Week: 38 van 18 tot en met 24 september 2011


Nieuws van Internet:
 • Burgernet: horen, zien en bellen
 • Doorpakken in waterveiligheid: risico's nemen toe
 • Gemeenten: veiligheidsbeleid levert meer op dan kosten
 • Veiligheid niet alleen door wetgeving
 • Werken aan een veilige samenleving
 • Investeren in waterveiligheid
 • Nederland haalt doelen niet
 • Overheid pakt grootschalige ICT-uitval aan
 • Veiligheidsregio komt met knelpuntenanalyse
 • TV-West calamiteitenzender voor Hollands-Midden
 • Dag van de Dijk in het teken van de versterking van BAS
 • Schouwen-Duiveland ziet nut van centrale rol veiligheidshuis in


 • Onderwerp: Burgernet: horen, zien en bellen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GORINCHEM -Inwoners van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burgernet. SMS-alert is succesvol gebleken. Burgernet gaat een stap verder om veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten. In feite wordt inwoners daarbij gevraagd ogen en oren goed de kost te geven als de politie verdachten zoekt of er bijvoorbeeld iemand vermist wordt.
  Met Burgernet staan inwoners, die zich hiervoor hebben aangemeld, direct in verbinding met de politie om zo de heterdaadkracht te vergroten. Korpsbeheerder burgemeester Brok van Dordrecht gaf vrijdag met een life-verbinding met de meldkamer van de politie het officiële startsein. Inwoners kunnen zich vanaf nu aanmelden via www.burgernet.nl, vanaf 1 oktober wordt het net operationeel. Burgernet is tot stand gekomen in samenwerking tussen politie, gemeente en veiligheidsregio.
  Het werkt als volgt: De meldkamer van de politie start een burgernetactie door een spraakbericht aan alle deelnemers te sturen met bijvoorbeeld een signalement van een verdachte. Ook kunnen SMSsen worden verzonden en kan twitter worden ingezet. De oproep kan zowel met mobiele als vaste telefoons worden ontvangen. Deelnemers wordt verzocht naar de betreffende verdachte uit te kijken, maar hoeven niet te gaan zoeken. Wie iets heeft gezien kan gratis naar de meldkamer - 0800 0011 - bellen. Na afloop van de burgernetactie ontvangen alle deelnemers daarvan bericht met eventueel resultaten.
  De ervaring leert dat tien procent van de aanhoudingen dankzij deze tips plaatsvindt. Maar de pakkans wordt natuurlijk groter als meer inwoners deelnemen. Hoogleraar Cees van der Vijver van de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie heeft onderzoek gedaan tijdens een pilot met Burgernet elders in het land. Enkele opmerkelijke gegevens zijn daaruit gerold. Nederland is feitelijk veiliger dan in de jaren negentig, maar de acceptatie van crimineel- of hinderlijk gedrag is veel minder geworden. Mensen die zich aanmelden voor burgernet zijn meestal mannen van middelbare leeftijd of ouder. Zij doen dit omdat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de veiligheid in de omgeving. Bij de groep onderzochte deelnemers is overigens het veiligheidsgevoel minder dan bij de doorsnee bevolking en met de tijd neemt het gevoel van onveiligheid toe. Toch blijft tachtig procent deelnemen aan Burgernet, aldus de cijfers van Van der Vijver.
  Algemeen directeur Peter Bos van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid noemde Burgernet een goed middel voor burgerparticipatie, maar waarschuwde dat het middel gedoceerd moet worden ingezet. En hij noemde preventieve acties. Bij acute dreiging worden uiteraard de sirenes in werking gezet. Abonnee-inwoners kunnen ook met Burgernet worden gealarmeerd. En in de toekomst kunnen ook andere soorten berichten in verband met wijkveiligheid vanuit gemeente en veiligheidsregio worden verzonden.
  Burgemeester Brok deed een oproep aan alle inwoners om zich aan te melden: ,,Veiligheid maken we samen.''

