Week: 36 van 4 tot en met 10 september 2011


Nieuws van Internet:
 • Opstelten: aantal politievrijwilligers fors omhoog
 • Ingrediënten voor een succesvolle ketensamenwerking Jeugd, Zorg en Veiligheid
 • Minder brandweerduikteams in regio Rotterdam door bezuinigingen
 • Nauwere samenwerking tussen politie en rampenbestrijding Nederland Noordrijn-Westfalen
 • Gevaarlijke Stoffen in Culemborg in beeld
 • Zorg over schrappen ambulance op Texel blijft
 • Meetoefening Defensie op Walcheren
 • Nieuw veiligheidsbeleid: 'Baas in eigen buurt'
 • Brandweeronderwijs verder versterkt
 • Korte uitval Meldkamer Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond brengt aantal duikteams terug van zeven naar drie
 • 'Herijking' van plannen IJsselsprong
 • Parket Assen onderdeel van één OM Noord-Nederland
 • Onderzoek naar zelfredzaamheid in Zwolle
 • Agrariërs moeten horizon verbreden
 • Plan Afsluitdijk niet duidelijk gemotiveerd


 • Onderwerp: Opstelten: aantal politievrijwilligers fors omhoog
  Thema: veiligheid
  Datum: 05 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het aantal vrijwilligers bij de politie moet fors omhoog. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat in 2015 het aantal vrijwilligers 10 procent bedraagt ten opzichte van de operationele sterkte van 49.500 fte. Dat zei minister Opstelten vandaag bij de opening van het academisch jaar 2011-2012 van de Politieacademie in Apeldoorn. Op dit moment zijn er nog ruim 1.400 executieve vrijwilligers plus zo'n 900 volontairs bij de politie. Dat is iets meer dan 4,5 procent ten opzichte van de sterkte. Het aantal vrijwilligers komt bovenop de operationele sterkte van 49.500 fte.
  Het aantal vrijwilligers bij de politie is de afgelopen jaren gedaald. Volgens minister Opstelten zijn vrijwilligers bij de politie belangrijk voor de betrokkenheid van burgers bij de veiligheid op straat. Bovendien brengen zij een andere, frisse blik en ervaring mee waar de politie haar voordeel mee kan doen. Om meer vrijwilligers te vinden en te binden wil Opstelten samen met de Politieacademie kijken naar de duur van de opleiding voor politievrijwilligers. Verder wil Opstelten het werk van vrijwilliger interessanter maken door een bredere inzet binnen de politie.
  Bij de politie zijn twee typen vrijwilligers: vrijwillige ambtenaren van politie en volontairs.
  Vrijwillige ambtenaren van politie verrichten een breed scala aan werkzaamheden, zoals verkeerscontroles, het voorkomen van kleine criminaliteit, toezicht houden bij evenementen, handhaving van milieubepalingen en wijksurveillance. Volontairs zijn mensen die in hun vrije tijd administratieve, technische, huishoudelijke werkzaamheden verrichten voor de politie. Gemiddeld is de politievrijwilliger zo'n 250 uur per jaar met zijn taak bezig.

  Onderwerp: Ingrediënten voor een succesvolle ketensamenwerking Jeugd, Zorg en Veiligheid
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 05 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een integrale aanpak van problemen draagt bij aan de succesvolle begeleiding van risciojongeren uit multiprobleemgezinnen. Hiervoor is intensieve samenwerking tussen Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin noodzakelijk. Maar hoe komt een succesvolle samenwerking tot stand? In opdracht van de provincie Zuid-Holland gaat JSO deze vraag vanuit de praktijk beantwoorden. Daarbij ligt de focus op drie niveaus: uitvoering, management/ beleid en bestuur. Holland Rijnland fungeert als pilot-regio voor het onderzoek.
  Betrokkenheid en inbreng van professionals uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie is noodzakelijk bij de aanpak van risicojongeren. In de publicatie 'Jeugdketens sluitend verbinden' werd al opgemerkt dat dit een intensieve samenwerking vereist. Voor veel gemeenten en regio's is dat een behoorlijke uitdaging. CJG's, Veiligheidshuizen en Zorg- en Adviesteams zijn op veel plekken immers nog volop in ontwikkeling. Bovendien hebben zowel CJG, ZAT als Veiligheidshuis elk hun eigen opdracht, visie en focus. Dit maakt intensieve samenwerking niet eenvoudiger.
  De provincie Zuid-Holland wil weten wat succesfactoren en aandachtspunten zijn in de samenwerking tussen Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin. Het achterhalen van tips en aanbevelingen doet JSO in nauwe samenwerking met gemeenten in de pilot-regio Holland Rijnland. In Leiden vond een werksessie met zorg- en veiligheidsprofessionals plaats. Op basis van casuïstiek keken deelnemers gezamenlijk naar succesfactoren en aandachtspunten in de samenwerking. Naast de eenmalige werksessie is het signaleringsoverleg in Katwijk en Hét Overleg uit Alphen aan den Rijn onder de loep genomen. Hoe werken zij samen? Welke casuïstiek wordt in deze overleggen besproken? En vooral: welke resultaten worden behaald? Ook de gemeente Gouda en het arrondissementsparket Dordrecht (Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid) zijn gerelateerd aan het onderzoek. Zij worden geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en zijn betrokken bij de uitkomsten.

