid in opdracht van de Veiligheidsregio Hollands Midden die tweejaarlijks gehouden wordt.
  Het streven is dat de gemeenteraad na de hoorzitting over zodanig veel informatie beschikt dat beoordeeld kan worden of een nieuw veiligheidsbeleidsplan noodzakelijk is. Ook wordt getracht helderheid te krijgen over de taak van de gemeenteraad na invoering van de nieuwe Politiewet. Op 6 oktober zullen de burgemeester, de teamchef van de politie Katwijk, een van de wijkregisseurs, de coördinator van de gemeentelijke opsporings ambtenaren (GOA's), een vertegenwoordiger namens Horeca Katwijk en een vertegenwoordiger namens Platform Kocon in een panel plaatsnemen om de vragen van de raadscommissie Bestuur te beantwoorden.
  Het houden van hoorzittingen is een instrument van de gemeenteraad waarmee deze zich over belangrijke onderwerpen uitvoerig door deskundigen kan laten informeren. De gemeenteraad kan het college van burgemeester en wethouders goede en duidelijke opdrachten voor het maken van beleid meegeven. De hoorzitting van 6 oktober is openbaar.

  Onderwerp: Edenaren positiever over eigen gemeente
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EDE - Het minst te spreken zijn inwoners van de gemeente Ede over de openingstijden en wachttijden bij de balies van het raadhuis. Maar verder zijn de burgers overwegend positief in hun oordeel over hun woonplaats. Dat blijkt uit een onderzoek van de afdeling Strategie & Onderzoek.
  Onder de loepen gingen: gemeentelijke dienstverlening, communicatie, politieke interesse, groen, gezond en actief, sport, cultuur en maatschappelijke voorzieningen. Begin 2011 ontvingen 1354 willekeurig geselecteerde Edenaren van 15 jaar en ouder een vragenlijst. In totaal hebben 602 inwoners de vragen beantwoord.
  Het beeld dat de inwoners van Ede van hun gemeente hebben is de afgelopen jaren positiever geworden: 70% zegt een (zeer) positief beeld van Ede te hebben. Ongeveer 70% van de Edenaren is tevreden over de gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening. Met name de persoonlijke behandeling wordt op prijs gesteld. Bijna iedereen weet de gemeentelijke website te vinden; het bezoek aan de website is de laatste jaren gelijk gebleven.
  De politieke betrokkenheid van de bevolking van Ede neemt de laatste jaren toe. 42% heeft interesse in de lokale politiek. Net als in voorgaande jaren geeft 80% aan (waarschijnlijk) te gaan stemmen, wanneer er morgen gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn. Ruim tweederde vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om informatie te vinden over de Edese politiek, hetgeen een toename is ten opzichte van 2010.
  Ruim tweederde van de inwoners weet dat de gemeente zich profileert als groene, gezonde en actieve gemeente. Inwoners zelf denken bij groen, gezond en actief vooral aan natuur, milieu, schoon en sport / activiteiten. Het beeld dat inwoners hebben van Ede is positiever dan in 2009: 70% heeft een (zeer) positief beeld van Ede. De aanwezigheid van groen/natuur en de autobereikbaarheid krijgen het hoogste rapportcijfer; veiligheid en het woningaanbod het laagste rapportcijfer.
  Inwoners zijn redelijk tevreden met het cultuuraanbod in Ede. Tweederde vindt dat er voldoende tot veel aanbod is en dat het aanbod (een beetje) interessant is. Eén op de vijf inwoners vindt het aanbod onvoldoende en het aanbod niet interessant.
  Om aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te voldoen moet je minstens vijf dagen in de week 30 minuten tenminste matig intensieve lichaamsbeweging hebben. Van de Edenaren voldoet 42 procent aan deze beweegnorm. Dat is relatief laag in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. 58 procent van de inwoners doet aan sport. Bijna de helft van de sporters sport in clubverband.
  Tot slot is het gebruik en de bekendheid met maatschappelijke voorzieningen is erg wisselend. De Regiotaxi, Cultura bibliotheek en de jeugdgezondheidszorg zijn het bekendst bij de Edenaar (90 %). Het Veiligheidshuis is bij ruim driekwart van de inwoners niet bekend. De Cultura bibliotheek is duidelijk de meest gebruikte voorziening.
  Het rapport Inwoners aan het woord 2011 is vanaf eind september beschikbaar op www.ede.nl.