  Onderwerp: Doorpakken in waterveiligheid: risico's nemen toe
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 19 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Overstromingen hebben grote gevolgen. Die gevolgen zijn omvangrijker dan vroeger: meer slachtoffers en grotere economische schade. Schade aan eigendommen, maar ook maatschappelijke ontwrichting en schade aan economische sectoren, omdat handel en productie stil komen te liggen. Hoge en sterke dijken blijven belangrijk om ook in de toekomst veilig te zijn, maar dat is niet meer voldoende. Ook andere maatregelen zijn nodig.
  De Raden voor de leefomgeving en infrastructuur pleiten in hun gezamenlijke advies Tijd voor waterveiligheid voor het verleggen van de focus van boogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel. Het advies is vandaag aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma.
  De raden pleiten voor een strategie waarin het beperken van overstromingsrisico's centraal staat en waarin de verantwoordelijke overheden - Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's - zich permanent inspannen om de waterveiligheid te verbeteren. De staatssecretaris geeft met de aanpak van meerlaagsveiligheid in het Nationaal Waterplan al een goede aanzet voor een risicobenadering. Maar de raden constateren dat in de praktijk het accent met name ligt op hoogwaterbescherming en het voldoen aan de normen voor dijken, en te weinig op de gevolgen voor de veiligheid van het gebied achter die dijken. Ook is er weinig oog voor een snel herstel na een overstromingsramp. Dat vraagt om een perspectiefwisseling in het beleid. Dat vraagt ook om meer duidelijkheid in de verantwoordelijkheden van deze overheden en om een goed samenspel.
  Het Rijk is er in de visie van de raden voor verantwoordelijk dat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen en bepaalt waar de risico's het grootst zijn en welke het eerst moeten worden aangepakt. De regionale overheden bepalen hoe en met welke maatregelen de risico's in hun dijkring verminderd kunnen worden. In die afweging kunnen alle maatregelen worden betrokken die worden genoemd in de Europese richtlijn overstromingsrisico's : schadepreventie, hoogwaterbescherming, paraatheid, noodmaatregelen enherstel. Gedacht kan worden aan bepaalde laaggelegen plekken niet bebouwen, vitale functies zoals energiecentrales en ziekenhuizen alleen bouwen op de veiligste plekken,de burger goed voorbereiden en informeren over vluchtplaatsen of evacuatieroutes, zorgen dat ICT-voorzieningen blijven functioneren, of het treffen van voorbereidingen voor een snel herstel na een ramp. Alleen dan blijven maatschappelijke gevolgen zo beperkt mogelijk.
  De raden verwachten dat deze manier van werken leidt tot een effectievere en efficiëntere besteding van de beschikbare middelen. Dit sluit ook aan bij de afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Water.
  Een belangrijke voorwaarde voor beter waterveiligheidsbeleid is wel dat een nieuwe norm voor primaire waterkeringen wordt gesteld. Nu zijn die normen gebaseerd op de kans dat het water boven de dijk uitstijgt (overschrijdingskans). De raden pleiten voor een norm op basis van de kans dat door het bezwijken van de dijk door welke oorzaak dan ook, het gebied achter de dijk onder water komt te staan (overstromingskans). De raden adviseren de staatssecretaris die overstap op korte termijn te maken. De komende twee jaar moeten worden benut om een geïntegreerde aanpak op basis van een risico-benadering verder uit te werken en een implementatietraject met de betrokken partijen af te spreken.