  Onderwerp: Minder brandweerduikteams in regio Rotterdam door bezuinigingen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Rotterdam - De directie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft, na het eerder opheffen van het Vlaardingse duikteam, vandaag besloten om met ingang van 1 oktober 2011 ook het duikteam van de kazerne Mijnsherenlaan (Rotterdam) op te heffen.
  Verder worden per 1 januari 2012 de duikteams Brielle en Hellevoetsluis samengevoegd met het duikteam Spijkenisse.
  Aanleiding voor de besluiten is het ontstane tekort aan geoefende duikers en het moeten blijven voldoen aan strenger wordende wet- en regelgeving. Hierdoor is het niet meer mogelijk om in de regio zeven duikteams kwalitatief en kwantitatief inzetbaar te houden. De betrokken medewerkers worden allemaal geplaatst in de drie overgebleven duikteams die gevestigd worden in de kazernes Capelle aan den IJssel, Schiedam en Spijkenisse.
  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft te maken met forse bezuinigingen en stemt haar operationele inzet daar nu op af.

  Onderwerp: Nauwere samenwerking tussen politie en rampenbestrijding Nederland Noordrijn-Westfalen
  Thema: veiligheid
  Datum: 07 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Ralf Jäger van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben vandaag afspraken gemaakt over nauwere politiesamenwerking en samenwerking bij rampenbestrijding. Tijdens een bezoek van minister Jäger aan minister Opstelten is besloten dat voortaan jaarlijks overleg op ministerieel niveau zal plaatsvinden over grensoverschrijdende samenwerking.
  Om de samenwerking bij rampen verder te verbeteren hebben de ministers afgesproken dat er een modelovereenkomst wordt opgesteld die gemeenten en regio's in het grensgebied een handvat biedt voor het stroomlijnen van de samenwerking. Verder wordt een informatieprotocol opgesteld voor de uitwisseling van berichten in het geval van een grensoverschrijdende calamiteit. Dit protocol gaat voor het gehele grensgebied gelden. Daarnaast hebben de ministers afgesproken dat er gezamenlijke kaarten worden opgesteld met informatie over bevoegde instanties in het geval van een calamiteit.
  Tijdens het bezoek heeft minister Opstelten zijn collega Jäger geïnformeerd over de vorming van de nationale politie in Nederland. Door de invoering van de nationale politie kunnen ook de internationale taken van de politie worden versterkt. Verder spraken de ministers onder andere over de gemeenschappelijke politiesurveillances in het grensgebied en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

  Onderwerp: Gevaarlijke Stoffen in Culemborg in beeld
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 07 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CULEMBORG - De spoorlijn, de A2, maar ook twee ondergrondse buisleidingen. Dat zijn enkele plekken in Culemborg waarover of doorheen gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het college van B en W van Culemborg heeft nu in de beleidsvisie externe veiligheid de risico's die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen, in beeld gebracht. In Culemborg zijn risicobronnen aanwezig, die allemaal overigens wel voldoen aan de wettelijke normen die voor risico's gelden, zo is vastgesteld.
  De belangrijkste zijn het LPG-tankstation aan de Rijksstraatweg, de grote propaantank op Parc Beaugarde, het transport van gevaarlijke stoffen via de A2 en de N320, via de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en twee ondergrondse buisleidingen.
  In de beleidsvisie is ook opgenomen dat elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente getoetst wordt aan de normen voor externe veiligheid en dat de veiligheid voor woongebieden niet mag verslechteren. Over de inhoud van de beleidsvisie heeft de gemeente overlegd met de regionale brandweer. De visie wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad.