  Onderwerp: USAR.nl bemachtigt herclassificering Heavy Team
  Thema: veiligheid
  Datum: 28 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Nederlandse Urban Search And Rescue team (USAR.NL) heeft vandaag als eerste Europese team de herclassificering 'Heavy-team' bemachtigd tijdens een grote oefening in het Deense Tinglev. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie reikte na afloop de bijbehorende badge van de Verenigde Naties uit aan de 60 teamleden.
  USAR.NL is de Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. Het team is de afgelopen jaren onder andere ingezet in Pakistan, Marokko en Haïti.
  Door de herclassificatie mogen de USAR.NL-leden zich opnieuw rekenen tot de topspecialisten op het gebied van zoek- en reddingswerkzaamheden. Het team kan gecompliceerde zoek- en reddingsacties verrichten onder de zwaarste omstandigheden. In 2007 werd het team ook als eerste in Europa door de Verenigde Naties gekwalificeerd voor deze hoogste status.
  De oefening in Denemarken was ook bedoeld om een aantal wijzigingen in organisatie, procedures en middelen te toetsen. Zo wordt de uitrusting van het team inmiddels opgeslagen op een speciale trailer en niet langer in magazijnstellingen. Daardoor is het team in binnen- en buitenland sneller inzetbaar.
  Het USAR.NL team is in 2003 opgericht naar aanleiding van de aardbeving in Izmit (1999) en de vuurwerkramp in Enschede (2000) nadat gebleken was dat er geen eenheid was die bedolven slachtoffers kon zoeken en redden. Mede namens Nederland is daarom in 2002 een VN-resolutie opgesteld en aangenomen, waarin lidstaten worden aangespoord om hun capaciteiten op dit gebied te organiseren en op elkaar afstemmen.
  USAR.NL is een multidisciplinair team. De deelnemers worden ter beschikking gesteld door de vier veiligheidsregio's in Zuid-Holland, het Korps Landelijke politiediensten (speurhonden), Defensie en het Medisch Centrum Haaglanden.

  Onderwerp: Eén rampenplan voor Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft één nieuw crisisplan voor de hele provincie vastgesteld.
  Het plan vervangt de dertien gemeentelijke rampenplannen. Bij een ongeluk dat de gemeentegrenzen maar enigszins overstijgt, is niet langer de eigen burgemeester verantwoordelijk voor de inzet van de hulpdiensten, maar neemt de voorzitter van de veiligheidsregio de regie in handen. Momenteel is dat burgemeester Koos Schouwenaar van Middelburg.
  Naast het regionale crisisplan heeft het VRZ-bestuur ook een apart bestrijdings- en evacuatieplan opgesteld voor ongelukken met de kerncentrale in Borssele en Doel. Die aanpak wordt volgende maand gelijk getest op z'n bruikbaarheid in een grote stafoefening, 'Indian Summer', rond de nucleaire installatie in Borssele. Volgens Schouwenaar gaat het om een 'papieren oefening' waar ook de verantwoordelijke bewindslieden in Den Haag bij betrokken zijn. De burger zal hier niets van merken, verwacht de burgemeester.

  Onderwerp: Brandweer geeft advies aan huis
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - De brandweer gaat woensdag 5 oktober willekeurig op huisbezoek bij Midden- en West-Brabanders.
  Doel van dit bezoek is mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid.
  De actie is het kader van de Nationale Brandpreventieweken, die van 1 tot en met 31 oktober gehouden worden.
  Van tevoren worden bewoners ischriftelijk op de hoogte gebracht van de actie. Birgit Mous van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: "We vertellen de bewoners dat het kan zijn dat de brandveiligheidsadviseurs ook bij hen aanbellen. Maar ze hebben natuurlijk zelf de keuze of ze er aan mee willen werken." Als bewoners meedoen en er blijken dingen veiliger te kunnen, krijgen ze een gratis brandveiligheidsadvies of een rookmelder.
  Het thema van de Brandpreventieweken is dit jaar 'Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken!' De brandweer Midden- en West-Brabant kan goed inspelen op dit thema, want ze probeert eigen verantwoordelijkheid en bewustwording van burgers en bedrijven te stimuleren. Brand kan volgens de organisatie iedereen overkomen, dus is het belangrijk om er nu over na te denken.
  Mous: "Bewustwording van burgers is overal in Nederland een 'hot item', maar Brandweer Midden- en West-Brabant heeft dit vertaald naar haar eigen doelstellingen."