  Onderwerp: Gemeenten: veiligheidsbeleid levert meer op dan kosten
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In een tijd van crisis moeten veiligheid en leefbaarheid de laatste posten zijn waarop wordt gekort. Want goede veiligheid en leefbaarheid besparen al snel meer dan ze kosten, aldus de 32 grotere gemeenten in Nederland (G32) in reactie op het kabinetsbeleid. Dat meldt het CCV.
  De G32 pleit voor structurele inzet op het veiligheidsbeleid, in ieder geval zolang de crisis duurt. "In deze tijd verdienen de veiligheid en leefbaarheid de hoogste aandacht. Mensen hebben perspectief nodig. Een zachte, maar ook een harde hand", aldus de G32. Ook willen de 32 grote gemeenten de ruimte om te experimenteren met nieuwe instrumenten om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen. De G32 wil daarnaast dat de politie, ook als zij nationaal wordt geleid, haar aandeel blijft leveren aan de stedelijke veiligheidsaanpak.
  Het veiligheidsbeleid van de G32 heeft de laatste jaren tot goede resultaten geleid. Het aantal delicten, waaronder seksuele en vermogensdelicten, vernielingen en verkeersmisdrijven, is van ruim 187.000 in 2004 gedaald naar een kleine 139.000 in 2010. Een daling van 25 procent.
  De daling is mede het gevolg van de aanpak in de Veiligheidshuizen. Politie, justitie, gemeente en hulpverleners werken in een Veiligheidshuis intensief samen om problematische doelgroepen te begeleiden. Deze samenwerking blijkt zeer effectief.
  Dankzij de aandacht voor veiligheid en leefbaarheid worden vele kosten bespaard: niet alleen de directe schade die door de delicten wordt veroorzaakt, maar ook de kosten voor opsporing, berechting, detentie- en werkstraftrajecten. De grootste winst is bovendien dat mensen mee gaan doen in de samenleving en hun bijdrage leveren: zowel sociaal als economisch. Dat bespaart in de toekomst ook nog eens recidive en overlast, vinden de gemeenten.
  Het Regeerakkoord zet zwaar in op veiligheid; dat moet nu worden waar gemaakt, aldus de G32. Het kabinet wil dat het veiliger wordt op straten, in wijken en de openbare ruimte. Dat vraagt volgens het Regeerakkoord om 'een daadkrachtige aanpak van straatterreur, intimidatie, agressie, geweld en criminaliteit'.
  Daar zetten de gemeenten het budget rijksmiddelen veiligheid voor in. Dankzij die rijksmiddelen wordt er nu beter dan ooit samengewerkt tussen gemeente, hulp- en zorgverleners, de politie en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC). Het resultaat is ernaar: vrijwel alle wijken zijn veiliger en leefbaarder geworden de afgelopen jaren. Dat blijft alleen zo, aldus de G32, als we het ingezette beleid volhouden.

  Onderwerp: Veiligheid niet alleen door wetgeving
  Thema: wabo
  Datum: 19 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes heeft dinsdag het actieplan 'Veiligheid Voorop' overhandigd aan staatssecretaris Atsma van Milieu. Bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken, hebben het actieplan opgesteld om een herhaling van incidenten als de brand in Moerdijk te voorkomen. Het plan bevat 10 actiepunten voor verbetering van de veiligheid in bedrijven.
  Uitgangspunt is dat een goede veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen. Nodig zijn betrokken leiderschap, continue verbetering van het beheerssysteem en actieve veiligheidsnetwerken.
  De staatssecretaris sprak zijn waardering uit voor het actieplan, in het bijzonder omdat het een plan van en voor het bedrijfsleven is. "Niets beter dan dat bedrijven elkaar gaan helpen om de veiligheidscultuur sterk te verbeteren. Het zijn juist de koplopers die de achterblijvers met overtuiging kunnen motiveren om een paar tandjes bij te zetten en extra vaart te maken met veiligheid in en om een risicovol bedrijf" aldus Atsma in zijn reactie.
  De brancheorganisaties Het zien graag dat binnen afzienbare tijd een beperkt aantal Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) voor BRZO-bedrijven komt. Deze RUD's verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio die provincies en gemeenten Wabo-taken uitbesteden aan deze regionale uitvoeringsdiensten. De RUD's zouden de huidige versnipperde aanpak van de wetgeving voor zware ongevallen moeten voorkomen.
  De aangesloten bedrijven gaan gegevens over de voortgang van de veiligheidsprestaties verzamelen en aanleveren aan brancheorganisaties. Jaarlijks worden deze op brancheniveau gepubliceerd.

