Week: 35 van 29 augustus tot en met 3 september 2011


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio: Brand Chemie-Pack goed geblust
 • Vliegende robots worden veiliger
 • 'Tijd voor waterveiligheid'
 • Alarmering rampen via sociale media en sms
 • Top veiligheidsregio Zeeland maakt vrij baan
 • Afspraken over afwikkeling schade Chemie-Pack brand
 • Venray kritisch op veiligheidsregio
 • Waterdebat: SP geeft waterveiligheid prioriteit
 • Burgemeester Jan Mans laat Moerdijk met gerust hart achter
 • Brandweerregio Utrecht onder vuur
 • Veiligheidsregio ZHZ wil leren van Moerdijk
 • Gemeente Maastricht: eerste zichtbare resultaten aanpak buurtoverlast


 • Onderwerp: Veiligheidsregio: Brand Chemie-Pack goed geblust
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZEVENBERGEN - Een industrieel schuimblusvoertuig wordt per 1 januari gestald op industrieterrein Moerdijk. De kosten daarvoor worden gedragen door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
  Het voertuig wordt gehuurd, meldde Nico van Mourik, algemeen directeur van de Veiligheidsregio gisteren aan de gemeenteraad van Moerdijk. Er wordt er ook een besteld maar het kost een jaar om zo'n blusapparaat te maken. "Zolang willen we niet wachten." Tot 1 januari zal, als er melding wordt gemaakt van een industriële brand het industrieel schuimblusvoertuig van Breda direct uitrukken.
  De raad werd gisteren bijgepraat over de uitkomsten van het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Peter Noordanus en Peter van der Velden, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Veiligheidsregio keerden zich fel tegen de kritiek op de brandweer. "De brandweer heeft goed gehandeld tijdens de brand. De kritiek in het rapport is onterecht", stelde het duo.
  Volgens Van Mourik redeneert het rapport vanuit 'de norm' maar is de praktijk vaak anders. "Als een officier van dienst die niet in functie is toch komt helpen, is dat volgens de 'norm' verkeerd. Dat is de conclusie in het rapport. Maar de brandweer was blij met alle inzet en dezelfde officier heeft tijdens de brand goed werk verricht. Dat vindt de Veiligheidsregio."

  Onderwerp: Vliegende robots worden veiliger
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Delft Dynamics gaat de komende twee jaar onderzoeken hoe robotvliegtuigjes en -helikopters veiliger kunnen worden geïntegreerd in het andere luchtverkeer. De Delfste spin-off heeft daartoe van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een subsidie gekregen.
  Het onderzoeksproject, EXPLORER gedoopt, zal plaatsvinden in samenwerking met NLR, de TU Delft, TNO, SenseIT, het KLPD, de Koninklijke Marechaussee en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). 'Daarmee hebben we de grootste spelers op dit gebied bij elkaar gebracht', zegt Eduard IJsselmuiden, projectleider bij Delft Dynamics.
  Politie, Brandweer en Defensie willen onbemande vliegtuigjes en helikopters graag vaker inzetten, maar lopen daarbij tegen de grenzen van regelgeving aan. Het onderzoeksproject van Delft Dynamics beoogt verschillende technieken bij elkaar te brengen om het vliegen met onbemande vliegtuigjes en helikopters veiliger te maken, waardoor het voor hulpdiensten makkelijker wordt om ze in te zetten. IJsselmuiden: 'Te denken valt aan sensoren voor 'detect and avoid', zoals het creëren van een 360 graden omgevingsbeeld, beeldbewerking voor het herkennen van ander vliegverkeer, en het gebruik van akoestische sensoren en laserscanners.'
  Hij noemt verder ook aanpassingen aan het grondstation, om een betere 'situational awareness' voor de bediener te bewerkstelligen. 'Dit is nodig in het geval het apparaat niet meer in zicht is.' Het wordt daarmee mogelijk om buiten het gezichtsveld, 's nachts, of in stedelijk gebied te vliegen. Dit is binnen de huidige regelgeving nog niet toegestaan.
  Delft Dynamics heeft inmiddels ook daadwerkelijk een commercieel verkrijgbare robothelikopter ontwikkeld, de RH2 STERN, die eventueel op maat gemaakt kan worden voor specifieke klantwensen. 'Verder zijn we bezig ons assortiment uit te breiden met een kleiner elektrisch systeem, in de vorm van een quadcopter of elektrische helikopter', aldus IJsselmuiden.