  Onderwerp: Traceerbaarheid moet herhaling EHEC-uitbraak voorkomen
  Thema: crisismanagement
  Datum: 29 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Effectieve traceersystemen zijn vereist om een nieuwe langslepende EHEC-crisis, zoals de situatie in de Duitse voedingsindustrie waar de controle uit handen werd gegeven aan de gezondheidsdiensten, te vermijden, aldus een crisismanagement expert. Tony Hines, hoofd van voedselveiligheid en crisismanagement bij Leatherhead Food Research vertelt: 'Bij veel 'incidenten' weet de voedingsindustrie als eerste wat er aan de hand is. In dit geval lag de focus op de ziekte en de ziekenhuis presentaties. De E.coli uitbarsting die in Duitsland aan 48 en in Frankrijk aan 15 mensen het leven kostte, werd getraceerd tot geïmporteerde Egyptische fenegriekzaadjes die in Nedersaksen op een kiemgroententeelbedrijf werden gebruikt.
  Hines: 'Met crisismanagement stellen we normaal gesproken voor dat de fabrikant zelf een bepaalde mate van controle over het incident moet behouden, maar in dit geval werd die controle doorgegeven aan de gezondheidsdiensten.'
  'Een ander goed voorbeeld zijn de recente uitbarstingen van Listeria9 die voortkwamen uit besmette cantaloupe meloenen uit Colorado (VS)', voegt Hines daar aan toe. 'Dit was vooral heel lastig onder controle te krijgen omdat de consumenten de symptomen soms pas een maand na de consumptie van de meloenen kregen.'
  Hines sprak deze woorden in reactie op een recente speech in Berlijn door de directeur van de European Food Safety Authority (EFSA), Catherine Geslain-Lanéelle. Zij waarschuwde de EU aangaande haar kwetsbare positie op het gebied van voedselveiligheid: "Europa voert wereldwijd het meeste handel in voedingsproducten, maar die openheid van de Europese markt maakt ons heel kwetsbaar wat betreft bedreigingen van de voedselveiligheid.'
  'Slechts één voedingsproduct kan al ingrediënten van over de hele wereld bevatten, waarvan de meeste niet aan de EU-normen voldoen,' voegde Geslain-Lanéelle hier aan toe.
  Volgens Hines is traceerbaarheid essentieel in succesvol crisismanagement: 'Waar je jouw verse materialen vandaan haalt, wat je er mee maakt en waar je het naar toe stuurt, is niet alleen wettelijk verplicht om te laten weten, het is ook heel belangrijk in het achterhalen van de oorzaak tijdens crisismanagement. Het leggen van de connectie tussen de Egyptische fenegriekzaadjes en de ziektes in Duitsland en Frankrijk zal in de komende decennia als casus-studiemateriaal dienen voor professionals in het crisismanagement.'
  Binnen de wetten van de Europse Unie verstaat men onder traceerbaarheid de mogelijkheid om al het voedsel, voer, voedselproducerende dieren of elke substantie die in het productieproces zal worden gebruikt, te kunnen volgen door alle fasen van het produceren, verwerken en verspreiden heen. Hierdoor zijn autoriteiten in staat om de risico's te kunnen achterhalen tot hun oorsprong. Wanneer dit proces niet succesvol wordt uitgevoerd is de keten van bewijsmateriaal al verdwenen zodra patiënten symptomen beginnen te vertonen.
  'De situatie in Duitsland was extra lastig vanwege de incubatieperiode van de ziekten en de diagnose hiervan,' legt Hines uit. 'De patiënten die getroffen werden met E.colli voelden zich pas voor het eerst onwel worden na zo'n twee à tien dagen na consumptie van het besmette voedsel. Daarna duurde het meestal nog zo'n 72 uur voordat er een bezoek werd gebracht aan een dokter of ziekenhuis. Daarna konden er pas monsters worden genomen, waarna de ziekte werd herkend als een zeldzame en specifieke vorm van E.colli met dodelijke virulentie en antibiotica-resistente genen.' 'Gedurende deze periode is de ziekte echter verergerd en spreken en denken zijn vermoeilijkt en het is haast niet mogelijk om de familie te herkennen, laat staan dat je je herinnert wat en waar je twee weken eerder hebt gegeten,' gaat Hines verder. 'Ondertussen bleef het aantal gevallen stijgen en werd er alarm geslagen. Laboratoriumonderzoek slaagde er in eerste instantie niet in om de oorzaak te achterhalen terwijl er steeds meer slachtoffers bij kwamen terwijl nieuwe patiënten zich nog steeds blijven melden bij dokters en de spoedeisende hulp.'