  Onderwerp: Werken aan een veilige samenleving
  Thema: veiligheid
  Datum: 20 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ook in 2012 werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan een veilige samenleving. Het beleid staat op de rails, de vaart zit erin. En als het aan minister Opstelten en staatssecretaris Teeven ligt, loopt hun programma gestaag door. Dit zeggen zij in interviews in de begrotingseditie van het Veiligheid en Justitie Bulletin.
  Deze elektronische nieuwsbrief, met daarin uitgebreide toelichtingen op de plannen van Veiligheid en Justitie voor 2012, is te vinden op Rijksoverheid.nl.
  De vorming van één Nationale Politie, onder beheer van de Minister van Veiligheid en Justitie, moet leiden tot een effectievere en efficiëntere politieorganisatie. Het Actieprogramma Meer blauw, minder regels, waarmee minister Opstelten het mes zet in overbodige bureaucratie bij de politie, levert veel extra capaciteit op bij de politie. Doel is de administratieve lasten van politieagenten in deze kabinetsperiode met 25% te verlagen. In 2012 worden de eerste 5% al gehaald. Het aantal uren dat de dienders volgend jaar méér op straat kunnen surveilleren bedraagt het equivalent van 1000 fte's. Dit loopt de komende jaren op tot het equivalent van 5000 fte's in 2014.
  Slimmere werkwijzen moeten ervoor zorgen dat overvallers, straatrovers, geweldplegers en woninginbrekers vaker en sneller in hun kraag worden gevat. De pakkans voor dit soort ernstige misdrijven moet aanzienlijk worden verhoogd.
  De positie van slachtoffers wordt in 2012 verder versterkt. Niet alleen treedt dan de uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers in werking, ook krijgt het OM de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op geld en goederen van criminelen, ten behoeve van de slachtoffers.
  Criminele organisaties die zich bezighouden met (vooral) mensenhandel, drugscriminaliteit en witwassen, worden krachtiger bestreden. Slimmere opsporingsmethodes en toepassing van nieuwe methoden en technieken moeten ertoe leiden dat aan het eind van deze kabinetsperiode twee keer zoveel misdaadbendes worden aangepakt.
  Coffeeshops worden in 2012 lokale, besloten clubs, die enkel nog toegankelijk zijn voor meerderjarige inwoners van Nederland, op vertoon van een clubpas en een geldig identiteitsbewijs. Daarmee haalt het kabinet een streep door het 'opendeurbeleid', dat nogal eens leidde tot overlast en criminaliteit rond de coffeeshops.
  Binnen twee jaar moeten alle nu bekende criminele jeugdbendes worden aangepakt. Dat schrijven minister Opstelten en staatssecretaris Teeven in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie
  In 2012 treedt naar verwachting de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking. Deze wet brengt het aantal arrondissementsparketten en rechtbanken terug van 19 naar 10; het aantal ressortsparketten en gerechthoven gaat van 5 naar 4. De herziening moet leiden tot een kwalitatief betere, efficiëntere rechtspleging.
  Verbetering van alle werkprocessen in de strafrechtketen - van politie tot en met de rechter - moet ertoe leiden dat standaardzaken straks véél sneller kunnen worden afgedaan. In 2012 worden in enkele proefregio's de eerste resultaten al zichtbaar: tweederde deel van alle standaardzaken wordt dan binnen 8 weken afgehandeld. Eind 2014 moet dat landelijk binnen 1 maand het geval zijn. Nu is de gemiddelde doorlooptijd nog 8 á 9 maanden.
  Terugdringen van de recidive blijft ook in 2012 een prioriteit bij de tenuitvoerlegging van sancties. Verbeteringen in de sanctietoepassing en de nazorg moeten ertoe leiden dat minder daders na hun straf of maatregel terugvallen in crimineel gedrag.
  Volgend jaar vindt er een evaluatie plaats van de in 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio's. In dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar het functioneren van het stelsel en het presterend vermogen van de Veiligheidsregio's.
  Om de kabinetsplannen op het terrein van Veiligheid en Justitie te kunnen realiseren, hebben minister Opstelten en staatssecretaris Teeven een breed en ambitieus wetgevingsprogramma in gang gezet. Dit programma, dat tot doel heeft de samenleving veiliger en rechtvaardiger te maken, ligt goed op koers. Een overzicht is te vinden in het Veiligheid en Justitie Bulletin.