  Onderwerp: 'Tijd voor waterveiligheid'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 31 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Uitnodiging voor presentatie van advies 'Tijd voor waterveiligheid' aan de directeur-generaal Ruimte en Water (Ministerie I&M). De aanbieding vindt plaats tijdens een minisymposium op 15 september 2011 in Paviljoen de Witte in Scheveningen van 15.00 -17.15 uur.
  In het advies pleiten de raden voor een veiligheidsfilosofie waarin overstromingsrisico's centraal staan en verantwoordelijke overheden permanent inspanningen leveren om de waterveiligheid te verbeteren. Dat vraagt om een perspectiefwisseling in het beleid: de traditionele focus op hoogwaterbescherming wordt verlegd naar een combinatie van het voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op herstelwerkzaamheden. Dat vraagt ook om meer duidelijkheid in de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en om een goed samenspel. De raden pleiten voor een strategie waarbij op nationaal niveau (regering en parlement) een analyse van risico's in het gehele veiligheidsysteem wordt gemaakt, grenswaarden voor risico worden vastgesteld en prioriteiten worden gesteld in te treffen maatregelen. Vervolgens vindt op dijkringniveau door de decentrale overheden de afweging plaats hoe het risico het beste kan worden beheerst.

  Onderwerp: Alarmering rampen via sociale media en sms
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat vanaf zaterdag burgers ook via sociale media waarschuwen in het geval van een calamiteit.
  Mensen kunnen bijvoorbeeld via Twitter, Facebook of per sms een waarschuwing krijgen dat ze binnen moeten blijven en ramen en deuren moeten sluiten. Ook gaat zaterdag de website RijnmondVeilig.nl online waar berichten op worden geplaatst.
  Dat heeft de veiligheidsregio donderdag laten weten. Het nieuwe waarschuwingssysteem komt bovenop de bekende middelen zoals de sirene en de rampenzender.
  Ook publieke schermen in het openbaar vervoer en in de stad verspreiden waarschuwingsberichten. De veiligheidsregio wil daarmee het bereik van het alarmeringssysteem vergroten.
  "Vooral jongeren weten de traditionele rampenzender niet te vinden. En als de sirene klinkt heeft dat soms het effect dat mensen op onderzoek uit gaan om te weten wat er aan de hand is in plaats van dat ze binnen blijven", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
  Het nieuwe waarschuwingssysteem is een proef die 6 maanden gaat duren. De veiligheidsregio is er echter van overtuigd dat er geen weg terug is.
  "Uit gebeurtenissen als Moerdijk blijkt wel hoe belangrijk nieuwe media als communicatiemiddel zijn", aldus de woordvoerder, doelend op de zeer grote brand bij het chemisch bedrijf Chemie-Pack in januari.
  De website RijnmondVeilig.nl wordt zaterdag officieel gelanceerd door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam tijdens de Wereldhavendagen.

  Onderwerp: Top veiligheidsregio Zeeland maakt vrij baan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De reorganisatie bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zorgt voor een ingrijpende verandering aan de top.
  Regionaal brandweercommandant Peter van Dijk legt zijn functie per 16 september neer. Hij keert na 23 jaar terug naar de zeevaart. Ook directeur meldkamer Arie Graafland ruilt op korte termijn zijn positie bij de VRZ in voor een andere post binnen het nieuw te vormen politiekorps Zeeland/Noord-West Brabant. En eerder dit jaar maakte Van Dijks eerste plaatsvervanger Jeroen Meijering al bekend dat hij vertrekt naar het bedrijfsleven.

  Onderwerp: Afspraken over afwikkeling schade Chemie-Pack brand
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - De partijen die betrokken zijn bij de nasleep van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk hebben afspraken gemaakt over de afwikkeling van de schade. Een woordvoerder van minister Opstelten heeft dat woensdag bevestigd. Wat voor afspraken dat precies zijn, is niet bekendgemaakt.
  De betrokken ministeries trekken bij claims tegen het inmiddels failliete bedrijf samen op met de gemeente Moerdijk, de provincie en het waterschap. Bedragen worden niet genoemd.
  Volgende week wordt er meer duidelijk, want dan krijgt de Tweede Kamer informatie over de afwikkeling. De veiligheidsregio Midden-en West Brabant heeft de schade geraamd op ruim 71 miljoen euro. Dat bedrag gaat nog oplopen omdat niet duidelijk is wat het schoonmaken van de bodem gaat kosten.