  Onderwerp: Nieuwe Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 29 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De herziene druk van de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing is verschenen. Het doel van een bestuurlijke netwerkkaart is om een overzicht te geven van de bestuurlijke partijen in een sector ('keten') en de rol die zij vervullen ten tijde van een crisis. In de herziene druk zijn de kaarten geactualiseerd en aangevuld met bestuurlijke aandachtspunten. Behalve inzicht in het bestuurlijk netwerk rondom verschillende typen rampen en crises, bieden de kaarten daarmee ook handvatten voor het optreden en de besluitvorming van betrokken bestuurders. Bij de bron kunt u de nieuwe kaarten downloaden

  Onderwerp: Meer samenwerking tussen overheid en veiligheidsbranche
  Thema: veiligheid
  Datum: 29 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en de veiligheidsbranche moet verder worden uitgebouwd. De samenwerking komt de veiligheid ten goede.
  Dat zei staatssecretaris Teeven (VenJ) bij het seminar 'publiek-private samenwerkig in de opsporing'.
  Particuliere onderzoeksbureaus worden regelmatig door het bedrijfsleven ingeschakeld. Informatie die door deze bureaus boven water komt, kan ook van pas komen bij een strafrechtelijk onderzoek.
  Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven gaan bekijken of er meer (opsporings)informatie kan worden uitgewisseld tussen politie en particuliere onderzoeksbureaus. De uitwisseling moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
  De particuliere branche moeten wel blijven aantonen dat ze professioneel is, kwaliteit levert en betrouwbaar is. Het keurmerk voor particuliere onderzoeksbureaus en de privacygedragscode zijn daarbij belangrijke stappen in de goede richting.

  Onderwerp: Brandweer Limburg-Noord schendt Wet uitruktijden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Limburg-Noord houdt zich niet aan de wet door de uitruktijden voor de brandweer op het platteland te verruimen van acht minuten naar een kwartier. Er ligt nog steeds geen dekkingsplan dat nodig is om af te mogen wijken van de wettelijke norm.
  Dat schrijft de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in een brief aan alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Die vergaderen vandaag over het beleidsplan 2011-2015. Belangrijkste onderdeel is de nieuwe werkwijze van de brandweer.
  De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid onderzoekt in opdracht van minister Opstelten (Veiligheid) hoe veiligheidsregio's omgaan met de gewijzigde wetgeving over uitruktijden. Dat gebeurt op aandrang van de Tweede Kamer, die verontruste signalen heeft ontvangen dat veel veiligheidsregio's worstelen met de nieuwe wet. Die komt erop neer dat de uitruktijd van acht minuten geen richtlijn meer is, maar een wettelijke verplichting.
  De VBV wijst er in haar brief op dat afwijken van de wettelijke norm alleen mag in uitzonderingsgevallen, voor afgelegen locaties. Basis vormt het dekkingsplan dat overzichtelijk maakt binnen hoeveel minuten de brandweer vanuit welke kazerne ter plaatse is.
  De Brandwondenstichting maakte gisteren bekend dat mensen bij een woningbrand gemiddeld drie minuten de tijd hebben om het huis te ontvluchten. Dertig jaar geleden duurde het nog zeventien minuten voordat een brand zich door een huis kon verspreiden. Doordat bouwmaterialen en meubels steeds meer brandbare stoffen bevatten, is die tijd drastisch ingekort.

  Onderwerp: Weinig animo voor baan brandweercommandant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De vacature van commandant bij de Amsterdamse brandweer blijkt moeilijk te vervullen. Dreigende bezuinigingen zouden de functie impopulair maken.
  De huidige commandant, Caroline van de Wiel, neemt deze week afscheid. Van de Wiel zou voor de zomer al vertrekken omdat haar periode van vijf jaar erop zat, maar bleef langer aan omdat er geen opvolger was. Dit meldt De Telegraaf vandaag.
  De krant concludeert dat er door de harde bezuinigingen bij de brandweer weinig animo is voor de top functie. De nieuwe commandant zal fors saneren. De dreigende bezuinigingen bij de brandweer zorgen al geruime tijd voor onrust onder het Amsterdamse brandweerpersoneel.
  'De aanstelling is een zaak van de hele zogenoemde Veiligheidsregio Amsterdam', zo vertelt Bartho Boer, woordvoerder namens burgemeester Eberhard van der Laan, aan de krant. Daaronder vallen ook de kazernes in randgemeenten als Diemen en Amstelveen. Dat de vacature zo lang open staat komt volgens Boer doordat 'is besloten om echt goed te zoeken naar iemand die deze zware taak op zich kan nemen in plaats overhaast een opvolger aanstellen.'


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.