  Onderwerp: Investeren in waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 20 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De waterveiligheid vergt de komende jaren aanzienlijke investeringen. In 2012 gaat er 1,1 miljard euro naar onderhoud aan dijken en waterkeringen en de verdere versterking van de kust. De planfase herziening Afsluitdijk start volgend jaar zodat de dijk in 2015 kan worden aangepakt. Het kabinet heeft 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de versterking van de toplaag van de Afsluitdijk en het renoveren van de spui- en schutsluizen. Hierdoor voldoet de dijk uiterlijk in 2020 weer aan de veiligheidsnormen. Het Deltaprogramma 2012, dat vandaag ook naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevat voor volgend jaar onder andere de projecten kribverlaging Midden-Waal, de versterking van de Delflandse kust, de kust bij Scheveningen en de sluizen bij Lemmer.
  In 2012 komt het kabinet tevens met een visie op een duurzame drinkwatervoorziening en wordt in samenwerking met de eilandbesturen een drinkwaterplan opgesteld voor de BES-eilanden.
  In het kader van de Topsector Water wil het kabinet de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in 2020 verdubbelen. In nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, kenniswereld en overheid worden tien concrete voorstellen uitgevoerd, die vooral gericht zijn op ontwikkeling van watertechnologie, doelmatigheid in de watersector en het verzilveren van internationale

  Onderwerp: Nederland haalt doelen niet
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 20 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De kabinetsplannen op het gebied van milieu-, klimaat- en natuurbeleid zorgen ervoor dat Nederland zijn Europese verplichtingen op dit gebied slechts ten dele kan nakomen.
  Dat staat in een notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De onderzoekers plaatsen vooral vraagtekens bij toekomstige waterkwaliteit.
  Bezuinigingen en het Bestuursakkoord Water zouden ervoor kunnen zorgen dat geplande doelstellingen op dit gebied niet worden gehaald, staat in de doorrekening van de regeringsplannen. In het bestuursakkoord wordt geregeld dat lagere overheden taken overnemen van de landelijke overheid.
  Dat akkoord moet nog worden uitgewerkt, dus de PBL-inschatting is nog omgeven met onzekerheden. Maar door kortingen op het waterkwaliteitsbeleid kan het percentage wateren dat voldoet aan Europese kwaliteitsdoelen dalen, aldus het PBL.
  Atsma schreef gisteren in zijn reactie dat het kabinet prioriteit geeft aan waterveiligheid en dat er nog zeeën van tijd zijn om kwaliteitsdoelstellingen te halen. Ook wijst hij er op dat het PBL geen rekening houdt met innovatieve oplossingen die eraan zitten te komen.
  De rekenmeesters plaatsen ook vraagtekens bij het behalen van het Europese streefpercentage 'hernieuwbare energie' in 2020. Dergelijke energie wordt opgewekt uit bijvoorbeeld zonnestraling, windkracht en aardwarmte. Europa wil dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 14 procent bedraagt.
  "Uitgaande van de plannen die momenteel doorrekenbaar zijn, neemt het aandeel hernieuwbare energie toe van 4 procent in 2010 tot 9 à 12 procent in 2020", staat in de notitie.