  Onderwerp: Venray kritisch op veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeente Venray is niet te spreken over het beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In een brief aan het dagelijks bestuur laat burgemeester Hans Gilissen namens de gemeenteraad weten dat de beleidsvoornemens te vaag zijn, terwijl iedere financiële onderbouwing ontbreekt.
  Afgesproken was dat de Veiligheidsregio binnen vier jaar 10 tot 15 procent zou bezuinigen. Volgens Gilissen was dit beleidsplan het juiste moment geweest om de bezuinigingen voor de komende jaren te presenteren. 'Dit is helaas niet gebeurd en het geeft ons inziens een afbreukrisico', meldt Gilissen in de brief. 'Er wordt ons gevraagd in te stemmen met beleid zonder zicht te hebben op de financiële consequenties'. In de vergadering van 27 september bespreekt de gemeenteraad de reactie op het beleidsplan van de Veiligheidsregio. Op maandag 5 september staat het op de agenda van de commissie Stedelijk Beheer.
  Venray is het er ook niet mee eens dat sociale veiligheid onder de Veiligheidsregio moet vallen en maakt een voorbehoud voor de keuzes in het beleidsplan. Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio van kracht geworden. Het vervangt drie wetten: Brandweerwet, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De Wet Veiligheidsregio regelt de bestuurlijke organisatie, taken en de basisvereisten van de hulpverleningsdiensten (brandweer en geneeskundig) en het materieel dat gebruikt wordt. Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing zijn taken van de Veiligheidsregio. Sociale veiligheid en criminaliteit horen thuis bij politie en justitie en niet bij de Veiligheidsregio, vindt burgemeester Gilissen.
  Er is door de Veiligheidsregio een regionaal risicoprofiel opgesteld. Dit blijkt nogal wat fouten en onvolkomenheden te bevatten. Zo worden risicovolle bedrijven als Jewagas in Wanssum en Primagaz in Venray niet vermeld. Tevens ontbreekt het munitiedepot op luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel. Het inwoneraantal en de oppervlakte van de gemeente Venray zijn onjuist vermeld en de gebieden waar natuurbranden kunnen uitbreken, zijn niet beschreven. Het kaartje van ongevallen met gevaarlijke stoffen is niet van Venray, maar van de gemeente Venlo. Bij het overzicht cultureel erfgoed ontbreken het Theehuis, het Venrays Museum (Freulekeshuus), museum van de psychiatrie, St. Petrus Bandenkerk, Paterskerk en de bibliotheek.

  Onderwerp: Waterdebat: SP geeft waterveiligheid prioriteit
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 01 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  "Het Deltaprogramma wordt in de Tweede Kamer breed gedragen, maar over de uitwerking is discussie. Ik ben vóór een combinatie van waterveiligheid en gebiedsontwikkeling, zolang waterveiligheid prioriteit blijft. Het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld recreatie en projectontwikkeling via een omweg aanspraak maken op het budget voor waterveiligheid." Dat stelt Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de SP. Hij is één van de deelnemers aan het waterdebat dat op 13 september in Nieuwspoort in Den Haag plaatsvindt. Verschillende partijen gaan rechtstreeks in discussie over de prioriteiten in de waterbegroting. Titel van het debat is "Deltaprogramma: waardevolle bron of bodemloze put?"
  "Ik hoop dat er tijdens het waterdebat veel concrete voorbeelden de revue passeren. In een theoretische discussie kan iedereen het gemakkelijk eens worden. Pas als het gaat om een voorbeeld uit de praktijk worden de verschillen duidelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de bypass in Kampen. De plannen voor projectontwikkeling zijn natuurlijk prachtig, maar van een waterexpert begreep ik dat hiermee op het gebied van veiligheid de klok tientallen jaren wordt teruggedraaid. Dat vind ik dus niet acceptabel", aldus Jansen. Uitvoering mag niet wijken
  Volgens Jansen zijn de Zandmotor en Ravenstein voorbeelden van een uitstekende combinatie van verschillende doelstellingen. "Ik ben van mening dat de Deltacommissaris moet kijken wie willen meeliften op de plannen voor waterveiligheid. Hij kan inventariseren of er belangstelling voor is, maar de uitvoering moet wel doorgaan. De plannen kunnen zo worden ontwikkeld dat de combinatie met andere functies in de toekomst zonder bijkomende kosten kan worden uitgevoerd. Staatssecretaris Atsma moet dat goed gaan bewaken."
  Aan het debat in perscentrum Nieuwspoort kan iedereen meedoen. De discussie zal gaan over de strategische keuzes, waarbij essentiële vraagstukken aan bod komen, zoals de waarborgen van waterveiligheid en -kwaliteit in economisch zware tijden, de export van in Nederland beschikbare kennis en expertise en het optimaliseren van het klimaat voor innovatie. Tijdens het debat, dat voor de tweede maal wordt georganiseerd, zullen Ed Nijpels (NLingenieurs), Theo Schmitz (Vewin) en Peter Glas (Unie van Waterschappen) prikkelende stellingen naar voren brengen en toelichten. De leiding van het debat is in handen van Wim Drossaert (MWH) en Erik Kraaij (Unie van Waterschappen). De Tweede Kamerleden Ad Koppejan (CDA), Lutz Jacobi (PvdA), Johan Houwers (VVD) en Paulus Jansen (SP) zullen hierop reageren. Staatssecretaris Joop Atsma zal na afloop van het debat een foto-expositie openen. Het Waterdebat vindt plaats van 17.00- 18.30 uur, met aansluitend een drankje en napraten bij Waterpoort, georganiseerd door het NWP.