  Onderwerp: Zorg over schrappen ambulance op Texel blijft
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TEXEL - Als er na de herindeling van de ambulances een minder op Texel gestationeerd wordt, zal de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord na een half jaar evalueren of dat geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dat beloofde directeur Ambulancezorg Martin Smeekes de gemeenteraad van Texel, die kritisch staat tegenover het plan om de tweede ambulance per 1 januari 2012 te vervangen door een solo-eenheid.
  Deze kan eerste hulp verlenen in spoedeisende gevallen, maar geen patiënten vervoeren. In spoedgevallen waar dat wel nodig is, springt de traumaheli bij. Dat levert de Veiligheidsregio op jaarbasis een besparing van bijna 200.000 euro op.

  Onderwerp: Meetoefening Defensie op Walcheren
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Woensdagavond heeft Brandweer Zeeland in de omgeving van Middelburg en Vlissingen in samenwerking met Defensie meetoefeningen gehouden.
  Tijdens de oefenavond reden twee voertuigen van Defensie in de omgeving rond. De ploegen werden vanuit het regionaal crisiscentrum in Middelburg op afstand aangestuurd. Jaarlijks oefent Veiligheidsregio Zeeland met de waarnemings- en verkenningsdienst (WVD) in de omgeving van een chemisch of nucleair object.
  De oefeningen zijn fictief en vallen onder de regie van Veiligheidsregio Zeeland. De oefendoelen bestaan uit het beoefenen van de meetstrategie, het werken met GPS-plaatsbepalingsapparatuur, het navigeren en het onderhouden van verbindingen tussen de meetplanleider en liaisons van Defensie.
  De oefening is onderdeel van het standaardtrainingsprogramma van de brandweer.

  Onderwerp: Nieuw veiligheidsbeleid: 'Baas in eigen buurt'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Aanpak van woonoverlast en woninginbraak, voorkomen overvallen op winkels, tegengaan van jeugdoverlast en intensievere aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dat zijn belangrijke kernpunten van het Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. "De Capellenaar is hierbij onze eerste veiligheidspartner," aldus wethouder Ans Hartnagel. "We versterken onze wijkgerichte aanpak met het programma De Buurt Bestuurt, waarmee de bewoners zelf een actieve rol spelen bij het voorkomen ten terugdringen van criminaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Dit helpt bewoners baas te blijven over de leefbaarheid in hun eigen buurt."
  De aanstelling van stadsmariniers is ook onderdeel van de nieuwe aanpak en maakt het mogelijk om snel in te grijpen in buurten waar de veiligheid, de leefbaarheid of het veiligheidsgevoel onder druk staat. "Veiligheid vraagt om structurele maatregelen en tegelijk om maatwerk. Dat is de kracht van dit plan", vertelt burgemeester Frank Koen. "Daarom gaat Capelle ook meewerken aan de ontwikkeling van een regionaal veiligheidshuis, waar zorg- en strafaanpak samenkomen".
  Nieuw in de aanpak is het werken met vijf veiligheidsvelden: Veilige woon- en leefomgeving, Jeugd en veiligheid, Bedrijvigheid en veiligheid, Crisisbeheersing en brandweer en Bestuurlijke aanpak en openbare orde. Voor elk van deze terreinen is een aparte aanpak geformuleerd in het Integraal Veiligheidsbeleid. Waar dat mogelijk is betrekt het gemeentebestuur inwoners en ondernemers van Capelle.
  In het beleid zijn de resultaten en ervaringen van de voorafgaande jaren meegenomen. Ook is input gevraagd van de veiligheidspartners, onder andere op een tweedaagse veiligheidsconferentie afgelopen januari. De partners gaan de komende periode nog nauwer samenwerken.
  De raad bespreekt het Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 op 5 september in het Forum.