  Onderwerp: Overheid pakt grootschalige ICT-uitval aan
  Thema: crisisplan
  Datum: 20 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De overheid gaat op allerlei manieren proberen grootschalige ict-uitval te voorkomen. Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) wijst op de noodzaak van een veilig en betrouwbaar netwerk.
  Elektronische communicatie is een basisvoorziening voor onze economie. Meer vertrouwen hierin leidt tot een groter gebruik. De bewindsman haalt cijfers aan waaruit blijkt dat een versterking van vertrouwen ruim één miljard euro aan extra omzet voor internethandel in 2014 kan opleveren.
  De storingsgevoeligheid van netwerken wordt in 2012 via publieksinformatie inzichtelijk gemaakt. Verder is de overheid bezig haar deelname aan de ict-crisisoefening van de Europese Commissie voor te bereiden. Bovendien wordt een nationale oefening gehouden.
  Het Nationaal Crisisplan alsmede de ICT Inventarisatie in Europees verband dienen hiervoor als basis. Bekeken wordt of grensoverschrijdende maatregelen nodig zijn om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast wordt een programma gestart voor veilig elektronisch zakendoen.
  Verder moeten de internetaanbieders (ISP's) in 2012 een voorstel uitwerken voor het opzetten van een 'clearinghouse'. Het gaat hier om een gedeeld systeem voor detectie en ontsmetting van botnets, groepen van geïnfecteerde computers die van afstand door een cybercrimineel worden gecontroleerd. Met de informatie van zo'n clearinghouse kunnen ISP's hun klanten helpen computers te ontsmetten. Door hulpmiddelen beschikbaar te stellen kunnen die blijvend schoon worden gehouden.
  Tenslotte gaat het ministerie van Economische Zaken samen met de ict-industrie standaarden ontwikkelen, waardoor hard- en software beter kunnen worden beveiligd tegen nieuwe kwetsbaarheden. TNO zal monitoren hoe de invoering van Internet Protocol versie 6 (IPv6) in Nederland verloopt

  Onderwerp: Veiligheidsregio komt met knelpuntenanalyse
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EMMELOORD - 'Een broedende kip moet je even met rust laten.' Dat verzocht burgemeester Van der Werff donderdag de raad naar aanleiding van vragen van de VVD en de Politieke Unie over de perikelen binnen de brandweer. Er wordt gewerkt aan een knelpuntenanalyse.
  Wiemer Haagsma (PU) informeerde in hoeverre de burgemeester als portefeuillehouder betrokken is bij het opstellen van de knelpuntenanalyse. Aucke van der Werff kon daar bevestigend op antwoorden.
  Hij bestreed het beeld 'dat we intussen alles laten vallen'. 'Er zijn op dit moment drie bevelvoerders in opleiding en er worden gesprekken gevoerd met de post in Marknesse waar de meeste onrust is ontstaan. Als we een complete knelpuntenanalyse hebben, ontwikkelen we drie scenario's.' De burgemeester verzocht de raad om in dat opzicht geduld te oefenen en het proces wat tijd te gunnen.

  Onderwerp: TV-West calamiteitenzender voor Hollands-Midden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Burgemeester Henri Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, en Gerard Milo, directeur Omroep West, hebben vanochtend, tijdens thema bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, hun handtekening gezet onder het Convenant Calamiteitenzender. Bij grote incidenten waarbij communicatie over het incident met de bevolking belangrijk is, zoals bij zeer grote branden of ongevallen met gevaarlijke stoffen, is de calamiteitenzender van groot belang.
  Met de vorming van de nieuwe Veiligheidsregio Hollands Midden was het nodig een nieuwe overeenkomst calamiteitenzender af te sluiten met Omroep West. Voor alle vijf en twintig gemeenten in de regio Hollands Midden gelden nu dezelfde afspraken wanneer zij of de Brandweer Hollands Midden de Omroep West inschakelen als calamiteitenzender.
  Als Omroep West wordt ingeschakeld als calamiteitenzender zal zij optreden als de officiële zender van de crisisorganisatie.
  Omroep West is in alle gemeenten te ontvangen via de kabel en in de hele regio via de ether op FMfrequentie 89,3 en via http://www.westonline.nl/. Omdat in het noordelijk en zuidelijk deel de ontvangst van Omroep West (nog) niet optimaal is, is met RTV Noord Holland en RTV Rijnmond afgesproken dat zij in geval van een calamiteit in deze delen van de regio de berichtgeving overnemen van Omroep West.
  De Veiligheidsregio Hollands Midden is een samenwerkingsorgaan van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Hillegom, Katwijk, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas, de Brandweer Hollands Midden, de Politie hollands Midden en de GHOR Hollands Midden. Samen dragen zij zorg voor de veiligheid in de regio Hollands Midden.