  Onderwerp: Burgemeester Jan Mans laat Moerdijk met gerust hart achter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZEVENBERGEN - Burgemeester Jan Mans laat de gemeente Moerdijk met een gerust hart achter nu hij weet dat het Rijk meebetaalt aan de enorme kosten die het gevolg zijn van de grote brand bij Chemie-Pack. "Moerdijk mocht onder geen beding opdraaien voor alle kosten.
  Daar heb ik me ook sterk voor gemaakt", zegt Mans die zijn functie als waarnemend burgemeester van Moerdijk per 1 september heeft neergelegd.
  Zijn opvolger is Jac Klijs, die als burgemeester van Strijensas de brand bij Chemie-Pack van dichtbij meemaakte.
  Het principeakkoord tussen regio en Rijk waar Mans op hoopte is er nog voor zijn vertrek gekomen. Er is afgesproken hoeveel het Rijk bijdraagt aan de reeds gemaakte kosten. Dat bedrag wordt volgende week pas bekendgemaakt, maar Mans is blij met de gemaakte afspraken. "Uiteraard is het mooi dat dat op de valreep gelukt is. Dat is prettiger weggaan." Over kosten die nog gemaakt moeten worden, zoals het schoonmaken van de bodem, volgen later nog afspraken.
  Mans voerde de gesprekken met minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) niet alleen voor de gemeente Moerdijk. Hij heeft samen met de provincie ook onderhandeld voor de andere betrokken partijen, zoals het waterschap Brabantse Delta, havenschap en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

  Onderwerp: Brandweerregio Utrecht onder vuur
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEUVELRUG - Als het aan burgemeester Frits Naafs (VVD) ligt, is de brandweer van de Heuvelrugdorpen ook in de toekomst binnen acht minuten ter plekke. Vanwege bezuinigingen en reorganisaties klinkt landelijk de roep om langere aanrijdtijden. Maar Naafs verzet zich hevig tegen die teneur. ,,Ik word kotsziek van die discussies over minuten'', verklaarde hij vorige week in de raadscommissie Bestuur & Middelen.
  Nog niet eerder viel de burgervader in de raadzaal op dergelijk taalgebruik te betrappen. ,,Ik ga niet meewerken aan het oprekken van aanrijdtijden'', zei hij strijdlustig. Volgens de burgervader zou zo'n maatregel slecht zijn voor de betrokkenheid van vrijwillige brandweerlieden. Bovendien kan hij een eventuele verlenging van de aanrijdtijden niet aan zijn inwoners uitleggen.
  In heel Nederland staat de brandweer ter discussie. Sinds de introductie van de veiligheidsregio's worden korpsen regionaal aangestuurd. Hoewel de gemeenten wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden behouden, raken burgemeesters en gemeenteraden een deel van hun invloed kwijt. In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de Utrechtse Heuvelrug goed voor drie stemmen, terwijl de stad Utrecht negen stemmen mag uitbrengen. Dat zit Naafs niet lekker en in de raadscommissie sloeg hij daarom stevige taal uit. Hij liet doorschemeren dat hij nog wel een appeltje te schillen heeft, bij de komende onderhandelingsronde over het budget van de veiligheidsregio. ,,De afgekeurde begroting zat niet goed in elkaar en de vergadering daarover was geen feest voor de directie van de VRU'', aldus Naafs.
  Ook bij de plaatselijke politiek mag de jonge veiligheidsregio zich niet in een grote populariteit verheugen. Die pijn heeft een financiële oorzaak, want de gemeente neemt een groot deel van de VRU-begroting voor haar rekening. Van de 26 deelnemende gemeenten is de Utrechtse Heuvelrug de vijfde nettobetaler. ,,Maar als puntje bij paaltje komt, mogen we ons niet bemoeien met de besteding van dat geld'', mopperde fractieleider Henk Veldhuizen van oppositiepartij CDA. Hij maakte bezwaar tegen de hoge overheadkosten van de VRU en stelde zich vierkant op achter Naafs pleidooi voor korte aanrijdtijden. ,,We hebben geen behoefte aan veiligheid van achter een Utrechts bureau. De burgers hebben recht op een veilige aanrijdtijd'', aldus Veldhuizen. Raadslid Baerte de Brey van coalitiepartij VVD was het roerend met hem eens. Het college heeft inmiddels aangekondigd een kritische positie te zullen innemen. Naafs wil in het algemeen bestuur van de VRU steun bij zijn collega's zoeken. Bovendien blijft de Utrechtse Heuvelrug alert op de inkomens van de VRU-directie. De salarissen liggen op dit moment beneden de Balkenende-norm en dat moet zo blijven, vindt het college.