  Onderwerp: Brandweeronderwijs verder versterkt
  Thema: veiligheid
  Datum: 09 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In opdracht van minister Opstelten hebben Cap Gemini en Twijnstra Gudde onderzoek verricht naar de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs. De minister heeft de onderzoeksrapportage vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De centrale aanbeveling uit dit rapport is dat de werkgevers van het brandweerpersoneel (veiligheidsregio's c.q. gemeenten) zich voor het ontwikkelen, verzorgen en toetsen van het brandweeronderwijs bedienen van één landelijk opererende organisatie. Het ligt volgens de onderzoekers voor de hand deze taak te beleggen bij het Instituut Fysieke Veiligheid i.o.
  De centrale aanbeveling uit het rapport sluit aan bij de lijn die minister Opstelten heeft ingezet met zijn voorstel tot wijziging van de Wet Veiligheidsregio's. Daarmee wordt onder andere het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) opgericht. Het IFV moet gaan fungeren als de ondersteuningsorganisatie van en voor de veiligheidsregio's, zodat zij beter in staat worden gesteld hun taken uit te voeren. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen het bestuur van het IFV.
  Minister Opstelten vindt verdere verbetering van de organisatie en kwaliteitsborging van het brandweeronderwijs van groot belang. Hij vraagt daarom de VNG, het Veiligheidsberaad, de Raad van Regionale Commandanten, de onderwijsorganisatie NIFV en het Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe) om met het ministerie van Veiligheid en Justitie, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, vóór het einde van het jaar een gezamenlijk versterkingsplan brandweeronderwijs gereed te hebben. In dit versterkingsplan brandweeronderwijs zullen de reeds lopende initiatieven ter versterking van het brandweeronderwijs meer in samenhang met elkaar worden gebracht.

  Onderwerp: Korte uitval Meldkamer Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulance is op vrijdagochtend 9 september van 06.45 uur tot 08.15 uur onbereikbaar geweest.
  Direct na de storing zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat 112-meldingen gewoon konden worden afgehandeld. De meldkamer in Gelderland-Midden heeft de meldkamerfunctie overgenomen en medewerkers van de meldkamer in Gelderland-Zuid zijn naar Gelderland-Midden overgeplaatst. Op deze manier bleef een goede afhandeling van alarmmeldingen voor de burgers gegarandeerd. Inmiddels werken alle medewerkers weer in Nijmegen.
  De oorzaak van de uitval ligt in een storing bij het wekelijkse onderhoud van de noodvoorziening. Er worden momenteel nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond brengt aantal duikteams terug van zeven naar drie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De directie van de VRR heeft, na het eerder opheffen van het Vlaardingse duikteam, vandaag besloten om met ingang van 1 oktober 2011 ook het duikteam van de kazerne Mijnsherenlaan (Rotterdam) op te heffen. Verder stoppen per 1 januari 2012 de duikteams van Brielle en Hellevoetsluis en gaat de duiktaak over naar Spijkenisse.
  Aanleiding voor de besluiten is het ontstane tekort aan geoefende duikers en het moeten blijven voldoen aan strenger wordende wet- en regelgeving. Hierdoor is het niet meer mogelijk om in de regio zeven duikteams kwalitatief en kwantitatief inzetbaar te houden. De betrokken medewerkers worden allemaal geplaatst in de drie overgebleven duikteams die gevestigd worden in de kazernes Capelle aan den IJssel, Schiedam en Spijkenisse.
  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft te maken met forse bezuinigingen en stemt haar operationele inzet daar nu op af.