  Onderwerp: Dag van de Dijk in het teken van de versterking van BAS
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 23 septmber 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard doet op zaterdag 24 september mee aan het landelijke evenement 'Dag van de Dijk'. Het evenement staat dit jaar volledig in het teken van het dijkversterkingsproject BAS en vindt van 10.00 tot 16.00 uur plaats bij het ketenpark aan de Hogedijk 114a in Bergambacht.
  De 'Dag van de Dijk' is een jaarlijks terugkerende festiviteit voor jong en oud rond het thema water en waterveiligheid. Centraal daarbij staat de dijk als oer-Hollands symbool van ons leven met water.
  Gedurende de dag wordt het publiek in de gelegenheid gesteld kennis te maken met en zich te informeren over het dijkversterkingsproject BAS, het majeure project van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
  In een grote tent op het ketenpark kan men een tentoonstelling bezoeken over het werk van het hoogheemraadschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid gedurende de gehele dag vragen stellen over het dijkversterkingsproject tijdens de inloop in de keet. Daar wordt ook foto- en filmmateriaal getoond over de werkzaamheden rond het dijkversterkingsproject, die tot 2015 duren.
  Voor jong en oud zijn er een aantal optredens en attracties. Daarnaast kan men genieten van een hapje en drankje. Zij die dat willen, kunnen door middel van een gift een project in Indonesië steunen dat door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt ondersteund.

  Onderwerp: Schouwen-Duiveland ziet nut van centrale rol veiligheidshuis in
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland moet in 2012 13.407 euro bijdragen aan het Veiligheidshuis Zeeland. Het gaat om een bedrag van 0,392 cent per inwoner.
  Het Veiligheidshuis, dat twee jaar heeft proefgedraaid, zorgt voor samenwerking tussen veiligheids- en zorgorganisaties (van justitie tot Raad voor de Kinderbescherming en bureau Halt) in de strijd tegen (jeugd)criminaliteit en andere problemen zoals huiselijk geweld. Doel is de (sociale) veiligheid in Zeeland te vergroten. Doelgroepen zijn onder meer jongeren die in aanraking komen met de politie, veelplegers en plegers van huiselijk geweld.
  Het Zierikzeese familiedrama dat in maart 2010 plaatsvond, laat de wenselijkheid van een centrale rol van een instantie als het Veiligheidshuis zien - geven burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland als voorbeeld. "Zodat alle betrokken instanties van elkaar weten wie wat doet en de juiste maatregelen genomen worden om specifieke casussen aan te pakken." Door het hulpverleningstraject en het strafrechtelijk traject goed op elkaar af te stemmen, kan ook recidive worden teruggedrongen.
  Zo is sprake van onder meer jeugd casusoverleg (jco); waarbij overleg wordt gevoerd over elke strafzaak tegen een minderjarige. Over 2010 telt Schouwen-Duiveland 95 JCO-zaken op 2398 jongeren tussen de 12 en 17 jaar (teldatum 1 januari 2010). Daarmee scoort de gemeente procentueel (4 procent) hoog. Alleen Vlissingen zit daar met 6,1 procent boven. Kracht van het overleg is dat er direct een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde straf en dat er ook meteen een besluit wordt genomen over de eventuele noodzaak van (gedwongen) hulp.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.