  Onderwerp: Veiligheidsregio ZHZ wil leren van Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DORDRECHT - De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil leren van het rapport van de inspectie openbare orde en veiligheid (IOOV) over de brand bij Moerdijk van begin dit jaar. De veiligheidsregio is van mening dat het, zeer kritische, rapport aansluit bij haar eigen feitenoverzichten en een juist beeld geeft van het optreden van de veiligheidsregio.
  De Dordtse burgemeester Brok, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: "Het IOOV-rapport maakt duidelijk dat de veiligheidsregio pro-actief en alert heeft gereageerd en de juiste prioriteiten heeft gesteld." De IOOV geeft aan: "Binnen de veiligheidsregio is de operationele en de bestuurlijke opschaling volgens de eigen procedures en de verplichtingen verlopen."
  Met betrekking tot de samenwerking constateert de IOOV: "De veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland Zuid hebben veelvuldig en naar tevredenheid onderling contact gehad." Brok: "De samenwerking met Midden- en West-Brabant is, evenals die met andere regio's en overheden, als zeer constructief en collegiaal ervaren."
  ZHZ vindt het belangrijk om van haar optreden te leren. In dat verband wacht ZHZ ook het oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid af, die zal ingaan op de inhoudelijke aspecten van het verkennen van gevaarlijke stoffen en de crisiscommunicatie.
  Gelijktijdig met het IOOV-rapport verscheen ook een onderzoek van de Arbeidsinspectie. Daaruit blijkt dat de medewerkers van de veiligheidsregio veiliger en hygiënischer moeten werken bij incidenten. ZHZ onderschrijft dit en zal daar in oefeningen en leiderschapstrainingen nadrukkelijker aandacht aan besteden.

  Onderwerp: Gemeente Maastricht: eerste zichtbare resultaten aanpak buurtoverlast
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 03 september 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De intensieve aanpak van buurtoverlast in Limmel, Nazareth en Wittevrouwenveld heeft de eerste zichtbare resultaten opgeleverd. In de afgelopen 2 weken vonden er door een groot aantal politiemensen extra controles plaats, onder meer op snel rijdende scooters. Er zijn ruim veertig bekeuringen uitgeschreven voor onder andere te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Verder werd een woning gecontroleerd op gestolen goederen en is in een andere woning een grote hoeveelheid hasj en heroïne aangetroffen.
  De drugs kwamen aan het licht na een controle van het Joint Hit Team (een samenwerking van Nederlandse, Belgische en Franse politie) onder regie van een rechter-commissaris. Op last van de burgemeester wordt een sluiting van het pand op basis van het politierapport voorbereid. Verder spreken woningcorporaties hun huurders aan op overlast. Ze krijgen direct een brief als zij hun verplichtingen als huurder niet nakomen. Inmiddels heeft Woonpunt enkele overlastgevende adressen via hun advocaat laten aanschrijven.
  De intensieve aanpak is een samenwerking tussen gemeente Maastricht, de politie, het openbaar ministerie, het Veiligheidshuis en de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt. Op 24 augustus jongstleden ontvingen bewoners van een aantal straten in Limmel, Nazareth en Wittevrouwenveld een brief van de burgemeester namens de betrokken instanties over de recentelijk verergerde buurtoverlast. In deze brief werd toegelicht hoe de buurtoverlast de komende tijd intensief wordt aangepakt door middel van acht stappen. Ook de overlastgevers zelf (een vijftiental adressen) hebben diezelfde dag een brief ontvangen, waarin zij worden gewaarschuwd en geïnformeerd dat tegen overlast zal worden opgetreden.
  Uit reacties van buurtbewoners is gebleken dat de extra inzet van de politie gewaardeerd wordt. Bewoners zijn met name blij dat de politie iets doet aan de overlast van snel rijdende scooters. Hoewel eerste belangrijke stappen zijn gezet, is het nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de overlast significant is teruggelopen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.