  Onderwerp: 'Herijking' van plannen IJsselsprong
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 09 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen gaat bij de Raad van State definitief in hoger beroep tegen de vernietiging van het raadsbesluit om geen referendum over de IJsselsprong te houden.
  Op 22 juni oordeelde de rechtbank inZutphen dat het besluit om geen referendum te houden niet voldoende was gemotiveerd. "We gaan in hoger beroep om duidelijkheid te krijgen over de vraag of de rechtsgang door Zutphen op correcte wijze is gevoerd", zegt burgemeester Arnold Gerritsen. "Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen over het functioneren van de referendumverordening. Daar is nu veel onduidelijkheid over. Wij interpreteren haar anders dan de rechtbank heeft gedaan."
  In de motivering van het hoger beroep geeft het college veel aandacht aan de crisis op de woningmarkt. "Woningbouw op grote schaal in De Hoven is niet realistisch meer", vertelt wethouder Hans la Rose. "In het coalitieakkoord is afgesproken dat we tot 2017 niet bouwen inDe Hoven en tot 2020 slechts mondjesmaat. Hoe het daarna verder gaat is ongewis." Gezien deze ontwikkelingen is een referendum over de IJsselsprong niet meer relevant, zo stelt het college.
  Volgens La Rose moet het IJsselsprong-plan de komende tijd worden 'herijkt'. "Het complete plan moet opnieuw tegen het licht worden gehouden", zegt La Rose. "Grootschalige woningbouw is van de baan, maar we willen nog steeds een kwaliteitsimpuls voor De Hoven. We willen vooral inzetten op de komst van een rondweg die ruim om De Hoven heen gaat. Deze rondweg moet het regionale verkeer naar de nieuwe IJsselbrug leiden en sluipverkeer richting binnenstad tegengaan."
  De gemeenteraad neemt op 26 september overigens een nieuw besluit over het referendum. Het college stelt de raad voor te besluiten geen referendum te houden over de IJsselsprong en de recente ontwikkelingen daarbij mee te wegen.

  Onderwerp: Parket Assen onderdeel van één OM Noord-Nederland
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 09 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het parket Assen is vanaf 1 januari 2012 gehuisvest in Groningen. De verhuizing is het logische vervolg van lang lopende ontwikkelingen binnen het Openbaar Ministerie om tot een kwalitatief sterkere en efficiëntere organisatie te komen. Daarnaast is de binnenkort te verwachten herziening van de gerechtelijke kaart van Nederland bepalend. Hierdoor wordt het aantal arrondissementen verkleind van 19 naar 10 en ontstaat het arrondissement Noord-Nederland.
  De behandeling van strafzaken die zich afspelen binnen het arrondissement Assen (Drenthe) blijft bij de rechtbank in Assen plaatsvinden. De dienstverlening van het OM aan burgers, bestuur, politie en andere ketenpartners verandert niet. Daarnaast blijft het Veiligheidshuis Drenthe bestaan en zal deze wijze van werken versterkt worden. Assen blijft standplaats van hoofdofficier mr. H.J. Schuth van het OM Assen tot de formele herziening van de gerechtelijke kaart.
  Het OM heeft in 2004 onder de naam `Het OM Verandert' de eerste aanzet tot regiovorming gegeven. Daar waar het OM voorheen bestond uit parketten die in redelijke zelfstandigheid de taken uitvoerden, wordt het OM sindsdien als één concern gezien, waarbinnen taken weliswaar bij verschillende onderdelen zijn belegd, maar waar de taken wél in samenhang worden uitgevoerd. Deze één concernbenadering vereist een andere wijze van organiseren en besturen.
  De regionalisering in de drie noordelijke provincies begint steeds vastere vormen aan te nemen. Het doel is om met de drie arrondissementenparketten Assen, Fryslân en Groningen toe te werken naar één sterke regionale organisatie, het parket Noord-Nederland, onder leiding van één bestuur. Groningen is hierbij aangewezen als regioparket waar de taken zoveel mogelijk gecentraliseerd gaan worden. Door deze samenwerking verwachten we kwaliteitsverbetering en efficiencyvoordelen te realiseren, kwetsbaarheid te verminderen en meer kansen voor medewerkers te bieden.

  Onderwerp: Onderzoek naar zelfredzaamheid in Zwolle
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Zwolle - De gemeente Zwolle en Veiligheidsregio IJsselland gaan de komende jaren gezamenlijk investeren in het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente.
  Om dat goed te kunnen doen willen de organisaties eerst weten hoe het op dit moment staat met de zelfredzaamheid in Zwolle. Dit beeld proberen de instanties te krijgen door het doen van onderzoek naar wat inwoners weten over risico's in hun omgeving, hoe ze calamiteiten voorkomen, hoe ze zich er op voorbereiden en hoe ze handelen als er iets gebeurt. Via het raadplegen van het Zwols Burgerpanel moet een goed beeld worden verkregen. In een later stadium volgt de uitslag van het onderzoek.
  Maar waarom is zelfredzaamheid zo belangrijk? De overheid (hulpdiensten) kan zich onmogelijk op alle calamiteiten prepareren of bij grote calamiteiten u als eerste helpen. Het kan dus zijn dat u in geval van een noodsituatie (in eerste instantie) op uzelf of uw omgeving bent aangewezen. Hierop moet u voorbereid zijn en de gemeente en veiligheidsregio helpen u daarbij. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan bepaald worden welke acties zij moeten nemen om de zelfredzaamheid te vergroten.

  Onderwerp: Agrariërs moeten horizon verbreden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VECHTDAL - Om de toekomst veilig te stellen moeten de agrarische ondernemers hun horizon verbreden. Een melkveehouder moet meer doen dan zijn koeien melken en een akkerbouwer meer dan alleen graan verbouwen. 'Multifunctionele landbouw' is de term die er aan is gegeven in de Landbouwontwikkelingsagenda 'Ruimte voor de Vecht'. "Een van de mogelijkheden is agrarisch natuurbeheer", zegt voorzitter Erik Back van LTO Noord Hardenberg.
  Er komen pilots in de gemeenten Ommen en Zwolle. En met Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel wordt gekeken hoe de boeren betrokken kunnen worden bij het beheer van het winterbed langs de Vecht. "De beherende instanties hebben steeds meer moeite om het gebied goed te onderhouden. Dat biedt kansen voor de boeren door dieren te laten lopen in het winterbed en het te maaien." Back zegt dat verder ingezet moet worden op de versterking van streekproducten. "We moeten zien te bewerkstelligen dat er meer Vechtdal wordt gegeten. Een stukje verbreding is nodig om andere inkomsten te generen. Doe je het niet dan zijn bedrijven op termijn ten dode opgeschreven", zegt hij. Projecten waar ook op ingezet gaat worden zijn energieneutrale landbouw in het Vechtdal en duurzaamheid. Daarbij moet worden gedacht aan het gebruik van zonnecollectoren en de komst van een biogasnetwerk. Het is volgens Back eigenlijk heel simpel. "Natuurlijk kunnen we blijven boeren in het Vechtdal, maar stilzitten kan niet. Innoveren is nodig om te overleven."

  Onderwerp: Plan Afsluitdijk niet duidelijk gemotiveerd
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Zurich - Het rijk moet beter motiveren waarom gekozen is om de Afsluitdijk overslagbestendig te maken met verbreding in een stormschild. Dat oordeelt de onafhankelijke deskundigencommissie die de milieu-effectrapporten (MER) van de verschillende mogelijke varianten tegen het licht heeft gehouden.
  De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom moet hij versterkt worden en moet er extra spuicapaciteit in de dijk komen. Dit zijn de kernen van de plannen. De afgelopen jaren hebben marktpartijen verschillende manieren bedacht om die versterking te realiseren. Ook zijn er bijkomstige plannen gemaakt ('componenten') van wat er allemaal aan de dijk versleuteld zou kunnen worden als hij veiliger wordt gemaakt. Het gaat dan om verbeteringen op het gebied van duurzame energie, recreatie en nieuwe natuur. De commissie onderzocht de MER's van vier plannen die het rijk uitkoos als kansrijk, en twee plannen van Rijkswaterstaat.
  'In het MER van de voorkeursvariant wordt een sprong gemaakt van de effectbeschrijving van de kernen en componenten naar de keuze voor het voorkeursalternatief', aldus de commissie in haar gisteren uitgebrachte rapportage. 'Uit het MER en de ontwerp-structuurvisie is niet eenduidig af te leiden op basis van welke criteria het voorkeursalternatief tot stand is gekomen'.
  De commissie constateert bovendien dat de Afsluitdijk in de voorkeursvariant maar tot 2050 garantie op veiligheid biedt, terwijl de andere varianten zich aan de opdracht houden en veiligheid bieden tot 2100.
  De commissie mist ook een relatie tussen de voorkeursvariant en besluiten uit het Deltaprogramma die in de nabije toekomst nog genomen moeten worden, bijvoorbeeld over peilverhoging in het IJsselmeer.
  In het MER ligt bovendien de nadruk op de milieugevolgen van de maatregelen in het kader van waterveiligheid. Voor de secundaire projecten ontbreekt grotendeels een analyse van de milieu-effecten. De commissie adviseert ook visueel te maken wat de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit zijn van de verschillende maatregelen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.